English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-CHILD DEVELOPMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-CHILD DEVELOPMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
COG121ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION
Z404.09.04Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile ilgili 0-18 yaş grubunun okul öncesi ve okul dönemi eğitim gereksinimleri hakkında bilgiler, mesleki alandaki iş olanakları ve bölümün genel eğitim felsefesi ile eğitim politikasının tanıtılması.Importance of child development and education. Basic characteristics of children between 0-18 ages. Basic principles of child development and education. Historical development of child development and education. Factors affecting development. Basic concepts and theories of physical, psychomotor, cognitive and language development. Physical, mental and social development between 0-18 ages. Basic characteristics and responsibilities of teachers and other staff in preschool institutions. Preschool institutions and legal basis. Family-school cooperation. Different models of preschool institutions.
COG125ANATOMİ
ANATOMY
Z203.04.02
COG127FİZYOLOJİ
PHYSIOLOGY
Z203.03.02Tüm sistemlerin temel fizyolojisi
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSI125PSİKOLOJİ
PSYCHOLOGY
Z202.02.02Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, duyum ve algılama, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmalarıConnection of psychology with the other sciences, major areas of psychology, methods of research in psychology, psychological approaches, biological foundations of psychology nervous system, perception, attention, emotions excitement, motivation, anxiety defence mechanism, normal and abnormal behaviour
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
COG124BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM
DEVELOPMENT IN INFANCY
Z202.05.02Bebeklik (0-2 yaş) döneminde gelişim ,yeni doğanın betimlenmesi, refleksleri, yenidoğan bebeklerde algı ile ilgili temel kavramlar, duyu hareket zekası, bağlanma süreci, kavram,sosyal duygusal,psikomotor ve dil gelişimi, gelişim alanlarına yönelik eğitim metotları.Development in infancy (0-2 age), newborn, his/her reflexes, fundamental concepts related to the perception in the newborns, sensorimotor intelligence, process of attachment, concept, social emotional, psychomotor and language development, education methods oriented for development fields.
COG126AİLE VE YAŞAM DİNAMİKLERİ
FAMILY AND LIFE DYNAMICS
Z202.05.02Ailenin tanımı, işlevi, tarihsel değişim süreci, aile kuramları ve aile içi etkileşim.Description, functions, historical change of family;interaction within family
COG132TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS
Z202.05.02Moleküler biyoloji, moleküler genetik, hücre biyolojisi, çocukluk çağı kalıtsal hastalıklarıMolecular biology, molecular genetics, cell biology, hereditary childhood diseases
COG134ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI
MATERNAL AND CHILD HEALTH
Z202.03.02Anne-çocuk sağlığının önemi, Türkiye ve dünyadaki mevcut durum hakkında bilgi, kadın sağlığına etkili faktörler, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemdeki sık karşılaşılan sağlık sorunları, yenidoğan sağlığı, emzirme (laktasyon), cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kadın ve çocuk sağlığını koruma ve yükseltme stratejileriDefinition of health, factors affecting mother and child health, mother and child mortality, mother and child health status in Turkey, Reproductive system, Family planning, Sexually transmitted diseases, Pregnancy, Metabolical, endcrinological, hematological and cardiac diseases during pregnancy, Prenatal development, Birth, Confinement and lactation, Neonatal period, Neonatal reflexes, Growth and development, Immune system, children's diseases.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SOS102SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
Z202.02.02Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, diğer bilimler ile ilişkisi, birey, grup ve sosyal psikoloji, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür ve toplumsal değişmeDefinition and importance of sociology, methods and major areasof research in sociology, social approaches in the world and Turkey, social structure and commerce, social groups and group dynamics, class distinction and social movement, culture, social movement.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG211ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Özel eğitim alanındaki temel kavramların tanımlanması, özel eğitim temel ilkelerinin açıklanması, farklı özel gereksinimli çocuk grupları hakkında tanıtıcı bilgilerin verilmesi, özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin giderilmesi için yapılacak gelişim destek programları hakkında bilgi edinmeDefinition of basic concepts in the field of special education, explanation of the basic principles of special education, provide introductory information about the different groups of children with special needs, to obtain information about development supporting programs in order to eliminate the needs of individuals with special needs
COG221ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ
PLAY DEVELOPMENT
Z202.03.02Oyunun tarihsel gelişimi, oyunun tanım ve özellikleri, okul öncesi eğitimde oyunun yeri ve önemi, oyun kuramları, gelişime bağlı oyun aşamaları, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyun aracılığıyla çocuğu tanıma yöntemleri, oyun materyallerinin ideal özellikleri ve materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler, oyun saatinin planlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar, eğitsel amaçlar doğrultusunda oyun ve yaratıcı materyal geliştirme,oyun yolu ile uyumsuz çocuklarda davranış değişikliği yaratmaBasic concepts about art and creativity. Importance of creative thinking. Theoretical approaches. Relationship between creativity and intelligence. Development of creativity. Social, emotional and cultural factors that affect the development of creativity. Characteristics of creative children. The role of education in developing creativity. Development of aesthetic perception. Development of graphical activities. Development of picture drawing. Characteristics of children's pictures. Parental and teacher approaches in art activities. Assesment of children's pictures. Types of materials and surfaces used in preschool art activities. Goals of preschool art activities. Planning, applying and assessing preschool art activities. Planning preschool art activities. Usage of museums as educational environments
COG223OKUL ÖNCESİ VE OKUL DÖNEMİNDE GELİŞİM
DEVELOPMENT AT EARLY CHILDHOOD AND SCHOOL STAGE
Z202.05.02Okul öncesi ve okul dönemi ile ilgili temel kavramlar, gelişimsel özellikleri ve aileleriDescription of basic concepts of pre-school and school period, developmental characteristics and their families
COG225ÇOCUK EDEBİYATI
CHILDREN'S LITERATURE
Z202.03.02Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitapları ile tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Basılı ve görsel çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler (tasarım, içerik, eğitsel). Bu özelliklerin çocuk edebiyatında Türk ve dünya klasiklerinden seçilen örnekler üzerinde incelenmesi. Niteliksiz yayınların çocuğun gelişimine olan olumsuz etkileri. Çocuk kitaplarının yaş gruplarına uygunluğu ve çocuk kitap ilişkisi. Çocuk edebiyatı türleri ( şiir, destan, masal, öykü, roman, tekerleme, bilmece v.b) özellikleri ve çocuğun gelişimine olan katkıları. Okulöncesi eğitimde Türkçe dil etkinlikleri ve bu etkinliklerin planlanmasında, uygulanmasında temel ilkeler ve dikkat edilecek noktalar. Türkçe dil etkinlikleri sırasında kullanılacak araç-gereç özellikleri. Etkinliğin uygulanmasında kullanılan yöntem ve teknikler.Developmental theories, Basic concepts of development, Principles of development, Stages of development, Physical development, Psychomotor development, language development, Cognitive development, Sensory development
COG227BİLİŞSEL GELİŞİM VE DİL GELİŞİMİ
COGNITIVE DEVELOPMENT AND LANGUAGE DEVELOPMENT
Z202.04.02Zihin ve dile ilişkin temel kavramların tanımlanması, zihinsel gelişim ve dil gelişimine ilişkin farklı kuramlar, yaşa uygun zihinsel beceriler ve dil becerileri, zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişkiDescription of basic concepts of cognition and language, various theories about cognitive and language development, age appropriate cognitive skills, age appropriate language skills, the relationship between cognitive and language development.
COG229FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİM
PHYSICAL DEVELOPMENT AND MOTOR DEVELOPMENT
Z202.04.02Motor gelişimde temel konular, 0-18 yaşlar arasındaki (bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki) çocuklarda motor gelişim süreci ve özelikleri, motor gelişimi etkileyen faktörler; motor becerilerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve motor becerilerde yeterlilik kavramlarının incelenmesi; 0-18 yaşlar arasındaki çocukların motor gelişimlerinin izlenmesi. İç ve dış mekanlarda motor gelişimi destekleyici uygulama örnekleri yapılması, materyal kullanımı ve çevre düzenlemesiThe basic topics of motor development, the process and charecteristics of motor development in children between the ages of 0-18, the affecting factors of motor development, the definition and evaluation of motor abilities, examination of the concepts of motor skills proficiency, monitoring of motor development of children between the ages of 0-18, application examples to support motor development indoors and outdoors, use of materials and environment monitoring.
COG231ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
Z202.02.02İnsan vücudunun yapısı ve çalışması, beslenme ile ilgili tanımlar ve besin öğeleri, gebelik döneminde beslenme, emziklilik döneminde beslenme, 0-1 yaş döneminde beslenme, okul öncesi dönem çocuklarında beslenme, adölesan beslenmesi, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, beslenme ile ilişkili problemler, yiyecekleri hazırlama, pişirme ve saklama ilkeleri, okul öncesi dönem çocukları için menü planlamastructure and function of human body, concepts of nutrition, nutrition-related definitons, pregnant and lactating womens nutritional needs, nutritional needs of infants, nutritional needs of preschool children, gaining the children healthy eating habits, nutritional problems, principles of food preparation, cooking and food storage, planning menus for preschool aged children
COG233İLKYARDIM
FIRST-AID
Z021.03.02Afetlerde bakım ve ilk yardımın yanında acil bakımı da kapsayan temel kavramların öğrenilmesi, kazazedenin ilk yardım girişiminin yapılabilmesi ve acil bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve teknik laboratuvar ortamında kazandırılması.Learning about the basic concepts which covers the emergency care besides the care and first aid to be offered in disasters, being able to carry out the first aid attempt to the victims of accidents and to carry out the emergency care, attaining the theoretical and practical skills necessary for the maintenance of homeostasis in the environment of class and technical laboratory.
BSE357BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
G202.03.02Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin günümüz ekonomi ve toplumdaki yeri ve önemi, tarihsel gelişimi, ilişkili olduğu alanlar, hedef kitlenin seçimi, iletişim kanallarının belirlenmesi, algı ve itibar yönetimi, medya ile ilişkiler, kurum içi-kurum dışı halkla ilişkiler, halkla ilişkiler kampanya süreçleri.It’s to have the information about the public relations development process , functions , processes, sponsorship,lobbying activities .It’s to obtain the information about the mass communication tools used in public relations.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
DRO203TEMEL YOGA PRATİĞİ
PRACTICE OF BASIC YOGA
G022.03.02Başlangıç seviyesi yoga pratiğini tanıtır, felsefesi hakkında bilgi sunar, uygulama tekniğini, nefes ve gevşeme tekniklerini öğretir.Presents the begginers level yoga practice, conveys information about its philosophy, teaches yoga, breathing and relaxation techniques.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLİMPİK HAREKET
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE433TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR HAREKETLERİ
MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKISH LITERATURE
G303.03.03Yenileşme hareketlerinin görüldüğü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyatçılarımızın temayül ettiği hatta temsilciliğini yaptığı fikir hareketleri tanıtılır. Bu fikir hareketlerinin toplum üzerindeki etkileri gösterilir ve bu süreç günümüze kadar sürdürülür.Showing the idea movements, which Turkish literary figures have become interested in and even become representatives, since the second half of the XIX. century where innovation movement is seen. Displaying the social outcomes of these idea movements. Following the process until today.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG212ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA GELİŞİM VE EĞİTSEL MÜDAHELE
DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Z303.04.03Bu derste; zihinsel engelli çocuğu tanımlayabilme, bu çocukların gelişim özellikleri, eğitim modelleri, eğitim programları ve ailenin eğitim sürecine aktif katılımının sağlanması gibi konulara yer verilmektedir.1- Definitions of intelligence and mental retardation 2- Causes of mental retardation 3- Types of mental retardation 4- Development of children who are mentally retarded 5- Education of children who are mentally retarded 6-Developmental counseling for families and teachers of mentally handicapped children
COG222ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SANAT VE YARATICILIK
ART AND CREATIVITY AT CHILDHOOD
Z202.03.02Yaratıcılığın tanımı ve özellikleri, yaratıcılık ile ilgili kuramlar, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörler, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, çocuklarda estetik algısının gelişimi,çocukta grafik faaliyetlerinin gelişimi, çocuk resminin gelişim aşamaları ve özellikleri, çocuk resmine anne-baba ve eğitimci yaklaşımları, çocuk resimlerini değerlendirme, sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeler, yaratıcı materyal geliştirme, sanat etkinliklerinin amaçları, eğitsel amaçlara uygun sanat etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirmeDefinition and importance of mental health. Historical development and theories about mental health. Stages of mental health. Children’s books. Effects of television, sinema and internet on developmental stages. Mental development: concept of intelligence, factors affecting intelligence, multiple intelligence, mental retardation.Family: family dynamics, inter-family relations, communication between siblings. Raising a child: attachment, moral education, sexual education. Travmatic experiences and child: diseases, death, emigration, marriage problems and divorcement, sibling relations, being a step mom, step father or step child, socioeconomical problems, child abuse. Issues in mental health: adaptation problems, fears, dependence, stuttering, tics, enuresis, encopresis, autism, behavioural problems. Development in adolescence: physical development, cognitive development, emotional development, psychosexual development, social development, intergenerational conflicts, psychological problems. Researches in Turkey about child mental health
COG224EĞİTİMDE DRAMA
DRAMA IN EDUCATION
Z122.05.03Eğitimde dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Çocuklarla drama uygulamalarının tarihsel gelişimi, Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. Eğitimde dramanın(Yaratıcı drama) uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Eğitimde drama(Yaratıcı drama) 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. Eğitimde drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Eğitimde dramanın çocuk gelişimi bölümünde kullanma olanakları, eğitimde dramanın çocuğun gelişim alanlarına(sosyal-duygusal,özbakım,psikomotor,dil) etkisi. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definition and importance of child literature, relation between child and literature, choise of proper books and visiual literary for ages, qualities which must be in child literature, importance of child literature in development of child, descriptions of child books, methodology and the use of material in the education of native language.
COG226SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT
Z202.04.02Bağlanma ve yaşam döngüsündeki önemi, mizaç ve kişilik farklılıkları, sosyal biliş ve gelişimi, ahlak gelişimi.Attachment and its importance on life cycle, temperament and personality differences, social cognition and development, development of attributions.
COG228ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME
PROGRAM DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Z202.04.02Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar, program geliştirmenin ögeleri, öğretimin planlanması ile ilgili ilkelerBasic concepts of curriculum development, components of curriculum development, planning instruction
COG232NÖROLOJİK GELİŞİM
NEUROLOGICAL DEVELOPMENT
Z202.02.02Sinir sisteminin embriyolojik gelişimi, yapısal ve işlevsel özellikleri normal nörolojik gelişim ve değerlendirilmesi, psikometrik testler ve kullanım alanları, mental retardasyon, serebral palsi, epilepsi nedenleri, tanınması, korunma ve tedavi yaklaşımları.Embryological development of the nervous system, the normal neurological development and evaluation of the structural and functional properties, and applications of psychometric tests, mental retardation, cerebral palsy, epilepsy, the causes, recognition, prevention and treatment approaches.
COG234ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM
DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE
Z202.05.02Ergenlik dönemi ile ilgili kavramlar, ergene yaklaşımConcepts related to the period of puberty, adolescents approach
ISL472BORSA OKUR YAZARLIĞI
FINANCIAL LITERACY
G303.03.03Para ve Sermaye Piyasaları Sermaye Piyasası Kurumları Sermaye Piyasası Araçları ve Menkul Kıymetler Yatırım Stratejileri Türk ve Dünya Piyasaları Türev Piyasalar Temel ve Teknik Analiz Teknikleri Mali Tablolar Şirket Değerleme Ekonomik Veriler ve BeklentilerMoney and capital markets, investment strategies, derivatives, fundamental and technical analysis
PSR444DÜNYA SİYASETİ VE TÜRKİYE
WORLD POLITICS AND TURKEY
G303.03.03İnsan Hakları: Müdahale & Koruma Küresel Gelişme ve Eşitsizlik Küresel Yönetişim ve Küresel Toplum Uluslararası ve Ulus Ötesi Tehditler ve GüvenlikInternational Relations: Theories & Approaches Global Governance &Society Transnational Threats& (In) Security Human Rights: Intervention & Protection Global Prosperity & Inequality
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SAY204OSMANLI SANATI-II
OTTOMAN ART-II
G303.03.0317-18. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi: Mimar Sinan'dan sonraki gelişme; Lale Devri ve Batı Etkili Üsluplar; Türk-Barok ve Rokokosu; 19. Yüzyıl ve Son Devir Osmanlı Mimarisi: Ampir ve Neogotik üslup örnekleri, Cami, Türbe, Medrese, Sebil, Çeşme, Han, Hamam, Saray, Kasır ve köşklerle diğer yapı örnekleri; Türk Evlerinin Plan ve Plastik Karakteri: İstanbul-Anadolu'da ev konaklardan örnekler, Osmanlı yapılarında Batı etkili duvar resmi, Nakışlar; İstanbul ve Anadolu'dan örnekler; 18 - 19. Yüzyıllarda Türk Resminin Gelişimi: Yerli ve yabancı ressamlar; Türk El Sanatları: Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve seramik.Ottoman Architecture in 17th and 19 th century.Development of Ottoman Architecture after Architect Sinan period.; Western effects on Ottoman Architecture style ; Turkish Baroque-and Rococo; Ottoman Architecture in 19th century: Empire and Neogotic Styles, Examples of Mosque, Tomb, Madrasa, fountain, Caravanserai, Bath, Palace, Pavilion and Kiosk and other buildings; Carectericise of Structure of Turkish House and ornaments.Kiosks in İstanbul and Anatolia, Rumelia, Western effective Wall paintings in Ottoman Buildings. Development of Turkish paintings in 18 – 19th. Century.: Native and Foreign artists ; Turkish handicrafts: carpet , Miniature ,glass, tile and ceramic .
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Gündemi değiştiren haber yapabilir. Peki nasıl ?. Bu derste, bu soruya yanıt aranırken, haberciye elde ettiği ham veriyi nasıl işleyip, araştırıp, derledikten sonra kamu yararı taşıyan haber metnine dönüştürüleceği bilgisi verilecek.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG319ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİ
SCIENCE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
Z202.03.02Bilim nedir? Çocuklar bilimi nasıl öğrenirler?, Bilimsel Süreç Becerileri, Okul Öncesi Eğitimde Bilim Programları ve Bilim Öğretim Yöntemleri, Bilim ve Doğa Köşesi ile Bilim Eğitimi Materyalleri, Bilim Eğitiminde Öğretmenin, Ailenin ve Toplumun Rolü, Bilim Eğitiminde Değerlendirme, Bilim etkinliği planlama, materyal hazırlama ve tartışma, Doğa Eğitimi, doğada yapılan bilim etkinlikleri, sürdürülebilir gelişme için eğitimi ve alan gezileri.What?s science, how children learn science, scientific process skills, early childhood science programs and science teaching methods, science center, science materials, the role of teachers, families and society in early childhood science education, assessment in science education, planning and applying science activities and discussion in classroom, nature education, science activites in nature, education sor sustainable development and field activities.
COG331GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY
Z303.05.03Çocukluk dönemindeki davranış ve uyum problemleri, çocuk, ana-baba ilişkileri, aile tutumları ve bu problemlere yönelik psikoloji kuramlarBehavior and adjustment problems in childhood, child, parent, relationships, family attitudes and theories of psychology to the problems
COG333BİOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z202.03.02Temel istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğü, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon yöntemleriBasic statistical definitions, descriptive statistics, theoretical distributions, sampling distributions, sampling methods, required sample size, hypothesis tests, correlation and linear regression methods
COG335ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ
MATH EDUCATION IN EARLY CHILLDHOOD
Z202.03.02Matematiğin tanımı, içeriği. Günlük yaşamdaki matematik Matematiğin ilke ve standartları Çocuklarda düşünce gelişimi ve Matematiksel düşüncenin gelişimi Sayma öncesi kavramlar ve süreçler ( sınıflandırma, karşılaştırma, eşleştirme, ayırt etme, sıralama ve örüntü) Sayma ve sayılar, grafikler, geometri, ölçüm,veri toplama Problem çözme ( toplama, çıkarma, çarpma, bölme) Matematik dili Dünyada okulöncesi çocukları için kullanılan matematik programları Matematik materyallerini inceleme ve matematik materyali geliştirmePrinciples and standrds of maths Development of thought in children and the development of mathematical thought Concepts and processes prior to learning to count (classifying, comparing, matching, distinguishing, ordering and weaving) Counting and numbers, graphics, geometry, measurement, data collection Problem solving (adding, subtracting, multiplying, dividing) The language of maths Mathematical programmes for children from around the world Examining and developing maths materials
COG337ERKEN MÜDAHALE
EARLY INTERVENTION
Z202.03.02
COG342OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA
PRESCHOOL PRACTICE
Z084.07.08Katılımlı gözlem, gelişimsel performansın raporlaştırılması, uzun dönemli ve kısa dönemli hedeflerin belirlenmesi, hedef grubun gereksinimlerine göre gelişimi destekleyici programlar oluşturma ve uygulama, gelişimi destekleyici programların etkiliğini ve grup performansını değerlendirme.Participatory observation, reporting of developmental performance, determining long term and short term goals, composing and practicing of developmental support program according to target group, assessment of effectiveness of developmental supportive program and group performance.
COG367EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME
MATERIAL DEVOPLOPMENT IN EDUCATION
S122.03.03Temel Kavramlar (Teknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, bilişim teknolojisi vb.). Eğitim Ortamlarında İletişim nedir? Öğretme-öğrenme sürecinde iletişim. Eğitim ortamlarında kullanılacak materyal türleri ve geliştirilmesine yönelik özellikler (görsel / işitsel / görsel-işitsel / teknoloji destekli araçlar). Eğitsel materyallerin gelişim alanlarına etkisi.Basic concepts (Technology, instructional technology, information technologies etc.), Communication in educational environments, communications and the instruction/learning process. Principles of instructional material design process. Long and short term assessments of instructional materials.
COG397NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR VE DUYU BÜTÜMLEMESİ
NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS AND SENSORY INTEGRATION
S303.03.03Pediatrik ergoterapi tanımı Serebral Paralizi Spina bifida Kas hastalıkları Gelişimsel koordinasyon bozuklukları Otizm spekturumunda yer alan bozuklukluklar Özel öğrenme güçlükleri Zihinsel bozukluklarPediatric ergotherapy and related to activity performance Cerebral palsy Spina Bfida Neuromusculer disorders Down Syndrome Disturbances in otism spectrum Neurodevelopmental disorders Developmental coordination disorders Specific learning difficulties Mental disorders
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SHB343SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF HEALTH
F202.03.02Bu ders ilhamını ünlü düşünür Michel Foucualt’nun ortaya attığı “biyopolitika” kavramından alarak hasta-hastalık rolleri, hastalığın toplumsal ve toplumsal cinsiyet kökenleri, gündelik hayatın “tıbbileştirilmesi”, sağlık antropolojisi ve güncel sağlık politikaları gibi pek çok sağlık sosyolojisi konusunu irdelemeyi hedefler
SKY375HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
F202.03.02Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları, halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme, sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, kazalar, afetler, afet tıbbıDefinition,importance and history of public health Demography and health,epidemiology Behaviours factors affecting health Enviromental health Occupational health and safety, occupational diseases Health plannig,organisation and evaluation of public health point view Health education Introduction to special topics in public health Women health,reproductive health,family planning Childhood, adolescence health, immunization Elderly problems,chronic diseases and management
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG312BEP GELİŞTİRME
INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAMS
Z202.03.02Öğretim programının öğeleri, bireyselleştirilmiş eğitim programı tanımı, nerede ve kimler tarafından geliştirilir, özel eğitim alanında program geliştirmeye ve var olan programları uyarlamaya neden gerek vardır, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının öğeleri ve geliştirilmesi, çocukların değerlendirilmesi, var olan performans düzeyinin belirlenmesi, uzun ve kısa dönemli amaçların planlanması ve yazılması, özel eğitim ve destek hizmetlerin belirlenmesi, tüm hizmet planları, aile hizmet planlarDetermining what the components of teaching program are, what individualized educational program is, when and by whom it is developed, why it is required to create a program and apply existing programs in special education field, the components and improvement of education programs, assessing children, determining current performance level, setting and writing long and short term goals, determining special education and support services, complete service plans, family service plans and transition plans, spreading long and short term goals through a year
COG322DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
BEHAVIOR PROBLEMS AND BEHAVIORAL MANAGEMENT
Z202.04.02Davranış ve davranış problemlerine ilişkin temel kavramlar, çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin klinik niteliği, formal ve informal davranış değerlendirme yöntemleri, etkili müdahale stratejileri.Observation and assessment of problem behaviors with appropriate observation techniques, principles and methods of problem behavior management.
COG332HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOCUK
CHILDREN'S HOSPITAL AND HEALTH CARE
Z202.04.02Hasta çocuğa uygun ve doğru yaklaşım, hastaneye hazırlayıcı eğitimAppropriate and accurate approach to the child patient, the hospital preparatory training
COG336ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
CHILD HEALTH AND DISEASES
Z202.03.02Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması,Gebelik Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Doğum Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Pediatride Sık Görülen Problemler,Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri ve Sık Görülen Hastalıkları,Prematürite, Postmatürite ve İntrauterin Büyüme Geriliği,Pediatride Acil Durumlar ve İlk Yardım,Bağışıklık Sistemi ve Aşılar,Bulaşıcı Hastalıklar ve Solunum Yolu Enfeksiyonları,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar,Anemiler,Allerjik HastalıklarMaternal-Child Health and Family Planning Physiology and Complications of Pregnancy Physiology and Complications of Labor and Delivery Common Problems in Childhood Introduction to Neonatology Prematurity, Postmaturity and Intrauterine Growth Retarded Infants Urgent Conditions and First Aid in Childhood The Principals of Immunity and Vaccination Upper and Lower Airway Infections in Childhood Gastrointestinal Infections in Childhood Anemia in Childhood Allergic Diseases in Childhood
COG344ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA
SPECIAL EDUCATION PRACTICE
Z084.07.08Katılımlı gözlem, gelişim alanlarında bireysel değerlendirme, uzun dönemli ve kısa dönemli hedeflerin ve öğretimsel amaçların belirlenmesi, bireysel gereksinimlere göre bireyselleştirilmiş öğretim programı oluşturma ve uygulama.Participatory observation, individual assessment of deveopmental area, determining long- short term goals and instructional goals, composing and practicing of individualized instruction program in accordance with individual needs.
COG354BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.03.02Bu dersin içeriği Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasından oluşmaktadır.science, basic concepts, scientific research, methods, problem, research model, population and sampling, data collection methods, analysis
COG382YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
S122.03.03
COG384FİZİKSEL ETKİNLİK VE SPOR
PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT
S122.03.03
COG394ÜSTÜN YETENİKLİ ÇOCUKLARDA GELİŞİM VE EĞİTSEL MÜDAHALE
DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL INTERVENTION IN GIFTED CHILDREN
S303.03.031-Üstün yeteneğin tanımı, 2-Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri ve üstün yetenek tipleri, 3-Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri 4- Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve kullanılan araçlar, 5-Üstün yetenekli çocukların ihtiyaçları 6-Eğitim modelleri, 7-Ana-babaları ve öğretmenleri üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım göstermeli, 8- Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleri1-Definition of giftedness, 2-Distinguishing characteristics and types of giftedness, 3-Properties of development of these children 4-Designation of gifted children, 5-Needs of gifted children 6-Education models, 7-Proper approaches of parents and teachers to gifted children, 8- Principles of developing and implementing programs for gifted children
COG376YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
F202.03.02Dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. dramanın uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Drama 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definitions of drama, differences between drama and drama, content and introduction studies. Definition and content of psychodrama, creative drama, drama-play and educational drama, planning of creative drama in education. The historical development of drama in Turkey. the application stages of drama, the construction of drama. Classification of drama according to age groups and application areas, components of drama. the qualities of the drama teacher, the problems that the teacher may encounter, drama as learning-teaching method. Techniques used in drama. Example applications.
FTR386SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
F202.03.02
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SKY376EPİDEMİYOLOJİ
EPIDEMIOLOGY
F202.03.02Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, ölüm, doğum vb çeşitli hızlardan oluşan kalitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm ve tekniklerin yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarına uygulanması.Qualitative measurements, descriptive research methods (descriptive and analytical-ecological, case-control, prevalence, incidence), experimental research methods, which are composed of definitions, aim, short historical development, usage areas, basic concepts, quantitative measures, death, birth etc. of epidemiology (Randomized clinical trials, field trials, community trials) and the administration of epidemiological concepts, measures and techniques to the planning, organizing, directing and controlling functions.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG423ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLAR VE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALAR
APPROACHES TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND COMPARATIVE STUDIES
Z303.05.03Bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma teknik ve yöntemleri, değerlendirme de ölçütler ve değerlendirme süreçleri, rapor yazma.Preparation of scientific research projects, data collection, prepare and tecniques and methods to write report about applied project on different subject related with preschool education, assessment, evaluation process, writing report.
COG425AİLE DANIŞMANLIĞI
FAMILY COUNSELING
Z303.04.03Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel bakış, Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve çocukların gelişimine etkileri,Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara etkileri,Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen psikolojik süreçler,Danışman - aile etkileşimi,Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye danışmanlık,Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim çalışmalarında kullanılan yöntemFamily systems and overview of family counseling approaches. Interaction between Parent and child.Parents' attitudes toward their children and their effects on children's development.Discipline methods, effects of parental behaviors on children.Joining of the disabled child to the family and pyschological periods in the family.Interaction between family and counselor.Steps of developmental assessment and guiding the family.Guiding families in educational settings, methods of education
COG431GELİŞİM İZLEME VE DEĞERLENDİRME
DEVELOPMENT EVALUATION AND OBSERVATION 
Z202.04.02Gözlem, tanımı, çeşitleri, iyi bir gözlemin özellikleri, gözlem verilerini değerlendirmenin ana hatları, doğrudan gözlemler ve örnek kayıtlar, süre kayıtları, zaman örneklemi, olay örneklemi, tanımı ve uygulaması, planlanmış aktivite listeleri, tanımı, uygulaması, basit katılım çizelgeleri,tanımı, uygulaması, değerlendirmede kullanılan araçlar ve örnek kayıtların sunumu, portfoliyo tanımı, uygulaması, indirekt gözlemler, tanımı ve çeşitleri, anektodal kayıtlar, tanımı, uygulamasıAcquire the knowledge about evaluation, definition and varieties, be able to understand and explain observations and their details. Be able to apply techniques of observation types and interpret the results.
COG439KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
INCLUSIVE AND SUPPORT SPECIAL EDUCATION SERVICES
Z202.04.021-Kaynaştırmanın tanımı 2-Kaynaştırma programlarının ilke ve amaçları; normal ve engelli çocuk, aile ve öğretmene yararları 3-Kaynaştırma uygulamalarına hazırlık çalışmaları, 4-Kaynaştırma programlarına katılım tipleri 5-Kaynaştırma sınıfında eğitimsel organizasyon, 6-Normal ve engelli çocuklar arasındaki etkileşim, 7-Kaynaştırma programlarının çocukların gelişimleri üzerine etkileri 8-Kaynaştırma programlarında öğretmenin sorumlulukları1-Definition of integration 2-Principles and objectives of integration programs; benefits of these programs to normal and handicapped children, families and teachers 3-Prepatory work for integration implementations, 4-Participation types to integration programs, 5-Educational organization in the integration class, 6-Interaction between normal and handicapped children, 7-Effects of integration programs on children?s development 8-Responsibilities of the teacher in integration programs 9-Attitudes toward integration
COG441HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYGULAMA
HOSPITAL AND HEALTH CARE PRACTICE
Z084.07.08Hasta çocuğa uygun ve doğru yaklaşım, hastaneye hazırlayıcı eğitim, katılımlı gözlem, gelişimsel performansın raporlaştırılması, uzun dönemli ve kısa dönemli hedeflerin belirlenmesi, hedef grubun gereksinimlerine göre gelişimi destekleyici programlar oluşturma ve uygulama, gelişimi destekleyici programların etkiliğini ve grup performansını değerlendirme.observation, participatory observation, developmental support program
COG469ANNE BABA EĞİTİMİ
PARENTING EDUCATION
S303.03.03COG469 ANNE BABA EĞİTİMİ (3+0) • Çocuğun gelişimi ve eğitiminde ailenin rolü • Türk aile yapısı ve nitelikleri (Ailenin tanımı, ailenin işlevi, yapısal özelliklerine göre aile türleri) • Aile eğitiminin hedefleri • Etkili iletişim biçimleri (Eşler arası iletişim, anne-baba çocuk iletişimi) • Aile içi ilişkilerin çocuğun psikolojik gelişimindeki yeri (Kardeşler arası ilişkiler, dağılmış aile ve çocuk, anne ya da babası ölen çocuk, hastalık-hastane ve çocuk) • Risk altındaki çocuklar ve ebeveynleri • Çocuğun eğitimi ve gelişiminde babanın rolü • Çocuğun sosyalleşmesine etki eden ailesel faktörler (Anne-baba tutumları ve çocuklar üzerindeki etkisi, ailede çocuğun yerinin çocuklar üzerindeki etkisi –Doğuş sırası, tek çocuk olma, çocuk sayısı, çocuğun cinsiyeti-) • Yetişkin eğimi ve özellikleri (Yetişkinin gelişim özellikleri ve psikolojisi, yetişkin eğitiminin ilkeleri, eğitim açısından çocuk ve yetişkin arasındaki farklar) • Aile eğitimi yöntemleri • Ailenin okul öncesi eğitimine katılımı ve ailelerle iş birliği • Aileleri destekleyen kurumlar ve sivil toplum örgütleri • Anne-babaya yönelik rehberlik hizmetleri (Anne-babalara rehberlik, anne-babalara yönelik eğitici çalışmalar, aile dayanışması) • Ülkemizde ve Dünyada anne-baba konusunda yapılan çalışmalar, ilgili dernek ve kuruluşlar, aileye yönelik sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri)COG469 MOTHER'S FATHER EDUCATION (3 + 0) • The role of the family in the development and education of the child • Turkish family structure and qualities (definition of family, function of family, family types according to their structural characteristics) • The goals of family education • Effective forms of communication (Interfaith communication, parent-child communication) • The place of family relations in the child's psychological development (inter-sibling relationships, family and children scattered, mother or father dying child, illness-hospital and child) • Children and their parents at risk • The role of the father in the child's education and development • Familial factors influencing the child's socialization (parental attitudes and the effect on children, the influence of the place of the child on the children - order of the family, number of children, gender of the child) • Adult inclination and characteristics (Adult development characteristics and psychology, principles of adult education, differences between children and adults in terms of education) • Family education methods • Participation in the pre-school education of the family and business alliances • Organizations supporting families and non-governmental organizations • Parental guidance services (Parental guidance, parental educational activities, family support) • Parent-related studies in our country and in the world, related associations and organizations, family-oriented health and social security services)
COG471DİKSİYON VE BEDEN DİLİ
DICTION AND BODY LANGUAGE
S303.03.03Konuşmacının özellikleri;bireyin kendini ifade süreci;insan ve stres ilişkisi 2. Doğru nefes;diyafram;nefes ve ses güçlendirme 3. Anlaşılır ses çıkarma ;boğumlama 4. Anlaşılır ses çıkarma;heceleri doğru ve yerinden vurgulama; boğumlama 5. Dil ile ilgili genel bilgiler ;düzeltme işareti ;Türkçenin ünlü sesleri 6. Türkçenin ünsüz sesleri; benzeşme 7. (ğ) 8. (ğ) ; daralma 9. Vurgu,kelime vurgusu 10. Kelime vurgusu;ulama 11. Cümle vurgusu;durak 12. Söyleyiş yanlışları ,birbiriyle karıştırılan sözcükler,yabancı kökenli sözcüklere Türkçe karşılıklar 13. Tonlama 14. TonlamaCourse Content The characteristics of the Speaker: the individual's self-expression process, the relation between the person and the stress 2. The correct breathing, the diaphragm, the breathing and the sound strengthening 3. The clear sounding, the crowding 4. The clear sounding, concord 5. General information about the language, correction sign, the famous voices of the Turkic 6. The consonant voices of the Turkic; Similarity 7. (ğ) 8. (ğ); constriction 9. Accent, word accent 10. Word accent, accent 11. Sentence accent, stop 12. Singing mistakes, intermixed words, foreign words in Turkish correspondence 13. Toning 14. Toning
COG473ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ
VALUES EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
S303.03.03değer eğitiminin tanımı, önemi ve kapsamı, okul öncesi dönemde ve ilkokulda değerlerin kapsamı, okul öncesi eğitim programlarında ve ilkokul öğretim programlarında değerler eğitiminin yeri, örtük program, okul öncesi dönemde ve ilkokulda değerler eğitiminde okul, öğretmen ve ailenin yeri, okul öncesi dönemde ve ilkokulda değerler eğitimi yaklaşımları ve uygulama örnekleri.The definition of the content education, its importance and scope, the scope of values in preschool period and primary school, the place of value education in pre-school education programs and primary school curricula, the place of school, teacher and family place in implicit program, preschool period and primary school values education, and values education approach in elementary school and application examples.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG432MESLEKİ ETİK
PROFESSIONAL ETHICS
Z202.03.02Etik ve ahlak ve deontoloji kavramları, bunların sağlık alanına olan katkı ve etkileri, klinik etik, araştırma etiği, etik sorunlar ve çözümlerini kapsar.The concepts of morality and ethics and deontology, and their contribution to the field of health, clinical ethics, research ethics, ethical issues and solutions.
COG442MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION THESIS
Z000.08.00Öğrencinin Lisans öğrenimi boyunca kazandığı teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda belirleyeceği bir konu üzerinde danışman öğretim üyesi gözetiminde yapacağı mezuniyet tezi ile ilgili planlama, veri toplama ve tez hazırlama çalışma aşamalarını içerir. Yapılan araştırmaların proje döngüsü çerçevesinde hazırlanarak proje olarak sunulması hedeflenmektedir.Studies on research planning, collecting data and writing report as a thesis with a supervisor. Scanning and importance of the concerned sources during the research Definition, classification, characteristics and functions of the science and research Stages of scientific method and scientific data resources Research types, research processes and techniques Data types, data sources, their characteristics and data collection methods Writing of finding, discussion and research recommendations Reference indicating methods Classification and cataloguing systems in the libraries, methods of efficient getting benefit from the libraries
COG444UZMANLAŞMAYA YÖNELİK UYGULAMA
SPECIALIZED FIELD PRACTICE
Z084.07.08Erken çocukluk döneminde, çocuğun gelişimi ve eğitimi ile ilgili teorik bilgileri pratiğe dökme. Özel eğitim alanında çalışmalar yapma. Aile danışmanlığı ile ilgili bilgilerin çeşitli resmi ve özel sağlık kurumlarında 4 hafta süre ile gözlem ve uygulama yapma. Uygulama ve deneyimleri raporlaştırma.Make practice on the teorical knowledge about the child development and education at earlychildhood period. Work in the field of special education. To use knowledge about family therapy at formal and private health foundations during four week. Reporting the implemantion and experiences.
COG450ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK HUKUKU
CHILD RIGHTS AND CHILD LAW
Z202.04.021-Çocuk Haklarının temel ilkeleri 2- B. M. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan temel haklar 3- Çocuk İstismarı ve istismar mağduru çocuğa yaklaşım 4- İhmal ve istismar mağduru çocuğu yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler 5- Çocuk Adalet Sistemi ve özellikleri1-Main principles of children?s rights. 2- Fundamental rights recognized by the U.N. Children's Rights Convention. 3- Child Abuse and approach to child abuse victims. 4- Protective and supportive measures for child victims of abuse and neglect. 5- Juvenile Justice System and features.
COG454HİZMET İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
MANAGEMENT OF SERVICE ORGANIZATIONS
Z202.03.02Temel kavramlar, yöneticinin rol ve sorumluluklarını, personeli en verimli şekilde nasıl çalıştırabileceği,Basic concepts, the manager's role and responsibilities, how the staff can run the most efficient manner
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
COG466ÇOCUK RESİMLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF CHILDREN'S PICTURES
S303.03.032 Sanatta gelişim kuramlarının kuramcıların görüşleri ile birlikte açıklanması. 3 Çocuğun resimsel gelişim evrelerinin (2-14 yaş) belirlenmesi. Karalama Evresi ve Şema Öncesi Evrenin örnek çocuk resimleri eşliğinde incelenmes 4 Şematik Evrenin örnek çocuk resimleri eşliğinde incelenmesi 5 Gerçekçilik Evresinin örnek çocuk resimleri eşliğinde incelenmesi 6 Mantık Evresinin örnek çocuk resimleri eşliğinde incelenmesi Beş sanatsal gelişim evresine ait örnek resimlerin incelemesi ve gelişim evrelerinin saptanması 9 Çocuk Resimlerinin Ortak Özelliklerinin açıklanması, Çocuk Tiplerinin belirlenmesi ve örnek çocuk resimlerinin incelemesi. 10 Yaratıcılık başlığı altında Süreç Olarak Yaratıcılık evrelerinin açıklanması, Yaratıcılığı Geliştiren Etmenlerin saptanması, Zeka ve Yaratıcılık ilişkisinin kurulması. 11 İkonoklastik Görüş ya da Yaratıcı Gelişmede Kopya Kuramının açıklanması,Çocuklarda Kopyaya Yönelimin belirlenmesi,Kopyanın Sanat Öğretimindeki Yerinin tartışılması ve örnek çocuk resimlerinin incelemesi. Sergi hazırlıklarının sürdürülmesi.Explanation of theories of development in art with the views of the theorists. 3 Determination of the child's pictorial developmental stages (2-14 years). Scratching and Pre-Scale Examination of the Universe in the context of the sample children's drawings Examination of the Schematic Evren with the sample children's drawings Examination of the Realistic Evresin with the sample children's pictures Examination of the Logic Evresin with the sample children's drawings Examination of the sample pictures of the five artistic development stages and identification of developmental stages Explanation of Common Features, Identification of Children's Titles and examination of sample children's pictures. 10 Under the title of creativity Explain the stages of Creativity as a Process, Identify the Factors that Enhance Creativity, Establish the relationship between Creativity and Intelligence. 11 Declaration of Copy Theory in Iconoclastic View or Creative Development, Determination of Direction to Copy in Children, Discussion of Place of Art in Copying Art and Examination of Sample Children's Pictures. Continuation of exhibition preparations.
COG468ÇOCUKLA İLETİŞİM
COMMUNICATION WITH CHILDREN
S303.03.03Kişiler arası iletişimle ilgili temel kavramlar. Çocukla etkili iletişim için gerekli bilgi ve beceriler.Basic concepts for general communication between individuals Basic information and skills required for effective communication with children.
COG494ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
S303.03.03Tanımlar Öğrenme güçlüğüne neden olan etmenler Öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri Öğrenme güçlüğü olan çocukların aileleriDescriptions related with learning disabilities Factors which may cause learning disabilities General characteristics of children with learning disabilities Education of children with learning disabilities Families of children with learning disabilities
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.