İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-MEDICAL LABORATORY TECHNICS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şeklide işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TLT123GENEL BİYOLOJİ
GENERAL BIOLOGY
Z122.04.031 Canlılık Öğretisinin On Teması 2 Canlıların Kimyasal İçeriği 3 Su ve Çevrenin Canlılar İçin Uygunluğu 4 Karbon ve Canlılardaki Molekül Çeşitliliği 5 Makromoleküllerin Yapı ve İşlevleri 6 Metabolizmaya Giriş 7 ARA SINAV 8 Hücre İçinde Yolculuk 9 Zar Yapısı ve İşlevi 10 Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi 11 Fotosentez 12 Hücrelerarası İletişim 13 Hücre Döngüsü 14 Mayoz ve Eşeyli Yaşam DöngüleriLearn general theories of origin of life, Learn eukaryotic cells, Learn prokaryotic cells, Learn cell proliferation and genetic material properties, Learn general characteristics of cells and learn metabolic processes
TLT125GENEL KİMYA
GENERAL CHEMISTRY
Z122.03.031 Madde, atom, molekül ve bileşik Kavramı Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, Mol kavramı, molarite kavramı, molar çözelti hazırlama teknikleri 2 Periyodik sistem ve Özellikleri: Elementlerin sınıflandırılması: Periyodik yasa ve periyodik çizelge, metaller, ametaller ve iyonları, atomlar ve iyonların büyüklüğü, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler, elementlerin periyodik özellikleri. 3 MOL Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalar: Mol kavramı ve Avogadro sayısı, hesaplamalarda mol kavramının kullanılışı, Kimyasal bileşik çeşitleri ve formülleri kimyasal bileşiklerin bileşimi, kimyasal tepkime denkleştirilmesi. Yükseltgenme-indirgenme basamakları,. 4 Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler: İnorganik ve organik bileşiklerin adlandırılması ve formülleri, molekül içi ve moleküller arası etkileşimler. 5 Gazlar ve Temel Gaz Yasaları: Gazların özellikleri: Gaz basıncı, basit gaz yasaları, ideal ve genel gaz denklemi ve uygulamaları, kimyasal tepkimelerde gazlar, gaz karışımları, gazların kinetik ve molekül kuramı ve bu kurama bağlı gaz özellikleri. 6 Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları: Sulu çözeltilerin yapısı, çözelti hazırlama yöntemleri, çökelme tepkimeleri, sulu çözeltilerin stokiyometrisi. 7 8 Suyun Biyolojik Önemi Temel asit-Baz, Tampon ve pH Kavramı Asit-baz reaksiyonları, tampon çözelti hazırlama ve pH kavramı. 9 Kimyasal Termodinamik: Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin yasaları, tepkime ısısı ve hesaplanması: 10 Kimyasal Entalpi: Tepkime entalpisi, standart tepkime entalpisi, Hess yasası, standart oluşum entalpisi. 11 Termokimya 12 Organik Kimya 13 Organik Kimya 14 Organik Kimya-
TLT127TIBBİ LABORATUVAR UYGULMALARINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO MEDICAL LABORATORY PRACTICES
Z042.04.041 Mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarlarının tanıtılması 2 Malzemelerin kullanımı ve ölçmenin temelleri 3 Çözelti hazırlama ve örnek hazırlama teknikleri 4 Çözelti hazırlama ve örnek hazırlama teknikleri 5 Çözelti hazırlama ve örnek hazırlama teknikleri 6 Titrasyon 7 Ara sınav 8 pH ölçümü ve tampon çözelti hazırlama 9 Kalibrasyon 10 Kalibrasyon uygulamasıi 11 Kağıt kromotografisi ile aminoasitlerin tayini 12 Kan alma ve kan alma uygulaması 13 Kan alma ve kan alma uygulaması 14 Uygulama sınavıTo learn the basic practical and theoretical principles of general laboratory applications and manual work.To learn basic analysis techniques. To learn the application of safety, quality, automation and manual principles of applied laboratories.
TLT129LABORATUVARLAR İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
Z021.02.021 Biyokimyasal ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının tanıtılması, gerekli teknik ekipmanın incelenmesi 2 Laboratuvar güvenlik sistemleri 3 Kalite kontrol sistemlerinin öğrenilmesi, laboratuvar validasyonu hakkında bilgi verilmesi 4 TSE EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standardın incelenmesi 5 TSE EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standardın incelenmesi 6 TSE EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 15189 standardın incelenmesi 7 ARA SINAV 8 Analitik proseslerin farklılaştırılması, analitik prosedurlerin kalitesi ve kalite kontrol 9 Analitik metotların oluşturulması, 10 Örneklerin analize hazırlanması ve örnek hazırlama teknikleri 11 Örnek hazırlama teknikleri 12 Analitik metotların karakterize edilmesi, kalibrasyon, dedeksiyon limitleri, blank değerleri. 13 Standartların oluşturulması, iç standart uygulanması, günlük ayarlamalar 14 Laboratuvar kalite kontrollerinin denetlenmesiTo learn laboratory operation in accordance to the quality management system, To create appropriate conditions in accordance with the quality system, To use and check/control modern analytical instruments in accordance to the quality management systems, To give the necessary information on the quality of analysis and measurement in analytical chemistry, 5 To give information on configuration of analytical procedures
TLT131TEKNİKERLER İÇİN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
CALCULATING METHODS FOR TECHNICIANS
Z021.02.02Dersin içeriğinde, sayılarla ilgili temel kavramlar ve bunlara ait işlemler, sayıların sınıflandırılması, ondalıklı, kesirli ,üslü sayılar, denklem, oran-orantı ve temel matematiksel bağıntılar, yüzde hesapları, logaritma, SI birim sistemi ve anlamlı sayılar, kimyasal hesaplamalarda matematik, konsantrasyon ve dilüsyon hesaplamaları,standart eğri çizimi, yorumlaması ve kullanımı konuları bulunmaktadır.learn the term of numbers, classification, percentage, exponential etc numbers, log, SI units, units, concentration calculations
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SMY114İLK YARDIM
FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleriDefinition of first aid and KBK rule, first aid targets, first aid ABC rules and basic life support, airway fled to remove foreign bodies, bleeding types and the bleeding stopped, apply a tourniquet, consciousness disorder, shock and fainting, first aid, injury types and regional injuries , spinal injuries, broken bones and sprains aid, type of burn and first aid, first aid and types of poisoning, heat stroke and frostbite first aid, forms of transport sick and wounded
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TLT122GENEL BİYOKİMYA
GENERAL BIOCHEMISTRY
Z244.04.061 Biyokimyaya giriş ve metabolizma reaksiyonları 2 Suyun özellikleri, asidler, bazlar , tamponlar, pH 3 Hücre ve hücre metabolizması 4 Karbohidratlar 5 Karbohidrat metabolizması 6 Glikoliz, Sitrat siklusu, Pentoz fosfat yolu , Üronik asid yolu 7 8 Lipidler 9 Lipid metabolizması 10 Hormonlar, Amino asidler, Peptidler 11 Proteinler , Üre devri 12 Enzimler 13 Vitaminler 14 Nükleik asidlerPreperation of solutions in d,fferent concentrations. Preperation of buffer solutions at appropriate pH conditions. Measurement of blood gas. Learn structure of atom and chemical bonds. Learn the digestion and absorpiton of vitamins, minerals and nutritiens
TLT124MİKROBİYOLOJİ
MICROBIOLOGY
Z244.05.061 Mikrobiyolojinin amaçları ve tarihçesi 2 Mikroskopik yöntemler ve boyama teknikleri 3 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon 4 Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin özellikleri 5 Mikroorganizmaların büyüme özellikleri ve mikrobiyel kültürler 6 Bakteri taksonomisi ve sınıflandırılmaları 7 8 Virüslerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, viroidler, prionlar,virüs-kanser ilişkisi 9 Mikrobiyel genetik 10 Mikrobiyel genetik uygulamaları 11 Antimikrobiyel terapi 12 Konak-mikroorganizma ilişkileri 13 Uygulamalı mikrobiyoloji 14 Uygulamalı mikrobiyolojiTo learn basic concepts of the structure and function of microorgnasims. To understand sterilisation, disinfection, and microbial growth concepts. To learn the concept of classification of microorganisms. To gain knowledge on physiology, genetics and metabolism of microorganisms. To learn the detection and control of microorganisms
TLT126ENSTRUMANTAL ANALİZ
INSTRUMENTAL ANALYSIS
Z042.02.041 Analitik yöntemlerin sınıflandırılması 2 Ölçmenin temelleri 3 Spektrometrik Yöntemlere Giriş, Optik Cihazların Bileşenleri 4 Optik Atomik Spektroskopiye Giriş,Atomik Absorpsiyon ve Atomik Emisyon Spektrometri 5 Ultraviole-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektrometri, Moleküler Lüminesans Spektrometri, İnfrared Spektrometri, 6 Elektroanalitik Kimya, Potansiyometrik Yöntemler, Redoks Titrasyonları, Voltametri, Kulometrik Metotları, Amperometrik Metotları 7 8 İletkenlik Yöntemleri 9 Kromatografiye giriş 10 Gaz Kromatografi 11 Yüksek Performanslı Sıvı, Dağılma-Adsorpsiyon , İyon Değiştirme 12 Boyut Eleme, İnce Tabaka ve Superkritik Akışkan Kromatografi, 13 Kapiler Elektroforez 14 Bioanalitik yöntemlerTo analyse qualitative and quantitative by using instrumental methods. To select correct instrument for analysis of basic spectroscopic electrometric and chromatographic techniques. To learn modern analytical instruments compounds and their operating principles.To select correct technique for analysis of working samples
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SMY211FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY
Z202.02.02İlaçların tanımı ve sınıflandırılması, ilaçların sunum şekli, uygulama şekilleri, yan etkileri ve yeni ilaçların geliştirilme süreçlerini içerir.Definition and classification of drugs, drug form of presentation of the application forms, side effects, and includes the process of development of new drugs.
TLT241MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH -I
Z021.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler genel anatomi, vücut sistemleri, cihaz ve makineleri sağlık çalışanları, sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler.Terms, Dialogues, Occupational Devices
TLT245MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
Z223.04.041 İnsan kanından DNA izolasyonu yapmak 2 Doku örneklerinden DNA izolasyonu yapmak 3 Parafine gömülü dokudan DNA izolasyonu yapmak 4 Amniyon sıvısından DNA izolasyonu yapmak 5 Spektrofotometrik yöntemle miktar tayini yapmak 6 Agaroz tartmak ve çözmek 7 Agaroz tankını hazırlamak ve agarozu dökmek 8 Agaroz jeline DNA aplike etmek ve yürütmek, görüntülemek 9 PCR mixi hazırlamak 10 Mix dağılımı yapmak ve amplifikasyonu sağlamak 11 Agaroz jeline PCR ürününü aplike etmek ve yürütmek, değerlendirmek 12 RFLP mixi hazırlamak 13 Mix dağılımı yapmak ve kesimi başlatmak 14 Agaroz jeline RFLP ürününü aplike etmek ve yürütmek, değerlendirmekTechniques used in Moelcular Biology and Genetics: PCR, RT-PCR, Agarose Jel Electrophoresis, Southern Blot, RFLP, etc.
TLT247TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI-I
MEDICAL MICROBIOLOGY PRACTICES -I
Z143.05.05Dezenfeksiyon Dezenfeksiyon Sterilizasyon Sterilizasyon Sterilizasyon Besiyeri hazırlama , Besiyeri hazırlama , Besiyeri hazırlama , Uygun örneği alma , Uygun örneği alma , Mikrobiyolojik preparat hazırlama , Mikrobiyolojik preparat hazırlama, Besiyerine ekim yapma, Besiyerine ekim yapma-
TLT249HEMATOLOJİ
HEMATOLOGY
Z223.03.041 Hematoloji Genel Bilgisi , Kanın Bileşimi ve İşlevleri 2 Kan Alma Teknikleri, Kapiller Kan Alma, Venöz Kan Alma, Serum-Plazma Ayırma, Kan Sayım Yöntemleri 3 Eritrosit Seri Hücreleri, Lenfosit Seri Hücreleri Monositer Seri Hücreleri, Hematoloji Laboratuvar Testleri, Eritrositler Ve Sayım Teknikleri, Lokositler Ve Sayım Teknikleri, Trombositler Ve Sayım Teknikleri 4 Kan Hücrelerinde Morfolojik Değişiklikler 5 Anemiler, Anemilerin Sınıflandırılması, Etyopatogeneze Göre Sınıflandırma – Morfolojik Olarak Sınıflandırma- Megaloblastik Anemiler- Kemik İliği Fonksiyon Bozukluğuna Bağlı Anemiler- Hemolitik Anemiler, Hemoglobinopatiler, Orak Hücreli Anemi- Diğer Hemoglobinopatiler (Hgd,E,O, Heinz Cisimli Anemi), Eritrosit Mutlak Değerlerin Hesaplanması, Hemoglobin Ve Hematokrit Tayinleri 6 Kan Yayma Tekniği- Lam Metodu- Lamel Metodu, Formül Lokosit Sayımı- Eritrosit Sedimantasyon Hızı 7 8 Rütin Testler, Kanama, Kanama Diyatezlerinde Kullanılan Testler 9 Hemoglobin Globilin Zincir Sentezi Bozukluğu Talasemia Sendromları, Kolon Kromatografisi ,Total Demir Bağlama Kapasitesi, Kan Hastalıkları Tanısında Kullanılan Çeşitli Boyalar 10 Transferin Saturasyon Yüzdesi Tayini, PCR Tekniği, Transplantasyon İmmunolojisi- Doku Tiplendirme – HLA Testleri Periferik Yaymanın İncelenmesi 11 Kan Grupları ve Tayini 12 Kan Bankacılığı, Kan Transfüzyonları 13 Kan Ürünlerinin Elde Edilmesi Ve Saklanması 14 Kan Transfüzyonu- Transfüzyon Reaksiyonları Ve Komplikasyonları-
TLT253KLİNİK LABORATUVAR UYGULAMALARI –İMMUNOLOJİ VE SEROLOJİ
CLINICAL LABORATORY PRACTICES- IMMUNOLOGY AND SEROLOGY
Z143.05.05Antijen Antikor birleşmesinin özelliklerini gösteren testler, Hemagglütinasyon testleri, Kantitatif, işaretlenmiş immünokimyasal ölçümler, Kemilüminesans Dayalı İmmunokimyasal Yöntemler, Akım sitometri yöntemi, Alerji testler
TLT255PATOLOJİ
PATHOLOGY
Z021.03.02Hücre ve dokularda görülen anormal yapısal ve morfolojik değişikliklerin tanımlanması, Patoloji laboratuvarının tanıtılması, etik ve işleyiş, patoloji laboratuvarındaki analitik uygulamalar konusunda bilgi ve beceri kazandırmak, konvansiyonel histokimya boyaları, dokuların fiksasyonu, takibi, mikrotom ve kesit alma, rutin doku boyası, frozenin önemi gibi konularda teorik bilgi kazandırmaktır.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
TLT242MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH -II
Z021.02.02Terimler, Diyaloglar, Mesleki CihazlarTerms, Dialogues, Occupational Devices
TLT244KLİNİK BİYOKİMYA VE UYGULAMALARI-II
CLINICAL BIOCHEMISTRY AND PRACTICES -II
Z143.07.05Temel klinik analizleri öğrenmek, idrar, kan temel testlerini öğrenmek ve uygulamak, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, karbohidrat, lipid, hormon testlerini öğrenmek ve uygulamak-
TLT246TİBBİ LAB İÇİN AKREDİTASYON VALİDASYON
ACCREDITATION AND VALIDATION FOR MEDICAL LABORATORY
Z223.04.04Analitik proseslerin farklılaştırılması, analitik prosedurlerin kalitesi ve kalite kontrol. Analitik metotların oluşturulması, örneklerin analize hazırlanması Analitik metotların karakterize edilmesi, kalibrasyon, dedeksiyon limitleri, blank değerleri. Standartların oluşturulması, iç standart uygulanması, günlük ayarlamalar, Analiz hataları, belirsizlik hesaplamaları, matriks etkisi Analizlerin rutin hale getirilmesi, rutin kalite kontrol testleri, doğruluk kontrolleri, Blank değerlerinin izlenebilirliği, geri kazanım testleri, analitik sonuçların raporlanması, Rutin analizlerdeki kalite problemleri, dökümantasyon. İç laboratuar testlerinin planlanması, prosedürleri, iç kalite kontrol sonuçlarının etkileri. Dış kalite kontrol, laboratuarlar arası testler. Tanımlamalar, kalite ve kalite yönetimi. Analitik terimler, sonuçlar, sapma, belirsizlik, istatistiksel testler Analitik proseslerin farklılaştırılması, analitik prosedurlerin kalitesi ve kalite kontrol. Metot ve laboratuar validasyonuna uygulamalar, Metot ve laboratuar validasyonuna uygulamalar-
TLT248TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI-II
MEDICAL MICROBIOLOGY PRACTICES -II
Z143.07.05Üreyen bakteriyi identifiye etme , Antibiyotik duyarlılık testi , Mikobakteriyolojik analiz yapma, Mikrobiyolojik preparat hazırlama , Mikolojik analiz yapma-
TLT252PARAZİTOLOJİ
PARASITOLOGY
Z021.02.021 Parazit-Konak ve Parazitlikle ilgili tanımlamalar Laboratuvar: Gaitanın makroskopik incelemesini yapmak 2 Helmintler ve genel özellikleri Laboratuvar:İnce yayma yöntemi ile kan preparatı hazırlamak 3 Helmintler ve genel özellikleri Laboratuvar: Direkt inceleme yöntemi ile idrar ve diğer vücut sıvılarından preparat hazırlamak 4 Helmintler Laboratuvar: Balgam ve Beyin-omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından boyalı preparat hazırlamak 5 Sestodlar ve laboratuvar tanıları Laboratuvar:Balgam ve Beyin-omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından boyalı preparat hazırlamak 6 Nematodlar ve laboratuvar tanıları Laboratuvar Uygulama Sınavı 7 Trematodlar ve laboratuvar tanıları Laboratuar Uygulama Sınavı 8 Protozoonlar ve genel özellikleri Laboratuvar: Direkt yöntemle gaita preparatı hazırlamak 9 Kamçılı protozoonlar ve laboratuvar tanıları Laboratuvar: Çöktürme yöntemiyle gaita preparatı hazırlamak 10 Amipler ve laboratuvar tanıları Laboratuvar: Yüzdürme yöntemiyle gaita preparatı hazırlamak 11 Sporozoonlar ve laboratuvar tanıları Laboratuvar: Gaita preparatı boyamak 12 Toxoplasma gondii, İsospora belli ve laboratuvar tanıları, Laboratuvar: Kalın damla yöntemiyle kan preparatı hazırlamak 13 Kirpikli protozoonlar ve laboratuvar tanıları 14 Kirpikli protozoonlar ve laboratuvar tanıları-
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=220&DK=60764