İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL of FOREIGN LANGUAGES-ENGLISH TRANSLATOR AND TRANSLATOR
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
TRE117READING&INTERPRETATION-I
READING&INTERPRETATION-I
Z303.06.03Bu derste öğrenciler dünya edebiyatına ait önemli kısa hikayeleri okuyup inceleyecekler. Ayrıca karakterler, olayın geçtiği yer ve zaman ile çözüm analizi üzerinde de durulacaktır.Historical-Philosophical and Cultural Text Samples Reflecting Western Culture and Society
TRE121LEXIS IN CONTEXT-I
LEXIS IN CONTEXT-I
Z303.05.03Sözcük yapıları, sözcük türetme, belli başlı eğretilemeler, sözcüklerin ek ve kökleri çeşitli metinler üzerinde irdelenir.Word formation. Affixes, suffixes and prefixes. Etymology of the words.
TRE123TURKISH FOR TRANSLATORS
TURKISH FOR TRANSLATORS
Z303.05.031. Türkçenin yapısal ve biçemsel özelliklerine genel bir giriş yapılır. 2. Sözcük yapımı ve yanlış kullanımlara odaklanarak, Türkçe metin üretme ve yeniden yazma çalışmaları yapılır. 3. Çağdaş Türkçe yazarlarının metinleri irdelenerek, içerik ve anlatım özellikleri tartışılır. 4. Yazılı ödev ve sınıf içi tartışma esastır. 5. Metin çözümlemeleri kuramsal okumalarla desteklenir.1-Various aspects of Turkish language and culture are introduced. 2-Creative usage of language is discussed through examination of the works by Turkish authors. 3-Students write short term-papers and engage in class discussions.
TRE125ORAL COMMUNICATION SKILLS-I
ORAL COMMUNICATION SKILLS-I
Z303.05.031-Çeşitli güncel ve akademik konularda, İngiliz dilinin yerel ve toplumsal farklılıklarını da yansıtan ses veya görüntü kayıtları kullanılarak anlama, not tutma, bilgi tarama ve bağlamdan sözcüklerin anlamını kestirme alıştırmaları. 2-İngilizce öğrenenlerde sıkça görülen yabancı sesler, vurgu ve tonlama gibi telaffuz sorunlarını gidermeye yönelik alıştırmalar yapmak.1-Students are encouraged to use English language in daily situations and for academic purposes and to develop their speaking skills. 2-They listen to voice recordings, take notes, guess vocabulary while studying various subjects.
TRE129TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS
TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS
Z303.05.03Metinlerin mikro ve makro boyutlarda analizi.Analyzing the text in macro and micro scales.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
TRE112INTRODUCTION TO TRANSLATION
INTRODUCTION TO TRANSLATION
Z303.05.03Çevirinin temel ilkelerine kısa bir giriş yapıldıktan sonra, öğrencilere farklı metinler verilir. Öğrencilerin her hafta, farklı bir metni İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çevirmeleri gerekir.Through this course, it will be tried to put forward that translation as an activity not only restricted with practical and technicaş operation but also very translational approach regarding to the nature of translation and reasoning about choices, strategies of translation.
TRE118READING&INTERPRETATION-II
READING&INTERPRETATION-II
Z303.06.03Şiir, drama, kısa hikaye ve roman türündeki edebi eserlerden seçme metinler ele alınır. Ayrıca edebiyat terminolojisi ve edebiyat teorisi konusunda da bilgi edinirler.A selection from literary texts of the genres, short stories and a novel will be handled.
TRE122LEXIS IN CONTEXT-II
LEXIS IN CONTEXT-II
Z303.05.03Sözcük yapıları, sözcük türetme, sözcük oluşturma ve belli başlı eğretilemeler, sözcüklerin ek ve kökleri çeşitli metinler üzerinde irdelenir.Word structures, word coinage, word formation, some principal metaphors and affixes and base form of the words are scrutinized within the texts
TRE124LANGUAGE COMPETENCE FOR TRANSLATION PURPOSES
LANGUAGE COMPETENCE FOR TRANSLATION PURPOSES
Z303.05.03Orta düzeyde dilbilgisi alıştırmaları; cümle yapısı alıştırmaları; yoğun sözcük bilgisi alıştırmaları, metin çözümlemesi ve çevirisi; okuma anlama alıştırmaları. Koşut metinler ile yapılan çeviri çalışmaları.Exercises for grammar, sentence structure, lexis, text analysis and translation, reading comprehension.
TRE126ORAL COMMUNICATION SKILLS-II
ORAL COMMUNICATION SKILLS-II
Z303.05.03Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamalarıDefinition of interpersonal communication, communication model, communication elements and features, active listening and feedback, the elements that prevent interpersonal communication (source, channel, receiver), the elements that makes communication easy, the role of emotions and their usage in communication, conflict in communication and its prevention, important elements of student, teacher, parent communication, application of communication.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRE213BUSINESS TRANSLATION-I
BUSINESS TRANSLATION-I
Z303.06.03Söz konusu uzmanlık alanına yönelik söylem çözümlemesi, terminoloji ve konu bilgisi, iş dünyasında sıklıkla çevrilen ticari metin örnekleri üzerinden çeviri alıştırmaları.Discourse analysis in the relevant field, terminology and knowledge of the field, translation practice using the frequently translated business texts.
TRE215LINGUISTICS FOR TRANSLATORS-I
LINGUISTICS FOR TRANSLATORS-I
Z303.06.03Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, ve canlılar arası iletişim; insan dili işleyiş modelleri ; sesbilim, ; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, dil evrenselleri, Chomsky nin evrensel üretimsel dönüşümsel grameri psikolinguistik, sosyolinguistik.Definition of key terms-branches of study in linguistics Human and animal learning Introduction of key terms related to Phonetics, Phonology, Syntax, Morphology, Semantics as well as Pragmatics Language Universals Chomsky’s Universal grammar Generative transformational syntax
TRE221INTERPRETING-I
INTERPRETING-I
Z303.06.03Sözlü çeviriye giriş niteliğindeki bu derste öğrenciler not alma tekniklerini, çeşitli konuşmaları dinleyerek bu teknikleri kullanmayı ve terminoloji oluşturmayı öğrenirler.In this introductory course for interpreting, students learn the note-taking techniques and apply these techniques by listening and noting down various speeches. They also acquire terminology building skills.
TRE211BRITISH AND AMERICAN CULTURE
BRITISH AND AMERICAN CULTURE
S303.03.03This course offers a broad survey of the British and American histories, from the Celtic origins to 19thc. British Iron Age, Anglo-Saxons, The Norman conquest, Magna Carta, the British colonies, mercantilism, industrial revolution, and the British Empire are some of the key topics that will be examined as part of the historical developments. Along with the consideration of major events and figures, attention will be paid to the periods of change and transition. The causes and effects of social and political changes will be studied. The 13 colonies and the beginnings of US will also be discussed.This course offers a broad survey of the British and American histories, from the Celtic origins to 19thc. British Iron Age, Anglo-Saxons, The Norman conquest, Magna Carta, the British colonies, mercantilism, industrial revolution, and the British Empire are some of the key topics that will be examined as part of the historical developments. Along with the consideration of major events and figures, attention will be paid to the periods of change and transition. The causes and effects of social and political changes will be studied. The 13 colonies and the beginnings of US will also be discussed.
TRE233SOCIAL TEXT TRANSLATION
SOCIAL TEXT TRANSLATION
S303.03.03Sosyal metin çevirisinde kültürel faktörler, çeviri sorunsalları, kültürler arası çeviri bariyerleri ve bunun aşılmasına yönelik metodlar ve uygulamalı çeviri.Cultural factors in social text translations; translation problems; crosscultural translation barriers and methods and techniques to overcome these
TRE239SCIENCE FICTION
SCIENCE FICTION
S303.03.03Bilim kurgu türünü tanıtmak ve bu türün bilinen örneklerini incelemek.This is an interdisciplinary course, so the students will both read the canonical works of Sci-fi genre and watch SF movies of the last 30 years. There will be discussion sessions in each class.
TRE241GERMAN -I
GERMAN -I
S303.03.03Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.Basic grammatical structures: Gender, singular/plural, case (nominative, accusative), basic sentences, questions, word order, regular and irregular conjugation, modal verbs, possessive pronouns. Topics: Introducing yourself, small talk, family, shopping, food, hobbies.
TRE243SPANISH-I
SPANISH-I
S303.03.03Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.It is aimed that students will express themselves in the best way both in oral and written form by using Spanish, and think critically by working in their own way and within the group.
TRE245RUSSIAN-I
RUSSIAN-I
S303.03.03Bir yabancı dile ilişkin temel bilgilerin ve gramer konularının öğrenilmesi,konuşma,yazma,söylenileni anlama yetilerinin kazanılmasıdır.To learn the basic knowledge and grammar rules of a foreign language, to gain speaking, writing and understanding abilities.
TRE247TECHNICAL TRANSLATION-I
TECHNICAL TRANSLATION-I
S303.03.03Kullanım kılavuzları, teknik şartnameler, teknik broşürler, bilişim ve çeşitli makineleri anlatan metinler.Case studies, and implementation of the cases to given complementary texts (Turkish<>English)
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL497SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
G202.03.02Bu ders, tartışma ve bireysel sunumlar gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste diğer derslerde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Powerpoint sunum teknikleri, sunum esnasında kullanılması uygun olan cümle yapıları öğrenciye aktarılmaktadır.Various thematic readings
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: Environmental Pollution Management and Control Renewable Energy Manegement Green Economy
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRE216LINGUISTICS FOR TRANSLATORS-II
LINGUISTICS FOR TRANSLATORS-II
Z303.06.03Dil ögrencilerinin veriler üzerine yanlıs çözümlemesi, durum çalısması ve karsılastırmalı anadil ve yabancı dil analizleri ve dilin dogasına, yapısına ve kullanımına iliskin kavramlar; biçimbilgisi: bagımlı ve bagımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarsik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim degiskenligi; sözdizimi: sözcük ulamları, tümcecik, tümce yapıları, dönüsümlü üretimsel dilbilgisi, pragmatik ,dilde bağlamsal faktörler,konuşma biçimleri,iletişimsel yeti.Elaboration on key concepts in linguistics. Comparative analysis of native and target languages.Morphology- free and bound morphemes, inflectional and derivational morphology.Syntax-phrase and clause structure, transformational generative grammar,derivational rules,tree diagrams.Semantics-meaning, arbitrariness,sentential semantics,lexical semantics.Pragmatics-contextual factors in language,speech acts,communicative competence.
TRE222INTERPRETING-II
INTERPRETING-II
Z303.06.03Öğrenciler çeşitli konuşmaları dinleyip not alırlar, konuşma türlerini öğrenip analiz ederler ve yorumlama ve dil becerilerinin gelişmesi açısından, sözlü çeviride karşılaşabilecekleri konuşma metinlerinin yazılı çevirisini yaparlar. Terminoloji oluşturmayı öğrenirler.The students listen to various speeches and take notes, learn and analyze types of speech and translate the scripts of speeches they can encounter during interpreting for improving their skills of language and interpretation.
TRE254SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-I
OZEL ALAN ÇEVİRİLERİ-I
Z303.06.03Her türlü farklı alanda ve farklı tarihlerden (1920-2019 aralığı) özellikle medya odaklı metinler üzerinden öğrenilin çeviri strateji ve tekniklerinin uygulanması ve metin söyleminin tespit edilerek çeviriye yansıtılmasıMedia oriented texts from different eras (1920-2019) implemented translation strategies and techniques, discourse determination and analysis.
TRE212GERMAN -II
GERMAN -II
S303.03.03Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
TRE236TECHNICAL TRANSLATION-II
TECHNICAL TRANSLATION-II
S303.03.03Teknik alanda terminoloji bilgisi ve teknik dökümanların çevirisi.Case studies, and implementation of the cases to given complementary texts (TUR<>ENG)
TRE238 BUSINESS TRANSLATION-II
BUSINESS TRANSLATION-II
S303.03.03Alana yönelik teorik bilgiler, sektörde karşılaşılan metin türlerinin incelenmesi ve çevirisi.Theoretical knowledge pertaining to the field, analysis and translation of the texts used in the sector.
TRE242INTRODUCTION TO AMERICAN STUDIES
INTRODUCTION TO AMERICAN STUDIES
S303.03.03Bağımsızlık Bildirgesi, Amerikan anayasası, demokrasi ve köleliğin kaldırılışı, sanayileşme ve modernleşme. Amerika'nın endüstri devleri, FED'in kuruluşu, Büyük Bunalım, Amerikan film ve reklam endüstrileri, Amerikan popüler kültürü.1-Students will read primary and secondary sources of all kinds dealing with history, politics, literature, culture, and society. 2-The goal of the course is to expose students to intellectual and creative possibilities in the field of American Studies, as well as to provide incoming majors with key concepts and analytical tools that can be used in more advanced courses. 3-Emphasis will be placed on students’ analytical skills, close reading, verbal articulations of interdisciplinary scholarship, and critical thinking.
TRE244SPANISH-II
SPANISH-II
S303.03.03Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.You will be able to talk to people in the target language and develop your proficiency in listening, reading, and writing. This means that the module aims for you to understand all the things which affect communication in that language, including knowledge of how the language is used, how it works and how to analyse it.
TRE246RUSSIAN-II
RUSSIAN-II
S303.03.03Rus dilinin genel olarak temel kurallarını oluşturmaktır.To establish the basic rules of Russian language in general.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRE337THEORETICAL APPROACHES TO TRANSLATION
THEORETICAL APPROACHES TO TRANSLATION
Z303.06.03Ders içeriği çeviri kuramları ve yaklaşımları alanında öne çıkmış isimlerin ve fikirlerin açıklamalarını kapsar.Translation Theories, Different Perspectives and Approaches to Translation, Ancient and First Aproaches to Translation, Translation Approaches of prominent theorists such as Antoine Berman, Roman Jakobson, Eugene A. Nida, James S.Holmes, Georges Mounin, Itamar Even-Zohar, Gideon Toury, Hans J.Vermeer, and some basic translation concepts introduced by them. In the light of all these scholars and others, what has been transferred about translation so far is also one of the significant contents of the course.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OYD301LITERARY TRANSLATION
LITERARY TRANSLATION
S303.05.03Edebi çeviri dersi, edebi metin, şiir, hikaye, oyun ve senaryoların İngilizce’den Türkçe’ye yazılı çevirisini içermektedir.Some approaches to literary translation. Translation of literary works or chosen passages and parts from basic and prominent artists, such as novel writers, poets, play and short story writers.
TRE325CONSECUTIVE INTERPRETING
CONSECUTIVE INTERPRETING
S223.05.04Öğrenciler, ardıl çeviri becerilerini ve bu mesleğin başarılı bir şekilde icrası için gereken temel bilgileri edineceklerdir.Students will acquire consecutive interpreting skills and the background required for performing this profession successfully.
TRE333COMPUTER APPLICATIONS IN TRANSLATION
COMPUTER APPLICATIONS IN TRANSLATION
S223.05.04SDL Trados 2007 ve 2014, MemoQ, Alchemy gibi yazılımları yüklemeyi, kurmayı ve kullanmayı öğrenir.This course provides familiarity with the major translation software available to them and be able to use the software to assist them in practical translation skills in terminology management and construction of small translation corpora or terminology bank to assist their translation practice the ability to make use of internet resources for their translation research skills in critiquing theories and principles on translation technology
TRE343SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-II
SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-II
S303.05.03Öğrencilerin farklı bağlamlarda gerekli terimleri öğrenip geliştirmesi beklenir. Terminolojiyi araştırma becerilerini törpülemesi gerekir.Only professional translators specialising in legal translation should translate legal documents and scholarly writings. The mistranslation of a passage in a contract, for example, could lead to lawsuits and loss of money. This course therefore helps the students understand that the legal system of the source text (ST) is structured in a way that suits that culture and this is reflected in the legal language; similarly, the target text (TT) is to be read by someone who is familiar with the other legal system (corresponding to the jurisdiction for which TT is prepared) and its language. Most forms of legal writing, and contracts in particular, seek to establish clearly defined rights and duties for certain individuals. It is essential to ensure precise correspondence of these rights and duties in the source text and in the translation. Legal translation may also involve, certificates of accuracy, witness statements, depositions, trusts, wills, articles of incorporation, litigation documents, immigration documents, property/exhibit labels and in some cases attendance in court by the translator(s).
TRE353GERMAN-III
GERMAN-III
S324.05.05Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
TRE355SPANISH-III
SPANISH-III
S324.05.05Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.In the lessons, it is aimed that students express themselves in the best way both orally and in writing using Spanish and think critically both individually and in a group.
TRE357RUSSIAN-III
RUSSIAN-III
S324.05.05Bir yabancı dile ilişkin temel bilgilerin ve gramer konularının öğrenilmesi, konuşma, yazma, söylenileni anlama yetilerinin kazanılmasıdır.To learn the basic knowledge and grammar rules of a foreign language, to gain speaking, writing and understanding abilities.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
YUM304WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OYD302CINEMATOGRAPHIC STUDIES
CINEMATOGRAPHIC STUDIES
S303.05.03Öğrenciler hem filmleri sinematografik tekniklerle hem de edebi eleştiriye dayanan teorilerle analiz ederler. Ayrıca İngilizce-Türkçe- İngilizce alt yazı oluştururken çeviri tekniklerini de öğrenirler.Students both analyse the films with the cinematographic technics and theories based on literary criticism. They also learn translation technics while creating subtitling.
TRE324SOFTWARE LOCALIZATION
SOFTWARE LOCALIZATION
S223.05.04Öğrenci yereleleştirme için gerekli yazılımları kullanarak çeviri yapmayı öğrenir.At the end of the course, a student should 'be able to demonstrate familiarity with the major translation software available to them and be able to use the software to assist them in practical translation skills in terminology management and construction of small translation corpora or terminology bank to assist their translation practice the ability to make use of cloud-based resources for translation familiarity with the general challenges and critical points of software localization
TRE344SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-III
SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-III
S303.05.03Uluslararası örgütlerin kuruluş, tarihçe ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi ve konuyla ilgili çeviri yapılmasıDelivering information about the foundation, history and activities of the international organizations.
TRE356AUDIO-VISUAL TRANSLATION
AUDIO-VISUAL TRANSLATION
S303.05.03Görsel ve işitsel metinler üzerinde durulacak.Translation of various audio-visual materials. Learning the use of
TRE358TRANSLATION CRITICISM
TRANSLATION CRITICISM
S303.05.03Ders çevirilerin sadece olumsuz değil olumlu yönlerini vurgular. Çeviri kalitesi çok önemli bir konudur. Dolayısıyla eleştiri dersine bu kalitenin yükselmesi açısından bakılmalıdır. Kriterler belirlenmeli ve çeviriler bu kriterlere tabi tutulmalıdır.The course facilitates a comprehensive view toward translation. It does not simply work on the negative aspects of the work, but also on positive aspects. The translation professionals and laymen who engage in literary translation inevitably face the issue of the quality of translation. Translation criticism has several open issues, such as the name for the practice of evaluating translations, and the criteria for evaluation, each of which merits a detailed study.
TRE360GERMAN-IV
GERMAN-IV
S223.06.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
TRE362 SPANISH-IV
SPANISH-IV
S223.06.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.In the lessons, it is aimed that students express themselves in the best way both orally and in writing using Spanish and think critically both individually and in a group.
TRE364RUSSIAN-IV
RUSSIAN-IV
S223.06.04Rus dilinin genel olarak temel kurallarını oluşturmaktır.To learn the basic rules of Russian language.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRE411SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-IV
SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-IV
Z303.05.03Avrupa Birliği müktesebatının niteliği ve özellikleri; AB terminolojisi; Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine metinler.The nature and characteristics of the acquis communautaire; EU terminology; texts regarding relations with the EU.
TRE443PROJECT MANAGEMENT FOR TRANSLATORS-I
PROJECT MANAGEMENT FOR TRANSLATORS-I
Z021.06.02Proje geliştirme ve döngüsünün öğretilmesi. Öğrenciler farklı konularda danışmanları eşliğinde projeler hazırlayacaktır.The students will prepare projects in different areas of translation.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OYD401TEXT LINGUISTICS
TEXT LINGUISTICS
S303.05.03Bu derste metin dilbilim alanına ilişkin temel kavramlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, önce metin kavramı çağdaş dilbilim kuramlarına dayanan tartışmalar doğrultusunda ele alınmaktadır.In this course, first of all the basic concepts related to the field of text linguistics are given. In this context, the concept of text first in contemporary linguistics theories are discussed in line with the discussions.
TRE413TRANSLATION-ORIENTED COMMUNICATION STUDIES
TRANSLATION-ORIENTED COMMUNICATION STUDIES
S223.05.04İletişim kuramları, teorileri ve medya çevirisiEnhanced competency in written communication and writen media texts,Enhanced critical thinking ability in media translation
TRE419SIMULTANEOUS TRANSLATION-I
SIMULTANEOUS TRANSLATION-I
S223.05.04Öğrenciler her hafta farklı alanlar (sosyal, medikal, siyasi ve medya) ile ilgili simultane çeviri deneyimi yaşama şansı bulacaktır.Students will engage in weekly exercises on various topics (social, medical, politics, media etc.)
TRE423MEDICAL TRANSLATION-I
MEDICAL TRANSLATION-I
S223.05.04Profesyonel anlamda tıp çevirisi yapılabilmesi için gerekli olan temel konu ve terminoloji bilgilerinin verilmesi ve alana yönelik çeviri uygulamalarının yapılmasıTeaching the basic subjects and terminology required for doing professional medical translation and practising translation in the relevant field.
TRE459CONFERENCE INTERPRETING
CONFERENCE INTERPRETING
S223.05.04Öğrenciler, konferans çevirmenliğine, tekniklerine, kurallarına ve çalışma etiğine karşı farkındalık kazanacaktır. Öğrenciler, konferans çevirmenliği ile ilgili tecrübe kazanacaktır.The course will help students to create critical awareness with regards to conference interpreting, its techniques, rules and ethics. Students will engage in Conference Interpreting practice.
TRE463SPANISH-V
SPANISH-V
S223.05.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.In the lessons, it is aimed that students express themselves in the best way both orally and in writing using Spanish and think critically both individually and in a group.
TRE467GERMAN-V
GERMAN-V
S223.05.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
TRE444PROJECT MANAGEMENT FOR TRANSLATORS-II
PROJECT MANAGEMENT FOR TRANSLATORS-II
Z021.06.02Proje geliştirme ve proje döngüsünün öğretilmesi. Öğrenci Çevirinin farklı alanlarında proje hazırlar.The students will prepare projects in different areas of translation.
TRE466THE RISE OF THE SOCIAL THOUGHT
THE RISE OF THE SOCIAL THOUGHT
Z202.02.02The course is a comprehensive survey of the development of the social and political thought from the Ancient Greece to the modern century.The course is a comprehensive survey of social and political thought from the Ancient Greece to the modern century.
OYD402DIGITAL MEDIA STUDIES
DIGITAL MEDIA STUDIES
S303.05.03Bu ders kapsamında öğrencilerin yeni medyaya ait olan kavramlarla tanıştırılması amaçlanmaktadır.The aim of this course is to introduce students to the concepts of new media.
TRE426MEDICAL TRANSLATION-II
MEDICAL TRANSLATION-II
S223.05.04Tıbbi çeviri sektöründe karşılaşılan metin türleri hakkında bilgi verilmesi, ilgili metin türlerine yönelik çevirilerin yapılması, terminoloji bilgisinin verilmesi, sektöre ve çeviri sorunlarına ilişkin değerlendirmeler.Delivering information on the text types in medical translation industry, doing translation practice with the relevant types of texts, delivering terminological information, review of the translation and industry related problems.
TRE442ADVANCED CONFERENCE INTERPRETING
ADVANCED CONFERENCE INTERPRETING
S223.05.04Konferans Çevirmenliği Uygulaması - Konuşma AnalizleriConference Interpreting Practice, Speech Analysis Belirli kuramsal tartışmalar ve uygulamalar ekseninde Konferans Çevirmenliğine dair metodoloji ve teoriler. Methodology and theories of Conference Interpreting in terms of some determined theoretical discussions and practices.
TRE460GERMAN-VI
GERMAN-VI
S223.05.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
TRE462THE PRACTICE IN GERMAN TRANSLATION
THE PRACTICE IN GERMAN TRANSLATION
S223.05.04Almanca çocuk kitaplarının çevirisi yaptırılır.Students learn translating Children's books from german into Turkish and English.
TRE464SPANISH-VI
SPANISH-VI
S223.05.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.In the lessons, it is aimed that the students express themselves in the best way both orally and in writing using Spanish, and to think critically both by themselves and by working in a group.
TRE468SIMULTANEOUS TRANSLATION II
SIMULTANEOUS TRANSLATION II
S223.05.04Eşzamanlı (simultaneous) çeviri için gerekli dil ve çeviri edinçleri geliştirilir. Alana özgü normlar aktarılır. Farklı alanlarda (medikal, teknik,vb.) art alan ve terminoloji bilgisi geliştirilir.Students will engage in weekly exercises on various topics (social, medical, politics, media etc.)
TRE476THE PRACTISE IN SPANISH TRANSLATION
THE PRACTISE IN SPANISH TRANSLATION
S223.05.04İspanyolca çocuk kitaplarının çevirisi yaptırılır.Spanish children's books are translated.
TRE478THE TRANSLATION OF POLITICAL AND LEGAL TEXTS
THE TRANSLATION OF POLITICAL AND LEGAL TEXTS
S223.05.04Öğrencilerin farklı bağlamlarda gerekli terimleri öğrenip geliştirmesi beklenir. Terminolojiyi araştırma becerilerini geliştirmesini gerekir.Students are expected to learn and develop the necessary terms in different contexts. You need to develop your research skills in terminology.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=201&DK=60757