English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-HEALTH CARE MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-HEALTH CARE MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EKO193EKONOMİNİN TEMELLERİ-I
FUNDAMENTALS OF ECONOMICS-I
Z303.05.03Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.The contents of the course is constituted by topics on the principles of economics, markets and how they operate, markets and welfare, economics and the public sector, firm behavior and industrial organization, factors market and consumer preferences.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSI121DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z202.04.02Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimleri Araştırma Yöntemleri, Öğrenme Güdülenme, Kişilik Algılama, Tutumlar, Gruplar,Önderlik,Güç Yönetimi,Çatışma,Karar Verme,KültürSosyal, Davranış ve ÖrgütlerIntroduction to Behavioral Sciences, Behavioral Sciences Research Methods, Learning Motivation, Personality, Perception, Attitudes, Groups, Leadership, Power Management, Conflict, Decision Making, KültürSosyal, Behavior and Organizations
SKY131İŞLETMENİN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF BUSINESS
Z404.07.04İşletmenin temelleri dersinde işletme ile İlgili temel kavramlar ele alınacak olup, ekonomik bir birim olarak işletme ve işletmenin çevresi açıklanacaktır. İşletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, kuruluş yeri seçimi bilgileri verilecektir. İşletmenin temellerini oluşturan fonksiyonlar ayrıntılı olarak anlatılacak olup, işletme yönetiminde iş etiği konusu açıklanacaktır.Basic concepts of business administration. Business functions
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
EKO194EKONOMİNİN TEMELLERİ-II
FUNDAMENTALS OF ECONOMICS-II
Z303.05.03Ekonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, Fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, Üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, Teşebbüs ve türleri, İşgücü ve işsizlik sorunları, uluslar arası iş gücü akımları, Bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, Yabancı sermaye, çok uluslu şirketler, Ticaret borsaları, Elektronik ticaret.In this course macroeconomic events and applications will be examined at both national and international levels with the help of numerical variables. In addition to that evaluation of investigated subjects which are related to recent economic events and the ways to improve macroeconomic performance and their proposed solutions will be put forth.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISL194YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.05.03Yönetim-Yönetici Kavramları, Yönetimin Temel Özellikleri, Yönetsel Düzeyler, Roller ve Beceriler, Örgüt Kavramı, Yönetimin Tarihsel Gelişimi (Yönetim Teorileri), Yönetim Fonksiyonları, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Örgütlerde Davranış ve Süreçleri kapsamaktadırBasic concepts and definitions related to the management and organization, classic, neo-classical and modern management theories and management processes include the management functions
MFY198MUHASEBEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ACCOUNTING
Z303.05.03Muhasebe İle İlgili Temel Kavramlar: Muhasebenin tanımı, muhasebe ile ilgili gruplar, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve uygulamaya yön veren temel kavramlar, muhasebe kayıt araçları, Muhasebe ile İlgili Hesaplar: Muhasebede hesap kavramı ve gruplandırılması, hesap planı ve hesapların işleyişi, Muhasebe Kayıtları: Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ile ilgili muhasebe uygulamaları.During the course, the basic equivalence of accounting (entity = source equivalent), accounting and accounting process will be explained
SKY132SAĞLIK KURUMLARINDA İŞLETME MATEMATİĞİ
BUSINESS MATHEMATICS IN HEALTH CARE
Z202.03.02Sistem, model, yöntem tanımı, sistem modelleme, matematik programlamanın safhaları. Matris ve matris işlemleri ile matrislerin ulaştırma ve lojistik işletmeciliğinde kullanım şekilleri. Lineer denklem sistemleri, doğrusal programlama, grafik çözüm, Simpleks metot. Seriler ve uygulamaları, faiz ve benzeri ticari hesaplamalar, Doğrusal olmayan optimizasyona giriş, Türev tanımı ve uygulamaları; marjinal fonksiyonlar ve eksremum değerler, Belirli integral uygulamaları, Diferansiyel Denklem uygulamaları.The system model, a method definition, system modeling, mathematical programming phases. Transportation and logistics operations in matrices and matrix operations, matrix patterns of use. Systems of linear equations, linear programming, graphical solution, simplex method. Series and its applications, calculations of interest and similar commercial, non-linear optimization input, the definition of derivative and applications; eksremum marginal functions and values​​, applications of definite integral, applications of Differential Equations.
SKY134SAĞLIK İLETİŞİMİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ
HEALTH COMMUNICATION AND COMMUNICATION SKILLS
Z202.02.02Kendini Tanıma, Kişilik ve İletişim – Atılganlık, İletişim Tanımı, Ögeleri, Çeşitleri ve Etkileyen Değişkenler, Hemşirelikte İletişim, İletişimde Güçlükler, Terapötik iletişim ve ilişki İletişimi / Kolaylaştıran Yöntemler, İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler / İletişimi Engelleyen Yöntemler, İletişim Yöntemleri Uygulama, Aile içi ilişkiler, Stresli Durumlardaki Hastalarla İletişim, Depresif Hasta ile İletişim, Öfkeli Hasta ile İletişim, Kayıp ve Yas, Ölümü Yaklaşan Hasta/Aile ile İletişimSelf-Awareness, Personality and Communication - Assertiveness, Communication Definition, Elements, Types and Influencing Variables, Nursing Communication, Communication Difficulties, therapeutic communication and relationship Communications / Easier Methods Facilitating Communication Methods / Barriers to Communication Methods, Communication Methods Application, family relations, Contact stressful situations with patients, depressive contact with the patient, the patient and the Furious Communication, Loss and Grief, Death Upcoming Patient / Family Communication with
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IST209BİYOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z202.04.02Bu derste, istatistikle ilgili temel kavramlar, veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ve bölünme şekli, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, istatistiksel tahminleme, hipotez testleri, ki kare testi, regresyon ve korelasyon analizi konuları işlenecektir.In this course, basic concepts about statistics for the data, descriptive statistics, tables and graphs summarizing data, measures of central tendency, variability, and shape of the division, probability and probability distributions, sampling, statistical estimation, hypothesis testing, chi-square test, regression and correlation analysis of the issues will be covered.
SKY233SAĞLIK EKONOMİSİ
HEALTH ECONOMICS
Z303.05.03Sağlık Ekonomisi, Piyasa, Arz, Talep Kavramları, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme ve Farmakoekonomi, Ekonomik Değerlendirme Teknikleri, Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Finansman Yöntemleri, Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Harcamaları.To define the concepts of health and illness, health, market characteristics, appeared in the health sector, health, manufacturing, health care cost businesses, health care financing
SKY239SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ
COST ACCOUNTING IN HEATH CARE ORGANIZATIONS
Z223.05.04Bu derste işletmelerin maliyetleri, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması ve esnek genel imalat maliyetleri bütçelerinin hazırlanması, TDHP temelinde maliyet muhasebesi sisteminin uygulanması konularına değinilecektir.In this course, the costs of businesses, classification of costs, direct determination of the costs of raw materials and supplies, labor costs, determining the overall manufacturing costs of the overall manufacturing cost allocation and flexible preparation of budgets, UAC issues on the basis of the implementation of the cost accounting system will be discussed.
SKY243HASTALIKLAR BİLGİSİ
DISEASE INFORMATION
Z303.05.03Hastalık sağlık kavramı, sık kullanılan laboratuvar testleri, kalp damar sistemine ait hastalıklar, üriner sisteme ait hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, hareket sistemine ait hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, santral sinir sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, endokrin sistem, üreme sistemi hastalıkları, duyu organlarına ait hastalıklardır.Disease health concept, commonly used laboratory tests, cardiovascular system diseases, urinary system diseases, respiratory system diseases, digestive system diseases, movement system diseases, infectious diseases, central nervous system diseases, blood diseases, endocrine system, reproductive system diseases , Diseases of sensory organs,
SKY343SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ - I
HEALTH SERVICES MANAGEMENT - I
Z303.06.03Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Kavramaları, Sağlığı Etkileyen Faktörler,Sağlık Hizmetlerinin Temel Özellikleri, Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması, Sistem Kavramı ve Sağlık Sistemi, Sağlık Sisteminin Fonksiyonları ve Amaçları, Sağlık sistemlerinin Sınıflandırılması ve Karşılaştırılması Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi, Örgütlenmesi ve Arzı, Hastane Yönetim ve Organizasyonu, 1. Basamak Sağlık Hizmetleri, Aile Acil Sağlık Hizmetleri, Evde Bakım Hizmetleri, İşçi Sağlığı Hizmetleri, Terminal Dönem Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakım Hizmetlerini içermektedir.The Concepts of Health and Health Services, Factors Affecting Health, Basic Characteristics of Health Services, Classification of Health Services, System Concept and Health System, Functions and Objectives of Health System, Classification and Comparison of Health Systems, Development, Organization and Supply of Health Services in Turkey, The organization includes 1st level health services, family emergency health services, home care services, worker health services, terminal term care services, and elderly care services.
SKY293PAZARLAMA İLKELERİ
PRINCIPLES OF MARKETING
S202.03.02Pazarlamaya giriş, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, hedef pazar belirleme – pazar bölümleme, ürün yönetimi, hizmet ve marka yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan pazarlama.In this lesson, the definition of marketing concept, environmental factors that affect marketing activities, the basic principles of marketing and the marketing mixes which are the elements of marketing process, will be investigated.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SKY232BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z223.05.04Bilimsel bilgi nedir? Potivizm ile Nitel Araştırmalar arasında farklar. Bilimsel çalismanin araştırma çerçevesi nedir? Hipotez, varsayım ne anlama gelmektedir? Davranışsalcı ekol ile gelenekselci yaklaşim arasındaki fark? Makalenin aşamaları nelerdir? Yazım kuralları, dipnot verme, kaynak gösterme ve alıntı yapma..What is scientific knowledge? Potivizm differences between the Qualitative Research. What is the framework for the study of scientific research? Hypothesis, the hypothesis, what does it mean? The difference between the traditionalist school Davranışsalcı APPROACH? Article What are the steps? Spelling rules, note-making, showing and quoting the source.
SKY234SAĞLIK İŞLETMELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGY IN HEALTH CARE
Z223.06.04Bilgi teknolojileri, bilişim ve sağlık işletmelerindeki uygulamalar / bilişim araçları (donanım, yazılım, internet), sağlık bilişimi kaynakları, sağlık verileri, elektronik kayıt sistemi (EKS) / bilgiyi hastalarla paylaşmak için bilgisayarlardan nasıl yararlanılır / konsultasyonların etkin kullanımı / hasta takibi / ICD 10 / bilişim teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yeri / kişisel bilgiye erişim olanakları / bilginin yönetilmesine katkı sağlayabilecek teknolojik araçlar / bilgi üretimi / bilginin paylaşımı, tıbbi karar destek sistemi / veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi / hasta kayıtları, medikal görüntüleme sistemleri / merkezi hasta enformasyon sistemleri / klinik raporlama sistemleri / eczane sistemleri / hemşirelik bilgi sistemleri / kalite sistemleri / stratejik analizler / yönetim enformasyon sistemi oluşumu / enformasyon sisteminin güvenliği / uluslararası alanlarda enformasyon sisteminin uygulanması.Information technology , IT and healthcare operations practices / IT tools ( hardware, software, internet), health informatics resources, health data , electronic medical record system ( ERS ) / how they are utilized computers to share information with patients / efficient use of consultations / patient monitoring / ICD- 10 / medical applications of ICT location / facilities access to personal information / knowledge management tools can contribute to the technological / production of information / knowledge sharing, medical decision support system / data - knowledge, information and communication , data processing, data base management / patient records, medical imaging systems / central patient information systems / clinical reporting systems / pharmacy systems / nursing information systems / quality systems / strategic analysis / management information system formation / information system security / information system implementation in the international arena .
SKY236SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS
Z303.05.03İşletme ve sağlık işletmesi kavramı, özellikleri, amaçları, türleri, sağlık işletmelerinin kuruluşu yeri çalışmaları, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri yönetimi, tıp merkezleri yönetimi, hastane kavramı, Türkiye'de hastanelerin organizasyon yapıları, klinik hizmetler ve poliklinik hizmetleri yönetimi, destek hizmetleri yönetimi, tesis yönetimi, çeşitli ülkelerde hastane organizasyon yapıları, uluslararası sağlık kuruluşları.Identification of management, management functions, management processes, definition and characteristics of health care, the comparative perspective of Turkey and the organization of health care in the world, in Turkey, the legal basis of health care and health care delivery with the relevant legislation, the context of Decree 663 reconstruction project and the Health Transformation activities will be to address.
SKY238TIBBİ DÖKÜMANTASYON
MEDICAL DOCUMENTATION
Z303.05.03Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, tıbbi dokümanların temel özellikleri, tıbbi kayıtların önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, tıbbi kayıtların kapsamı ve düzenlenmesi, hasta dosyalarının niteliksel ve niceliksel analizi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler, hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları, hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonuShort history of mdical documentation, internatinal development of medical documentation, importance of medical documentation, medical secretary, patient files, and health organizations
SKY292SAĞLIK İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS IN HEALTH CARE
S202.03.02Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi temel kavramlar, değer zinciri, tedarik zinciri ve rekabetçi üstünlük, lojistik ve tedarik zinciri sisteminin tasarımı, tedarik zincirinde arz ve talep planlaması, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin oluşturulması, tedarik zincirinde envanter ve sipariş yönetimi, lojistik ve tedarik zincirlerinde bilişim teknolojileri konularını içermektedir. Tedarik zinciri ve lojistikte temel kavramlar. Bu iki kavramın ayrıştığı ve örtüştüğü noktalar, Temel lojistik aktiviteler, Tedarik zinciri yönetimi felsefesi, Bilişim sistemleriThe basic concepts of logistics and supply chain management, value chain, supply chain and competitive advantage, logistics and supply chain system design, supply and demand, supply chain planning, logistics and supply chain management strategies, supply chain, inventory and order management, logistics and supply chains information technology topics. The basic concepts of supply chain and logistics. And points separated these two concepts overlap, the basic logistics activities, supply chain management, philosophy, information systems
SKY294İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
S202.03.02İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması.Definition and history of occupational safety, accident occurrence and variations, and prevention of occupational diseases, ergonomics, workshop, electrical and non-electrical instruments, work safety, work safety Guards, First Aid rules and the blasts of fire safety measures, labor law and regulations, Occupational Safety Investigation.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
AKADEMİK TÜRKÇE
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SKY331SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS
Z303.05.03Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme, iş tatmini, tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konulara değinilecektir.In this course, to get to know oneself better detection, attribution, learning, personality, motivation, job satisfaction, attitudes, groups, leadership, communication, conflict, addressing issues such as stress and time management.
SKY333SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS
Z303.05.03Finansal Tablolara İlişkin Genel Tanımlar. Sağlık Kurumlarında Finansal Tablo Türleri. Finansal Analiz Türleri ve Finansal Analiz Teknikleri: Rasyo analizi, Karşılaştırmalı tablolar analizi, Yüzde yöntemi ile analiz, Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz. Finansal yönetime giriş, finansal amaç ve finans fonksiyonu, sağlık kurumlarında finansal planlama ve örgütleme, paranın zaman değeri, sağlık kurumlarında paranın zaman değeri analizinin önemi, paranın ve taksitlerin gelecekteki ve şimdiki değerinin hesaplanması. Sağlık Kurumlarında İşletme Sermayesi Yönetimi (Nakit ve Benzeri Varlıkların Finansal Yönetimi, Alacakların Yönetimi, Stokların Yönetimi). Duran Varlıkların Yönetimi ve Sermaye Bütçelemesi teknikleri. Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasing. Öz Kaynakların Yönetimi. Sermaye Maliyeti. Fiyatlandırma.Health Enterprises, which is quite different from other businesses rely on the financial statements. In managing the organization's cash inflows and outflows, illustrated with examples how to use the procurement of fixed assets amounts installed. Determining costs and selling prices of the services identified in particular in the healthcare establishments is very important. In this respect, the breakeven point on this issue will be discussed with examples of analysis and working capital.
SKY335SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI
HEALTH POLICY AND PLANNING
Z303.06.03Hastalık ve sağlık kavramları, toplum sağlığı yaklaşımı, Sağlığın ekonomi politiği, Uluslar arası sağlık kuruluşları ve bunların işleyiş mekanizmaları, Türk Sağlık Sisteminin paydaşları ve etki alanları, Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarımız, Dünyada ve Ülkemizde sağlık durumu ve öncelikli sorunlar, Sağlık hizmetlerinde hakkaniyet teorileri.Concepts of health and illness, public health approach to the political economy of health, international health organizations and their working mechanisms, the Turkish health system stakeholders and spheres of influence, the Republican period, health policies, health status, and priority problems in the world and in our country, theories of equity in health care.
SKY337SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ
INFORMATION MANAGEMENT IN HEALTH CARE
Z303.05.03Dersin içeriğinde Bilgi yönetimi süreci, Bilgi Yönetimi Araçları, bilgi yönetimi ve örgüt kültürü arasındaki etkileşim, Bilgi Yönetimi uygulama stratejileri yer almaktadırKnowledge management is the process of the course content, Knowledge Management Tools, the interaction between knowledge management and organizational culture, knowledge management implementation strategies is
SKY391SAĞLIK İŞLETMELERİNDE RİSK YÖNETİMİ
RISK MANAGEMENT IN HEALTH CARE SERVICES
S202.03.02Risk yönetimi kavramını ve işletme ile ilişkisi, Sağlık işletmelerindeki risk kavramını ve önemi, Risk yönetiminin aşamaları, Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar, Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolü, Sağlık işletmelerindeki kriz planlaması, Risk ölçüm teknikleri.The relationship between the concept and operation of risk management, health enterprises, and the importance of the concept of risk, risk management steps, the necessary elements for an effective risk management, risk management, corporate governance role within the health crisis, enterprises planning, risk measurement techniques.
SKY393SAĞLIK KURUMLARINDA STERİLİZASYON ESASLARI VE ATIK YÖNETİMİ
PRINCIPLES OF STERILIZATION AND WASTE MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS
S202.03.02Hastane infeksiyonları geçmişte olduğu kadar günümüzde ve gelecekte de önemini koruyacak bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sorunun azaltılması ancak belirlenen korunma önlemlerin alınması ve uygulamalarının tam yapılmasıyla mümkün olacaktır. Alınacak önlemler içinde en büyük payı dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon (DAS) uygulamaları almaktadır. Bu derste hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon (DAS) uygulamalarının yeri ve önemi hakkında bilgi aktarılması amaçlanmıştır.Bu kapsamda Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun tarihsel gelişimi, Mikroorganizmalar özellikleri ve çeşitleri (hastanede sorun olan mikroorganizmalar), Enfeksiyon ve enfeksiyon zinciri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon ile ilgili genel terimler, Tıbbi ve cerrahi asepsi teknik ve kuralları Steril gömlek ve eldiven giyme, İzolasyon ve El hijyeni, Sterilizasyon (Tanım, yöntemler, uyulacak kurallar, kontrol), Dezenfeksiyon (Tanım, yöntemler, uyulacak kurallar, kontrol), Dezenfektan ve antiseptiklerin kimyasal ve farmakolojik özellikleri, etki mekanizmaları, Steri alan ve özellikleri (yüzeyler, havalandırma ve iklimlendirme, Ameliyathane Personeli, Kıyafetler, Cerrahi Alanı Etkileyen Faktörler, Cerrahi Steril Alan)Hastane enfeksiyonları, korunma yöntemleri ve tıbbi atık konuları anlatılacaktır.Hospital infections will remain important in the future as in the past , and today will be seen as a health problem . Minimize this problem it will be able to complete obeying the prevention and precaution . The largest share of the mitigation measures disinfection, antisepsis and sterilization (DAS ) are applications . In this course, the prevention of nosocomial infections disinfection, antisepsis and sterilization (DAS ) applications amaçlanmıştır.Bu kapsamdaSterilizasyon and disinfection of transferring information about the importance of the historical development of specifications and types of micro-organisms ( microorganisms that problem in the hospital ) infection and the infection chain , on Sterilization and Disinfection general terms , the rules of medical and surgical asepsis and sterile technique shirt and wearing gloves , isolation and hand hygiene , sterilization (Definition , methods , rules of the control ) , disinfection (Definition , methods , rules of the control ) , and chemical disinfectants and antiseptics pharmacological properties , mechanisms of action , Steri space and features (surfaces , ventilation and air conditioning , operating room staff , Clothes , Surgical Areas Affecting Factors , Surgical Sterile Area ) Hospital infections, prevention methods, and provide information on medical waste .
SKY395SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ
PERFORMANCE MANAGEMENT IN HEALTH CARE
S202.03.02Performans ve performans yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmek; sağlık işletmelerinde performans ölçme ve değerlendirme yapabilmek; sağlık işletmelerinde performansa dayalı ücret uygulamalarını değerlendirebilmek; sağlık sektöründe performans yönetimi konusunda güncel gelişmeleri değerlendirebilmek.Define the basic concepts of performance and performance management, performance measurement and assessment of health establishments, health enterprises to evaluate performance-based compensation practices, evaluate current developments in the management of health sector performance.
HEM371İLKYARDIM
FIRST AID
F202.03.02Afetlerde bakım ve ilk yardımın yanında acil bakımı da kapsayan temel kavramların öğrenilmesi, kazazedenin ilk yardım girişiminin yapılabilmesi ve acil bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve teknik laboratuvar ortamında kazandırılması.Learning about the basic concepts which covers the emergency care besides the care and first aid to be offered in disasters, being able to carry out the first aid attempt to the victims of accidents and to carry out the emergency care, attaining the theoretical and practical skills necessary for the maintenance of homeostasis in the environment of class and technical laboratory.
HEM373BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF NUTRITION
F202.03.02Beslenmenin değerlendirilmesi, besin öğeleri ve besin grupları, sağlıkta ve hastalıkta beslenme ilkeleri, yeterli ve dengeli beslenme kuralları.The principles of healthy and disease conditions, food groups, adequate and balanced nutrition, food pyramid
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SHB343SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF HEALTH
F202.03.02Bu ders ilhamını ünlü düşünür Michel Foucualt’nun ortaya attığı “biyopolitika” kavramından alarak hasta-hastalık rolleri, hastalığın toplumsal ve toplumsal cinsiyet kökenleri, gündelik hayatın “tıbbileştirilmesi”, sağlık antropolojisi ve güncel sağlık politikaları gibi pek çok sağlık sosyolojisi konusunu irdelemeyi hedeflerBy drawing inspiriation from famous thinker Michel Foucault's concept of "biopolitics", the course content includes covers a wide range of themes ranging from patient-doctor roles, the sociological and gender origins of health, medicalization of everyday life, anthropology of health and contemporary health policies.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SKY332SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES IN HEALTH CARE
Z303.04.03Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı ve sağlık kurumlarında İK uygulamaları, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme ve sağlık kurumlarındaki diğer İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir.In this course, health care institutions and the emergence of HR practices of human resource management, business analysis, HR planning, HR, procurement and selection, training and development, and other health care facilities by addressing issues related to HR functions
SKY334SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA
MARKETING MANAGEMENT IN HEATH CARE
Z303.05.03Bu derste sağlık hizmetlerini farklı kılan özellikler, sağlık hizmetleri pazar çevresi, sağlık sektöründe tüketici davranışları, sağlık hizmetleri pazarlama karması, yeni sağlık hizmetleri tasarımı, sağlık sektöründe fiyatlandırma ve gelir yönetimi, sağlık sektöründe arz ve talep yönetimi konuları incelenmektedir.What makes this course different from health services, health services, the market environment, consumer behavior in the health sector, health services, marketing mix, the new health care design, pricing and revenue management in the health sector, the supply and demand management issues in the health sector are examined.
SKY336EPİDEMİYOLOJİ
EPIDEMIOLOGY
Z202.03.02Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, ölüm, doğum vb çeşitli hızlardan oluşan kalitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm ve tekniklerin yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarına uygulanması.Definition, purpose, short historical development, applications, basic concepts, quantitative measurements, death, birth, etc. qualitative dimensions of the various speeds, observational research methods (descriptive and analytical-ecological, case-control, prevalence, incidence), experimental research methods (randomized clinical trials, field trials, community experiments), and epidemiological concepts, measurement and management techniques, planning, organization, direction and implementation of the audit function.
SKY338SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KANTİTATİF TEKNİKLER
QUANTITATIVE TECHNIQUES IN HEALTH CARE
Z223.05.04Karar verme problemi, talep tahmin yöntemleri, işyeri düzenlemesi, kapasite planlama, verimlilik, süreç geliştirmeDecision-making problem, the demand forecasting methods, workplace organization, capacity planning, productivity, and process development
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
SKY394KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ VE ÖZEL KONULAR
SPECIAL TOPICS AND COMPARATIVE HEALTH SYSTEMS
S202.03.02Sistem kavramı ve sistemin bileşenleri, Sağlık sistemi kavramı, sağlık sistemi tipleri ve belirgin özellikleri, Sağlık meslekleri ve ülkeler arasında farklılıklar, Sağlık hizmetlerinde finansman boyutu ve sağlık finansmanı modelleri, Sağlık hizmetlerinde sunum boyutu ve sağlık hizmeti sunumu modelleri, Ulusal sağlık sistemlerinin sınıflandırılması, Özel Teşebbüs / Serbest Pazar Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri, Refah Yönelimli / Sigorta Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri, Kapsayıcı / Bütüncü / Tekçil Hizmet Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri ,Sosyalist / Kolektivist Tip Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri, Türk Sağlık Sistemi, Karşılaştırmalı sağlık sistemi çalışmalarının kullanım alanları, Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık sistemlerinin entegrasyonu ve Vaka çalışmasıThe concept of the system and the system's components, the concept of the health system, the health system types and prominent features, health professions and differences between countries, the size of health care financing and health care financing models, size, and health service delivery in health care delivery models, the classification of national health systems, Private Enterprise / Free Market health Care system Type Country Case Studies, Welfare Oriented / Insurance Type Health system Country Samples, inclusive / holistic / monistic Duty health system Country Examples of the Socialist / collectivist Type health system Country Examples of the Turkish health System, Comparative studies of health system usage , the integration of health care systems in the European Union and the Case Study
COG376YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
F202.03.02Dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. dramanın uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Drama 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definitions of drama, differences between drama and drama, content and introduction studies. Definition and content of psychodrama, creative drama, drama-play and educational drama, planning of creative drama in education. The historical development of drama in Turkey. the application stages of drama, the construction of drama. Classification of drama according to age groups and application areas, components of drama. the qualities of the drama teacher, the problems that the teacher may encounter, drama as learning-teaching method. Techniques used in drama. Example applications.
FTR386SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
F202.03.02Sağlık, fiziksel aktivite, inaktivite ve egzersiz kavramlarının tanıtılmasıThe description of terms of health, inactivity and exercise.
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SKY376EPİDEMİYOLOJİ
EPIDEMIOLOGY
F202.03.02Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, ölüm, doğum vb çeşitli hızlardan oluşan kalitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm ve tekniklerin yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarına uygulanması.Qualitative measurements, descriptive research methods (descriptive and analytical-ecological, case-control, prevalence, incidence), experimental research methods, which are composed of definitions, aim, short historical development, usage areas, basic concepts, quantitative measures, death, birth etc. of epidemiology (Randomized clinical trials, field trials, community trials) and the administration of epidemiological concepts, measures and techniques to the planning, organizing, directing and controlling functions.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK483SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI
HEALTH LAW AND LEGISLATION
Z303.05.03Sağlık hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.Legal concepts of health / health care legislation / regulations and the recent changes in Turkey / patient rights / rights and responsibilities of health professionals / ethics.
SKY433SAĞLIK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT IN HEALTH CARE
Z304.05.03Bu ders, stratejik yönetim ile ilgili temel kavram, kuramları ve uygulama tekniklerini içerir.This course on strategic management of the basic concepts, theories, and application techniques
SKY435SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK
ETHICS IN HEALTH MANAGEMENT
Z202.03.02Bu derste, etik kavramı üzerinde durularak sağlık yönetiminde etik ilkeler ve sorumluluklar hakkında gerekli bilgiler verilecektir.In this course, with emphasis on the concept of ethics in health care management will be given the necessary information about the ethical principles and responsibilities
SKY437SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE SERVICES
Z303.04.03Kalite ve Hizmet Kalitesi Kavramları, Sağlıkta Kalite Kavramı, Sağlıkta Kalitenin Bileşenleri, Toplam Kalite Yönetimi: Üst Yönetimin Sorumlulukları, Toplam Kalite Yönetimi: Hasta Odaklılık Toplam Kalite Yönetimi: Çalışanların Katılımı Toplam Kalite Yönetimi:Tedarikçi Desteği, Sürekli İyileştirme Sağlık Sektöründe Uygulanan Yasal Düzenlemeler, Uluslararası Akreditasyon Standartları Health Quality Service Akreditasyon Standartları, Joint Commission International Akreditasyon Standartları konularını kapsamaktadır.Concepts of Quality and Service Quality, Health Concept of Quality, Health Quality Components, Total Quality Management: Responsibilities of Senior Management, Total Quality Management: Patient Focused Total Quality Management: Employee Involvement Total Quality Management: Vendor Support, Continuous Improvement in Health Sector Applied Legal Regulations, International Standards for Accreditation of Health Quality Service accreditation Standards, Joint Commission International accreditation Standards are covered.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SKY491SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM YÖNETİMİ
COMMUNICATION MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS
S202.03.02Kurumsal İletişim ve kurum kimliği oluşturma, kurumsal dizayn, kurum kültürü konularında bilgi vermek, reklamın itibara ve imaja desteğinden faydalanmak, kurumsal kültürü, kurumsal imajın temel öğeleri slogan, logo ve renkleri yönetebilme,marka oluşturma ve yönetme süreçlerini belirlemek ,itibar ve algılama yönetimini oluşturmak, krizi yönetebilmek amacıyla bilgi vermek ve örnekleri incelemekCorporate Communications and creating corporate identity, corporate design, corporate culture, to give information about the ad support use of reputation and image, corporate culture, corporate image, slogan essential items, manage your logo and colors, brand building and management processes to determine the reputation and perception management, creating to provide information in order to manage the crisis and examine the samples
SKY493AFET YÖNETİMİ
DISASTER MANAGEMENT
S202.03.02Afetler ve Türkiye, Afet Yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler, Afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar, Afet Yönetimi ve Planlama. Sağlık Kuruluşlarında Afet Yönetimi süreçleri ve esaslarıDisasters and Turkey, the legal regulations related to disaster management, disaster management-related organizations, Disaster Management and Planning. Health Care Disaster Management processes and procedures
SKY495SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF HEALTH
S202.03.02Sağlık sosyolojisine giriş, Sağlık ve hastalık kavramları, Biyopsikososyal tıp modeli, Plasebo ve nocebo etkisi ,Somatizasyon ve psikosomatik hastalık, Teşhisin anlamı ve özellikleri, Rahatsızlıkların tıbbileştirilmesi, İatrogenesis ,Alternatif tıbbi yönelimler, Geleneksel ve modern doğum, Geleneksel ve modern bebek büyütme, Tıp etiği, Araştırma ve yayın etiğiIntroduction to health sociology, Concepts of health and disease, Biopsychosocial medical model,Placebo and nocebo effect, Somatization and psychosomatic disease, Meaning and properties of diagnosis, Medicalization of ailments, Iatrogenesis, Alternative medical approaches, Traditional and modern childbirth, Traditional and modern child feeding, Medical ethics, Research and publication ethics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SKY432BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z000.010.00Sağlık Kurumları Yönetimi ile ilgili belirli bir alanında, konuyu kapsayan tüm bileşenleri inceleyecek şekilde bir araştırma çalışmasının yapılması.A specific area on the Management of Health Institutions, covers the topic of a research study to examine all of the components
SKY434SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK
ENVIRONMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN HEALTH CARE
Z122.05.03Temel Çevre Kavramları / Temel Ekolojik Kavramlar / Ekosistemler / Ekotoksikoloji, Ekolojik Risk Etmenlerinin İnsanda Yarattığı Olumsuz Etkiler / Çevrenin Olumlu Hale Getirilmesi / Çevre-Sağlık İlişkileri /Toplumsal Sorumluluklarımız ve Örnek Sosyal Srorumluluk Projeleri - Sosyal Sorumluluk Projesi GeliştirmeBasic Environmental Concepts / Basic Ecological Concepts / Ecosystems / Ecotoxicology, Ecological Risk factors of the negative effects of human / environment Making Positive / Environment-Health Relations / Social Responsibility and Social Srorumluluk Example Projects - Social Responsibility Project Development
SKY436GÜDÜMLÜ ÇALIŞMA VE GERİ BİLDİRİM SAATİ
GUIDED STUDY AND FEEDBACK TIME OF PRACTICE
Z223.06.0424 Saatlik haftalık "Sağlık İşletmesi Uygulaması" dersi boyunca kurumlarda elde edilen deneyimlerin sınıf ortamında geri bildirimleri sayesinde karşılaşılabilecek olaylarla ilişkili analitik düşünme becerisi geliştirme, neden sonuç ilişkisi kurabilme ve yönetimde etkin davranışsal tutum sergileme konularında kendilerini geliştirme imkanı bulabileceklerdir.24-hour weekly "Health Management Application" for the course, the experiences from organizations associated with events that may be encountered in the classroom thanks to feedback from the development of analytical thinking skills, attitude, exhibiting behavioral cause and effect relations and management issues effectively be able to find the opportunity to develop themselves
YUM402YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Öğrenciler, Bölüm Başkanlığı, ilgili öğrenci danışmanı ve İAÜ Yerinde Uygulama Merkezi aracılığıyla temin edilecek Çözüm Ortağı bir sağlık kuruluşunda uygulama yapacaklardır.Students Department, IAU-site supervisor and the student will be provided through the Partner Application Center is a health care provider will apply.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
SKY492SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİ TABLO ANALİZİ
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS
S202.03.02Sağlık işletmelerinde mali tabloların fonksiyonları, türleri, yapılarının anlaşılması, mali analiz teknikleri, ve bu tekniklerle ulaşılan sonuçların yorumlanması.Aims of financial statements and analysis, types of financial statements and organizing them, financial analyze and financial decisions, definition, content and types of financial analyze, correction of financial statements according to inflation in healthcare organisations.
SKY494SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE AKTÜERYA
HEALTH INSURANCE AND ACTUARY
S202.03.02Bu derste Sağlık sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, Sağlık sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı ve aktüerya yaklaşım ve uygulamalarının konusuna değinilecektir.This course aims to general definition of health insurance, health insurance, general conditions examined, the branches of insurance and actuarial approaches and practices
SKY496HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
S202.03.02Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları, halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme, sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, kazalar, afetler, afet tıbbıDefinition,importance and history of public health Demography and health,epidemiology Behaviours factors affecting health Enviromental health Occupational health and safety, occupational diseases Health plannig,organisation and evaluation of public health point view Health education Introduction to special topics in public health Women health,reproductive health,family planning Childhood, adolescence health, immunization Elderly problems,chronic diseases and management
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.