English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-CHILD DEVELOPMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-CHILD DEVELOPMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
COG121ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION
Z404.09.04Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile ilgili 0-18 yaş grubunun okul öncesi ve okul dönemi eğitim gereksinimleri hakkında bilgiler, mesleki alandaki iş olanakları ve bölümün genel eğitim felsefesi ile eğitim politikasının tanıtılması.Importance of child development and education. Basic characteristics of children between 0-18 ages. Basic principles of child development and education. Historical development of child development and education. Factors affecting development. Basic concepts and theories of physical, psychomotor, cognitive and language development. Physical, mental and social development between 0-18 ages. Basic characteristics and responsibilities of teachers and other staff in preschool institutions. Preschool institutions and legal basis. Family-school cooperation. Different models of preschool institutions.
COG125ANATOMİ
ANATOMY
Z203.04.02İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi, duyu organları, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi,endokrin sistemi, üreme sistemi, bu sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemdeki önemi.Definition of anatomy and phsyology, the anatomical structure of human body, systems of organs: nutrition metabolism, digestive system, circulation system, urinary system, respiratory system, female genital system, male genital system, fertilization, the process of embryo’s development, skeleton and muscle system,endocrine system, nervous system, sense organs.
COG127FİZYOLOJİ
PHYSIOLOGY
Z203.03.02Tüm sistemlerin temel fizyolojisiBasic physiology of all systems
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSI125PSİKOLOJİ
PSYCHOLOGY
Z202.02.02Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, duyum ve algılama, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmalarıConnection of psychology with the other sciences, major areas of psychology, methods of research in psychology, psychological approaches, biological foundations of psychology nervous system, perception, attention, emotions excitement, motivation, anxiety defence mechanism, normal and abnormal behaviour
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
COG124BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM
DEVELOPMENT IN INFANCY
Z202.05.02Bebeklik dönemine ilişkin kavramlar,bebeklik dönemine ilişkin kuramlar, bebeklik döneminde gelişim özellikleri, bebeklik döneminde gelişimi etkileyen faktörler, bebeklik döneminde gelişimin desteklenmesi,yeni doğan dönemi ve refleksler, bebeğe yaklaşım,bebek bakımı, bağlanma v ve bağlanma bozuklukları, bebeklik döneminde gelişimsel riskler (0-2 yaş) döneminde gelişim ,yeni doğanın betimlenmesi, refleksleri, yenidoğan bebeklerde algı ile ilgili temel kavramlar, duyu hareket zekası, bağlanma süreci, kavram,sosyal duygusal,psikomotor ve dil gelişimi, gelişim alanlarına yönelik eğitim metotları.Concepts related to infancy, theories about infancy, characteristics of infancy development, variables of infancy, newborn and reflexes, approach to baby, baby care, attachment and need for attachment, need for infancy developmental risks (0-2 years) Education methods for the description of newborn, reflexes, basic concepts of perception in newborn babies, sense movement intelligence, attachment process, concepts, social emotional, psychomotor and language development, development areas.
COG126AİLE VE YAŞAM DİNAMİKLERİ
FAMILY AND LIFE DYNAMICS
Z202.05.02Ailenin tanımı, işlevi, tarihsel değişim süreci, aile kuramları ve aile içi etkileşim.Description, functions, historical change of family;interaction within family
COG132TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS
Z202.05.02Moleküler biyoloji, moleküler genetik, hücre biyolojisi, çocukluk çağı kalıtsal hastalıklarıMolecular biology, molecular genetics, cell biology, hereditary childhood diseases
COG134ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
MATERNAL AND CHILD HEALTH
Z202.03.02Anne-çocuk sağlığının önemi,Türkiye ve dünyadaki mevcut durum hakkında bilgi,kadın sağlığını etkileyen faktörler, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemdeki sık karşılaşılan sağlık sorunları, üreme sağlığı, yenidoğan sağlığı, emzirme (laktasyon), cinsel yolla bulaşan hastalıklar,kadınlarda sık görülen kanserler ye erken teşhisin önemi ve yapılacaklar, Kadın ve çocuğa yönelik şiddet,Türkiye'de ve dünyada Kadın ve Çocuk sağlığı ilgili önemli sağlık göstergeleri kadın ve çocuk sağlığını koruma ve geliştirme stratejileri ve yapılacak aktiviteler.The importance of mother-child health, Turkey and the world about the current situation, the factors affecting women's health, pregnancy, childbirth and frequently encountered in the last period of health problems, reproductive health, neonatal health, nursing (lactation), sexually transmitted diseases, women often display the importance of early diagnosis to cancer and things to do, violence against women and children, and important health indicators related to child health in Turkey.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SOS102SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
Z202.02.02Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, diğer bilimler ile ilişkisi, birey, grup ve sosyal psikoloji, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür ve toplumsal değişmeDefinition and importance of sociology, methods and major areasof research in sociology, social approaches in the world and Turkey, social structure and commerce, social groups and group dynamics, class distinction and social movement, culture, social movement.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG211ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Özel eğitimin amaç ve ilkeleri, Özel eğitimin tarihçesi, Özel gereksinimli çocuklar ve özel gereksinim alanları, Özel gereksinimli çocukların değerlendirilmesi ve gelişimsel tanılama, Özel gereksinimli çocuğa sahip olan ailelerin yaşadığı sorunlar, Özel gereksinimli çocuğa sahip Anne- Babaların eğitimi, Özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin sahip olduğu haklar, Özel eğitimin Türkiye'deki güncel durumu, Farklı özel gereksinimli çocuk grupları hakkında tanıtıcı bilgilerin verilmesi, Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin giderilmesi için yapılacak gelişim destek programları hakkında bilgi edinme.Definition of basic concepts in the field of special education, explanation of the basic principles of special education, provide introductory information about the different groups of children with special needs, to obtain information about development supporting programs in order to eliminate the needs of individuals with special needs
COG221ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ
PLAY DEVELOPMENT
Z202.03.02Oyunun tarihsel gelişimi, Oyun ile ilgili temel kavramlar, Oyunun tanım ve özellikleri, Okul öncesi eğitimde oyunun yeri ve önemi, Oyun kuramları, Gelişime bağlı oyun aşamaları, Oyunun gelişim alanlarına katkıları, Oyun evreleri, çeşitleri ve özellikleri, Oyun aracılığıyla çocuğu tanıma yöntemleri, Oyun materyallerinin ideal özellikleri ve materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler, Oyun saatinin planlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar, Öğretim yöntemi olarak oyun, Çocuk gelişimine ilişkin sorunların çözümünde oyunun önemi, Dijital oyunlar, Oyun terapisi, Oyun örnekleri.Basic concepts about art and creativity. Importance of creative thinking. Theoretical approaches. Relationship between creativity and intelligence. Development of creativity. Social, emotional and cultural factors that affect the development of creativity. Characteristics of creative children. The role of education in developing creativity. Development of aesthetic perception. Development of graphical activities. Development of picture drawing. Characteristics of children's pictures. Parental and teacher approaches in art activities. Assesment of children's pictures. Types of materials and surfaces used in preschool art activities. Goals of preschool art activities. Planning, applying and assessing preschool art activities. Planning preschool art activities. Usage of museums as educational environments
COG223OKUL ÖNCESİ VE OKUL DÖNEMİNDE GELİŞİM
DEVELOPMENT AT EARLY CHILDHOOD AND SCHOOL STAGE
Z202.05.02Okul Öncesi ve Okul Döneminine ilişkin kavramlar, Okul Öncesi ve Okul Döneminine ilişkin kuramlar, Okul Öncesi ve Okul Döneminde gelişim özellikleri, Okul Öncesi ve Okul Dönemininde gelişimi etkileyen faktörler, Okul Öncesi ve Okul Döneminine ilişkin yaklaşımlar, Okul Öncesi ve Okul Dönemininde yaşanan sorunların değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve teknikler.Description of basic concepts of pre-school and school period, developmental characteristics and their families
COG225ÇOCUK EDEBİYATI
CHILDREN'S LITERATURE
Z202.03.02Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi, Çocuk edebiyatına ilişkin kavramlar ve tarihçesi.Çocuk edebiyatının önemi ve özellikleri. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitapları ile tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Basılı ve görsel çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler (tasarım, içerik, eğitsel). Çocuk kitapları. Bu özelliklerin çocuk edebiyatında Türk ve dünya klasiklerinden seçilen örnekler üzerinde incelenmesi. Niteliksiz yayınların çocuğun gelişimine olan olumsuz etkileri. Çocuk kitaplarının yaş gruplarına uygunluğu ve çocuk kitap ilişkisi. Çocuk edebiyatı türleri ( şiir, destan, masal, öykü, roman, tekerleme, bilmece v.b) özellikleri ve çocuğun gelişimine olan katkıları. Dünyada ve Türkiye'de çocuk edebiyatçıları.Okul öncesi eğitimde Türkçe dil etkinlikleri ve bu etkinliklerin planlanmasında, uygulanmasında temel ilkeler ve dikkat edilecek noktalar. Türkçe dil etkinlikleri sırasında kullanılacak araç-gereç özellikleri. Etkinliğin uygulanmasında kullanılan yöntem ve teknikler. Çocuk kitabı hazırlarken dikkat edilecekler noktalar.Developmental theories, Basic concepts of development, Principles of development, Stages of development, Physical development, Psychomotor development, language development, Cognitive development, Sensory development
COG227BİLİŞSEL GELİŞİM VE DİL GELİŞİMİ
COGNITIVE DEVELOPMENT AND LANGUAGE DEVELOPMENT
Z202.04.02Bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar, Bilişsel gelişim kuramları, Bilişssel gelişimi etkileyen etmenler, Yaşlara göre bilişsel gelişim, Zeka tanımları ve ölçülmesi, Bilişsel gelişimde süreçler( Algı, dikkat, Kavram oluşturma, Bellek ve hatırlama (Akıl yürütme ve problem çözme), Bilişsel gelişimi destekleyici yöntem ve yaklaşımlar, Dil gelişimi ile ilgili temel kavramlar, Dil edinimi ile ilgili kuramlar, Yaşlara göre dil gelişimi,Dil Gelişimini etkileyen etmenler, Dil gelişimini destekleyici yöntem ve yaklaşımlar, Dil gelişimi destekleyici çalışmalar, zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişki, zihinsel gelişim ve dil gelişiminin diğer gelişim alanları ile ilişkisiDescription of basic concepts of cognition and language, various theories about cognitive and language development, age appropriate cognitive skills, age appropriate language skills, the relationship between cognitive and language development.
COG229FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİM
PHYSICAL DEVELOPMENT AND MOTOR DEVELOPMENT
Z202.04.02Büyüme ve Gelişimle lgili Temel Kavramlar, Büyüme ve Gelişimle İlgili Kuramlar, Büyüme ve Gelişimle İlgili İlkeler, Yaşlara Göre Büyüme ve Gelişme Persentilleri, Büyüme ve Gelişimde Biyolojik Faktörlerin Rolü, Büyüme ve Gelişimde Çevresel Etkiler, Büyüme Bozuklukları, Fiziksel ve Motor Gelişimin Diğer Gelişim Alanlarıyla İlişkisi, Fiziksel ve Motor Gelişimi Destekleme Yöntem/ Yaklaşımları, Destekleyici Çalışmalar, Büyüme ve Gelişmede Kritik Dönemler, Büyüme ve Gelişimsel Beceriler ve Kazanım Sıraları, Normal/Tipik Gelişim Süreci, Atipik Gelişim, Uyumsuz Gelişme, 0-18 yaşlar arasındaki çocukların motor gelişimlerinin izlenmesi. İç ve dış mekanlarda motor gelişimi destekleyici uygulama örnekleri yapılması, materyal kullanımı ve çevre düzenlemesi .Basic Concepts of Growth and Development, Theories of Growth and Development, Principles of Growth and Development, The Role of Biological Factors in Growth and Development, Environmental Impacts in Growth and Development, Growth Percentiles, Growth Disorders, Critical Periods in Growth and Development, Growth and Developmental Skills and Acquisition Sequences, Normal / Typical Development Process, Atypical Development, Incompatible Development, Basic Concepts of Sports, Exercise and Sports Physiology, Purposes of Sports, Effects of Sports on Children, Sports in Preschool Period, Sports in School Period, Sports in Adolescence, Sports Programs for Children , The Effect of Sport on
COG231ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
Z202.02.02Beslenme ve yeterli-dengeli beslenmenin tanımı, makro besin (karbonhidrat, protein, yağ) öğelerin metabolizması, diyet planlama ilkeleri, gebelik ve emziklilik döneminde gebe ve emziren annelerin beslenmesi, 0-1 yaş bebeklerin genel beslenme ilkeleri ve enerji, makro/mikro besin ögeleri gereksinmelerini, anne sütü ve önemi, okul öncesi dönemi (1-5 yaş grubu çocukların beslenme özellikleri ve enerji, makro/mikro besin ögeleri gereksinmelerini, okul çağı çocuklarının beslenmesi ve ergenlik döneminde beslenme gereksinimlerinin, okul öncesi dönem çocukları için menü planlama, çocuklarda büyüme ve gelişme, çocuklarda malnütrisyon, çocuklarda ve yetişkinlerde obezite, çocuk beslenmede besin hijyenistructure and function of human body, concepts of nutrition, nutrition-related definitons, pregnant and lactating womens nutritional needs, nutritional needs of infants, nutritional needs of preschool children, gaining the children healthy eating habits, nutritional problems, principles of food preparation, cooking and food storage, planning menus for preschool aged children
COG235İLKYARDIM
FIRST AID
Z202.03.02İlk yardımın tanımı ve temel ilkeleri, İlk yardımın hedefleri, Hasta ve yaralının değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hayvan ısırmalarında ilk yardım, Boğulmalarda ilk yardım,Definition and basic principles of first aid, Targets of first aid, Assessment of patient and injured, Basic Life Support, Removal of foreign objects fleeing to the airway, Types of bleeding and stopping bleeding, Turnstile application, First aid in consciousness disorders, Injury types and regional injuries, Spine injuries, First aid in broken dislocations and sprains, Burn types and first aid, Types of poisoning and first aid, First aid in heat stroke and freezing, First aid in animal bites, First aid in drowning,
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG212ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA GELİŞİM VE EĞİTSEL MÜDAHELE
DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Z303.04.03Bu derste; zihinsel engelli çocuğu tanımlayabilme, bu çocukların gelişim özellikleri, eğitim modelleri, eğitim programları ve ailenin eğitim sürecine aktif katılımının sağlanması gibi konulara yer verilmektedir.1- Definitions of intelligence and mental retardation 2- Causes of mental retardation 3- Types of mental retardation 4- Development of children who are mentally retarded 5- Education of children who are mentally retarded 6-Developmental counseling for families and teachers of mentally handicapped children
COG222ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SANAT VE YARATICILIK
ART AND CREATIVITY AT CHILDHOOD
Z202.03.02Yaratıcılığın tanımı ve özellikleri, yaratıcılık ile ilgili kuramlar, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörler, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, çocukta sanatsal gelişim, sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeler, yaratıcı materyal geliştirme, sanat etkinliklerinin amaçları, eğitsel amaçlara uygun sanat etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirmeDefinition and importance of mental health. Historical development and theories about mental health. Stages of mental health. Children’s books. Effects of television, sinema and internet on developmental stages. Mental development: concept of intelligence, factors affecting intelligence, multiple intelligence, mental retardation.Family: family dynamics, inter-family relations, communication between siblings. Raising a child: attachment, moral education, sexual education. Travmatic experiences and child: diseases, death, emigration, marriage problems and divorcement, sibling relations, being a step mom, step father or step child, socioeconomical problems, child abuse. Issues in mental health: adaptation problems, fears, dependence, stuttering, tics, enuresis, encopresis, autism, behavioural problems. Development in adolescence: physical development, cognitive development, emotional development, psychosexual development, social development, intergenerational conflicts, psychological problems. Researches in Turkey about child mental health
COG224EĞİTİMDE DRAMA
DRAMA IN EDUCATION
Z122.05.03Eğitimde dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. , yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Çocuklarla drama uygulamalarının tarihsel gelişimi, Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. Eğitimde dramanın(Yaratıcı drama) uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Eğitimde drama(Yaratıcı drama) 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. Eğitimde drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Eğitimde dramanın çocuk gelişimi bölümünde kullanma olanakları, eğitimde dramanın çocuğun gelişim alanlarına(sosyal-duygusal,özbakım,psikomotor,dil) etkisi. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definition and importance of child literature, relation between child and literature, choise of proper books and visiual literary for ages, qualities which must be in child literature, importance of child literature in development of child, descriptions of child books, methodology and the use of material in the education of native language.
COG226SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT
Z202.04.02Dersin içeriği, sosyal gelişimi etkileyen temel kavramlar, kişilik gelişimi, bağlanma ve yaşam döngüsündeki önemi, duyguların biyolojik temelleri, duygu kuramları, ahlak gelişimi ve sosyal-duygusal gelişimi etkileyen bireysel farklılıklardan oluşmaktadır.Attachment and its importance on life cycle, temperament and personality differences, social cognition and development, development of attributions.
COG228ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME
PROGRAM DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Z202.04.02Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar, program geliştirmenin ögeleri, öğretimin planlanması ile ilgili ilkelerBasic concepts of curriculum development, components of curriculum development, planning instruction
COG232NÖROLOJİK GELİŞİM
NEUROLOGICAL DEVELOPMENT
Z202.02.02Sinir sisteminin embriyolojik gelişimi, yapısal ve işlevsel özellikleri normal nörolojik gelişim ve değerlendirilmesi, psikometrik testler ve kullanım alanları, mental retardasyon, serebral palsi, epilepsi nedenleri, tanınması, korunma ve tedavi yaklaşımları.Embryological development of the nervous system, the normal neurological development and evaluation of the structural and functional properties, and applications of psychometric tests, mental retardation, cerebral palsy, epilepsy, the causes, recognition, prevention and treatment approaches.
COG234ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM
DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE
Z202.05.02Ergenlik dönemi ile ilgili kavramlar, ergene yaklaşımConcepts related to the period of puberty, adolescents approach
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG319ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİ
SCIENCE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
Z202.03.02Okul öncesinde fen eğitimi, okul öncesi günlük planda fen etkinlikleri, okul öncesi fen eğitiminde öğretmenin rolü, okul öncesinde fen etkinliklerini planlama-uygulama ve değerlendirme, okul öncesi fen eğitiminde öğretmenin kullanabileceği yöntem ve teknikler, okul öncesi dönem fen eğitiminde aile katılımı, okul öncesinde fen eğitimi uygulama örnekleri.What?s science, how children learn science, scientific process skills, early childhood science programs and science teaching methods, science center, science materials, the role of teachers, families and society in early childhood science education, assessment in science education, planning and applying science activities and discussion in classroom, nature education, science activites in nature, education sor sustainable development and field activities.
COG331GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY
Z303.05.03Çocukluk dönemindeki davranış ve uyum problemleri, çocuk, ana-baba ilişkileri, aile tutumları ve bu problemlere yönelik psikoloji kuramlarBehavior and adjustment problems in childhood, child, parent, relationships, family attitudes and theories of psychology to the problems
COG333BİOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z202.03.02Temel istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğü, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon yöntemleriBasic statistical definitions, descriptive statistics, theoretical distributions, sampling distributions, sampling methods, required sample size, hypothesis tests, correlation and linear regression methods
COG335ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ
MATH EDUCATION IN EARLY CHILLDHOOD
Z202.03.02Erken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemi, matematik eğitiminde ilke ve standartlar; matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri; matematik eğitimi ve oyun; temel matematiksel kavramlarının kazanılması, problem çözme, eşleştirme-karşılaştırma-sınıflandırma-sıralama-örüntü oluşturma, sayılar ve sayma, sayı kavramının öğretim aşamaları, semboller, işlemler, geometri, mekanda konum, ölçme, veri analiz-grafik/olasılık; matematik etkinlikleri planlama ve uygulama.Principles and standrds of maths Development of thought in children and the development of mathematical thought Concepts and processes prior to learning to count (classifying, comparing, matching, distinguishing, ordering and weaving) Counting and numbers, graphics, geometry, measurement, data collection Problem solving (adding, subtracting, multiplying, dividing) The language of maths Mathematical programmes for children from around the world Examining and developing maths materials
COG337ERKEN MÜDAHALE
EARLY INTERVENTION
Z202.03.02Erken Müdahaleye genel bakış, bireyselleştirilmiş Aile Hizmeti Planları, hizmet sunum modelleri, kaydedilen ilerlemenin İzlenmesi,Önerilen Uygulamalar,becerilerin gelişimsel olarak ilerlemesi,Davranış düzenleme ve Sosyal beceriler,bilişsel ve alıcı Dil,İfade Edici Dil Kaba ve İnce Motor becerileri,öz bakım uyum becerileri,gelişim alanları boyunca günlük rutinlere yerleştirme . Erken müdahale ile ilgili tanım ve kavramlar. Erken müdahale programının amaçları. Erken müdahalede hedef Kitle. Gelişimsel risk faktörleri,gözlem teknikleri,gelişimsel destek planı hazırlama, Erken müdahalede Gelişimsel Triaj(Gelişimsel Öncelikler) Erken müdahale Modelleri Erken müdahalede işbirliği Erken müdahalede Geçiş ve Dahil Olma Dünyada ve Türkiye’de Erken Müdahale Yaklaşımları Erken müdahale Programı Geliştirme ve YaklaşımlarDefinitions and Concepts Related to Early Intervention Objectives of Early Intervention Programs Target Audience in Early Intervention Developmental Risk Factors Developmental Triage in Early Intervention (developmental priorities) Early Response Models Cooperation in Early Intervention Transition and Internalization in Early Intervention Early Intervention Approaches in the world and Turkey Early Response Program Development and Approaches
COG342OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA
PRESCHOOL PRACTICE
Z084.07.08Katılımlı gözlem, gelişimsel performansın raporlaştırılması, uzun dönemli ve kısa dönemli hedeflerin belirlenmesi, hedef grubun gereksinimlerine göre gelişimi destekleyici programlar oluşturma ve uygulama, gelişimi destekleyici programların etkiliğini ve grup performansını değerlendirme.Participatory observation, reporting of developmental performance, determining long term and short term goals, composing and practicing of developmental support program according to target group, assessment of effectiveness of developmental supportive program and group performance.
COG367EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME
MATERIAL DEVOPLOPMENT IN EDUCATION
S122.03.03Temel Kavramlar (Teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, bilişim teknolojisi vb.). Eğitim Ortamlarında İletişim nedir? Öğretme-öğrenme sürecinde iletişim. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyal türleri ve geliştirilmesine yönelik özellikler (görsel / işitsel / görsel-işitsel / teknoloji destekli araçlar). Eğitsel materyallerin gelişim alanlarına etkisi. Çocuk Gelişimi ile ilgili araç gereç üretmek. Üretilen araç gereçlerin çocuğa kazanımlarıBasic Concepts (Technology, educational technology, television technology, information technology, etc.). What is Communication in Educational Settings? Communication in the teaching-learning process. The types that appear in educational settings and their development features (audiovisual / audiovisual / technology supported tools). Effects of educational materials on developmental areas. To produce tools and equipment related to Child Development. The acquisition of the produced tools for the child
COG397NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR VE DUYU BÜTÜMLEMESİ
NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS AND SENSORY INTEGRATION
S303.03.03Pediatrik ergoterapi tanımı Serebral Paralizi Spina bifida Kas hastalıkları Gelişimsel koordinasyon bozuklukları Otizm spekturumunda yer alan bozuklukluklar Özel öğrenme güçlükleri Zihinsel bozukluklarPediatric ergotherapy and related to activity performance Cerebral palsy Spina Bfida Neuromusculer disorders Down Syndrome Disturbances in otism spectrum Neurodevelopmental disorders Developmental coordination disorders Specific learning difficulties Mental disorders
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SHB343SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF HEALTH
F202.03.02Bu ders ilhamını ünlü düşünür Michel Foucualt’nun ortaya attığı “biyopolitika” kavramından alarak hasta-hastalık rolleri, hastalığın toplumsal ve toplumsal cinsiyet kökenleri, gündelik hayatın “tıbbileştirilmesi”, sağlık antropolojisi ve güncel sağlık politikaları gibi pek çok sağlık sosyolojisi konusunu irdelemeyi hedeflerBy drawing inspiriation from famous thinker Michel Foucault's concept of "biopolitics", the course content includes covers a wide range of themes ranging from patient-doctor roles, the sociological and gender origins of health, medicalization of everyday life, anthropology of health and contemporary health policies.
SKY375HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
F202.03.02Halk Sağlığına Giriş.Halk sağlığı kavramı, önemi, Hastalık ve sağlık kavramları Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler, Halk sağlığının tarihçesi ve önemli salgınlar Hastalık nedenleri Enfeksiyon hastalıklarından korunma Enfeksiyon Hastalıklarıyla ilgili temel kavramlar Enfeksiyon zinciri ve önemi, Sağlığın geliştirilmesi ve sağlık sorunlarına koruyucu yaklaşım Halk sağlığı anlayışı ve temel sağlık hizmetleri Halk sağlığı anlayışı ve temel sağlık hizmetleri ,sosyal hekimlik kuralları Kadın sağlığını etkileyen faktörler Aile planlaması 21. yüzyıl Sağlık Hedefleri Demografi-Nüfus Yapısı, Çevre Sağlığı, İşçi Sağlığı ve güvenliği Bağışıklama, Sağlık Eğitimi, Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri,Introduction to Public Health. Information about the public, Disease and health concepts Criteria Determining the Health Level, Public health history and major epidemics Disease test Protection from infectious diseases Basic concepts of Infectious Diseases Infection chain and its importance, Preventive solution to mouth and health problems of health Public health understanding and basic services Public health understanding and health services, social medicine rules Factors affecting women's health Family planning 21st Century Health Goals Demography-Population Structure, Environmental Health, Worker healty and safety Immunization, Health Education, Epidemiological Research Methods,
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG312BEP GELİŞTİRME
INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMS
Z202.03.02Öğretim programının öğeleri, bireyselleştirilmiş eğitim programı tanımı, nerede ve kimler tarafından geliştirilir, özel eğitim alanında program geliştirmeye ve var olan programları uyarlamaya neden gerek vardır, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının öğeleri ve geliştirilmesi, çocukların değerlendirilmesi, var olan performans düzeyinin belirlenmesi, uzun ve kısa dönemli amaçların planlanması ve yazılması, özel eğitim ve destek hizmetlerin belirlenmesi, tüm hizmet planları, aile hizmet planlarDetermining what the components of teaching program are, what individualized educational program is, when and by whom it is developed, why it is required to create a program and apply existing programs in special education field, the components and improvement of education programs, assessing children, determining current performance level, setting and writing long and short term goals, determining special education and support services, complete service plans, family service plans and transition plans, spreading long and short term goals through a year
COG322DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
BEHAVIOR PROBLEMS AND BEHAVIORAL MANAGEMENT
Z202.04.02Davranış ve davranış problemlerine ilişkin temel kavramlar, çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin klinik niteliği, formal ve informal davranış değerlendirme yöntemleri, etkili müdahale stratejileri.Observation and assessment of problem behaviors with appropriate observation techniques, principles and methods of problem behavior management.
COG332HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOCUK
CHILDREN'S HOSPITAL AND HEALTH CARE
Z202.04.02Hasta çocuğa uygun ve doğru yaklaşım, hastaneye hazırlayıcı eğitimAppropriate and accurate approach to the child patient, the hospital preparatory training
COG336ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
CHILD HEALTH AND DISEASES
Z202.03.02Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması,Gebelik Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Doğum Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Pediatride Sık Görülen Problemler,Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri ve Sık Görülen Hastalıkları,Prematürite, Postmatürite ve İntrauterin Büyüme Geriliği,Pediatride Acil Durumlar ve İlk Yardım,Bağışıklık Sistemi ve Aşılar,Bulaşıcı Hastalıklar ve Solunum Yolu Enfeksiyonları,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar,Anemiler,Allerjik HastalıklarMaternal-Child Health and Family Planning Physiology and Complications of Pregnancy Physiology and Complications of Labor and Delivery Common Problems in Childhood Introduction to Neonatology Prematurity, Postmaturity and Intrauterine Growth Retarded Infants Urgent Conditions and First Aid in Childhood The Principals of Immunity and Vaccination Upper and Lower Airway Infections in Childhood Gastrointestinal Infections in Childhood Anemia in Childhood Allergic Diseases in Childhood
COG344ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA
SPECIAL EDUCATION PRACTICE
Z084.07.08Katılımlı gözlem, gelişim alanlarında bireysel değerlendirme, uzun dönemli ve kısa dönemli hedeflerin ve öğretimsel amaçların belirlenmesi, bireysel gereksinimlere göre bireyselleştirilmiş öğretim programı oluşturma ve uygulama.Participatory observation, individual assessment of deveopmental area, determining long- short term goals and instructional goals, composing and practicing of individualized instruction program in accordance with individual needs.
COG354BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.03.02Bu dersin içeriği Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasından oluşmaktadır.science, basic concepts, scientific research, methods, problem, research model, population and sampling, data collection methods, analysis
COG382YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
S122.03.03Yaratıcı dramada temel kavramlar, ilkokulda yaratıcı dramanın özellikleri, amaçları, yaratıcı dramanın temel ögeleri (bileşenleri), yaratıcı dramanın aşamaları, dramatik kurgunun bileşenleri, psikodrama, sosyodrama, yaratıcı dramada teknikler, süreçsel drama, tiyatro drama ilişkisi, ilkokulda yaratıcı dramada ölçme ve değerlendirme, yaratıcı dramanın gelişimi ve öncüleri, Türkiye’de yaratıcı dramanın gelişimi ve öncüleri, İlkokulda yaratıcı drama çalışmaları yapılandırma süreci bilgisi.General information about educational drama, basic elements of educational drama, stages of educational drama, special techniques in educational drama, importance and benefits of educational drama in preschool education, important elements in educational drama, various educational drama examples, development of new drama examples, group educational drama presentations.
COG384FİZİKSEL ETKİNLİK VE SPOR
PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT
S122.03.03İnsan gelişiminde sporun rolü,çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, eğitsel oyun uygulamaları, Fiziksel Etkinlik Kartları tanıtımı ve uygulamaları egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi,The role of sport in human development, motor development characteristics of children, general information about exercises for healthy life, educational game applications, Physical Activity Cards introduction and applications during exercise, injuries, injuries, coercion, first aid, general information about our country and sports, Olympics,
FTR386SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
F202.03.02Sağlık, fiziksel aktivite, inaktivite ve egzersiz kavramlarının tanıtılmasıThe description of terms of health, inactivity and exercise.
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SKY376EPİDEMİYOLOJİ
EPIDEMIOLOGY
F202.03.02Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, ölüm, doğum vb çeşitli hızlardan oluşan kalitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm ve tekniklerin yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarına uygulanması.Qualitative measurements, descriptive research methods (descriptive and analytical-ecological, case-control, prevalence, incidence), experimental research methods, which are composed of definitions, aim, short historical development, usage areas, basic concepts, quantitative measures, death, birth etc. of epidemiology (Randomized clinical trials, field trials, community trials) and the administration of epidemiological concepts, measures and techniques to the planning, organizing, directing and controlling functions.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG423ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLAR VE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALAR
APPROACHES TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND COMPARATIVE STUDIES
Z303.05.03Erken Çocukluk Eğitimindeki Yaklaşımlara genel Bakış, Çocuk Gelişimi Alanındaki Yaklaşımlar, Erken Müdahale Yaklaşımları, Özel Eğitim Yaklaşımları, Öğrenme Yaklaşımları, Öğretim yaklaşımları, Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar, Head Start Yaklaşımı , Reggio Emilia Yaklaşımı , High Scope Yaklaşımı , Montessori Yaklaşımı ve Dünyadaki Uygulamaları ve Türkiyedeki Uygulanabilirliği, Orff Yaklaşımı tanımı, özellikleri ve orff yaklaşımına yönelik uygulama örnekleri, Erken Çocukluk Dönemi yaklaşımların karşılaştırılmasıPreparation of scientific research projects, data collection, prepare and tecniques and methods to write report about applied project on different subject related with preschool education, assessment, evaluation process, writing report.
COG425AİLE DANIŞMANLIĞI
FAMILY COUNSELING
Z303.04.03Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış, Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri,Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri,Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler,Danışman - aile etkileşimi,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemFamily systems and overview of family counseling approaches. Interaction between Parent and child.Parents' attitudes toward their children and their effects on children's development.Discipline methods, effects of parental behaviors on children.Joining of the disabled child to the family and pyschological periods in the family.Interaction between family and counselor.Steps of developmental assessment and guiding the family.Guiding families in educational settings, methods of education
COG431GELİŞİM İZLEME VE DEĞERLENDİRME
DEVELOPMENT EVALUATION AND OBSERVATION 
Z202.04.021.Gelişimsel Tanımlamanın Tanımı 2.Gelişimsel Değerlendirme ile İlgili Tanım ve Kavramlar. 3.Gelişimsel Değerlendirme ve Tanımlamada İlkeler. 4. Gelişimsel Tarama Testleri. 5.Gelişimsel İzlem ve Önemi. 6. Formal ve İnformal Değerlendirme 7.GözlemYöntemleri 8.Kesin Kayıt,Değerlendirme yöntemleri. 9.Kontrol Listeleri, 10.Portfolyo Değerlendirme. 11.Oran Skalaları. 12.Gelişimsel Değerlendirmede Etik. 13.Gelişimsel Değerlendirmelerde Yapılan Hatalar. 14 Gelişimsel Tanılama Süreci ve Kullanılan Formlar. 15.Kullanılan Standart Gelişimsel Değerlendirme Araçları. Sık rastlanılan yetersizlikler 16. Dünyada Yaygın Olarak Kullanılan Standart Gelişimsel Değerlendirme Araçları. 17. Türkiye'de Yaygın Olarak Kullanılan Standart Gelişimsel Değerlendirme Araçları. 18.Çocukların Gelişimsel Özelliklerine Uygun,Standart olmayan Tekniklerle Gelişimsel Değerlendirme. 19.Gelişim Raporu Hazırlama.1.Definition of Developmental Definition 2. Definitions and Concepts Related to Developmental Evaluation. 3. Principles in Developmental Evaluation and Identification. 4. Developmental Screening. 5. Developmental Monitoring and Its Importance. 6. Formal and Informal Evaluation the 7.gözlemyöntem 8. Exact Registration, Evaluation methods. 9. Checklists, 10.Portfolio Evaluation. 11. Rate Scales. 12. Ethics in Developmental Assessment. 13. Errors in Developmental Assessments. 14 Developmental Diagnostic Process and Forms Used. 15. Standard Developmental Assessment Tools Used. Common deficiencies 16. Standard Developmental Assessment Tools Widely Used in the World. 17. Widely Standard Developmental Assessment Tools Used in Turkey. 18. Developmental Assessment with Non-Standard Techniques Suitable for Children's Developmental Characteristics. 11. Preparing Development Report.
COG439KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
INCLUSIVE AND SUPPORT SPECIAL EDUCATION SERVICES
Z202.04.021-Kaynaştırmanın tanımı 2-Kaynaştırma programlarının ilke ve amaçları; normal ve engelli çocuk, aile ve öğretmene yararları 3-Kaynaştırma uygulamalarına hazırlık çalışmaları, 4-Kaynaştırma programlarına katılım tipleri 5-Kaynaştırma sınıfında eğitimsel organizasyon, 6-Normal ve engelli çocuklar arasındaki etkileşim, 7-Kaynaştırma programlarının çocukların gelişimleri üzerine etkileri 8-Kaynaştırma programlarında öğretmenin sorumlulukları1-Definition of integration 2-Principles and objectives of integration programs; benefits of these programs to normal and handicapped children, families and teachers 3-Prepatory work for integration implementations, 4-Participation types to integration programs, 5-Educational organization in the integration class, 6-Interaction between normal and handicapped children, 7-Effects of integration programs on children?s development 8-Responsibilities of the teacher in integration programs 9-Attitudes toward integration
COG441HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYGULAMA
HOSPITAL AND HEALTH CARE PRACTICE
Z084.07.08Hasta çocuğa uygun ve doğru yaklaşım, hastaneye hazırlayıcı eğitim, katılımlı gözlem, gelişimsel performansın raporlaştırılması, uzun dönemli ve kısa dönemli hedeflerin belirlenmesi, hedef grubun gereksinimlerine göre gelişimi destekleyici programlar oluşturma ve uygulama, gelişimi destekleyici programların etkiliğini ve grup performansını değerlendirme.observation, participatory observation, developmental support program
COG469ANNE BABA EĞİTİMİ
PARENTING EDUCATION
S303.03.03COG469 ANNE BABA EĞİTİMİ (3+0) • Çocuğun gelişimi ve eğitiminde ailenin rolü • Türk aile yapısı ve nitelikleri (Ailenin tanımı, ailenin işlevi, yapısal özelliklerine göre aile türleri) • Aile eğitiminin hedefleri • Etkili iletişim biçimleri (Eşler arası iletişim, anne-baba çocuk iletişimi) • Aile içi ilişkilerin çocuğun psikolojik gelişimindeki yeri (Kardeşler arası ilişkiler, dağılmış aile ve çocuk, anne ya da babası ölen çocuk, hastalık-hastane ve çocuk) • Risk altındaki çocuklar ve ebeveynleri • Çocuğun eğitimi ve gelişiminde babanın rolü • Çocuğun sosyalleşmesine etki eden ailesel faktörler (Anne-baba tutumları ve çocuklar üzerindeki etkisi, ailede çocuğun yerinin çocuklar üzerindeki etkisi –Doğuş sırası, tek çocuk olma, çocuk sayısı, çocuğun cinsiyeti-) • Yetişkin eğimi ve özellikleri (Yetişkinin gelişim özellikleri ve psikolojisi, yetişkin eğitiminin ilkeleri, eğitim açısından çocuk ve yetişkin arasındaki farklar) • Aile eğitimi yöntemleri • Ailenin okul öncesi eğitimine katılımı ve ailelerle iş birliği • Aileleri destekleyen kurumlar ve sivil toplum örgütleri • Anne-babaya yönelik rehberlik hizmetleri (Anne-babalara rehberlik, anne-babalara yönelik eğitici çalışmalar, aile dayanışması) • Ülkemizde ve Dünyada anne-baba konusunda yapılan çalışmalar, ilgili dernek ve kuruluşlar, aileye yönelik sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri)COG469 MOTHER'S FATHER EDUCATION (3 + 0) • The role of the family in the development and education of the child • Turkish family structure and qualities (definition of family, function of family, family types according to their structural characteristics) • The goals of family education • Effective forms of communication (Interfaith communication, parent-child communication) • The place of family relations in the child's psychological development (inter-sibling relationships, family and children scattered, mother or father dying child, illness-hospital and child) • Children and their parents at risk • The role of the father in the child's education and development • Familial factors influencing the child's socialization (parental attitudes and the effect on children, the influence of the place of the child on the children - order of the family, number of children, gender of the child) • Adult inclination and characteristics (Adult development characteristics and psychology, principles of adult education, differences between children and adults in terms of education) • Family education methods • Participation in the pre-school education of the family and business alliances • Organizations supporting families and non-governmental organizations • Parental guidance services (Parental guidance, parental educational activities, family support) • Parent-related studies in our country and in the world, related associations and organizations, family-oriented health and social security services)
COG471DİKSİYON VE BEDEN DİLİ
DICTION AND BODY LANGUAGE
S303.03.03Konuşmacının özellikleri;bireyin kendini ifade süreci;insan ve stres ilişkisi 2. Doğru nefes;diyafram;nefes ve ses güçlendirme 3. Anlaşılır ses çıkarma ;boğumlama 4. Anlaşılır ses çıkarma;heceleri doğru ve yerinden vurgulama; boğumlama 5. Dil ile ilgili genel bilgiler ;düzeltme işareti ;Türkçenin ünlü sesleri 6. Türkçenin ünsüz sesleri; benzeşme 7. (ğ) 8. (ğ) ; daralma 9. Vurgu,kelime vurgusu 10. Kelime vurgusu;ulama 11. Cümle vurgusu;durak 12. Söyleyiş yanlışları ,birbiriyle karıştırılan sözcükler,yabancı kökenli sözcüklere Türkçe karşılıklar 13. Tonlama 14. TonlamaCourse Content The characteristics of the Speaker: the individual's self-expression process, the relation between the person and the stress 2. The correct breathing, the diaphragm, the breathing and the sound strengthening 3. The clear sounding, the crowding 4. The clear sounding, concord 5. General information about the language, correction sign, the famous voices of the Turkic 6. The consonant voices of the Turkic; Similarity 7. (ğ) 8. (ğ); constriction 9. Accent, word accent 10. Word accent, accent 11. Sentence accent, stop 12. Singing mistakes, intermixed words, foreign words in Turkish correspondence 13. Toning 14. Toning
COG497UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS
S303.03.03Davranış ve davranış problemlerine ilişkin temel kavramlar, çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin klinik niteliği, formal ve informal davranış değerlendirme yöntemleri, etkili müdahale stratejileri.Observation and assessment of problem behaviors with appropriate observation techniques, principles and methods of problem behavior management.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG432MESLEKİ ETİK
PROFESSIONAL ETHICS
Z202.03.02Etik ve ahlak ve deontoloji kavramları, bunların sağlık alanına olan katkı ve etkileri, klinik etik, araştırma etiği, etik sorunlar ve çözümlerini kapsar.The concepts of morality and ethics and deontology, and their contribution to the field of health, clinical ethics, research ethics, ethical issues and solutions.
COG444UZMANLAŞMAYA YÖNELİK UYGULAMA
SPECIALIZED FIELD PRACTICE
Z084.07.08Erken çocukluk döneminde, çocuğun gelişimi ve eğitimi ile ilgili teorik bilgileri pratiğe dökme. Özel eğitim alanında çalışmalar yapma. Aile danışmanlığı ile ilgili bilgilerin çeşitli resmi ve özel sağlık kurumlarında 14 hafta süre ile gözlem ve uygulama yapma. Uygulama lanlarında kullanılan yönergeleri uygulamak Uygulama ve deneyimleri raporlaştırma.Putting theoretical information about child's development and education into practice in early childhood. Doing studies in the field of special education. Observing and practicing information about family counseling for 14 weeks in various public and private health institutions. To apply the instructions used in the application lanes Reporting applications and experiences.
COG450ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK HUKUKU
CHILD RIGHTS AND CHILD LAW
Z202.04.021-Çocuk Haklarının temel ilkeleri 2- B. M. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan temel haklar 3- Çocuk İstismarı ve istismar mağduru çocuğa yaklaşım 4- İhmal ve istismar mağduru çocuğu yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler 5- Çocuk Adalet Sistemi ve özellikleri1-Main principles of children?s rights. 2- Fundamental rights recognized by the U.N. Children's Rights Convention. 3- Child Abuse and approach to child abuse victims. 4- Protective and supportive measures for child victims of abuse and neglect. 5- Juvenile Justice System and features.
COG454HİZMET İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
MANAGEMENT OF SERVICE ORGANIZATIONS
Z202.03.02Temel kavramlar, yöneticinin rol ve sorumluluklarını, personeli en verimli şekilde nasıl çalıştırabileceği,Basic concepts, the manager's role and responsibilities, how the staff can run the most efficient manner
COG498MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z122.08.03Araştırma yöntemleri Evren ve örneklem Seçimi Kaynak tarama Anket hazırlama Araştırmanın uygulanması Verilerin değerlendirilmesi Mezuniyet projesinin yazılması Mezuniyet projesinin sunulmasıResearch methods Universe and Sample Selection Source scan Preparing a survey Research implementation Data evaluation Writing the graduation project Submission of graduation project
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
COG466ÇOCUK RESİMLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF CHILDREN'S PICTURES
S303.03.032 Sanatta gelişim kuramlarının kuramcıların görüşleri ile birlikte açıklanması. 3 Çocuğun resimsel gelişim evrelerinin (2-14 yaş) belirlenmesi. Karalama Evresi ve Şema Öncesi Evrenin örnek çocuk resimleri eşliğinde incelenmes 4 Şematik Evrenin örnek çocuk resimleri eşliğinde incelenmesi 5 Gerçekçilik Evresinin örnek çocuk resimleri eşliğinde incelenmesi 6 Mantık Evresinin örnek çocuk resimleri eşliğinde incelenmesi Beş sanatsal gelişim evresine ait örnek resimlerin incelemesi ve gelişim evrelerinin saptanması 9 Çocuk Resimlerinin Ortak Özelliklerinin açıklanması, Çocuk Tiplerinin belirlenmesi ve örnek çocuk resimlerinin incelemesi. 10 Yaratıcılık başlığı altında Süreç Olarak Yaratıcılık evrelerinin açıklanması, Yaratıcılığı Geliştiren Etmenlerin saptanması, Zeka ve Yaratıcılık ilişkisinin kurulması. 11 İkonoklastik Görüş ya da Yaratıcı Gelişmede Kopya Kuramının açıklanması,Çocuklarda Kopyaya Yönelimin belirlenmesi,Kopyanın Sanat Öğretimindeki Yerinin tartışılması ve örnek çocuk resimlerinin incelemesi. Sergi hazırlıklarının sürdürülmesi.Explanation of theories of development in art with the views of the theorists. 3 Determination of the child's pictorial developmental stages (2-14 years). Scratching and Pre-Scale Examination of the Universe in the context of the sample children's drawings Examination of the Schematic Evren with the sample children's drawings Examination of the Realistic Evresin with the sample children's pictures Examination of the Logic Evresin with the sample children's drawings Examination of the sample pictures of the five artistic development stages and identification of developmental stages Explanation of Common Features, Identification of Children's Titles and examination of sample children's pictures. 10 Under the title of creativity Explain the stages of Creativity as a Process, Identify the Factors that Enhance Creativity, Establish the relationship between Creativity and Intelligence. 11 Declaration of Copy Theory in Iconoclastic View or Creative Development, Determination of Direction to Copy in Children, Discussion of Place of Art in Copying Art and Examination of Sample Children's Pictures. Continuation of exhibition preparations.
COG468ÇOCUKLA İLETİŞİM
COMMUNICATION WITH CHILDREN
S303.03.03Kişiler arası iletişimle ilgili temel kavramlar. Çocukla etkili iletişim için gerekli bilgi ve beceriler. Bebeklik döneminde iletişim. Çocukluk döneminde iletişim. Çocukla iletişim engelleri ve davranış yönetimi Çocuk eğitiminde disiplin İletişimde problem çözme Dezavantajlı çocuklarla iletişim Ailede ve okulda iletişimBasic concepts for general communication between individuals Basic information and skills required for effective communication with children.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.