İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TDE113ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO CLASSICAL TURKISH LITERATURE-I
Z202.04.02Eski Türk Edebiyatı ile ilgili temel bilgiler verilir.General information on Classical Turkish Literature is introduced for to familiarize the freshman with the further courses.
TDE115YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE-I
Z202.04.02Yeni Türk Edebiyatı kavramı, Yeni Türk Edebiyatının ortaya çıkışını hazırlayan etkenler, Avrupa’yı ve Avrupa kültürünü tanıma faaliyetleri, eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler, Tanzimat ve Islahat fermanlarının sosyal ve kültür hayatındaki etkileri açıklanır.Concept of New Turkish Literature, the reasons that shape New Turkish Literature, recognition movements of Europe and European Culture, developments on education and instruction, effects of ‘The Rescript of the Gülhane’ and ‘Royal Edict of Reform’ to social and cultural life are examined.
TDE123TÜRKÇE KOMPOZİSYON-I
TURKISH COMPOSITION-I
Z202.02.02Türk dilinin eğitim ve toplum hayatımızdaki yeri ve önemi; sözlü ve yazılı anlatıma ilişkin genel altyapısı ve kuralları teorikten uygulamaya doğru bir gidişle açıklanır.Importance of Turkish in our society and educational life; the rules and substructures of it according to the written and spoken expressions are explained through a linearity from theory to practice.
TDE125TÜRKİYE TÜRKÇESİ-I
TURKISH GRAMMAR-I
Z303.04.03Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel dönemleri tanıtılır. Türkçenin ses bilgisi ve yapım ekleri ayrıntılı biçimde işlenir.The place of Turkish among the world languages, the historical periods of Turkish are introduced. The phonology and derivational suffixes of Turkish are studied in detail.
TDE127OSMANLI TÜRKÇESİ-I
OTTOMAN TURKISH-I
Z303.04.03Dil ve yazı ilişkisi, Türklerin kullandığı alfabeler, Arap harfleri ve eski alfabe, Arap harflerinin bitişmesi, Türkçe sözlerin yazımındaki temel ilkeler ele alınır.Relation between language and writings, alphabets that are used by Turks, Arabic letters and old alphabet, general principles of Turkish words' writing are examined.
TDE129BASIN VE EDEBİYAT
PERIODICAL AND LITERATURE
Z202.04.02Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında basının edebiyata ve edebiyatçılara, edebî dile etkisi ele alınacaktır.The effect of media on modernization era of Turkish literature, figures of literature and literary language.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TDE114ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO CLASSICAL TURKISH LITERATURE-II
Z202.04.02Eski Türk Edebiyatı’nın genel özellikleri ve metinlerin anlaşılması için gerekli olan kafiye, redif, edebî sanatlar, türler, elyazmaların özellikleri tanıtılır.General principles of Turkish Classical Literature and characteristics of verse, redif, literary arts, sub-genres, manuscripts and literary criticism which are essential for understanding texts are introduced.
TDE116YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO NEW TURKISH LITERATURE-II
Z202.04.02Gazete, gazetecilik, gazetenin edebiyatçılarımıza ve edebiyatımıza etkileri, gazetenin getirdiği yeni edebî türler ve unsurlar, gazetenin edebî dilin değişmesine katkısı, batıdan yapılan ilk tercümeler, tiyatro ve tiyatro faaliyetleri, siyasî ve kültürel gelişmeler ışığında yeni temayüller, düşünce akımları ve edebî akımlar tanıtılır.In this course journals, journalism, effects of journals to the man of letters and literature, new genres that come to literary life with journals, effect of journals on the simplification of language, first translations from West, theatre and its activities, new tendencies, movement of ideas and literary movements in the light of political and cultural developments are introduced.
TDE118OSMANLI TÜRKÇESİ-II
OTTOMAN TURKISH-II
Z303.04.03Arapça ve Farsça tamlamalar, ön ve son ekler, sayılar, vb. konularla birlikte Osmanlıcanın temel kuralları üzerinde durulur. Arapça kelimelerin yapısı, sözcük türleri, kelime türleri tanıtılır. Arapça kelimelerde kök bulma ve yeni kelime türetme yolları gösterilir.The properties and the place of Otoman Turkish among the main Turkish and East Turkish, covering the main information to be able to read and understand the Otoman Turkish texts, depicting the properties of the alphabet and their structure, doing writing and reading exercises through the simple and easy texts, to develop the writing and reading, ancient texts, skills with the homework.
TDE120TÜRKİYE TÜRKÇESİ-II
TURKISH GRAMMAR-II
Z303.04.03Sözcük türleri, isim çekim ekleri, fiil çekim ekleri incelenir.Word types, name suffixes, verb suffixes are examined.
TDE124TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II
TURKISH COMPOSITION-II
Z202.02.02Türk dilinin eğitim ve toplum hayatımızdaki yeri ve önemi; sözlü ve yazılı anlatıma ilişkin genel altyapısı ve kuralları teorikten uygulamaya doğru bir gidişle açıklanır.Importance of Turkish in our society and educational life; the rules and substructures of it according to the written and spoken expressions are explained through a linearity from theory to practice.
TDE126OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ
TEXTS OF OTTOMAN TURKISH
Z202.02.02Bu dersin içeriği, Türkçenin Osmanlı Türkçesi dönemine ait Arap kökenli Türk alfabesiyle yazılmış metinleri okuma ve Latin kökenli Türk alfabesine aktarma alıştırmalarından oluşur.The content of this course is reading Turkish texts written in Arabic alphabet and translating them into Turkish in Latin alphabet.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE215TÜRK DİLİ TARİHİ-I
HISTORY OF TURKISH LANGUAGE-I
Z303.04.03Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, bağlı olduğu dil ailesi, Türk dilinin tarihî dönemleri, tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri, Türk lehçelerinin tasnifi ile ilgili çalışmalar ve Türklerin yaşadıkları bölgeler hakkında bilgi verilir.The place of Turkish in world languages, it's language family, historical and modern Turkish dialects, attempts at classifying Turkish and the regions in which Turkish communities lived are introduced.
TDE221HALK BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO FOLKLORE
Z202.04.02Halkbilimi teriminin anlamı ve kullanılmaya başlanması, dünyadaki ve Türkiye'deki ilk folklor çalışmaları ve günümüzdeki durumu, halk biliminin diğer bilim dalları ile ilişkileri üzerinde durulur. Çeşitli folklor kuramları ve derleme metotları tanıtılır. İnsan hayatındaki törenler, inançlar, töreler ve tabiat yasalarını etkileyen inanmalar ve uygulamalar irdelenir.The course aims to scrutinize the meaning of Folklore, and it`s first usage; the first Folklore actions in World and Turkey and the recent status of Folklore. It also focuses on the relationship between Folklore and other disciplines and various Folklore theories/compilation methods. It also analyses the ceremonies, beliefs, applications in Folklore.
TDE227OSMANLI TÜRKÇESİ-III
OTTOMAN TURKISH-III
Z303.04.03Asli ve zait harfler, aksam-ı seb’a üzerinde durulur. Arapça kelimelerin çoğul şekilleri tanıtılır. İzafet, edatlar ve birleşik şekiller açıklanır. Farklı yüzyıllara ilişkin matbu metinlerin yanı sıra el yazısıyla yazılmış metinler üzerinde çalışmalar yapılır.This course focuses on aslî and zâid letters, aksam-ı seb’a words, various forms of words, izafets, postpositions and compound forms that were transferred from Arabic to Ottoman Turkish. Reading and writing exercises will be done on old scripts regarding Arabic words and Arabic style.
TDE229YENİ TÜRK EDEBİYATI-I
NEW TURKISH LITERATURE-I
Z303.04.03Yeni Türk Edebiyatı’nın ilk şiir örnekleri, Âkif Paşa, Pertev Paşa, Şinasî, Namık Kemal, Recâîzâde Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit ve Muallim Naci’den örnekler incelenir. Bu örneklerle XIX. yüzyılın ikinci yarısından 1896’ya kadarki Türk şiiri tanıtılır.First poems of New Turkish Literature, examples from Âkif Paşa, Pertev Paşa, Şinasî, Namık Kemal, Recâîzâde Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit and Muallim Naci and also Turkish poetry from the second part of 19th century to 1896 are introduced.
TDE231ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I
CLASSICAL TURKISH LITERATURE-I
Z303.04.03İslamîyet sonrası Türk edebiyatının kuruluş aşamasının özellikleri, ilk eserler, XIII-XIV. yüzyıl Eski Türk edebiyatının başlıca temsilcileri ve eserleri genel nitelikleriyle tanıtılır.The properties of Turkish Literature in the beginning of Islamic era and the early works. Significant figures of Classical Turkish Literature between XIIIth and XIVth centuries and their works.
TDE233TÜRKİYE TÜRKÇESİ-III
TURKISH GRAMMAR-III
Z303.04.03Türkçenin söz dizimi özellikleri tanıtılır. Sözcük türleri, söz öbekleri, cümlenin ögeleri, cümle türleri gibi söz dizimiyle ilgili konular ayrıntılı olarak ele alınır. İşlenen konularla ilgili olarak uygulama çalışmaları yapılır.The syntax of Turkish is introduced. Topics such as word types, phrases, sentence elements, sentence types are discussed in detail. Practice studies are carried out regarding the lecture subjects.
TDE237ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-I
OLD ANATOLIAN TURKISH-I
Z202.03.02Eski Anadolu Türkçesi, Tanımı, Oluşumu, Gelişimi, Dönemleri ve Tarihî Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri; Selçuklulardan başlayarak Osmanlıcanın teşekkül etmeye başladığı yıllara kadar olan dönemde yazılan eserler ve bu eserlerin sahipleri; dönemin eserlerinde görülen imla ve bu imladaki istikrarsızlıklar; kelime türlerinin kullanılışı, aldıkları yapım ve çekim ekleri; kelimelerde görülen belli başlı ses hadiseleri üzerinde durulur. Kelimeler yapı bakımından incelenir. Harekeli ve harekesiz metinler üzerinde çeviriyazı çalışmaları yapılır.Definition, Formation, Development, Phases of Old Anatolian Turkish, its place in old Turkish dialects; characters and their works in Old Anatolian Turkish from Seljuks to the early formation years of Ottoman language, used syntax and syntax inconsistencies in works, use of different word types, major phonetic events, applications of translation on with/without vowel mark transcriptions are examined.
TDE245MESLEKİ İNGİLİZCE I
BUSINESS ENGLISH-I
Z302.03.03Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Pamuk hakkında İngilizce olarak yazılmış akademik makaleler tanıtılır, İngilizceye çevrilmiş eserlerinden örnek metinler okutulur.To introduce the articles about Ahmet Hamdi Tanpınar and Orhan Pamuk and give examples from their works in English.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE216TÜRK DİLİ TARİHİ-II
HISTORY OF TURKISH LANGUAGE-II
Z303.04.03Karahanlı Türkçesi, Harezm-Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesi dönemleri ele alınır ve bu dönemlere ait seçilmiş metinler incelenir.Kharakhanid, Khorezmian-Kipchak and Chaghatay Turkic periods are studied and selected works from these periods are analyzed.
TDE222YENİ TÜRK EDEBİYATI-II
NEW TURKISH LITERATURE-II
Z303.04.03Yeni Türk Edebiyatının I. ve II. nesli Şinasî, Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, Recâîzâde Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezâi, Mizancı Murat, Nabizade Nazım gibi şahsiyetlerin nesir alanındaki ve özellikle roman türündeki eserleri incelenir.Prosaic works especially the novels of the first and second generation of New Turkish Literature, such as Şinasî, Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, Recâîzâde Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezâi Mizancı Murat and etc are examined.
TDE224HALK EDEBİYATINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO FOLK LITERATURE
Z202.04.02Bu ders, halk kavramı, edebiyat kavramı, halk edebiyatı kavramı ve alanı, halk edebiyatı konuları, halk edebiyatının millî birliğin oluşmasındaki rolü, Türk halk edebiyatı sahasında yapılan çalışmalar ile anonim ve ferdi mahsullerle ilgili şekil ve tür bilgilerini içerir.“Folk” term, “literature” term, “folk literature” term and its field, subjects of folk literature, the role of folk literature in national unity, studies and works on Turkish Folk Literature, the information of style and genre about anonymous and individual works in folk literature are the contents of this course.
TDE228OSMANLI TÜRKÇESİ-IV
OTTOMAN TURKISH-IV
Z303.04.03Arapça kelimelerin yapısı ve Arapça mastarlar üzerinde durulur.Focuses on the structure of Arabic words and Arabic infinitives.
TDE234TÜRKİYE TÜRKÇESİ-IV
TURKISH GRAMMAR-IV
Z303.04.03Türkçenin söz dizimi özellikleri tanıtılır. Sözcük türleri, söz öbekleri, cümlenin ögeleri, cümle türleri gibi söz dizimiyle ilgili konular ayrıntılı olarak ele alınır. İşlenen konularla ilgili olarak uygulama çalışmaları yapılır.The syntax of Turkish is introduced. Topics such as word types, phrases, sentence elements, sentence types are discussed in detail. Practice studies are carried out regarding the lecture subjects.
TDE236ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II
CLASSICAL TURKISH LITERATURE-II
Z303.04.03XV.yüzyıl Türk edebiyatı, bu yüzyılın önemli hükümdar şairleri ile eserleri, edebi şahsiyetleri, devrin seçkin ve beğenilen eserleri tanıtılır. Seçilmiş metinler eski yazıdan yeni yazıya çevrilerek açıklanır.Turkish Literature at XVth century, the significant ruler poets, life and works of significant literary figures are introduced. Selected works are exlained by translating from manuscripts to modern writing.
TDE238ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-II
OLD ANATOLIAN TURKISH-II
Z202.03.02Eski Anadolu Türkçesinin Dönemleri; XV. Yüzyıla ait harekeli ve harekesiz metinler üzerinde çalışmalar; Dönemin edebi şahsiyetleri hakkında bilgi edinilmesi; Dede Korkut Hikayeleri, çeviri yazı çalışmaları; Eski Anadolu Türkçesinde zamanlar ve çekimleri; fonetik, morfolojik, etimolojik ve sentaktik incelemeler üzerinde durulur.Periods of Old Anatolian Turkish, texts which were written in different forms of Arabic alphabet in 15th century, iimportant literary figures of the era, tales of Dede Korkut, studies on translated works, tenses in Old Anatolian Turkish and verb forms, analysings on phonology, morphology, ethimology and syntax are examined.
TDE240MESLEKİ İNGİLİZCE-II
BUSINESS ENGLISH-II
Z202.03.02Yahya Kemal Beyatlı, Peyami Safa ve Oğuz Atay hakkında İngilizce olarak yazılmış akademik makaleler tanıtılır.To introduce the academic articles that's written in English about Yahya Kemal Beyatlı, Peyami Safa and Oğuz Atay.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE335ESKİ TÜRK EDEBİYATI-III
CLASSICAL TURKISH LITERATURE-III
Z303.04.03XVI. yüzyıl Eski Türk edebiyatının temsilcileri ile eserleri tanıtılır, eserlerden seçilmiş örnekler açıklanır ve incelenir. Bu yüzyıl Eski Türk edebiyatının temel özellikleri üzerinde durulur.The significant literary figures of Turkish Classical Literature at XVIth century, selected manuscript and printed works are analyzed. Common characteristics of Turkish Classical Literature are specified.
TDE337YENİ TÜRK EDEBİYATI-III
NEW TURKISH LITERATURE-III
Z303.04.03Bu dersin içeriğini Ara Nesil, Servet-i Fünun Edebiyatının teşekkülü, kadrosu, Ara Nesil şairlerindenTevfik Fikret, Cenap Şahabettin’den örnekler ile Millî Edebiyat'ın ortaya çıkışının sebepleri, poetikası konularından ve Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Âkif Ersoy, Ziya Gökalp ve Yahya Kemal'den örneklerden oluşacaktır.Ara Nesil, Servet-i Fünun, members of it, poems from Tevfik Fikret and Cenap Şahabettin, proses from Halit Ziya Uşaklıgil and Mehmet Rauf, Mâi ve Siyah and Eylül, Fecr-i Âti and examples from Ahmet Haşim are the contents of this course.
TDE357HALK EDEBİYATI I
FOLK LITERATURE-I
Z202.02.02Türk Halk edebiyatının oluşum devri, destanın mahiyeti ve oluşum şartları, destanın diğer edebi türlerle ilişkisi; destan türünün önemi, Saka destanları; Hun-Oğuz, destanları, Göktürk Destanları, dokuz Oğuz-On Uygur destanları; İslami dönem Türk destanları; çeşitli tarihi ve sosyal olaylar sebebiyle söylenen yapma destanlar: Masalların genel özellikleri, kaynaklar; masallar üzerinde ilmi çalışmalar; masalın diğer türlerle ilişkisi, çeşitli ülkelerin masal kitapları, Türk Masal kitapları, Masal metinlerinin tahlili, halk hikayelerinin genel özellikleri, halk hikayelerinin diğer türlerle ilişkisi, halk hikayelerinin incelenmesi, Dede Korkut Kitabı, Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı'nın karşılaştırmalı tahlili, bu dersin içeriğini oluşturur.Turkish Folk Literature’s appearance in history, epics’ subjects and conditions of occuring, relation of epic with other genres, importance of ‘epic’, Saka epics, Hun-Oguz Epics, Gokturk Epics, Nine-Oguz, Ten-Uygur Epics, Turkish Epics of Islamic era, epics made due to some historical and social events, characteristics of tales, sources, studies on tales, tales’ relation with other genres, tale book examples from various countries, Turkish tale books, examining tale texts, characteristics of folktales, folktales’ relation with other genres, examining folktales, the Book of Dede Korkut, Tahir and Zuhre, Kerem and Aslı and comparing them are the contents of the course.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OFE303PSİKOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLER
PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
S303.04.03Farklı disiplinlerden psikoloji destekli yapılmış çalışmaların değerlendirilmesiEvaluating researches and studies related with Psychology in other disciplines of social sciences.
TDE341ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ
CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS
S202.04.02Bu dersin içeriğini, bugünkü Türk lehçeleri, çeşitli Türk lehçelerinden seçilmiş metinleri değerlendirme ve Azerbaycan, Özbek ve Kazak Türkçesinin dil özelliklerini inceleme oluşturur.History of modern Turkic literary languages, textual examples of modern Turkic literary languages, modern Azerbaijan, Uzbek and Kazakh languages are examined.
TDE353HİKAYE TAHLİLLERİ
STORY ANALYSIS
S202.04.02Klâsik dönemden günümüze özellikle XX. yüzyılda hikâyede görülen gelişmeyi örneklerle gösterme ve yeni tahlil metotları ile hikâyeleri tahlil etme.From the classical period to 20. century illustrate the development seen in the story and to analyze new methods of analysis od stories.
TDE355ŞİİR TAHLİLLERİ
POETRY ANALYSIS
S202.04.02Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ömer Bedrettin Uşaklı, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl Kısakürek gibi şiir alanındaki başarıları bütün edebiyat kesimlerince kabul edilmiş şairlerimizden örnekler seçilerek, bu şiirlerde şairin şahsiyeti, dönemin şiire yansıması, anlatış biçimi, üslup özellikleri ve farklılıkları anlatılır.Contextual, formal and stylistical development of Turkish poetry are analyzed with the examples that were selected from Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ömer Bedrettin Uşaklı, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl Kısakürek.
TDE363METİN ŞERHİ YÖNTEMLERİ
TEXT INTERPRETATION METHODS
S202.04.02Eski Türk şiirini şerh etmekte kullanılan başlıca üç yöntemin esasları ve bu yöntemlerin farklı edebi tür ve faklı içerikli metinler üzerinde uygulanması; değerlendirmeler yapılması.The principles of the three main methods used to annotate the ancient Turkish poetry and their application on different literary genres and different texts; Making evaluations.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE332ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV
CLASSICAL TURKISH LITERATURE-IV
Z303.04.03Bu dersin içeriğini XVII.yüzyıl Türk edebiyatı, bu yüzyılın önemli hükümdar şairleri ve eserleri, edebi şahsiyetleri, devrin seçkin ve beğenilen eserlerinin tanıtımı, seçilmiş metinlerin eski yazıdan yeni yazıya çevrilerek açıklanması ve karşılaştırılması gibi konular oluşturur.The significant literary figures of Turkish Classical Literature at XVIIth century, selected manuscript and printed works are the contents of the course.
TDE338YENİ TÜRK EDEBİYATI-IV
NEW TURKISH LITERATURE-IV
Z303.04.03Türk hikâye, roman ve mensur şiirinin gelişme seyrini Servet-i Fünun'dan ve Millî Edebiyat'tan örneklerle kavratmaktır.Concept of Milli Edebiyat, poems and proses from Mehmet Emin Yurdakul, Emin Bülent Serdaroğlu, Ziya Gökalp, Mehmet Âkif, Yahya Kemal, Yeni Turan by Halide Edip and Kiralık Konak by Yakup Kadri are the contents of the course.
TDE364HALK EDEBİYATI II
FOLK LITERATURE-II
Z202.02.02Bu dersin içeriğini, Türklerde İslamlık öncesi dönemde dini mahiyetli şiir söyleme geleneği, tasavvuf cereyanının halk edebiyatındaki yansımaları, Halk Edebiyatında ferdin damgasını taşıyan dinî tasavvufî şiirlerin şekil ve tür özellikleri, bunların yaratıcıları ve eserlerinden örnekler üzerinde tahlil çalışmaları, Türk kültür tarihi içerisinde dinî-tasavvufî şiir geleneği, Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Kemal Ümmî’nin şiirlerinde tasavvufî unsurlar gibi konular oluşturur.Literary approaches which were suggested by the literary theorists since 19th century such as Expressivity, Criticism of artist, New Criticism, Structuralism, Criticism of work, Reader-centered criticism, Definition of Literature, Literature and Reality Subjects are examined.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OFE302DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.04.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansıması örneklerle açıklanacaktır. Toplum ve teknolojideki değişimlere/yenilikler yeni söz öbekleri getirir. toplumsal alandaki her şey dilde de anlatım bulduğu için sürekli değişim kaçınılmazdır.How changes within the society are reflected in the language will explained examples from Turkish will be given. The changes in the society as well as in technology advances bring the necessity of forming new words.
TDE344AZERBAYCAN VE TÜRKMEN EDEBİYATI
AZERBAIJAN AND TURKMEN LITERATURE
S202.04.02Bu derste bugünkü Türk lehçeleri, tarih ve coğrafya içindeki yerlerine göre ana çizgileriyle tanıtılır. Türk lehçelerinden Azerbaycan, Özbek ve Kazak Türkçesinin dil bilgisi ile ilgili konular işlenir. Azerbaycan, Özbek ve Kazak Türkçesinin dil özellikleri seçilmiş metinler üzerinde Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak gösterilir.Today's Turkish dialects are introduced by their main lines according to their location in history and geography. The subjects related to Azerbaijani, Uzbek and Kazakh Turkic languages are handled by Turkish dialects. Language features of Azerbaijan, Uzbek and Kazakh Turkic are shown in comparison with selected Turkish texts on Turkish texts.
TDE350ROMAN TAHLİLLERİ
NOVEL ANALYSIS
S202.04.02Roman inceleme metotları tanıtıldıktan sonra bu metotlar roman türünün en çarpıcı örnekleri üzerinde uygulanır.Methods of novel analysing are introduced and these methods are applied to the masterpieces of the genre.
TDE354EDEBİYAT KURAMLARI
THEORIES OF LITERATURE
S202.04.02XIX. yüzyıldan itibaren edebiyat kuramcılarının ortaya attığı ve tartıştığı edebî metne yaklaşım tarzlarından olan Yeni Eleştiri, Yapısalcılık, Esere Dönük Eleştiri, Okur Merkezli Eleştiri, Edebiyatın Tanımı, Edebiyat ve Hakikat konuları incelenir.Literary approaches which were suggested by the literary theorists since 19th century such as Expressivity, Criticism of artist, New Criticism, Structuralism, Criticism of work, Reader-centered criticism, Definition of Literature, Literature and Reality Subjects are examined.
TDE360TÜRK TİYATRO TARİHİ
HISTORY OF TURKISH THEATRE
S202.04.02Tiyatronun tanımı ve kapsamı. Geleneksel Türk Tiyatrosu (Seyirlik köy oyunları, karagöz, meddah, orta oyunu, tulûat), Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosu.Theatre’s definition and scope. Traditional Turkish theatre (Seyirlik Köy, Karagöz, Meddah, Orta Oyunu, Tulûat), Turkish Theatre names and their productions which is in the periods of Tanzimat, Meşrutiyet, Republic.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
TDE453ESKİ TÜRK EDEBİYATI-V
CLASSICAL TURKISH LITERATURE-V
Z303.03.03Bu dersin içeriğini, XVIII.yüzyıl Türk edebiyatı, bu yüzyılın önemli hükümdar şairleri ile diğer önemli şairleri ile yazarlarının hayatı, eserleri, edebi şahsiyetleri, devrin seçkin ve beğenilen eserleri, metinlerin eski yazıdan yeni yazıya çevrilerek açıklanması ve karşılaştırılması gibi konular oluşturur.XVIII. century classical Turkish literature, life and works of significant poets of that period, works of arts, translating the texts to new alphabet and comparing them are the contents of the course.
TDE455HALK EDEBİYATI-III
FOLK LITERATURE-III
Z202.02.02Bu dersin içeriğini, Halk Edebiyatı dersinin kapsamında ve Türk Edebiyatının bütünlüğü içinde Saz şiirinin tarihi kökleri, saz şairlerinin Orta Asya Türk kültüründen getirdikleri temel unsurlar, yeni kültür çevresinde geleneğin sürdürülmesi, ozandan aşıka geçiş süreci ve saz şairlerinin ürünleri, icra ortamları ve türleri gibi konular oluşturur.Contents of the Course Unit The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
TDE457YENİ TÜRK EDEBİYATI-V
NEW TURKISH LITERATURE-V
Z303.03.03Bu dersin içeriğini Millî Mücadele dönemi şiiri, XX. yüzyıl Türk şiirinin kronolojik gelişim seyri, temayüllerin, fikir ve sanat akımlarının şairler üzerindeki etkisi, I. ve II Yeni şiiri, Hisar grubu vb. konular oluşturur.Poems of Millî Mücadele, chronological development of 20th century Turkish Poetry, effects of ideological and artistic movements on poets, I. and II. Yeni Poetry, Group of Hisar and etc are examined.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OFE401KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
COMPARATIVE LITERATURE
S303.04.03Dünya edebiyatından aynı veya farklı konuda yazılmış eserler ele alınır ve incelenir. Metinler, onları oluşturan olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, anlatıcı ve bakış acısı gibi unsurlardan hareketle yorumlanır.Analize and discuss different literatures and their interrelations. Comparative literature and literary translation. Comparative literature and literary movement.
TDE441ÖZBEK VE UYGUR EDEBİYATI
UZBEK AND UYGHUR LITERATURE
S202.04.02Bu dersin içeriğini Türk dünyasında modern edebiyat ve Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen vb. Türk edebiyatlarına ait metinlerin edebî analizi gibi konular oluşturur.Modern literature among the Turkic groups and literary criticism of Azerbaijan, Kazakh, Turkmen, Kirghiz, Uzbek, Tatar literatures are the contents of this course.
TDE447YAZARLIK
AUTHORSHIP
S202.04.02Bu dersin içeriğini, yazarlık ve editörlük, makale, deneme, hikâye yazma ve röportaj yapma konularına yönelik çeşitli uygulamalar oluşturur.Practicing on editorship and authorship, writing essays, novels and interviewing are the contents of the course.
TDE451DEDE KORKUT KİTABININ DİL VE POETİKASI
LANGUAGE AND POETICS OF BOOK OF DEDE KORKUT
S202.04.02Bu dersin içeriği Dede Korkut hikayelerinin ortaya çıkışından itibaren yazıya geçirilişini, farklı nüshalarını da göz önünde bulundurarak dil, üslup, tem, motif, edebi sanatlar vb. konular üzerinde durmaktır.The content of course is to emphasize language, style, theme, motif, literacy arts etc. By considering transtition to writing, different examples which arose from Dede Korkut’s stories.
SOS334TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
SOCIAL STRUCTIFICATION
F202.04.02Toplumsal tabakalaşma teorileri, ideolojiler ve sınıf kavramları.Theories of social stratification, ideologies and class definitions.
TAR499TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HAREKETLER
TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HAREKETLER
F202.04.02Türkiye ve dünyada demokrasinin gelişimi. Türk demokrasinin tarihsel gelişme süreci. 19. yüzyıl başlarından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar dönemde demokrasi alanındaki başlıca gelişmeler.Historical development process of Turkish democracy. Major developments in democracy from the early 19th century to the second half of the 20th century.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE428YENİ TÜRK EDEBİYATI-VI
NEW TURKISH LITERATURE-VI
Z303.04.03Bu derste deneme, hikâye, roman, tiyatro türlerinde XX. yüzyıl Türk edebiyatının önde gelen temsilcilerinden alınan örnekler çözümlenir ve bu türlerde şekil veya teknik olarak ulaşılan seviye, içerik olarak görülen zenginlik bu örneklerle tanıtılır.Stories, novels and plays of 20th century Turkish literature are analyzed according to the masterpieces, formal and contentual level of these works are introduced.
TDE432HALK EDEBİYATI-IV
FOLK LITERATURE-IV
Z202.04.02Bu dersin içeriğini, fıkra türü ve belli başlı fıkra tipleri, topluma mal olmuş fıkra tiplerini mahalli fıkra tiplerinden ayıran özellikler, meddahlık, kukla, karagöz, ortaoyunu, tuluat tiyatrosu ve köylü oyunlarının özellikleri, bilmecelerin, deyim ve atasözlerinin şekil ve kavram özellikleri gibi konular oluşturur.Humor types, differences between public humor and local humor, public storytellers, toy theatre, light comedy, features of Improvisational theatre and country theatre and also riddles, proverbs and idioms are studied in this course.
TDE444ESKİ TÜRK EDEBİYATI-VI
CLASSICAL TURKISH LITERATURE-VI
Z303.04.03Bu dersin içeriğini XIX. yüzyıl Türk edebiyatının önemli şairleri ve yazarlarının hayatı, eserleri, edebi şahsiyetleri, devrin seçkin ve beğenilen eserlerinin tanıtımı gibi konularla metinlerin eski yazıdan yeni yazıya çevrilerek açıklanması ve karşılaştırılması gibi uygulamalar oluşturur.Lifes, works of arts and literary characteristics of significant literary figures of Turkish Classical Literature at XIXth century and translating, analysing and comparing their works are the contents of the course.
TDE456ÇOCUK EDEBİYATI
CHILDREN'S LITERATURE
Z202.03.02Bu dersin içeriğini dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının tarihi gelişimi, biçim, konu ve okuyucu yaşına göre çocuk kitaplarının özellikleri gibi konularla masallar, destanlar, çocuk öyküleri ve çocuk romanlarının incelenmesi gibi uygulamalar oluşturur.This course deals with the history of literature for children in Turkey and all around the world, the characteristics of children’s books in terms of their subjects, types and fairy tales, legends, stories and novels for children are examined.
OFE402EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
ECONOMIC SOCIOLOGY
S303.04.03Toplum ve ekonomi ilişkileriRelations with society and the economy
TDE440XX.YÜZYIL TÜRK TENKİT TARİHİ
HISTORY OF XX. CENTURY TURKISH CRITICISM
S202.04.02Türk edebiyatındaki eleştiri türünün gelişimi kronolojik olarak tanıtılır. Bu çerçevede geçmişten Namık Kemal,den günümüze, Servet-i Fünûn, Millî Edebiyat, Millî Mücadele dönemleri ile Cumhuriyet dönemindeki edebiyat eleştirisi incelenir, bilgi ve birikim, edebî metinleri kavrama, yorumlama becerisi kazanılır.Development process of literary criticisim in Turkish literature are introduced. Servet-i Fünûn, National Literature, War of Independence periods and literary criticism of Republic period are analyzed.
TDE450EDİTÖRLÜK
EDITORSHIP
S202.04.02Röportaj, anket, roman gibi çeşitli edebî türlerin hazırlanma safhalarını tanır ve yine bu türlerde uygulamalar yapılır. Türk edebiyatında seçilmiş roman, makale, şiir müsveddeleri değerlendirilir ve metinler çözümlenir.Identify the process of the preparation of some literary types such as interview, survey, novel and make practises on these types. Recognize the drafts of some selected novels, articles and poems from Turkish Literature and work on these.
TDE460KAZAK, KIRGIZ VE KAZAN TATAR EDEBİYATI
KAZAKH, KYRGYZ AND KAZAN TATAR LITERATURE
S202.04.02Bu dersin içeriğini Türk dünyasında modern edebiyat ve Kazak, Kırgız ve Kazan Tatar edebiyatlarına ait metinlerin edebî analizi gibi konular oluşturur.Modern literature among the Turkic groups and literary criticism of Azerbaijan, Kazakh, Turkmen, Kirghiz, Uzbek, Tatar literatures are the contents of this course.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=23&DK=46025