English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ELECTRICITY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ELECTRICITY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADD101DOĞRU AKIM DEVRELERİ
DIRECT CURRENT CIRCUITS
Z303.04.03Devre Modelleri,Kirchoff Kanunları, Seri-Paralel Direnç Devreleri,Üçgen-Yıldız Dönüşümü, Problem Çözümü, D.C.Devre ÇözümüCircuit Models, Kirchoff's Laws, Series-Parallel Resistor Circuits, Triangle-Star Transformation, Problem Solving, D.C.Devre Solution
AMT103GENEL MATEMATİK
GENERAL MATHEMATICS
Z303.04.03Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ELK135TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI
TRANSFORMER AND DIRECT CURRENT MACHINES
Z303.03.03İdeal bir transformatörde güç, transformatör üzerinden empedenas dönüşümü, ideal transformatör içeren devrelerin analizi, transformatörlerin tam eşdeğer devresi, üç-faz transformatörlerin bağlantıları. DA makinelerinin temelleri çalışma ilkeleri, yapısını ve parçaları, DA makinelerinde indüklenen gerilim ve moment hesabı, DAmakinelerinde güç akışı ve kayıplar, DA motor tipleri, DA generatör tipleri.An İdeal transformatörde ideal transformer empedenas the transformer power, through the analysis of circuits, with the transformation, the equivalent circuit of three-phase transformers, transformers full links. The basics of working principles, structure, and parts of machines, DAmakinelerinde machines, induced voltage, and in the moment account, ALSO the power flow and losses, engine types, the generator types.
ELK139ÖLÇME TEKNİĞİ
MEASUREMENT TECHNIQUE
Z213.04.03Elektrik ölçme birim değerler, ölçmede hatalar, elektriksel ölçmeler de kullanılan cihazlar, ölçme alanı genişletme, ölçme sistemlerinde hesaplar, elektriksel ölçme uygulamaları.Electrical measurement unit values, measurement errors, devices used in electrical measurements, measurement area expansion, measurement systems, accounts, electrical measurement applications.
ELK141ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI
ELECTRONICS CIRCUIT DESIGN
Z303.03.03Elektronik devre elemanları, elektronik devre elemanları davranışları, elektronik devre elemanları ile yapılan uygulamalar ve hesaplar.Electronic circuit elements, electronic circuit elements behavior, applications and calculations made with electronic circuit elements.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMD102MİKRODENETLEYİCİLER
MICROCONTROLLERS
Z122.04.03Assembly/C karşılaştırımı ve ilgili programlama örnekleri ,Mikrodenetleyici geliştirme yazılım paketlerinin tanıtımı ,8051-C dili ile uygulama yazma ve çözümleme Endüstriyel uygulama projeleri ,Çeşitli çevre birimlerin uygulamalarda kullanımı ,Proje geliştirme ve analiz çalışmalarıAssembly/C comparison and related programming examples. The introduction to development software Coding in 8051-C language Industrial application examples Various peripheral examples Project development and implementing a real system
AMT106MESLEKİ MATEMATİK
BUSINESS MATHEMATICS
Z303.03.03Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral, Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ELK128PANO TASARIMI VE MONTAJI
ELECTRICAL PANEL DESIGN AND INSTALLATION
Z202.02.021 Fazlı ve 3 fazlı panoların tasarımı ve montajı.According to the factory or the challenges faced within the Hall; design and mounting of various teaching 3 phase 1 and dashboards.
ELK130TESİSATA GİRİŞ
INTRODUCTION TO INSTALLATION
Z202.02.02Temel zayıf akım ve kuvvetli akım elektrik tesisatlarının kullanım yerleri , bu tesisatların uygulamaları.Based on low-voltage and high-voltage electrical installations application, this grinding applications.
ELK136ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
ALTERNATING CURRENT CIRCUITS
Z303.03.03AA yük çeşitleri, seri direnç-bobin devreleri, seri direnç-kondansatör devreleri, seri empedans, aktif-reaktif ve görünür güç, güç fazörü, güç katsayısı, kavramları, temel kavramlar, elektrik enerjisi, iş ve güç kavramları, Kirchoff yasaları, devre analiz yöntemleri (kol akımları, süper pozisyon, thevenin ve norton teoremleri), birinci dereceden devre çözümleri.Alternating current, Series circuits, Parallel circuits, Resonance, Alternating flow of power and compensation, Single-phase alternating current power and energy, Three-phase alternating current power and energy
ELK138SAYISAL ELEKTRONİK
DIGITAL ELECTRONICS
Z202.02.02Mantık denklemlerinin kapıları,Mantık kapılarla yapılan devrelerin çıkış denklemleri,3-bit giriş, 8-bit çıkışlı kod çözücü devresi 1’den 4’e çoğullayıcı (demultiplexer) devresi Asenkron sayıcı, Senkron sayıcı Tümleşik Devre Kullanarak Devre TasarımıLogic circuits made out of logic gates, doors equations equations, 3- bit input, 8-bit output code decoder circuit 1 through 4 Multiplexer (demultiplexer) circuit Asynchronous counter, Synchronous counter Using integrated circuit board design
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ELK231ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI
ELECTRICITY TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
Z202.02.02Elektrik enerjisinin santrallerde üretilip verimli ve güvenli bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan tüm unsur ve ekipmanın tanınması, çeşitleri, çalışma ilkeleri ve secim esasları.Electrical energy produced in power plants efficiently and safely overland to the recognition of all the elements and equipment, providing the consumer types, working principles and selection guidelines.
ELK233HİDROLİK PNÖMATİK
HYDRAULIC PNEUMATICS
Z122.04.03Hidroliğin temel kuralları, Hidrolik elemanlar ve devreler, pnömatiğin temel kuralları ve pnömatik elemanlar ve devrelerThe basic rules of hydraulics, hydraulic components and circuits, pneumatics and pneumatic components and circuits are the basic rules.
ELK235GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I
POWER ELECTRONICS-I
Z303.03.03Güç elektroniği ile ilgili temel kavramların ve güç yarı iletkenlerin öğretilmesi, güç elektroniği devrelerinin çalışma karakteristiklerinin kavranabilmesiBasic concepts about power electronics and power semiconductors, operational characteristics of power electronics circuits
ELK241ASENKRON MAKİNALAR
ASYNCHRON MACHINES
Z303.03.03Endüstride iş makinelerinde ve evlerde kullanılan asenkron motorların eşdeğer devresi , çalışma özelliği, yol verme yöntemleri, sargı yapıları,uygulamaları tanıtımı.Equivalent circuit of induction motors used in industrial machines and houses, working characteristics, starting methods, winding structures, introduction of applications.
ELK243ELEKTRO MEKANİK KUMANDA SİSTEMİ
ELECTROMECHANICAL CONTROL SYSTEM
Z223.03.04Bir ve üç fazlı asenkron motorlara yol verme yöntemleri. Elektromekanik kumanda , güç devreleri çizimi ve uygulamaları.One and three phase induction motors starting methods. Electromechanical control, power circuit drawing and applications.
ELK247SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER
SENSORS AND TRANSDUCERS
Z303.04.03Algılayıcılar ve Transdüserler, Sıcaklık sensörleri, Basınç sensörleri, Pozisyon sensörleri, Seviye ölçüm sensörleri.Sensors and transducers, temperature sensors, pressure sensors, position sensors, level measurement sensors.
ELK249BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING
Z122.04.03Ders iki ve üç boyutlu mimari grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar.CAD program is a commonly used commands associated with two-and three-dimensional drawings and models are taught and taught the commands are a variety of applications, these applications can be classified as parts modeling and assembly modeling. The aid of the drawings, a printer or poured onto the paper or other program data is transferred as a
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ELK232GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II
POWER ELECTRONICS-II
Z303.03.03Güç diyotları ve transistörleri, tristörler ve tristör uygulamaları, IGBT'ler ve Güç aygıtlarının korunması.Power diodes and transistors , thyristors and thyristor applications , protection of IGBTs and power devices.
ELK234SCADA SİSTEMLERİ
SCADA SYSTEMS
Z303.04.03Scada Sistemlerinin Tanımı, Scada Sisteminin Uygulama Alanları,Veri Toplama Üniteleri,Sensörler ve Algılayıcılar,SCADA Sistem Terminalleri,Scada Program Yazılım Kurulumu,Animasyon Oluşturma ve İzleme,Kayıtların İzlenmesiScada Systems, The Definition Of Scada System In Application Areas, Data Collection Units, sensors and sensors, SCADA System Terminals, Scada Program Software Installation, Animation creation and Tracking, Monitoring Records
ELK236PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER
PROGRAMMABLE CONTROLLERS
Z223.04.04SIMATIC S7-200 PLC ile ilgili genel özellikler, genel yapıları, çalışma ilkesi, devre bağlantıları, mantıksal işlemler, zamanlama işlemleri, sayma işlemleri karşılaştırma işlemleri ve uygulamaları.Simatic S7-200 PLC General properties, on the General structures, working principle, circuit connections, logical operations, scheduling procedures, counting operations comparison operations and applications.
ELK238SARIM TEKNİĞİ
WINDING TECHNIQUES
Z202.04.02Sarım tekniğinin temelleri, sarım hesapları, DA ve AA sarım çeşit ve uygulama örnekleri, farklı sarım şemalarının çizim ve okunması.Fundamentals of winding technique , turns accounts, and the winding types and practices , drawing and reading different winding pattern.
ELK240ELEKTRİK İÇ TESİSLER
ELECTRICAL INTERIOR INSTALLATION
Z303.04.03Elektrik alçak gerilim tesislerinde aydınlatma tesis hesaplarını öğreterek, gerekli bilgisayar programı üzerinden planlama yapmak.To teach the lighting plant calculations in electricity low voltage facilities and to make planning through the necessary computer program.
ELK242ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
INDUSTRIAL APPLICATIONS​
Z202.02.02Endüstriyel uygulamalarda kullanılan cihazlar ve malzemelerin tanıtımı. Endüstriyel uygulamalar için hesaplamalar. Endüstriyel uygulama dizaynı .Introduction of devices and materials used in industrial applications. Calculations for industrial applications. Industrial application design.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.