English

FACULTY OF FINE ARTS-ART AND CULTURE MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS-ART AND CULTURE MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EKO197EKONOMİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.05.03Ekonominin Tanımı ve Temal Kavramları, Kıtlık Tercih ve Fayda, Arz ve Talep, Üretim ve Maliyetler, Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri,Mikro iktisattan Makro İktisada Geçiş, Milli Gelir Muhasebesi Milli Gelirin Hesaplanması, Makro Ekonomik Denge, Para Teorisi ve Politikası, Toplam Talep-Toplam Arz Analizi, Enflasyon,Uluslararası Ticaret ve Finansman,Ekonomik Büyüme ve Kalkınma gibi konular ders içeriği olarak işlenecektir.Definition and introduction to basic concepts of economy,Scarcity, Choice, and Utility, Supply and demand, Production and Costs, Factor Markets and Factor Income,Transition from Micro-economics to Macro-Economics, National Income Accounting,Calculation of National Income, Macro-Economic Stability,Monetary Theory and Policy,Aggregate Demand-Aggregate Supply Analysis,Inflation,International Trade and Finance,Economic Growth and Development
GSF121SANAT TARİHİ-I
ART HISTORY-I
Z202.04.02Dersin İçeriği; Tarih öncesi çağ ve sanatın doğuşu. Anıtsal kalıntılar, resimler, I.ve II. Hayvan üslubu, En eski heykel örnekleri. Taşınabilir küçük eserler. Mezopotamya uygarlıklarında sanat, Mısır sanatı, Anadolu uygarlıkları, Ege uygarlıkları, Kiklat adaları ve Girit (erken, orta ve geç Minos ) Uygarlığı, Yunan sanatı (mitoloji, mimari, heykel ve seramik eserler ve resim sanatı) Etrüsk ve Roma sanatı (mimari, heykel ve resim sanatı) Erken Hristiyan ve Bizans sanatı. Ortaçağda Avrupa’da sanat, Romanesk ve Gotik sanat, Rönesans sanatı örneklerinin incelenmesi, tanıtılması ve yorumlanmasıdır.What is Art and meaning of Art in Prehistoric Age.Monuments builts ,sculptures,reliefs and paintings in caves and on rocks in paleolitic,mezolitic and neolitic age.Art of Mesopotamie Civilations, Egypt Art,Anatolian Civilations .Art of Civilations of Crete,Minoan and Mycenaean on the Cyclades Islands and Greece( Mythology,samples of architectures,sculptures and potteries and paintings) and Etrusk and Roman Art (architectures,sculptures and potteries and paintings)Early Christian and Byzantium Art.Europe Art in Medieval Age(Recognize,identify and evaluate and interpret of samples Roman and Gothic Arts and Renesance art.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SAY113DÜŞÜNCE TARİHİ-I
HISTORY OF THOUGHT-I
Z202.04.02İnsanlığın ilk yıllarından itibaren Ortaçağ'a kadar geçen dönemde insan aklının geçirdiği evreleri, insanlık düşüncesinin meydana getirdiği eser ve uygarlıkların ortaya konmasıyla incelemek dersin içeriğini oluşturmaktadır.The role of the intellect in the establishment of the civilizations up to Medieval Ages and the production of art works.
SAY115İLETİŞİM KURAMLARINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION THEORIES
Z303.06.03Bu ders boyunca iletişimin temel kavram ve kuramları üzerinde durulacaktır. Kültür ve iletişim, iletişimin temel modelleri, 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası kitle iletişim çalışmaları, eleştirel modeller, Frankfurt okulu, kültür endüstrileri ve popüler kültür, globalleşme ve iletişim, kitle iletişiminin topluma etkileri işlenecek temel başlıklardır.Some fundamental topics are culture and communication, basic models of communication, media communication studies before and after World War II, critical models, Frankfurt school, Culture industries and popular culture, globalization and communication, The effects of communication on the society.
SOS101SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
Z202.03.02Temel sosyolojik kavramlar, sosyolojinin tarihçesi, sosyolojinin araştırma teknik ve yöntemleri, ilk sosyologlar, Türkiye’de sosyoloji, kültür ve toplum, aile ve toplumsal cinsiyet, siyasal kurumlar, toplumsal gruplar, tabaklaşma ve endüstrileşme konuları yer almaktadır.The content of the course includes basic concepts in sociology, history of sociology, research techniques and methods of sociology, the first sociologists, modern sociological thinking, sociology in Turkey and Turkish sociologists, culture and society, family and gender, political institutions and social groups.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GSF122SANAT TARİHİ-II
ART HISTORY-II
Z202.04.02Manierizm,Barok,Neoklasik Dönem Romantizm,Realizm,Empresyonizm,Art Nouveau, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Soyut Sanat,Sürrealizm,Uluslarası Paris Okulu,Soyut Ekspresyonizm ve Sonrası, Eylem Resmi ,Kaligrafik Ekspresyonizm, Pop Art, Yeni Gerçekçilik, Op-Art, Kinetik Sanat,KavramsalSanat,Foto Gerçekçilik. Günümüz mimarları, heykel ve resimSanatçılarından Örneklerin incelenmesi, tanıtılmasıve yorumlanmasıdır.Manierisme,Baroque,Neo-Classic Period and Romantisme,Realism, Impressionism,Art Nouveau Fovisme, Expressionism,Cubism and the other ecols; Abstract Art Dadaism,Surrealism,International Ecol Paris Abstract Expressionism,Action painting,Caligraphic Expressionism, Pop Art,New Realism, Optical Art, Kinetic Art and Minimalism and Photo Realism, Modern Architecture,Sculpture.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISL192İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT
Z303.05.03İşletme ile İlgili Bazı kavramlar; İşletmenin Tanımı, İşletme Bilim Dalı ve Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi, İşletme Yönetiminin Gelişimi, Ekonomik Bir Birim olarak İşletme, Yönetimin Tanımı ve Yönetim Fonksiyonları, Planlama Tanımı ve Çeşitleri, Örgütleme(Organizasyon), Yürütme, Koordinasyon,Denetim, İşletme Çeşitleri, Türkiye’de İşletmelerin Hukuki Şekilleri, İşletmelerin İşletmeler arası Anlaşmalar Bakımından Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Fizibilite Çalışmalarının Önemi, İşletmelerin Kuruluş Yerinin Seçimi, Kuruluş Yeri Seçimi Yöntemleri.Some concepts related to business; Description of business, Business discipline and its relationship with other branches of science, Development of Business and Management Business as an economic unit, Description of Additional Management and Functions of Management, Definition and Types of Planning. Organization, Execution. Coordination. Control, Business Types, Legal Forms of Enterprises in Turkey, Classification of Enterprises in Terms of Interorganizational Agreements, Establishment Studies, Importance of Feasibility Studies, Importance of Feasibility Studies, Location Selection of the Business Enterprises, Location Selection Methods.
SAY112DÜŞÜNCE TARİHİ-II
HISTORY OF THOUGHT-II
Z202.04.02Ortaçağ'dan günümüze kadar gelen dönemde insan aklının geçirdiği evreleri, insanlık düşüncesinin meydana getirdiği eser ve uygarlıkları incelemek dersin içeriğini oluşturmaktadır.Phases of the evaluation in human intellect from the prehistoric ages till the medieval period,role of the concept of humanity in the establishment of civilizations and production of art works.
SAY122SANAT SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF THE ARTS
Z202.04.02Sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak incelenecek, sanat işleri sosyolojik okumaya tabi tutulacaktır. Bu kapsamda toplumsal olgu ve olaylar ile sanatçı-sanatsal üretim sürecinin ilişkiselliği bağlamında ele alınacaktır.Relationality between arts, politics and society, artists vs. the artworks, sociological readings of artworks.
SAY124SAHNE BİLGİSİ
FUNDAMENTALS OF THE STAGE
Z303.05.03Sahnelemeye yönelik araştırma çalışması, metin analizi, karakter analizi, prodüksiyonPre-staging research, textual analysis, character analysis, production.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
GSF224MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
Z202.03.02Dünya mitlerinin tanımı, günümüzdeki yeri ve öneminin anlaşılması. Batı (Yunan ve Roma) mitolojileri ağırlıklı olarak, mitlerin tarihçesi, önemli mitolojik tanrı ve tanrıçalar, kahramanlık ve aşk hikayelerinin tanıtılması. Mitolojik konuların Güzel Sanatların tüm dalları içinde görüldüğü sanat eserlerinden örneklerin tanıtılması.Defining the world myths, the current understanding of the role and significance, Western (Greek and Roman) mythology, mainly the history of myths, Gods and Goddesses of mythology, introducing stories of heroism and love.Introducing the example of the art of mythological subjects seen in all branches of the Fine Arts.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ISL293İŞLETME YÖNETİMİ
BUSINESS ADMINISTRATION
Z303.07.03Bu derste işletme yönetimiyle ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş süreci, girişimcilik algısı ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimleri incelenmektedir.In this course, basic concepts of business management, development of management thought, management functions, establishment process of organizations, perception of entrepreneurship and various approaches to management practices are examined.
SAY221TİYATRO TARİHİ-I
HISTORY OF THEATER-I
Z303.06.03Başlangıcından Rönesans’a kadar tiyatro tarihinin incelenmesiHistory of theater from its beginnings until the Renaissance period.
SAY241SANAT YÖNETİMİ-I
ARTS MANAGEMENT-I
Z303.06.03Dersin İçeriği Program boyunca öğrencileri çalışma dünyasına hazırlamak amacıyla ulusal ve uluslararası sanat çevreleri ve kurumlarının nitelikleri de incelenir. Program, sanat yöneticisinin rolüyle ilgili çok geniş bir bilgi sağlar; çelişen felsefeler, finansal ve yasal sınırlar gibi doğabilacek pek çok zorluğun altını çizer ve bu sorunları çözebilmek için kullanılabilecek olanakları tanımlar.The analysis on the quality of national and international art environment and corporations with intent to prepare students to working area. This program includes extensive knowledge about the role of art manager, and defines possible solutions to confronting philosophy, and having underlined difficulties such as financial and legal boundaries.
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
GSF223GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION
Z202.03.02Algılama; renk, görme, biçim, ölçü gibi unsurların ile bir arada kavratılmasını kapsar.Detection of color, vision, shape, size Understanding of a combination of factors such as the covers.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
SAY222TİYATRO TARİHİ-II
HISTORY OF THEATER-II
Z303.06.03Rönesans döneminden çağdaş tiyatro dönemine kadar olan tiyatro tarihinin incelenmesiHistory of theater from the Renaissance period until contemporary practices.
SAY234ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
RESEARCH TECHNIQUES
Z202.03.02Dersin İçeriği Derste bir araştırmanın aşamaları, bu aşamalarda kullanılan teknikler ve araştırmanın rapor haline getirilmesine yönelik kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ele alınmaktadır.In this course, the stages of researches, the techniques that have been used in these stages and practical, theoretical exercises to prepare reports about researches was handled.
SAY242SANAT YÖNETİMİ-II
ARTS MANAGEMENT-II
Z303.06.03Sanat Yönetimi I dersinin devamıdır. Kurumsal örgütlenme, yönetim fonksiyonları ve biçimleri, planlama, planlama yöntemleri ve çeşitleri, kurumsal ve çevresel analiz yapabilme, rakip ve müşteri analizleri dersin başlıca konularıdır.It is the follow up course for Art Management 1. The basic subjects are institutional organization, administrative functions and structures, planning and its various methods, the institutional and peripheral analysis, the client and competitor analysis.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK381TELİF HAKLARI HUKUKU
COPYRIGTHS LAW
Z202.04.02Telif hakları ve bağlantılı haklar, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modellere ilişkin uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadırDealings between employer-employee in art institutions: Job security, legal arrangements of union and insurance. Copyright: The principles of protection of the rights related to all art objects and artists are among the subjects of this lecture to be discussed.
SAY321MÜZİK TARİHİ
HISTORY OF MUSIC
Z303.04.03Eski uygarlıklarda müzik, dinsel müzik, tek sesli müzikten çok sesli müziğe geçiş, opera sanatı, Batılı besteciler, deneysel müzik yaklaşımları gibi konular ele alınacaktır.Music of ancient times, religious music, monophonic and polyphonic music, the art of opera, western composers, experimental music.
SAY341SANAT PAZARLAMASI
ARTS MARKETING
Z303.05.03Sanat kurumlarında işletme formları, yöntemleri, örgütlenme, koordinasyon, insan kaynakları yönetimi, liderlik kavramları, bütçeleme, bütçe denetimi ve prodüksiyon için bütçe oluşturma konuları işlenir.Course content composed of management approaches in the arts organisations, organising, coordination, human resources management, leadership, budgeting, controlling budgets and production budgets.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
SAY323TÜRK TİYATROSU
TURKISH THEATRE
S202.04.02Tiyatronun kökenine dair teoriler, köy seyirlik oyunlar, halk tiyatrosu, Karagöz, kukla, ortaoyunu, meddah, Tanzimat Dönemi'nde Batı etkisindeki Türk tiyatrosu, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuTheories on the sources of theater, folkloric theater, theater of the people, Karagöz, local storytelling, puppet theater, Western theater in Tanzmat period, Republican Era'a Turkish theater
SAY343KÜRATÖRLÜK
CURATORSHIP
S303.05.03Dersin içeriğinde, küratörlük tanımından başlayarak, küratörlüğün tarihsel gelişim süreci, dünya ve Türkiye'den çeşitli küratöryel pratikler yer alacaktır.The content of the course includes basic concepts in curatorial practices of World and Turkey and history of curatorial practices.
DRO301KÜLTÜR VE SANATTA GÜNCEL EĞİLİMLER
RECENT TENDENCIES IN CULTURE AND ARTS
F022.04.02Sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak incelenecek, sanat işleri sosyolojik okumaya tabi tutulacaktır. Bu kapsamda toplumsal olgu ve olaylar ile sanatçı-sanatsal üretim sürecinin ilişkiselliği bağlamında ele alınacaktır.Art, society and policy relation will be studied historically, art works will be subjected to sociological reading. In this context, social phenomena and events will be handled in the context of the relation of artist-artistic production process.
DRO321ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ
AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF ART
F202.04.02Estetikle ilgili temel kavramlar. Estetiğin kapsamı. Tarihsel süreç içinde ifade edilen estetik üzerine görüşler. Estetik değer ve estetik yargı.Basic terms on aesthetics. Context of aesthetics. The opinions on aesthetics in historical process. Aesthetic value and aesthetic judgement.
OGU301İSLAM VE DOĞU SANATLARI
ISLAMIC AND EASTERN ARTS
F202.04.02Türk ve İslam Mimarisinde camiler,türbe,medrese,darüşşifa, saray ve kasırlar,han ve kervansaraylar ,kaleler ve tersanelerle,çini,seramik,minyatür,halı,düz dokuma yaygılar,kumaş,maden,tezhip,kalem işi ve duvar resimlerinden örneklerin tanıtılması,incelenmesi ve yorumlanmasıdır.Identify and interpret Examples of Turkish and Islamic Architecture Mosques,tomb, madrasa, darushifa, baths,caravanserais, palaces, kiosks,castle and shipyards, Turkish tile and ceramics,minyatures,carpets, weavings, fabric ,mine, Illumination Art ,handcarved and Wall paintings.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAT392HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY
Z303.04.03Halkla ilişkilerin gelişim süreci, fonksiyonları, süreçleri, sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.Halkla ilişkilerde kullanılan kitle haberleşme araçları hakkında bilgi edinir.Historical development of public relations; its functions; sponsorship, mass media tools.
ISL392ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
INTRODUCTION TO ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
Z202.04.02Dersin İçeriği Örgütsel davranışın bazı temel kavramları, Örgütsel davranışın tarihçesi, tanımı ve çağdaş etkileri, örgüt kültürü, örgütsel iletişim örgütsel güç ve politika, örgütsel karar verme süreci, örgütsel bağlılık, örgütsel çatışma ve çözüm yolları, örgütsel motivasyon, etkileme ve yönlendirme sürecinde liderlik, örgütsel stres ve başa çıkma yöntemleri konuları işlenecektir.The main concepts of organizational behavior, the development and importance of organizational behavior and relation concepts below are among the aim of the lesson; Group dynamic, Professional intimidation, power and leadership, communication among people, making a decision, institution culture and theories concerning the future of organizational behavior are the main titles to be studied.
SAY322SİNEMA TARİHİ
HISTORY OF CINEMA
Z303.05.03Geçmişten günümüze sinema sanatının kronolojik gelişimi içinde dünya sineması, seyirci yapıları, akımlar ve türler ele alınacaktır. Farklı dönemlere ve ülkelere ait çeşitli filmler tarihi, kültürel ve sanatsal çerçevede incelenecektir.Chronological development about art of cinema from past to present day in the field of world cinema, the audience structures, movements and genres will be covered. Movies history from different periods and countries will be examined, within the framework of culture and arts.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
SAY326ÇAĞDAŞ TİYATRO
CONTEMPORARY THEATRE
S303.05.03Performans teorisi, tiyatro antropolojisi, kültürler arası tiyatro, disiplinler arası tiyatro, performans sanatı, dans tiyatrosu, feminist tiyatro, belgesel tiyatro, post-avangardizmPerormance theory, thater antropology, performance art, intercultural theater, interdisciplinary theater, feminist theater, dance theater, post-avangardism.
SAY342FUAR FESTİVAL VE ETKİNLİK YÖNETİMİ
FAIR, FESTIVAL AND EVENT MANAGEMENT
S202.04.02Kültür- sanat alanındaki festival ve fuarların anlamı, ortaya çıktığı yıl ve o yılın sosyal yapılanması, bu etkinliklerin planlanması, bütçesi, sürdürülebilirlik çalışmaları ile birlikte bir fuar ve festival organizasyonunun gerçekleştirilme aşamaları ele alınacaktır.The meaning of festivals and fairs in the field of culture and arts, the year of their emergence and the social structure of that year, the planning of these events, their budget, the stages of organizing a fair and a festival organization are discussed.
DRO322ÇAĞDAŞ SANAT KURAMLARI
CONTEMPORARY ART THEORIES
F202.04.02Çağdaş sanatta öne çıkan sanat kuramları, bu kuramları var eden başlıca akım ve kimliklerle, Avangard Sanatçılar ve eserleriyle,Sanat Tarihi açısından bu eserlerin önemini açıklar.The basic issues, key figures and the main movements of contemporary art.Discuss avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
OGU302BATI SANATINDA ÖNCÜ EĞİLİMLER
AVANGARD TRENDS IN WESTERN ART
F202.04.02Modernizmden başlayarak Çağdaş sanatta öne çıkan yeni eğilimler, sanat hareketlerinde lider olan Avangard Sanatçılar ve eserlerini açıklar. Sanat akımlarının sosyolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi ve önemini yorumlar.Explain the new trends in western art; the leader in avant-garde art movement and artists and their works from modernism till contemporary art ınterpret avant-garde artists, their works and the importance of these works in terms of art history.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SAY401BİTİRME PROJESİ-I
GRADUATION PROJECT-I
Z324.08.05Proje geliştirme ve döngüsü yönetimine giriş yapılması ve çeşitli sanatsal projelerin üretilerek uygulamaya konulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi.Producing and conducting studies on the introduction of various artistic projects.
SAY441GALERİ VE MÜZE YÖNETİMİ
GALLERY AND MUSEUM MANAGEMENT
Z202.03.02Ders kapsamında müze ve galerilerin tarihsel dönüşümü, çağdaş müze ve galerilerin yönetim sistemi dünya ve Türkiye'den örnek modeller çerçevesinde aktıralacaktır. Ayrıca eser depolama, sigortalama ve koruma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.Definition and the types of museums, development process of museums, legal arrangements protecting cultural and natural assets.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SAY411SANAT VE YENİ MEDYA
ARTS AND THE NEW MEDIA
S202.04.02Bu derste yeni medya teknolojilerinin geçmişten günümüze tarihçesi toplumsal ve kültürel olarak yaşanan dönüşümleri ele alınacaktır. Yeni medya ve sanat ilişkisi global ve Türkiye örnekleri çerçevesinde incelenecektir.Historical development of new media technologies; their social and cultural transformation; relation between new media and arts
SAY423OPERA VE DANS TARİHİ
HISTORY OF OPERA AND DANCE
S303.05.03Opera ve dans sanatlarının başlangıçlarından modern dönemin sonuna kadar incelenmesiAnalysis of the historical development of opera and dance from their beginnnings until Renaissance period.
DRO421SANAT ESERLERİ ANALİZİ
ART ANALYSIS
F202.04.02Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.Plastik,biçimsel ve ikonografik çözümleme yöntemlerini karşılaştırır.This lesson covers the analysis methods and principles of work of art, general art knowledge and information in comparison with in-depth examination of works of art based on the sample selected.Compare the plastic, formal and iconographic analysis.
OGU401GÖSTERGEBİLİM VE SANAT
SEMIOLOGY AND ART
F202.04.02Göstergebilime ilişkin temel kavramlar, Göstergebilimin tarihçesi,Göstergebilime adını veren ve tarihsel süreç içinde gelişmesini sağlayan teorisyenler, düşünürler, sanat ile ilişkili bir biçimde görsel sanat metinlerini göstergebilimsel olarak analiz yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The contents of this lecture are basic conception about semiotics, the history of semiotics, the theoretician and philosopher of semiotics whose named after, made improvement about it during the historic process, method of analysis of visual art texts in an artistic manner.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAY402BİTİRME PROJESİ-II
GRADUATION PROJECT-II
Z324.08.05Dersin içeriğinde proje geliştirme ve döngüsü yönetimi kapsamında hazırlanan çeşitli sanatsal projelerin üretilerek uygulamaya konulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi.The content of the course includes the production and implementation of various artistic projects prepared within the scope of project development and cycle management.
SAY412METİN YAZARLIĞI
TEXTUAL WRITING
Z303.05.03iletişim alanında geçerli olan türler tanıtılacak,bu türlerin özellikleri konularında bilgiler verilecek, örnekleri incelenecek; verilen bu bilgiler doğrultusunda üzerinde durulan türlerde öğrencilerin özgün üretimler ortaya koymalarına zemin hazırlayacak çalışmalar yaptırılacaktır.Production of different textual genres such as bulletins, news, booklets, film scripts.
SAY424SANAT VE POLİTİKA
ARTS AND POLITICS
S202.04.02Derste sanat himayeciliğinin tarihsel süreci, sanat ve iktidar ilişkisi dünya ve Türkiye'nin toplumsal dönüşüm süreçleri kapsamında aktarılacaktır.In this course, historical process of protectionism of art is defined through the art and power relations and social transformation processes in the world and Turkey
SAY426PERFORMANS SANATLARI
PERFORMING ARTS
S202.04.02Performans kuramı; performans sanatı; performans sanatının tiyatro ve dans gibi disiplinlere etkisi, çeşitli örneklerPerformance theory; performance art; performance art's influence on the disciplines of dance and theater; some examples.
SAY428SERGİLEME TEKNİKLERİ
EXHIBITION TECHNIQUES
S202.05.02Sergileme teknikleri tarihi, küratöryel pratikler bağlamında aktarılacaktır.The history of exhibition techniques will be conveyed in the context of curatorial practices.
MOT424TASARIM VE GÖRSEL KÜLTÜR
DESIGN AND VISUAL CULTURE
F202.04.02Kültür katmanları ve bu kültür katmanlarının tüketim biçimleri, toplumsal, kültürel, sosyal farklılıklar ve bunlara bağlı olarak tasarım ve sanatın değişik şekilde var olmasını açıklar.Explain the different appearance of art and design works according to cultural layers and their consuption habits, together with communal, cultural, social differences.
OGU402TOPLUM BİLİM VE SANAT
SOCIOLOGY AND ART
F202.04.02Sanat, iktidar ve toplum ekseninde, dünyadan ve Türkiye'den çeşitli uygulamalar tarihsel bağlamda incelenecektir.Analysis of art, society and power relations in the light of some examples from Turkey and abroad.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.