English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC LAW(WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC LAW(WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUF501HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03
HUK5011HUKUK FELSEFESİNDE TOPLUMSAL ADALET YAKLAŞIMLARI
HUKUK FELSEFESİNDE TOPLUMSAL ADALET YAKLAŞIMLARI
S303.06.03
HUK5013ULUSLARARASI HAKSIZ FİİL VE ULUSLARARASI SORUMLULUK HUKUKU
ULUSLARARASI HAKSIZ FİİL VE ULUSLARARASI SORUMLULUK HUKUKU
S303.06.03
HUK502BAŞKANLIK HÜKÜMETİ
PRESIDENTIAL GOVERNMENT
S303.06.03Yrd.Doç.Dr Mehmet Yaşar Sevük- Hukuk FakültesiYrd.Doç.Dr Mehmet Yaşar Sevük- Hukuk Fakültesi
HUK504DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ BAĞIMSIZ KURUMLAR
REGULATORY AND AUDITING INDEPENDENT INSTITUTIONS
S303.06.03
HUK506VERGİ USUL HUKUKU
TAX PROCEDURE LAW
S303.06.03Vergi hukukunun kaynakları,vergilendirme ilkeleri,vergilendirme süreci,vergi hukukuna ilişkin temel kavramlar
HUK508İNSAN HAKLARI VE AİHM İÇTİHATLARI
HUMAN RIGHTS AND JUDICIAL DECISIONS OF ECHR
S303.06.03- İnsan hakları evrensel koruma mekanizmaları - AİHS koruma mekanizması - Başvuru usulleri -Mahkemenin işleyişi - Yaşam hakkı -İşkence yasağı -Özgürlük güvenlik hakkı - Adil yargılanma hakkı - Sosyal haklar
HUK520İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ
INSPECTION OF THE ADMINISTRATION
S303.06.03
HUK522TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK REJİMİN AKSAYAN YÖNLERİ
ASPECTS OF THE DEMOCRATIC REGIME FAILING IN TURKEY
S303.06.03
HUK526ANAYASAL SİSTEMİMİZDE OLAĞANÜSTÜ HAL DÜZENLEMELERİ
EXTRAORDINARY STATE REGULATIONS IN OUR CONSTITUTIONAL SYSTEM
S303.06.03
HUK528KENT HUKUKU
URBAN LAW
S303.06.03Kent Hukuku, Yönetim,İdare, Belediyeler gibi konuları kapsamakla birlikte, bu sistemlerin Türkiye özelinde uygulanma politikaları araştırılmaktadır.
HUK541ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU
INDIVIDUAL APPLICATION TO THE CONSTITUTIONAL COURT
S303.06.03Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru dersinin içeriği, Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesini önlemenin usulüne ilişkin olarak temel bilgilerin anlatılmasıdır.Individual application to the Constitutional Court of the course content, the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution to prevent the violation of the basic information regarding the procedure is described.
HUK553CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
FUNDEMENTAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW
S303.06.03Ceza hukukunda temel kavramlar ve ilkeler, bu ilkelerin sonuçlarıThe basic concepts and principles of criminal law, the results of this policy
HUK562HAK VE ADALET TEORİLERİ
THEORIES OF RIGHT AND JUSTICE
S303.06.03Bu ders kapsamında insan haklarına ilişkin tarihsel metinler ve çeşitli yaklaşımlar ortaya konacaktır.During this course historical texts and various approaches will be examined about human rights.
HUK572ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
S303.06.03Uluslararası Örgütler (UÖ’ler)-I dersinin temel amacı, özellikle 20. yüzyılda giderek ulus devletlerin yanında uluslararası sistemin en önemli aktörlerinden biri haline gelen uluslararası örgütlerin gelişimini ve bu örgütlerin modern uluslararası sistemdeki potansiyel güçlerini, etkilerini ve sınırlılıklarını incelemektir.Major theoretical and empirical aspects of the role of international organizations in international politics, including, inter alia, their impact on the practice of international cooperation and conflict, the maintenance of international peace and security, the management of international economic relations, the promotion of international environmental standards, the prosecution of international crimes, and related matters of concern to international society. International organizations to be discussed range from the League of Nations to the United Nations, from the World Bank to the World Trade Organization, from the European Union to the African Union, and from NATO to the International Criminal Court.
HUK576EKONOMİK SUÇLAR
ECONOMIC CRIMES
S303.06.03Bu derste gelişen ekonomik ve ticari hayatla beraber ortaya çıkan yeni suç tipleri ele alınacaktır. Özellikle bankacılık alanındaki, internet üzerinden satışlar, online ticari münasebetler ve bununla bağlantılı işlemle sonucu ortaya çıkan ticari ve ekonomik suçlar incelenecektir.This course is developing economic and commercial life will be dealt with by new types of crime occurring. Especially in the banking sector, sales over the Internet, online commercial relations, and work with resulting from trade and economic crimes associated with it will be investigated.
HUK577PARLEMENTER HÜKÜMET SİSTEMİYLE BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİNİN MUKAYESESİ
COMPARISION OF PARLIAMENTARY GOVERNMENT SYSTEM AND PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM
S303.06.03Hükümet sistemleri, başkanlık sistemi, parlamenter sistem, sistemlerin karşılaştırılması ve hukuki normlar..Comparision of Parliamentary Government System and Presidental Government System, principles of law.
HUK578VERGİ USUL HUKUKU
TAX PROCEDURE LAW
S303.06.03Vergi Usul Hukukunda vergilendirme süreçleri, vergi hukukunda süreler, vergi denetimleri, mükelleflerin ödevleri ve vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları ele alınacaktır.It’ll be discussed solutions to the conflicts of duty, taxation process and while in Tax Law, tax audits.
HUK580SINAİ MÜLKİYET SUÇLARI
CRIMES OF INDUSTRIAL PROPERTY
S303.06.03Sınai mülkiyet hakları, sınai mülkiyet haklarının kullanılması, devri sözleşmeleri, patent, marka, telif hakları, tasarımları ve veri korunmasına ilişkin düzenlemeler ile bu haklar aleyhine işlenen suçlar ele alınacaktır.Industrial property rights, the use of industrial property rights, transfer of contracts, patents, trademarks, copyrights, designs and with the regulations on data protection offenses against the law will be discussed.
HUK587TÜRK DEVLET GELENEĞİ
TURKISH STATE TRADITION
S303.06.03Geçmişi olan Türk Devlet geleneğinin incelenerek özelliklerinin neler olduğu ve hangi sebeplerden etkilendiğinin incelenmesidir. Ayrıca Türk Devlet Geleneğinin fikri kaynakları da araştırılmaktadır.
HUK588HUKUK FELSEFESİNDE ADALET YAKLAŞIMLARI
HUKUK FELSEFESİNDE ADALET YAKLAŞIMLARI
S303.06.03
HUK590VERGİLENDİRMENİN ANAYASAL İLKELERİ
CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF TAXATION
S303.06.03
HUK592DOPİNG HUKUKU
DOPING LAW
S303.06.03Bu derste dopingle mücadelenin tarihsel gelişimi, doping kavramı ve kapsamı, doping dolayısıyla uygulanan disiplin cezaları ve konuya ilişkin CAS kararları ele alınmaktadır.In this course, the historical development of anti-doping, doping concept and scope of the doping disciplinary sanctions imposed and therefore the CAS decision on the issue will be addressed.
HUK593CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KORUMA TEDBİRLERİ
PROTECTION MEASURES IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW
S303.06.03
HUK595HUKUK DEVLETİ FELSEFESİ-I
PHILOSOPHY OF THE RULE OF LAW-I
S303.06.03Toplum, devlet, özgürlük, hak, iktidar, demokrasi gibi kavramların içeriklerinin tarihsel süreç içerisinde nasıl dönüştüğünün temel felsefe metinleri izlenerek incelenmesi. Felsefi düşüncenin geliştirdiği kavramlarla hukuksal kurumların ve oluşumların tarihsel görünümü arasındaki ilişkilerin eleştirel bir bakış açısıyla araştırılması.Society, government, freedom, rights, power, and democracy in the historical process of the contents of such concepts have been transformed following the examination of the basic philosophical texts. Philosophical thought and the formation of political institutions with the concepts developed in view of the historical perspective of the relationship between critical investigation.
HUK596HUKUK DEVLETİ FELSEFESİ-II
PHILOSOPHY OF THE RULE OF LAW-II
S303.06.03Bilimin ve felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır.Science and philosophy of nature and with each other, the interest after the announcement of the law, cultural functions that make up the value of justice is being examined and a brief theory of value is made, as well as moral values ​​in the nature of justice are addressed. Briefly, what is morality, moral values ​​of justice is an attempt to determine the role and importance of the value.
HUK597TÜRK CEZA MUHAKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA ADİL YARGILANMA HAKKI İLKESİNİN, ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURULARINDA GÖRÜNÜMÜ
THE ENJOYMENT OF THE FAIR TRIAL PRINCIPLE IN TURKISH CRIMINAL PROCEDURE AND THE EUROPEAN COURT OF H.R. JUDGEMENTS AND THEIR REFLECTIONS ON THE TURKISH CONSTITUONAL COURT’S INDIVIDUAL APPLICATIONS
S303.06.03
HUK711HUKUK FELSEFESİNDE TOPLUMSAL ADALET YAKLAŞIMLARI
SOCIAL JUSTICE APPROACHES IN PHILOSOPHY OF LAW
S303.06.03
HUK713ULUSLARARASI HAKSIZ FİİL VE ULUSLARARASI SORUMLULUK HUKUKU
INTERNATIONAL ILLEGAL ACT AND INTERNATIONAL LIABILITY LAW
S303.06.03
KHU500AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ DÜZENİ
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ DÜZENİ
S303.06.03
KHU501KAMU HUKUKU AÇISINDAN KARAR ALMA
KAMU HUKUKU AÇISINDAN KARAR ALMA
S303.06.03
KHU502ETKİN VE ETKİLİ SORUŞTURMA
ETKİN VE ETKİLİ SORUŞTURMA
S303.06.03
KHU503DEVLETİN GENEL TEORİSİ
DEVLETİN GENEL TEORİSİ
S303.06.03
KHU504ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA VE MEŞRU MÜDAFAA
ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA VE MEŞRU MÜDAFAA
S303.06.03
KHU505ANAYASAL HUKUK DÜZENİ
ANAYASAL HUKUK DÜZENİ
S303.06.03
KHU506KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ
S303.06.03
KHU507ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK HUKUKU
ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK HUKUKU
S303.06.03
KHU509ZONING LAW
ZONING LAW
S303.06.03
KHU510CEZA HUKUKUNDA TEŞEBBÜS
ATTEMPT IN CRIMINAL LAW
S303.06.03
KHU511TÜRK SİYASİ PARTİLER HUKUKU
TURKISH POLITICAL PARTIES LAW
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.