English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-BIOMEDICAL DEVICE TECHONOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-BIOMEDICAL DEVICE TECHONOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADD101DOĞRU AKIM DEVRELERİ
DIRECT CURRENT CIRCUITS
Z303.04.03Devre Modelleri,Kirchoff Kanunları, Seri-Paralel Direnç Devreleri,Üçgen-Yıldız Dönüşümü, Problem Çözümü, D.C.Devre ÇözümüCircuit Models, Kirchoff's Laws, Series-Parallel Resistor Circuits, Triangle-Star Transform, Problem Solution, D.C. Circuit Solution
AMT103GENEL MATEMATİK
GENERAL MATHEMATICS
Z303.04.03Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BCT141ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
ANATOMY AND PHYSIOLOGY
Z303.04.03Temel Anatomik ve Fizyolojik Terimler, Hücre, Hücre Fizyolojisi, Organların Anatomik Yerleşimi, Destek ve Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Kan Hücreleri, Boşaltım Sistemi, Solunum Sistemi, Sinir Sistemi, Görme ve Duyma Fizyolojisi, Sindirim Sistemi, Anatomik Parametreleri Kullanan CihazlarBasic anatomical and physiological systems
BCT151TIBBİ BİLİŞİM
MEDICAL INFORMATICS
Z303.04.03Bilişim sistemleri ve bunların tıp alanına uygulamalarımedical informatic technologies
BCT155ARIZA ANALİZİ VE GİDERME
FAILURE ANALYSIS AND TROUBLESHOOTING
Z303.04.03Öğrenci, elektrik laboratuvarında iş güvenliği standartlarına uyarak sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları giderebilecektir.Student will be able to perform system analysis in accordance with occupational safety standards in electrical laboratory and fix any detected failures.
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AAD134ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
ALTERNATING-CURRENT SYSTEMS
Z303.03.03Temel kavramlar, Kirchoff yasaları, AA yük çeşitleri, seri direnç-bobin devreleri, seri direnç-kondansatör devreleri, paralel direnç-bobin devreleri, paralel direnç-kondansatör devreleri,aktif-reaktif ve görünür güç, güç fazörü, güç katsayısıBasic concepts, Kirchoff laws, AA load types, series resistance-coil circuits, series resistance-capacitor circuits, parallel resistance-coil circuits, parallel resistance-capacitor circuits, active-reactive and apparent power, power fascler, power coefficient
AMT106MESLEKİ MATEMATİK
BUSINESS MATHEMATICS
Z303.03.03Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral, Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BCT136ELEKTRONİK ELEMANLAR VE ANALİZ
ELECTRONIC ELEMENTS AND ANALYSIS
Z303.05.03Yarıiletkenler ve yarıiletken devre elamanlarıSemiconductors and semiconductor circuit elements
BCT154LABORATUVAR CİHAZLARI
LABORATORY INSTRUMENTS
Z202.03.02Tıbbi cihazlar hakkında genel bilgi sahibi olmakMedical laboratory equipments and devices
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BCT227İŞLETME YÖNETİMİ-I
BUSINESS ADMINISTRATION-I
Z202.02.02İşletme genel bilgileriManagement, health, health services, the use of health services, hospital organizations, hospital organization's departments.
BCT251BAKIM SARF MALZEME
MAINTANANCE AND COMSUMABLES
Z202.02.02Bakım için gerekli kit/teçhizatı,Bakım Prosedürleri,Sarf Malzeme Seçimi,vs.Medical Equipment specifications ,maintenance and repairs
BCT253TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
MEDICAL IMAGING SYSTEMS
Z404.05.04Bilgisayarlı Tomografi sistemleri, Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemleri, Nükleer Tıp Görüntüleme sistemleriIntroduction to medical imaging, x-ray based imaging modalities, film processing systems, ultrasound and endoscopes.
BCT257YAŞAM DESTEK CİHAZLARI
LIFE SUPPORT EQUIPMENTS
Z202.03.02Defibrilatör cihazları, Kalp pilleri, Diyaliz cihazları, Protez ve ortezler, Kuvözler, Ventilatörler, Hasta başı monitörler, İmplantlar, İşitme cihazları, Hasta başı panelleri ve merkezi tanklarDefibrillator devices, pacemakers, dialysis devices, protheses and ortheses, incubators , ventilators, patient monitors, implants, hearing aids
BCT259AMELİYATHANE CİHAZLARI
OPERATING ROOM EQUIPMENTS
Z202.03.02Ameliyathane organizasyonu, aspiratör cihazları, elektro cerrahi cihazları, kalp-akciğer makineleri, anestezi cihazları, ameliyathane lambaları, ameliyat masaları, otoklavlar, paslanmaz çelik ameliyathane ekipmanlarıAspirators, Aspirator failures, electrocauterys, electrocautery failures, heart-lung machine, heart-lung machine failures, autoclaves, anesthesia equipments, operating lamps, operating tables,
BCT261FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLER
PHYSIOLOGICAL SIGNAL TRACKERS
Z202.03.02Biyolojik işaretler Biyolojik işaretlerin işlenmesi Biyomedikal Algılayıcılar dönüştürücüler Biyopotansiyel yükselteçler Aksiyon potansiyeli ve kalbin iletim sistemi Elektrokardiyografi ölçüm prensipleri Elektrokardiyografi cihazı donanımı ve holter cihazı Elektroensafalografi cihazları Elektromiyografi Cihazları Elektronörografi Cihazları Elektrookulografi Elektroretinografi ve Odyometry cihazlarıBiological signals Biological signal processing Biomedical Sensors Biopotential converters and amplifiers action potential of the heart conduction system of measurement principles of electrocardiography and holter electrocardiography device hardware device Elektroensafalografi Electroretinography and electrooculography Odyometry devices devices devices electroneurography Electromyography Devices
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
BCT255STERİLİZASYON CİHAZLARI
STERILIZATION DEVICES
S202.03.02Sağlık kuruluşlarındaki sterilizasyon birimlerini ve bu birimlerdeki sistemleri öğretmekSterilization in health care systems in the units and these units to teach
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BCT228İŞLETME YÖNETİMİ-II
BUSINESS ADMINISTRATION-II
Z202.02.02İşletme genel bilgileriHospital management, management functions and responsibilities, different aspects of other businesses, in various countries and Turkey, the structure of hospital organizations. Hospital Performance, Productivity, basic information about service use and patient satisfaction, quality issues.
BCT252TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI
MEDICAL IMAGING EQUIPMENTS
Z303.04.03Röntgen cihazları,ultrasonik görüntüleme cihazları,skopiler,vs.operating system , operating system specifications ,requirements etc.
BCT254CİHAZ KURULUMU VE SÖKÜMÜ
DEVICE INSTALLITION AND REMOVAL
Z202.04.02Cihaz Kurulum ve sökümüDevice Setup and dismantling
BCT258FİZİK TEDAVİ CİHAZLARI
PHYSIOTHERAPY
Z303.04.03Elektroterapi, kısa dalga diatermi, ultrasonik tedavi cihazları, hidroterapi sistemlerinin, traksiyon tedavi araçlarının mekanik yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri, mekanik bağlantı şemaları, , blok diyagramları, elektriksel yapısı, elektrik bağlantı şemaları, elektronik yapısı, elektronik bağlantı şemaları, motor kontrol devreleri,Electrotherapy, mechanical structure, working principle, aim of using, varieties, mechanic connecting schemas, mechanical defects, block diagrams, electrical structure, electric connecting schemas, block diagrams, feeding points, electrical defects, electronic structure, electronic connecting schemas, block diagrams, motor control circuits, screen circuits, fault codes, electronic defects, software defects.
BCT262DESTEK SİSTEM VE CİHAZLARI
SUPPORT SYSTEMS AND DEVICES
Z202.02.02Mikrobiyolojik riskler Sterilizasyon kavramı Sterilizasyonun tarihi gelişimi Sterilizasyon yöntemleri Otoklavlar Etüv cihazlarıLaminar-Flow kabinleri Benmari cihazları Santrifüj cihazıSu distile sistemleri Kan saklama dolapları Mikroskoplar, Laboratuvar sarf malzemeleriKarıştırıcılar Laboratuvar ekipmanlarıThe historical development of the concept of sterilization methods, sterilization is the sterilization of microbiological risks cihazlarıLaminar-flow cabinets Autoclaves Incubator Water Bath equipment storage cabinets Centrifugal Blood Microscopes cihazıSu distilled systems, laboratory equipment, laboratory supplies malzemeleriKarıştırıcılar
BCT264TEKNİK SERVİS ORGANİZASYONU
TECHNIC SERVICE ORGANIZATION
Z202.02.02Şartname,biyomedikal teknik servis birimleri,vs.organization methods and tecnical servises
BCT268KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI
QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS
Z202.02.02Kalite standartları, belgeleri, koşulları,kurumları vs.medical quality assurance and standards
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
BCT256KALİBRASYON
CALIBRATION
S303.03.03cihaz kalibrasyonları, bakım prosedürleri ve gerekli sarf malzemeler vb.medical devices calibration and set up stages
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.