English

FACULTY OF COMMUNICATION-ADVERTISEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-ADVERTISEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES
Z303.05.03İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The concept of communication, communication processes, characteristics of communication, types of communication, communication science and related disciplines, basic communication models constitute the content of the course.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course, historical stages that political science has gone through, the materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model, actors that allow policy-making will be evaluated.
REK121REKLAMCILIĞA GİRİŞ
INTRODUCTION TO ADVERTISING
Z303.06.03Reklamcılıkla ilgili temel kavram ve terimlerin açıklanması, reklam kuramları, reklam türleri, reklamcılığın tarihsel gelişimi, reklam ajanslarının yapısı, reklam tasarım süreci, reklam kampanya süreçlerinin yürütülmesi ve reklamın medya planlama süreçleri konularını kapsar.Objective of this course is to familiarize students with different advertising concepts, advertising environment, advertising research, consumer and business markets, segmentation, targeting, positioning, and 4 P;s of advertising. This course takes a practical, managerial approach to advertising. With real-life examples, case studies, the students have a comprehensive, innovative, managerial and practical introduction to advertising.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
REK112REKLAMDA GÖRSEL ALGILAMA
VISUAL PERCEPTION İN ADVERTISING
Z303.06.03Görsel Algı Ögeleri ve ReklamVisual Perception Elements and Advertising
REK114REKLAM VE İKNA
ADVERTISING AND PERSUASION
Z303.06.03Ders kapsamında reklam ve ikna arası ilişki tanımlanır. Örnekler ve uygulamalar üzerinden incelenir.It includes the historical development of advertising the advertising theory and types, the structure of the advertising agencies, advertising campaign, advertising design process, the execution of processes, the ad media planning processes.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.Definition of economics and its relationship with other sciences. Economic systems, issues of population and economic growth, the functioning of the price mechanism. Outline of the laws of supply and demand and units of economic decision. Production, production costs and factors of production, nature, labor, capital, enterprice and its types, problems in laboring and unemployment.
HUK221İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR
COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Z202.04.02Dersin içeriği; iletişim özgürlüğünün tanımı ve kapsamı, Türkiye’de iletişim özgürlüğünün düzenlenmesi ve ilgili mevzuat, fikri haklar tanımı ve kapsamı, Türkiye’de fikri hakların düzenlenmesi ve ilgili mevzuat.Course content; The definition and scope of freedom of communication, regulation of communication freedom in Turkey and related legislation, the definition and scope of intellectual property rights, regulation and legislation of intellectual property rights in Turkey.
ILF213MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.05.02Eleştirel medya okuryazarlığı kapsamında medya kullanım alışkanlıkları, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alınacaktır.In this course will be taught the subjects designed for communication students to intensify their media knowledge.
ILF231İLETİŞİM TARİHİ
HISTORY OF COMMUNICATION
Z202.04.02İletişim, iletişim araçları, iletişim araçlarının değişimiyle ortaya çıkan kültürler ve özellikleri, yeni medyaların ortaya çıkması ve etkilerini açıklamaya yönelik itme ve çekme kuramı ile tarihsel süreçte ortaya çıkan haberleşme sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication, communication tools, the emergence of new media and the effects of culture and the emergence of new media, push and pull theory to explain the effects and communication systems that emerged in the historical process are the content of the course.
ILF235İLETİŞİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION
Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Bilimsel bir araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
REK221PAZARLAMANIN TEMEL İLKELERİ
THE FUNDAMENTALS OF MARKETING
Z303.05.03Pazarlama konusu ve kapsamı, Pazarlama karması, Pazarlamada dönüşüm: müşteri odaklılık, Pazarlama yönetim süreci, Pazarlama bilgi sistemi ve pazar araştırması, bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama yönelimli halkla ilişkiler çalışmaları, reklam-pazarlama ilişkisi, tüketici davranışları, ürün , fiyat, dağıtım kararları hakkında geniş bilgi sunulmaktadır.The course consists of the marketing strategies and integrated marketing techniques related to public relation operations such as research, planning, application and planning processes in marketing.
BSE357BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
G202.03.02Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin günümüz ekonomi ve toplumdaki yeri ve önemi, tarihsel gelişimi, ilişkili olduğu alanlar, hedef kitlenin seçimi, iletişim kanallarının belirlenmesi, algı ve itibar yönetimi, medya ile ilişkiler, kurum içi-kurum dışı halkla ilişkiler, halkla ilişkiler kampanya süreçleri.It’s to have the information about the public relations development process , functions , processes, sponsorship,lobbying activities .It’s to obtain the information about the mass communication tools used in public relations.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
DRO203TEMEL YOGA PRATİĞİ
PRACTICE OF BASIC YOGA
G022.03.02Başlangıç seviyesi yoga pratiğini tanıtır, felsefesi hakkında bilgi sunar, uygulama tekniğini, nefes ve gevşeme tekniklerini öğretir.Presents the begginers level yoga practice, conveys information about its philosophy, teaches yoga, breathing and relaxation techniques.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLİMPİK HAREKET
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE433TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR HAREKETLERİ
MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKISH LITERATURE
G303.03.03Yenileşme hareketlerinin görüldüğü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyatçılarımızın temayül ettiği hatta temsilciliğini yaptığı fikir hareketleri tanıtılır. Bu fikir hareketlerinin toplum üzerindeki etkileri gösterilir ve bu süreç günümüze kadar sürdürülür.Showing the idea movements, which Turkish literary figures have become interested in and even become representatives, since the second half of the XIX. century where innovation movement is seen. Displaying the social outcomes of these idea movements. Following the process until today.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GZC224FOTOĞRAF UYGULAMALARI
PHOTOGRAPHY PRACTICES
Z223.05.04Fotoğraf makinesi tanıtımı, fotoğrafın kendine özgü sorunlarının dile getirilmesi, filmden dijitale geçiş öyküsü.Students outline point an introduction to the camera, mentioning about the exclusive problems to the photography and story of the transition into digital photographs from photographic films.
ILF222SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCİAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, önyargı, iletişim, statü vb. konular ele alınmaktadır.Historical development of social psychology, topics, approaches, methods, social impact and compliance behavior analysis, attitudes, prejudice, communication, status and so on. topics are covered.
ILF226İLETİŞİM KURAMLARI
COMMUNİCATİON THEORİES
Z303.04.03İletişim kuramları dersinde iletişim kuramlarının sınıflandırılması, güçlü etkilere dönüş dönemi kuramları, izleyici merkezli araştırmalar, teknoloji merkezli araştırmalar, dilbilimsel –göstergebilimsel çalışmalar ve eleştirel yaklaşımlar ve bunların iletişim araştırmaları içindeki yerleri ortaya konulmaktadır.In the communication theories course, the classification of communication theories, the theories of the period of return to strong influences, audience-centered research, technology-centered research, linguistic-indicative studies and critical approaches and their place in communication research are introduced.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı.Knowledge about Election campaigns, propaganda, political messages in the different administrative structures, political communication, the culture of democracy, the political communication tools and actors and usage of these tools.
REK222REKLAM YAZARLIĞI
AD WRITING
Z223.06.04Başarılı reklam metin yazımı için öneriler; reklam metninde uygulama çalışmaları, başlık ve slogan yazım örnekleri ve uygulamaları, reklam metni yazım yaklaşımları örnek ve uygulamaları, reklam metni yazımı anlatım biçimleri örnek ve uygulamaları anlatılır.The course covers the subjects such as; main principles of writing advertising texts, using effective language, giving the target market right message, giving tactics to write a successful text, slogan writing etc.
REK234HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS
Z303.03.03Halkla ilişkilerin gelişim süreci, fonksiyonları, süreçleri, sponsorluk, lobicilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.Halkla ilişkilerde kullanılan kitle haberleşme araçları hakkında bilgi edinir.It’s to have the information about the public relations development process , functions , processes, sponsorship,lobbying activities .It’s to obtain the information about the mass communication tools used in public relations.
EKO327TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY
G303.03.03Türkiye ekonomisinin özellikleri, işsizlik, enflasyon, teknoloji, ekonomik krizlerFeatures of the Turkish economy, liberalization attempts and structural transformation in the Turkish economy (1980-Onwards); structure of production; recent economic crises.
ISL472BORSA OKUR YAZARLIĞI
FINANCIAL LITERACY
G303.03.03Para ve Sermaye Piyasaları Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Araçları ve Menkul Kıymetler Yatırım Stratejileri Türk ve Dünya Piyasaları Türev Piyasalar Temel ve Teknik Analiz Teknikleri Mali Tablolar Şirket Değerleme Ekonomik Veriler ve BeklentilerMoney and capital markets, investment strategies, derivatives, fundamental and technical analysis
PSR444DÜNYA SİYASETİ VE TÜRKİYE
WORLD POLITICS AND TURKEY
G303.03.03İnsan Hakları: Müdahale & Koruma Küresel Gelişme ve Eşitsizlik Küresel Yönetişim ve Küresel Toplum Uluslararası ve Ulus Ötesi Tehditler ve GüvenlikInternational Relations: Theories & Approaches Global Governance &Society Transnational Threats& (In) Security Human Rights: Intervention & Protection Global Prosperity & Inequality
SAY204OSMANLI SANATI-II
OTTOMAN ART-II
G303.03.0317-18. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi: Mimar Sinan'dan sonraki gelişme; Lale Devri ve Batı Etkili Üsluplar; Türk-Barok ve Rokokosu; 19. Yüzyıl ve Son Devir Osmanlı Mimarisi: Ampir ve Neogotik üslup örnekleri, Cami, Türbe, Medrese, Sebil, Çeşme, Han, Hamam, Saray, Kasır ve köşklerle diğer yapı örnekleri; Türk Evlerinin Plan ve Plastik Karakteri: İstanbul-Anadolu'da ev konaklardan örnekler, Osmanlı yapılarında Batı etkili duvar resmi, Nakışlar; İstanbul ve Anadolu'dan örnekler; 18 - 19. Yüzyıllarda Türk Resminin Gelişimi: Yerli ve yabancı ressamlar; Türk El Sanatları: Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve seramik.Ottoman Architecture in 17th and 19 th century.Development of Ottoman Architecture after Architect Sinan period.; Western effects on Ottoman Architecture style ; Turkish Baroque-and Rococo; Ottoman Architecture in 19th century: Empire and Neogotic Styles, Examples of Mosque, Tomb, Madrasa, fountain, Caravanserai, Bath, Palace, Pavilion and Kiosk and other buildings; Carectericise of Structure of Turkish House and ornaments.Kiosks in İstanbul and Anatolia, Rumelia, Western effective Wall paintings in Ottoman Buildings. Development of Turkish paintings in 18 – 19th. Century.: Native and Foreign artists ; Turkish handicrafts: carpet , Miniature ,glass, tile and ceramic .
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
REK313REKLAMDA YARATICILIK VE YARATICI STRATEJİLER
CREATIVE STRATEGIES AND CREATIVITY IN ADVERTISING
Z122.04.03Reklamın temelini oluşturan yaratıcı fikir ve yaratıcı firmaların nasıl kalıcı markalar ortaya çıkarabildiklerini, örneklerle irdeler. Yaratıcı beyin, yaratıcı düşünce, teknikler, kurallar ve yaratıcılığa dayalı strateji geliştirme kavramları üzerinde analizler yapar.The course addresses how creative ideas and creative firms that are the main elements of advertising bring out lasting brands. Analysis are made related to the concepts such as creative brain, creative thinking, techniques, rules and developing strategies based on creativity. Various types of text, short story, drama, Turkish literary text, poetry and advertising, propaganda and news will be evaluated.
REK321REKLAM TASARIMI
ADVERTISEMENT DESIGN
Z122.07.03Reklam tasarımına ilişkin temel ve yaratıcı fikirleri geliştirir. marka, yaratıcı fikir, konsept, reklam grafiği, reklam metni, baskı, baskı teknikleri, stratejik planlama kavramlarını afiş ve broşür gibi temel tasarım yapılarında uygular.It improves the basic and creative ideas related to advertising design. Brand, creative idea, concept, advertising graphic, advertising text, printing techniques, strategic planning concepts are applied in brochures and posters.
REK325REKLAM VE ETİK
ETHICS AND ADVERTISING
Z303.04.03Bu derste reklam ve pazarlama iletişimi uygulamalarıyla ilgili etik konular incelenir. Çeşitli örneklerle etik dışı reklam uygulamalarının tespit edilmesi, tanımlanması, kınama ve önleme çalışmaları, sektör, toplum ve birey üzerindeki etkilerinin tartışılması, yasal düzenlemeler tartışılır.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GZC367KÜLTÜR VE SANAT HABERCİLİĞİ
ARTS AND CULTURE REPORTING
S303.04.03Kültür ve sanat uzmanlık alanında kavramları, eleştiri türlerini ve çeşitli kuramcılara ait yaklaşımların örneklerini kapsar.Students will realise the concepts of culture and art in the field of expertise, types of criticism and the examples of various approaches of theorists.
HAT379MESLEKİ İNGİLİZCE
ENGLISH FOR MEDIA
S303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin yürüttükleri her türlü iletişim çalışmaları alanında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin kullanılmasına yönelik temel mesleki İngilizce konularının anlatılmasını içermektedir.This course covers the basic professional English subjects related to the use of reading, speaking, listening and writing skills in the field of communication studies conducted by university students.
REK319REKLAM TARİHİ
ADVERTISING HISTORY
S303.04.03Bu derste reklamın ortaya çıkışından itibaren geçirdiği değişimler, reklam ustaları ışığında incelenir. Çeşitli örneklerle ile reklam ustaları ve değişen reklam stratejileri üzerinde durulur.In this course, the changes that the ad has undergone since its emergence are examined in the light of advertising masters. It focuses on advertising masters and changing advertising strategies with various examples.
REK363AMBALAJ TASARIM TEKNİKLERİ
DESIGN METHODS OF PACKAGING
S303.04.03amabalaj uygulamaları yapılır.The students learn the definition of package, importance for brands and consumer. Package activities and design are made in the course.
REK365YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE REKLAM
NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ADVERTISING
S303.04.03Yeni iletişim teknolojileri ve reklam ilişkisi, hedef kitlenin farklılaşan yapısı, değişen reklamcılık anlayışı incelenir.Students recognize the the relationship between the new communication technologies and advertising. And also the changing advertising insight and the changing structure of the target market are analyzed.
RTS319MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
S303.04.03Ders; Mitolojinin Doğuşu, Anlamı ve Etkileri, Mit Türleri, Klasik Mitoloji ve Dünya Mitolojilerini içermektedir.The course; includes the Birth, Meaning and Effects of Mythology, Types of Myth, Classical Mythology and World Mythology.
HAT351İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Pazarlama araştırmada hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Pazarlama ve iletşim araştırma türleri. Araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri. İletişim araştırmalarında konu yönetimi.Hypothesis and theory concepts in marketing research. Marketing and communication types. Research process. Data collecting process.
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES OF COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
RTS351İLETİŞİM KÜRESELLEŞME VE TOPLUM
SOCIETY, GLOBALIZATION AND COMMUNICATION
F303.03.03Bu derste dersin temel kavramları olan iletişim ve teknoloji kavramları tartışılacaktır. Daha sonra derste ele alınacak ilk konu olan teknoloji toplum ilişkisini ele alan temel yaklaşımlar tartışılacaktır. Teknolojik belirlenimcilik, semptomatik teknoloji, teknolojinin toplumsal belirlenmesi ve teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımları incelenecektir. Derste cevaplanması beklenen temel sorular: İletişim nedir? Teknoloji nedir? Toplum nedir? İletişim, teknoloji ve toplum ilişkisi nasıl açıklanabilir? Teknolojiyi toplumsal süreçlerle ilintilendiren yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temel varsayımları ile temel kavramları nelerdir?The course includes new technology and communication in the light of society. The relations between technology and society will be study.
THP373TEMEL KURGU TEKNİKLERİ
INTRODUCTION TO EDITING
F303.03.03ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları, kurguda olanaklar / kısıtlar, kurgu tipleri, bilgisayar ortamında kurgu, kurgu programları, kurgu uygulamaları hakkındaki bilgileri kapsar.It covers the first editing experiments, editing theories, possibilities / constraints in fiction, types of fiction, editing in computer environment, editing programs, editing applications.
YMI319SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI
SOCIAL MEDIA RESEARCH
F202.03.02Ders, sosyal medya izlemesini, söylem ve duyarlılık analizi yöntemlerini, çevresini ve araçlarını kapsar. Bu konulara bağlı olarak, derste öğrenciye kuramsal bilgi ve sahadan vaka çalışmalarından derlenen uygulamalar kazandırılacaktır.The social media research course is designed to help students understand and experience social networking media. Social media, including Facebook, Twitter, YouTube and Instagram, has become a topic to be examined. In this context, the first half of the course provides an introduction to social networking environments. In the second half, students will be introduced to social media platforms upon the analysis of the occurrences in these social networking environments.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
REK316REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
Z303.05.03Ders içerisinde halkla ilişkiler ve reklam uygulama alanları karşılaştırılarak bilimsel farkları incelenecektir.The scientific differences will be examined by comparing public relations and advertising application areas.
REK322REKLAM TASARIM UYGULAMALARI
ADVERTISEMENT DESIGN PRACTICES
Z122.06.03Bilgisayar ortamında görüntü işleme ve vektörel programlarla yaratcılık ve yeni yaklaşımların üzerinde durarak deneysel projeler hazırlanması.The course consists of revealing the abilities and imaginations of the students and applying computer oriented advertising applications.
REK324MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA
MEDIA PLANNING AND PURCHASING
Z303.04.03Reklam ve medya türleri, medya planlama kavramı ve medya planlama ajansları, temel ölçüm teknikleri ve sektör araştırmaları hakkında bilgi sahibi olur.This course consists of the concepts such as advertisement and edia types,media planning and purchasing, media planning agencies, essential measurement techniques and sector investigations.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
HAT362TANITIM VE MEDYA İLİŞKİLERİ
PUBLICITY AND MEDIA RELATIONS
S303.04.03Kitle iletişimi, medya iletişimi, medya türleri, halkla ilişkiler ve medya ilişkisi dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of this course includes mass media communication, media communication, public relations and media relations.
HAT372TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
CONSUMER BEHAVIOURS
S303.04.03Motivasyon, güdüleme, algı ve tutumun tüketici davranışları üzerindeki etkilerini, aile, sınıf, grup ve düşünce liderliği,teknolojinin kullanılması ile kültürün tüketici davranışları konularını kapsar.This course vovers the impact of motivation, perception and attitudes on consumer behavior by combining them with the terms such as family, class, group, and thought leadership, technology, culture and consumer behavior.
REK360TELEVİZYONDA REKLAM TASARIMI
ADVERTISEMENT DESIGN ON TV
S303.04.03Televizyon reklamcılığı, televizyon reklamlarının tasarım ve üretim aşamalarına ilişkin konuları kapsar.This course consists of the concepts television advertising and the design and production phases of television advertising.
REK362KURUMSAL REKLAMCILIK
CORPORATE ADVERTISING
S303.04.03Kurumsal reklam hakkında kuramsal alt yapı sahibi olurlar ve reklam kampanyalarının işleyiş sürecini öğrenirler.The students can learn the theoretical knowledge about corporate advertising and learn the advertising campaign process.
REK364REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI
ADVERTISING PHOTOGRAPHY
S303.04.03Fotoğraf makinesinin kullanım tekniklerini öğretir. Fotoğrafın çekim biçimlerini analiz eder. Fotoğrafın çekimsel açıdan içeriğini analiz eder.Why photography? Creation of photography, Evolution of photography, Types of Camera, Main parts of camera, helper accessory, light and films, using the camera, image arragement, understanding the photograpy, equipment of photography, exposure, technics of colourful photography will be explained.
GZC352İLETİŞİM ETİĞİ
COMMUNICATION ETHICS
F303.03.03İletişim etiği kavramı. İletişim etiği konusundaki güncel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri. İletişim etiği alanında özdenetim ve ortak denetim sistemleri.Concept of ethics, current issues and solutions, self-regulation in the field of communication and co-regulatory systems are discussed.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03İletişim, kuram ve toplum ilişkisi, iletişim çalışmalarının düşünsel ve toplumsal üretimde ve yapılardaki rolü ve işlevleri.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ILF404İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
WORK HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, risk factors affecting employee health and safety and issues related to occupational diseases are conveyed. They are informed about emergencies and work accidents they may encounter.
REK415REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ
ADVERTISING ANALYSIS
Z303.06.03Bir reklam kampanyasının nasıl ve hangi bakış açılarına göre değerlendirileceği, reklam planlaması ve yönetimi, reklam kampanyalarında yaratıcı süreç için gerekli teknikleri kullanarak analitik düşünceye uygun plan yapma ve reklam kampanyası planlama sürecinde çözümler üretme konularını kapsar.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS479TASARIMDA YARATICI SORGULAMA VE GÖRSELLEŞTİRME
VISUALIZATION AND CREATIVE INQUIRY IN DESIGN
S122.04.03Göstergebilim ilkeleri doğrultusunda yazma becerisinin geliştirilmesi ve yeni medya teknolojilerini kullanarak görselleştirilmesi konusunda beceri geliştirmek.To develop writing skills in accordance with the principles of semiotics and to visualize using new media technologies.
HAT411SPOR İLETİŞİMİ
SPORTS COMMUNICATION
S303.04.03Dersin içeriğinde; sporun kavramsal bütünlüğünün anlatılması, spor endüstrinin ve ekonomisinin boyutlarının incelenmesi, sporda halkla ilişkiler ve pazarlama çalışmalarının ne durumda olduğu ve öğrencilerin hangi alanlarda kendilerine katkı sağlayabileceği yer almaktadır.In the course content; explaining the conceptual integrity of sports, examining the dimensions of sports industry and economy, the state of public relations and marketing activities in sports and in which areas students can contribute to them.
HAT465STRATEJİK İLETİŞİM VE VAKA ANALİZİ
STRATEGIC COMMUNICATIONS AND CASE STUDIES
S303.04.03Stratejik iletişim yönetimi, etkinlik yönetimi, vaka analizleri ve Halkla ilişkiler uygulamalarında medyanın kullanılması ile internet ve etik konularını kapsar.It consists of management of strategic communication efficiency management, practical analysis of cases, the usage of the media in public relations, the internet and ethics.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION AND COMMUNICATION
S303.04.03İletişim, İletişim Türleri, Yazılı, görsel, işitsel medya, yeni medya, medye ve ekonomi, medya okuryazarlığı, medyanın mali yapısı.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
REK411DİJİTAL REKLAMCILIK VE MEDYA PLANLAMA
DIGITAL ADVERTISING AND MEDIA PLANNING
S303.04.03Dijital Reklamcılık uygulamaları ve medya planlama stratejileriDigital Advertising applications and media planning strategies
REK461ULUSLARARASI REKLAMCILIK
INTERNATIONAL ADVERTISING
S303.04.03Reklamcılığı uluslararası boyutta ele almak, kültürlerarasılık kavramı doğrultusunda reklam stratejilerini belirlemek.The course covers determining the strategies of advertising through intercultural concept and analyzing the advertising with international dimensions.
REK465SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ
PRESENTATION AND MEETING SKILLS
S303.04.03Etkili sunum teknikleri, konuşma teknikleri, sunumda teknolojinin kullanılması ile beden dilinin kullanılması hususlarını kapsar.The course covers the effective communication techniques, speaking techniques, the use of technology and the use of body language in presentation.
REK469MARKA YÖNETİMİ VE İLETİŞİM STRATEJİLERİ
BRAND COMMUNICATION AND MANAGEMENT STRATEGIES
S303.04.03Marka kavramını ve önemini anlar. Markanın unsurlarını ve işlevlerini anlar. Marka ile ürün arasındaki farkları öğrenir. Marka kimliği, kişiliği, değeri, imajı ve konumlandırma kavramlarını ayrıntılı biçimde öğrenir.Students understand the importance of brand concept. They know the elements and functions of brand. Encourage them to take responsibility in communication process.
REK471REKLAM ATÖLYESİ
ADVERTISING WORKSHOP
S303.04.03Tümüyle atölye çalışması biçiminde yürütülecek derste, öğrencilerin kişisel portfolyolarını oluşturma yolunda örnek işler üretmeleri beklenir.Conducted thoroughly with workshop activities, this course requires students to produce works that constitutes their portfolios.
RTS467YARATICI YAZARLIK
CREATIVE WRITING
S303.04.03Ders malzemesi olarak seçilen Türkçe yazınsal metin türleri - kısa öykü, tiyatro metni, şiir vb. – veya reklam, propaganda ve haber metinleri yazarın bakış açısından ele alınarak bir metnin yaratılış süreci deşifre edilir. Ders kapsamında, analitik ve yaratıcı yazım çalışmalarına ağırlık verilecek ve dönem sonunda her öğrenci bu çalışmalarından bir portfolyo oluşturur.The aim of this course is to develop perception and writing skills and analytical, creative writing work .
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF411BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.Particular research subject will be evaluated according to academical research and editing rules.
REK422REKLAM KAMPANYALARI VE PLANLAMA
ADVERTISING CAMPAIGNS AND PLANNING
Z122.04.03Bir reklam kampanyası öncesi, reklam kampanyası oluşum süreci ve uygulaması, sunumu ve reklam kampanyası sonrası aşamaları ele alınır ve uygulanır.This course contains the phases of advertising campaign such as planning, application, presentation and evaluation.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
REK412REKLAMCILIKTA YENİ TRENDLER
NEW TRENDS IN ADVERTISING
S303.04.03Dijital Reklamcılık ve sonrasında ortaya çıkan yeni iletişim teknolojileri, yeni akımlar ve reklam ortamlarıDigital Advertising and the emerging new communication technologies, new trends and advertising environments
REK460REKLAM AJANSLARINDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM
ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN ADVERTISING AGENCIES
S303.04.03Reklam ajansı yönetim yapıları, ajans çalışanlarının sorumlulukları, müşteri kazanma süreçleri ve görev tanımlarının değerlendirmesini içerir. Bununla birlikte reklam ajanslarının çalışma süreçlerinin uygulamaları yapılmaktadır.The course covers the subjects such as the management structures of the advertising agencies, the responsibilities of the agency employees, the job descriptions of today’s digital agencies.
REK464REKLAMCILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
ADVERTISING AND CONSUMER RELATIONS MANAGEMENT
S303.04.03Reklam ajansı kavramı, reklam yönetim süreci, reklam ajansında/yönetiminde müşteri ilişkilerinin önemi ve rolü, müşteri briefi ve yaratıcı brief, müşteri ilişkileri açısından briefin önemi, stratejik planlama ve kampanya süreci dersin içeriğini oluşturmaktadır.The course covers the concepts such as; customer relations concept, developing customer relations, the new dimensions of customer relations, creating value for customer relations, communication types with customers, customer service, the service quality and system of customer service, measuring customer relations.
REK466REKLAMDA GRAFİK ANİMASYON
GRAPHIC ANIMATION
S303.04.03Hareketli grafik tasarımı prensipleri. Gelişmiş seçenekler, ses ve görüntü montajı bilgileri. Kısa reklam filmi üretimi.The course covers subjects such as; motion graphics, principles, voice and photo montage, short film production.
REK468SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI VE REKLAM
SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS AND ADVERTISING
S303.04.03Sosyal sorumluluk ile ilgili kavramların açıklanması, reklam, ve kurumların sosyal sorumluluk uygulamaları konuları kapsar.This course consists of the explanation of concepts related to social responsibility, advertising and the social responsibility practices of the corporations.
REK470REKLAM ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇÜMLEMELERİ
ADVERTISING RESEARCHES AND ANALYSES
S303.04.03Birçok kavramı birbirinden uzaklaştırmadan anlatmak. Görsel ve örnekler (bilgisayar ile sunum) kullanmak. Örnek olaylar üzerinden yorumlamalar yapmak ve en önemlisi ders içinde uygulama.Measuring concepts and how to measure an advertising effect in TV, print and social media.
REK472AÇIKHAVA REKLAMCILIK UYGULAMALARI
OUTDOOR ADVERTISING PRACTICES
S303.04.03Bilgisayarlar destekli tasarım programlarını amaçları dahilinde kullanarak açık hava reklamcılığının yaygın olarak kullanılan çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmuş ve uygulamalarını sayısal ortamda gerçekleştirerek pekiştirir.The students learn the concepts of outdoor advertising and use computer design programs in order to prepare outdoor activities. They will have knowledge about the outdoor advertisement.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.