İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-ENGLISH TRANSLATOR AND TRANSLATOR
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
TRE117READING&INTERPRETATION-I
READING&INTERPRETATION-I
Z303.06.03Bu derste öğrenciler kısa hikaye, şiir, drama ve roman türünde önemli kısa hikayeleri okuyup inceleyecekler. Ayrıca karakterler, olayın geçtiği yer ve zaman ile çözüm analizi üzerinde de durulacaktır.Historical-Philosophical and Cultural Text Samples Reflecting Western Culture and Society
TRE121LEXIS IN CONTEXT-I
LEXIS IN CONTEXT-I
Z303.05.03Sözcük yapıları, sözcük türetme, belli başlı eğretilemeler, sözcüklerin ek ve kökleri çeşitli metinler üzerinde irdelenir.Word formation. Affixes, suffixes and prefixes. Etymology of the words.
TRE123TURKISH FOR TRANSLATORS
TURKISH FOR TRANSLATORS
Z303.05.031. Türkçenin yapısal ve biçemsel özelliklerine genel bir giriş yapılır. 2. Sözcük yapımı ve yanlış kullanımlara odaklanarak, Türkçe metin üretme ve yeniden yazma çalışmaları yapılır. 3. Çağdaş Türkçe yazarlarının metinleri irdelenerek, içerik ve anlatım özellikleri tartışılır. 4. Yazılı ödev ve sınıf içi tartışma esastır. 5. Metin çözümlemeleri kuramsal okumalarla desteklenir.1-Various aspects of Turkish language and culture are introduced. 2-Creative usage of language is discussed through examination of the works by Turkish authors. 3-Students write short term-papers and engage in class discussions.
TRE129TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS
TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS
Z303.05.03Metinlerin mikro ve makro boyutlarda analizi.Analyzing the text in macro and micro scales.
TRE131ADVANCED ACADEMIC SPEAKING AND PRESENTATION SKILLS
ADVANCED ACADEMIC SPEAKING AND PRESENTATION SKILLS
Z303.05.03Öğrencilerden yarıyıl sonunda sınıfta sunacakları araştırma projelerini görsel-işitsel araçlar (power-point vb.) kullanarak sözlü olarak hazırlamaları istenecektir. Öğrencilere sunumun her aşamasında ayrıntılı geri bildirim verilecektir.Students will be expected to prepare oral presentations of their research projects to be presented in class at the end of the semester by using audio-visual equipment (power-point, etc.). Students will be given detailed feedback during each step of the presentation.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
TRE112INTRODUCTION TO TRANSLATION
INTRODUCTION TO TRANSLATION
Z303.05.03Çevirinin temel ilkelerine kısa bir giriş yapıldıktan sonra, öğrencilere farklı metinler verilir. Öğrencilerin her hafta, farklı bir metni İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çevirmeleri gerekir.Through this course, it will be tried to put forward that translation as an activity not only restricted with practical and technicaş operation but also very translational approach regarding to the nature of translation and reasoning about choices, strategies of translation.
TRE118READING&INTERPRETATION-II
READING&INTERPRETATION-II
Z303.06.03Şiir, drama, kısa hikaye ve roman türündeki edebi eserlerden seçme metinler ele alınır. Ayrıca edebiyat terminolojisi ve edebiyat teorisi konusunda da bilgi edinirler.A selection from literary texts of the genres, short stories and a novel will be handled.
TRE122LEXIS IN CONTEXT-II
LEXIS IN CONTEXT-II
Z303.05.03Sözcük yapıları, sözcük türetme, sözcük oluşturma ve belli başlı eğretilemeler, sözcüklerin ek ve kökleri çeşitli metinler üzerinde irdelenir.Word structures, word coinage, word formation, some principal metaphors and affixes and base form of the words are scrutinized within the texts
TRE124LANGUAGE COMPETENCE FOR TRANSLATION PURPOSES
LANGUAGE COMPETENCE FOR TRANSLATION PURPOSES
Z303.05.03İngilizce ve Türkçe olarak dilbilgisi alıştırmaları; cümle yapısı alıştırmaları; yoğun sözcük bilgisi alıştırmaları, metin çözümlemesi ve çevirisi; okuma anlama alıştırmaları. Farklı tür metinler ile yapılan çeviri çalışmaları ve ilgili makaleler.Exercises for grammar, sentence structure, lexis, text analysis and translation, reading comprehension with various texts and related articles.
TRE130ACADEMIC RESEARCH AND WRITING SKILLS
ACADEMIC RESEARCH AND WRITING SKILLS
Z303.05.03Ders, doğru bir şekilde kütüphanede nasıl araştırma yapılacağını, tez cümlesi oluşturmayı, başka sözcüklerle ifade etmeyi, özetlemeyi ve kaynak göstermeyi içerecektir.The course will include how to do research in the library, forming a thesis statement, paraphrasing, summarizing, and making references accurately.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRE215LINGUISTICS FOR TRANSLATORS-I
LINGUISTICS FOR TRANSLATORS-I
Z303.06.03Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, ve canlılar arası iletişim; insan dili işleyiş modelleri ; sesbilim, ; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, dil evrenselleri, Chomsky nin evrensel üretimsel dönüşümsel grameri psikolinguistik, sosyolinguistik.Definition of key terms-branches of study in linguistics Human and animal learning Introduction of key terms related to Phonetics, Phonology, Syntax, Morphology, Semantics as well as Pragmatics Language Universals Chomsky’s Universal grammar Generative transformational syntax
TRE217TRANSLATION HISTORY
TRANSLATION HISTORY
Z303.06.03Ders, tarihsel süreç içerisinde çeviri eylemi ve çevirmen kimliği hakkında bilgi verecektir.The course will give information about translation act and identity of translators in historical process.
TRE221INTERPRETING-I
INTERPRETING-I
Z303.06.03Sözlü çeviriye giriş niteliğindeki bu derste öğrenciler not alma tekniklerini, çeşitli konuşmaları dinleyerek bu teknikleri kullanmayı ve terminoloji oluşturmayı öğrenirler.In this introductory course for interpreting, students learn the note-taking techniques and apply these techniques by listening and noting down various speeches. They also acquire terminology building skills. Besides, students are required to attend the courses with their own assignments and presentations.
TRE211BRITISH AND AMERICAN CULTURE
BRITISH AND AMERICAN CULTURE
S303.03.03Bu ders, İnigliz ve Amerikan tarihlerinin kapsamlı bir incelemesini sunmaktadır; Keltlerin tarihinden, 19. yüzyıl Britanya Demir Çağı'na, Anglo-Saksonlar'dan Norman istilasına, Magna Carta'ya, Britanya kolonilerine, kapitalizme, sanayi devrimine ve Britanya İmparatorluğu'na kadar birçok önemli konu, tarihsel gelişmelerin bir parçası olarak incelenecektir. Önemli olaylar ve figürlerin yanı sıra, değişim ve geçiş dönemlerine de ele alınacaktır. Sosyal ve siyasi değişikliklerin nedenleri ve etkileri incelenecektir. Ayrıca, 13 koloni ve Amerikan tarihi de tartışılacaktır.This course offers a broad survey of the British and American histories, from the Celtic origins to 19thc. British Iron Age, Anglo-Saxons, The Norman conquest, Magna Carta, the British colonies, mercantilism, industrial revolution, and the British Empire are some of the key topics that will be examined as part of the historical developments. Along with the consideration of major events and figures, attention will be paid to the periods of change and transition. The causes and effects of social and political changes will be studied. The 13 colonies and the beginnings of US will also be discussed.
TRE233SOCIAL TEXT TRANSLATION
SOCIAL TEXT TRANSLATION
S303.03.03Çeşitli sosyal bilimlere yönelik konu ve terminoloji bilgisi, metin türleri ve uygun çeviri yaklaşımları, alan bilgisi ve kültürel unsurlar çerçevesinde çeviri sorunlarının tartışılması.Knowledge of subject and terminology in various social sciences, text types and convenient translation approaches, discussing the translation problems within scope of the field knowledge and cultural issues.
TRE241GERMAN -I
GERMAN -I
S303.03.03Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.Basic grammatical structures: Gender, singular/plural, case (nominative, accusative), basic sentences, questions, word order, regular and irregular conjugation, modal verbs, possessive pronouns. Topics: Introducing yourself, small talk, family, shopping, food, hobbies.
TRE243SPANISH-I
SPANISH-I
S303.03.03Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.It is aimed that students will express themselves in the best way both in oral and written form by using Spanish, and think critically by working in their own way and within the group.
TRE245RUSSIAN-I
RUSSIAN-I
S303.03.03Bir yabancı dile ilişkin temel bilgilerin ve gramer konularının öğrenilmesi,konuşma,yazma,söylenileni anlama yetilerinin kazanılmasıdır.To learn the basic knowledge and grammar rules of a foreign language, to gain speaking, writing and understanding abilities.
TRE247TECHNICAL TRANSLATION-I
TECHNICAL TRANSLATION-I
S303.03.03Kullanım kılavuzları, teknik şartnameler, teknik broşürler, bilişim ve çeşitli makineleri anlatan metinler.Case studies, and implementation of the cases to given complementary texts (Turkish<>English)
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRE216LINGUISTICS FOR TRANSLATORS-II
LINGUISTICS FOR TRANSLATORS-II
Z303.06.03Dil ögrencilerinin veriler üzerine yanlıs çözümlemesi, durum çalısması ve karsılastırmalı anadil ve yabancı dil analizleri ve dilin dogasına, yapısına ve kullanımına iliskin kavramlar; biçimbilgisi: bagımlı ve bagımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarsik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim degiskenligi; sözdizimi: sözcük ulamları, tümcecik, tümce yapıları, dönüsümlü üretimsel dilbilgisi, pragmatik ,dilde bağlamsal faktörler,konuşma biçimleri,iletişimsel yeti.Elaboration on key concepts in linguistics. Comparative analysis of native and target languages.Morphology- free and bound morphemes, inflectional and derivational morphology.Syntax-phrase and clause structure, transformational generative grammar,derivational rules,tree diagrams.Semantics-meaning, arbitrariness,sentential semantics,lexical semantics.Pragmatics-contextual factors in language,speech acts,communicative competence.
TRE218TRANSLATION THEORIES I - TRADITIONAL APPROACHES
TRANSLATION THEORIES I - TRADITIONAL APPROACHES
Z303.03.03Bu ders, anlamsal ve kelimesi kelimesine tartışmaları, çevirmenlerin rolüne Etienne Dolet ve Walter Benjamin gibi isimlerden farklı yaklaşımlar ve eşdeğerlik kavramını içerecektir.This course will include sense for-sense and word-for-word discussions, different approaches to the role of translators from figures such as Etienne Dolet and Walter Benjamin and the notion of equivalence.
TRE222INTERPRETING-II
INTERPRETING-II
Z303.06.03Öğrenciler çeşitli konuşmaları dinleyip not alırlar, konuşma türlerini öğrenip analiz ederler ve yorumlama ve dil becerilerinin gelişmesi açısından, sözlü çeviride karşılaşabilecekleri konuşma metinlerinin yazılı çevirisini yaparlar. Terminoloji oluşturmayı öğrenirler.The students listen to various speeches and take notes, learn and analyze types of speech and translate the scripts of speeches they can encounter during interpreting for improving their skills of language and interpretation.
TRE254SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-I
OZEL ALAN ÇEVİRİLERİ-I
Z303.06.03Her türlü farklı alanda ve farklı tarihlerden (1920-2019 aralığı) özellikle medya odaklı metinler üzerinden öğrenilin çeviri strateji ve tekniklerinin uygulanması ve metin söyleminin tespit edilerek çeviriye yansıtılmasıTexts from different fields implemented translation strategies and techniques, and text analysis.
TRE202BUSINESS TRANSLATION
BUSINESS TRANSLATION
S303.03.03Özel alan çevirileri Ticari çeviri alan bilgisi Ticari çeviri terminoloji bilgisi Sektöre yönelik bilgilendirme ve uygulamaTranslation in the fields of specialty Knowledge of the business translation Knowledge of business terminology Knowledge of the translation industry and practice
TRE212GERMAN -II
GERMAN -II
S303.03.03Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
TRE236TECHNICAL TRANSLATION-II
TECHNICAL TRANSLATION-II
S303.03.03Teknik alanda terminoloji bilgisi ve teknik dökümanların çevirisi.Case studies, and implementation of the cases to given complementary texts (TUR<>ENG)
TRE242INTRODUCTION TO AMERICAN STUDIES
INTRODUCTION TO AMERICAN STUDIES
S303.03.03Bağımsızlık Bildirgesi, Amerikan anayasası, demokrasi ve köleliğin kaldırılışı, sanayileşme ve modernleşme. Amerika'nın endüstri devleri, FED'in kuruluşu, Büyük Bunalım, Amerikan film ve reklam endüstrileri, Amerikan popüler kültürü.1-Students will read primary and secondary sources of all kinds dealing with history, politics, literature, culture, and society. 2-The goal of the course is to expose students to intellectual and creative possibilities in the field of American Studies, as well as to provide incoming majors with key concepts and analytical tools that can be used in more advanced courses. 3-Emphasis will be placed on students’ analytical skills, close reading, verbal articulations of interdisciplinary scholarship, and critical thinking.
TRE244SPANISH-II
SPANISH-II
S303.03.03Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.You will be able to talk to people in the target language and develop your proficiency in listening, reading, and writing. This means that the module aims for you to understand all the things which affect communication in that language, including knowledge of how the language is used, how it works and how to analyse it.
TRE246RUSSIAN-II
RUSSIAN-II
S303.03.03Rus dilinin genel olarak temel kurallarını oluşturmaktır.To establish the basic rules of Russian language in general.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
BUS437BASIC BUSINESS
BASIC BUSINESS
G202.03.02
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL419ENGLISH LITERATURE
ENGLISH LITERATURE
G303.03.03
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.This lesson shows you how (and when) to use the design patterns for making your daily life easier and better.
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: S.D Goals Low Carbon Economy Green Energy
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02
PSR333MODERN WORLD HISTORY
MODERN WORLD HISTORY
G303.03.03Modernleşme- modern hükümet, modern toplum ve kültür-, belirtilen dönemdeki Batı uygarlığının, özellikle kolonileşme ve emperyalizm gibi araçları kullanarak benimsediği önemli rol, Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika kalkınma süreçleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is a survey of world history from the early sixteenth century to the present, emphasizing social, intellectual and political topics.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRE311TRANSLATION THEORIES II - DESCRIPTIVE AND CONTEMPORARY APPROACHES
TRANSLATION THEORIES II - DESCRIPTIVE AND CONTEMPORARY APPROACHES
Z303.06.03İşlevselci yaklaşımlar, sistemik kuramlar, betimleyici yaklaşımlar, çevirmenin görünmezliği, yeniden yazım-patronaj, sömürgecilik-sonrası ve sosyolojik yaklaşımlar konuları.Functional approaches, systemic theories, descriptive approaches, issues of translator’s invisibility and patronage-rewriting and post-colonial and sociological approaches.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OYD303LITERARY TRANSLATION-I
LITERARY TRANSLATION-I
S303.05.03Edebi çeviriye yönelik temel çeviri kuramları ve yaklaşımları. İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatından çeşitli edebi metinlerin çevrilmesi. İlgili eserlerle alakalı makalelerin incelenmesi.Fundamental aspects of translation theory and various approaches to literary translation. Translation of various literary texts from English and Turkish literature. Articles about the related texts.
TRE325CONSECUTIVE INTERPRETING
CONSECUTIVE INTERPRETING
S223.05.04Öğrenciler, ardıl çeviri becerilerini ve bu mesleğin başarılı bir şekilde icrası için gereken temel bilgileri edineceklerdir.Students will acquire consecutive interpreting skills and the background required for performing this profession successfully.
TRE333COMPUTER APPLICATIONS IN TRANSLATION
COMPUTER APPLICATIONS IN TRANSLATION
S223.05.04SDL Trados 2007 ve 2014, MemoQ, Alchemy gibi yazılımları yüklemeyi, kurmayı ve kullanmayı öğrenir.This course provides familiarity with the major translation software available to them and be able to use the software to assist them in practical translation skills in terminology management and construction of small translation corpora or terminology bank to assist their translation practice the ability to make use of internet resources for their translation research skills in critiquing theories and principles on translation technology
TRE343SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-II
SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-II
S303.05.03Öğrencilerin farklı bağlamlarda gerekli terimleri öğrenip geliştirmesi beklenir. Terminolojiyi araştırma becerilerini törpülemesi gerekir.Only professional translators specialising in legal translation should translate legal documents and scholarly writings. The mistranslation of a passage in a contract, for example, could lead to lawsuits and loss of money. This course therefore helps the students understand that the legal system of the source text (ST) is structured in a way that suits that culture and this is reflected in the legal language; similarly, the target text (TT) is to be read by someone who is familiar with the other legal system (corresponding to the jurisdiction for which TT is prepared) and its language. Most forms of legal writing, and contracts in particular, seek to establish clearly defined rights and duties for certain individuals. It is essential to ensure precise correspondence of these rights and duties in the source text and in the translation. Legal translation may also involve, certificates of accuracy, witness statements, depositions, trusts, wills, articles of incorporation, litigation documents, immigration documents, property/exhibit labels and in some cases attendance in court by the translator(s).
TRE353GERMAN-III
GERMAN-III
S324.05.05Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
TRE355SPANISH-III
SPANISH-III
S324.05.05Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.In the lessons, it is aimed that students express themselves in the best way both orally and in writing using Spanish and think critically both individually and in a group.
TRE357RUSSIAN-III
RUSSIAN-III
S324.05.05Bir yabancı dile ilişkin temel bilgilerin ve gramer konularının öğrenilmesi, konuşma, yazma, söylenileni anlama yetilerinin kazanılmasıdır.To learn the basic knowledge and grammar rules of a foreign language, to gain speaking, writing and understanding abilities.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRE312TRANSLATION CRITICISM
TRANSLATION CRITICISM
Z303.05.03Öğrenciler, çeviri eleştirilerini pekiştirmek için kültürlerarası kuramsal yaklaşımları okuyacaktır. Öğrenciler, bu yeni öğrendikleri yöntemlerle farklı çeviri metin türlerini değerlendirecektir.Students will read inter-cultural theoretical approaches to corroborate their translation criticism. With these recently learned methods, the students will evaluate different kinds of translated texts.
YUM304WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OYD304LITERARY TRANSLATION-II
LITERARY TRANSLATION-II
S303.05.03Edebi çeviriye dair ileri düzeyde tartışmalar ve çeviri pratikleri. Bu pratikler, dünya edebiyatından şiir, roman ve kısa hikâye gibi çeşitli edebi metin türlerinin çevrilmesinden oluşmaktadır. Edebi metin ve cevirileri ile ilgili makalelerin incelenmesi.Advanced discussions and practices on literary translation. These practices include translation of various literary text types, such as poetry, novel, short stories, etc. from the world literature. Analyzing articles about the related literary texts and their translations.
TRE324SOFTWARE LOCALIZATION
SOFTWARE LOCALIZATION
S223.05.04Öğrenci yereleleştirme için gerekli yazılımları kullanarak çeviri yapmayı öğrenir.At the end of the course, a student should 'be able to demonstrate familiarity with the major translation software available to them and be able to use the software to assist them in practical translation skills in terminology management and construction of small translation corpora or terminology bank to assist their translation practice the ability to make use of cloud-based resources for translation familiarity with the general challenges and critical points of software localization
TRE344SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-III
SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-III
S303.05.03Uluslararası örgütlerin kuruluş, tarihçe ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi ve konuyla ilgili çeviri yapılmasıDelivering information about the foundation, history and activities of the international organizations.
TRE356AUDIO-VISUAL TRANSLATION
AUDIO-VISUAL TRANSLATION
S303.05.03Görsel ve işitsel metinler üzerinde durulacak.Translation of various audio-visual materials. Learning the use of
TRE360GERMAN-IV
GERMAN-IV
S223.06.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
TRE362 SPANISH-IV
SPANISH-IV
S223.06.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.In the lessons, it is aimed that students express themselves in the best way both orally and in writing using Spanish and think critically both individually and in a group.
TRE364RUSSIAN-IV
RUSSIAN-IV
S223.06.04Rus dilinin genel olarak temel kurallarını oluşturmaktır.To learn the basic rules of Russian language.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TRE413TRANSLATION-ORIENTED COMMUNICATION STUDIES
TRANSLATION-ORIENTED COMMUNICATION STUDIES
Z223.05.04İletişim kuramları, teorileri ve medya çevirisiEnhanced competency in written communication and writen media texts,Enhanced critical thinking ability in media translation
TRE443PROJECT MANAGEMENT FOR TRANSLATORS-I
PROJECT MANAGEMENT FOR TRANSLATORS-I
Z021.06.02Proje geliştirme ve döngüsünün öğretilmesi. Öğrenciler farklı konularda danışmanları eşliğinde projeler hazırlayacaktır.The students will prepare projects in different areas of translation.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OYD403TEXT LINGUISTICS-I
TEXT LINGUISTICS-I
S303.05.03Bu dersin temel amacı, Minimalist Programın temel ilke ve ilkelerini tanıtmaktır. Bu ders özellikle parametreler açısından diller arası farklılıkların nasıl açıklanacağına odaklanmakta ve sözdizimsel analizlerin nasıl yapılacağını ve üretici çerçevede tartışmaların nasıl geliştirileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. İlgili durumlarda, ders ayrıca, her modelde belirli sözdizimsel fenomenlerin nasıl hesaba katıldığını vurgulayan GB ve Minimalist Programın (MP) bir karşılaştırmasını da sunar.The main purpose of this course is to introduce the basic principles and principles of the Minimalist Program. This course focuses specifically on how to decipher linguistic differences in terms of parameters and aims to teach how to perform syntactic analyses and how to develop discussions within the generative framework. In relevant cases, the course also provides a comparison of the GB and the Minimalist Program (MP), highlighting how certain syntactic phenomena are taken into account in each model.
TRE411SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-IV
SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION-IV
S303.05.03Günümüz dünyasında ön plana çıkan ekolojik tahribat, çatışmalar, göç, kimlik, çokkültürlülük ve etik gibi tematiklerin çeviri açısından incelenmesiCurrent global issues and its relationship with translation: Ecological disasters, conflicts zones, migration and identity issues, ethical concerns.
TRE419SIMULTANEOUS TRANSLATION-I
SIMULTANEOUS TRANSLATION-I
S223.05.04Öğrenciler her hafta farklı alanlar (sosyal, medikal, siyasi ve medya) ile ilgili simultane çeviri deneyimi yaşama şansı bulacaktır.Students will engage in weekly exercises on various topics (social, medical, politics, media etc.)
TRE423MEDICAL TRANSLATION-I
MEDICAL TRANSLATION-I
S223.05.04Profesyonel anlamda tıp çevirisi yapılabilmesi için gerekli olan temel konu ve terminoloji bilgilerinin verilmesi ve alana yönelik çeviri uygulamalarının yapılmasıTeaching the basic subjects and terminology required for doing professional medical translation and practising translation in the relevant field.
TRE459CONFERENCE INTERPRETING
CONFERENCE INTERPRETING
S223.05.04Öğrenciler, konferans çevirmenliğine, tekniklerine, kurallarına ve çalışma etiğine karşı farkındalık kazanacaktır. Öğrenciler, konferans çevirmenliği ile ilgili tecrübe kazanacaktır.The course will help students to create critical awareness with regards to conference interpreting, its techniques, rules and ethics. Students will engage in Conference Interpreting practice.
TRE463SPANISH-V
SPANISH-V
S223.05.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.In the lessons, it is aimed that students express themselves in the best way both orally and in writing using Spanish and think critically both individually and in a group.
TRE465RUSSIAN-V
RUSSIAN-V
S223.05.04Rus dilinin genel olarak temel kurallarını oluşturmaktır.To learn the basic rules of Russian language.
TRE467GERMAN-V
GERMAN-V
S223.05.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
TRE444PROJECT MANAGEMENT FOR TRANSLATORS-II
PROJECT MANAGEMENT FOR TRANSLATORS-II
Z021.06.02Proje geliştirme ve proje döngüsünün öğretilmesi. Öğrenci Çevirinin farklı alanlarında proje hazırlar.The students will prepare projects in different areas of translation.
TRE466THE RISE OF THE SOCIAL THOUGHT
THE RISE OF THE SOCIAL THOUGHT
Z202.02.02Dersin içeriğinde, Antik Yunan'dan modern yüzyıla kadar sosyal ve siyasi düşüncenin gelişimi kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.The course is a comprehensive survey of social and political thought from the Ancient Greece to the modern century.
OYD404TEXT LINGUISTICS-II
TEXT LINGUISTICS-II
S303.05.03Bu ders, hem doğal dildeki (ampirik alan) anlam hakkındaki bazı temel gerçeklere ve keşiflere bir giriş, hem de bazı tanımlayıcı araçlara/aygıtlara (küme teorisi, önerme ve yüklem mantığı, matematiksel işlevler) bir giriş sunar. onları anlamak için semantik kullanır.The course offers both an introduction to some of the main facts and discoveries about meaning in natural language (the empirical domain) as well as an introduction to some of the descriptive tools/apparatus (set theory, propositional and predicate logic, mathematical functions) that semanticist use to understand them.
TRE426MEDICAL TRANSLATION-II
MEDICAL TRANSLATION-II
S223.05.04Tıbbi çeviri sektöründe karşılaşılan metin türleri hakkında bilgi verilmesi, ilgili metin türlerine yönelik çevirilerin yapılması, terminoloji bilgisinin verilmesi, sektöre ve çeviri sorunlarına ilişkin değerlendirmeler.Delivering information on the text types in medical translation industry, doing translation practice with the relevant types of texts, delivering terminological information, review of the translation and industry related problems.
TRE442ADVANCED CONFERENCE INTERPRETING
ADVANCED CONFERENCE INTERPRETING
S223.05.04Konferans Çevirmenliği Uygulaması - Konuşma AnalizleriConference Interpreting Practice, Speech Analysis Belirli kuramsal tartışmalar ve uygulamalar ekseninde Konferans Çevirmenliğine dair metodoloji ve teoriler. Methodology and theories of Conference Interpreting in terms of some determined theoretical discussions and practices.
TRE460GERMAN-VI
GERMAN-VI
S223.05.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
TRE462THE PRACTICE IN GERMAN TRANSLATION
THE PRACTICE IN GERMAN TRANSLATION
S223.05.04Almanca çocuk kitaplarının çevirisi yaptırılır.Students learn translating Children's books from german into Turkish and English.
TRE464SPANISH-VI
SPANISH-VI
S223.05.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.In the lessons, it is aimed that the students express themselves in the best way both orally and in writing using Spanish, and to think critically both by themselves and by working in a group.
TRE468SIMULTANEOUS TRANSLATION II
SIMULTANEOUS TRANSLATION II
S223.05.04Eşzamanlı (simultaneous) çeviri için gerekli dil ve çeviri edinçleri geliştirilir. Alana özgü normlar aktarılır. Farklı alanlarda (medikal, teknik,vb.) art alan ve terminoloji bilgisi geliştirilir.Students will engage in weekly exercises on various topics (social, medical, politics, media etc.)
TRE472RUSSIAN-VI
RUSSIAN-VI
S223.05.04Rus dilinin genel olarak temel kuralları detaylı bir şekilde incelenip uygulamalı bir şekilde öğretilmektedir.Written interpretation is a kind of preparation for written translation. Wittetn communication is very important amd for the students, they have to learn how to use them in different stiuation and using these sentences in an approapriate way and according to their purpose. Students try to examine and learn how to analyze the sentences and they get and recieve the right text from different culture.
TRE474THE PRACTISE IN RUSSIAN TRANSLATION
THE PRACTISE IN RUSSIAN TRANSLATION
S223.05.04Derste metin okuma sürecinde çevirmenin başvurduğu kaynaklar ve stratejiler araştırılarak Rusça metin okunur. Öğrenciler farklı metin türlerinde farklı zorluklar içeren metin örnekleri üzerinde çalışarak bu metinleri kaynak dilden amaç dile çevirmek için hazırlanır.During the course, sources and strategies that the translator use are researched and the Russian texts are read. Students are prepared to translate these texts from the source language to the target language by working on different types of sample texts with varied difficulties.
TRE476THE PRACTISE IN SPANISH TRANSLATION
THE PRACTISE IN SPANISH TRANSLATION
S223.05.04İspanyolca çocuk kitaplarının çevirisi yaptırılır.Spanish children's books are translated.
TRE478THE TRANSLATION OF POLITICAL AND LEGAL TEXTS
THE TRANSLATION OF POLITICAL AND LEGAL TEXTS
S223.05.04Öğrencilerin farklı bağlamlarda gerekli terimleri öğrenip geliştirmesi beklenir. Terminolojiyi araştırma becerilerini geliştirmesini gerekir.Students are expected to learn and develop the necessary terms in different contexts. You need to develop your research skills in terminology.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=201&DK=153107