English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PERFORMING ARTS (WithTHESIS)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PERFORMING ARTS (WithTHESIS)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOY529YÖNETMENLİK PRATİĞİ
YÖNETMENLİK PRATİĞİ
Z143.06.05
DOY530SEMİNER VE SAHNELEME ÇALIŞMASI
SEMİNER VE SAHNELEME ÇALIŞMASI
Z000.06.00
GSF501SANAT VE TASARIMDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN ART AND DESIGN
Z303.06.03
DOY519DRAMATİK OYUN ANALİZİ
DRAMATIC PLAY ANALYSIS
S303.06.03Ders, klasik metin çözümleme tekniklerinin yanı sıra dramatik nitelikteki metinlere özgü analiz yöntemlerinin, seçili oyun tekstleri üzerinden uygulandığı bir içeriğe sahiptir.This module has a context of applying classic text analysis methods to specific dramatic texts.
DOY523OYUN YÖNETİMİ
DIRECTING
S213.06.03Seçilmiş bir metni yönetmenlik sanatının gerektirdiği tüm teorik ve pratik aşamalardan geçirerek ve o metnin daha önceki uygulamalarını da karşılaştırmalı olarak değerlendirerek yönetmenlik kavramını ve üslubunu araştıran bir derstir.
DOY527TİYATRODA YENİ ARAYIŞLAR
NEW PATHS IN THEATRE
S303.06.03Son yıllarda genelde sanatın, özelde tiyatronun odağı haline gelen seçili kavramlar ve eğilimlerin sahne uygulamasındaki etkilerini irdeleyecek yoğun araştırma ve analiz çalışmalarını içerir.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-7SEMİNER VE SAHNELEME ÇALIŞMASI
SEMİNER VE SAHNELEME ÇALIŞMASI
Z000.012.00Mesleğinde başarılı olmuş en az iki yönetmenin kendi uygulamalarının birini yapı-söküm yöntemi ile irdeleyerek yönetmenlik uygulamalarını araştıran, uygulamadan yönetmenlik prensiplerine ve teoriye ulaşmayı amaçlayan bir derstir.
DOY508POST-DRAMATİK OYUN ANALİZİ
POST-DRAMATIC PLAY ANALYSIS
S303.06.03Ders, Post-dramatik nitelikteki metinlere özgü analiz yöntemlerinin, seçili oyun tekstleri üzerinden uygulandığı bir içeriğe sahiptir.
DOY510SAHNELEME VE UNSURLARI
SAHNELEME VE UNSURLARI
S303.06.03Seçilmiş bir metni yönetmenlik sanatının gerektirdiği tüm teorik ve pratik aşamalardan geçirerek ve o metnin daha önceki uygulamalarını da karşılaştırmalı olarak değerlendirerek yönetmenlik kavramını ve üslubunu araştıran bir derstir.A module that searches the directing notion and it’s design by carrying a selected text through all the theoretical and practical levels that the art of directing requires and by evaluating comparatively the previous practices of the text.
DOY528GÜNÜMÜZDE TİYATRAL ANLATIM
CONTEMPORARY THEATRICAL EXPRESSION
S303.06.03Post dramatik ve kültürlerarası çalışmalardan başlayarak tiyatroda takas, medya, kukla, mekan ve dans dramaturjisi üzerinde durularak çözümlemeler yapılacak ve ilgili bir proje gösterimi sunulacaktır.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.