English

FACULTY OF ART & SCIENCES-STATISTICS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-STATISTICS
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISF114İSTATİSTİK-II
STATISTICS-II
Z404.07.04Temel örnekleme teorisi,İstatistik Tahmin Teorisi, İstatistik karar teorisi, Küçük örnek teorisi, Ki kare testi, En küçük kareler yöntemi ile doğru ve eğri uydurma, Çoklu ve kısmi korelasyon, Bir faktörlü ve İki faktörlü deneme desenlerinin varyans analizi, parametrik olmayan testler, elemanter zaman serileri, bilgisayar uygulamalarını tanımlar.Students will comprehend sampling distributions, estimation, confidence intervals, hypothesis testing, power of test, analysis of variance for one or two factor designs, linear regression, basic nonparametric procedures. Elementary time series analysis, trends, seasonality, forecasting, computer applications
ISF118LİNEER CEBİR
LINEAR ALGEBRA
Z223.04.04Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalarını yapar.Students will be able to define matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigen values, eigen vectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISF210ALGORİTMA ANALİZİ
ALGORITHM ANALYSIS
Z303.05.03Algoritma tasarımı ve analizi teknikleri, Seçilmiş algoritma gruplarının tasarım ve analizi: sıralama, arama, bağlama süreci ve graf algoritmaları, Algoritmaların hesaplama zorlukları, Kontrol için ayırma yaklaşımı, Tekrarlama algoritmaları ve tekrar denklemlerinin çözümü, Dinamik programlama ve greedy algoritmaları, NP tamlığa giriş ve NP problemlerini çözer.The course will introduce the concept of algorithm, Simplist sorting algorithms, Designing approachs: recursive and divide-and-conquer strategies; asymptotic notations, complexity analysis, running times defining, algorithm design techniques: greedy methods, min-cost spanning trees,backtracking algorithms, branch-and-bound methodolog
ISF212ANALİZ- IV
ANALYSIS-IV
Z404.06.04Fonksiyon dizileri ve serileri,çift diziler ve seriler,düzgün ve noktasal yakınsaklık kavramları; kuvvet serileri ,kuvvet serilerinin yakınsaklıkları ve çok değişkenli fonksiyonların Taylor serileri,iki katlı Riemann integrali ve temel özellikleri,iki katlı integrallerin hesabı, iki katlı integrallerde değiken değiştirme (kutupsal koordinatlar),iki katlı integrallerin uygulamaları (geometrik ve fiziksel uyglamalar), üç katlı integraller ve temel özellikleri,üç katlı integrallerin hesabı,üç katlı integrallerde değiken değiştirme (silindirik ve küresel koordinatlar),üç katlı integrallerin uygulamaları(geometrik ve fiziksel uyglamalar), iki katlı has olmayan integraller, Eğrisel integraller ve temel özellikleri, Eğrisel integrallerin temel teoremleri, Green Teoremi, eğrisel integrallerin uygulamaları, yüzey integralleri ve temel özellikleri, yönlendirilmiş yüzeyler üzerinde integraller, yüzey integrallerin temel teoremlerini, yüzey integrallerinin uygulamalarını, Divergence ve Stokes Teoremlerini tanımlar.Students will acquire sequences and series of functions ,double sequences and series ,convergence ,point and uniform convergence ,power series,convergents of infinite power seriesTaylor series of several variables of function, double Riemann integrals and basic properties, calculating double integrals, change of variables in a double integral( polar coordinates) applications of double integrals(geometric and physicale applications), triple integrals and basic properties, change of variables in a triple integral (spherical and slynderical coordinates) , applications of triple integrals(geometric and physicale applications), ,impropre double integrals, line integrals and basic properties,basic theorems of line integrals,applications of line integrals ,Green’s Theorem ,surface integrals and basic propertiers, basic theorems of surfaces integral,applications of surface integrals,the divergence theorem,and Stokes’ Theorem.
ISF214MATEMATİKSEL İSTATİSTİK-II
MATHEMATICS STATISTICS-II
Z223.05.04Tek ve İki boyutlu rassal değişkenlerin fonksiyonları, iki boyutlu rassal değişkenli fonksiyonların beklenen değeri, varyans ve momentleri, kesikli iki boyutlu olasılık fonksiyonlar, sürekli iki boyutlu olasılık yoğunluk fonksiyonları, iki boyutlu koşullu olasılık fonksiyonlar, iki boyutlu normal dağılım, log normal dağılım, düzgün dağılım, üstel dağılım, gama, beta, cauchy ve weibull dağılımlarını ve elde edilişlerini, sürekli dağılımların genel olarak incelenmesini tanımlar.Students will acquire single and two-dimensional functions of random variables, the expected value of two-dimensional random variable functions, variance and moments, discrete two-dimensional probability functions, continuous two-dimensional probability density functions, conditional probability functions in two-dimensional, two-dimensional normal distribution, log normal distribution, uniform distribution , exponential distribution, gamma, beta, Cauchy, and weibull distribution and methods for obtaining a continuous review of distributions in general.
ISF216ANKET ANALİZİ
SURVEY ANALYSIS
Z303.05.03Anketin neden gerekli bir bilgi toplama yöntemi olduğu ve bununla yapılacak örnekleme türlerinin incelenmesi, anket toplama ve formatlarının soruların nasıl oluşturulacağı ve uygulama ile analiz tekniklerini tanır.Students will be able to recognize why it is necessary that the survey method and an information collection types in the sampling made it, how to create the survey questions and the application formats with the collection and analysis techniques.
ISF218REGRESYON ANALİZİ
REGRESSION ANALYSIS
Z223.04.04Dersin içeriği genel hatları ile haftalık konularda açıklanmıştır. Makro ekonomik düzeyde ekonometrik modeller için regresyon analizini uygulamak. Tahminin ve parametrelerin sınanması. Fark terimlerinin sınanması. Karmaşık modeller ve doğrusal olmayan regresyon. En iyi regresyon denkleminin seçiminin yapılması bilgisine sahiptir.Students will acquire simple Linear Regression and Correlation; Multiple Linear Regression; variable selection procedures, Residual Analysis; Polynomial Regression Models; Indicator Variables; Model Building; Multicollinearity; use of transformations, Non-linear regression, the use of indicator variables, and logistic regression, Use of SAS.
ISF220FİNANS MATEMATİĞİ
FINANCIAL MATHEMATICS
Z303.05.03Ders seri analizi ile başlamakta, finansal nakit akışları serilerle ifade edilmektedir. Paranın zaman değeri, risk, getiri ve değerleme kavramları tanımlanıktan sonra riskin ölçülmesi ele alınmaktadır.Lecture series begins with the analysis of financial cash flows are expressed with series. Time value of money, risk and return, and then to measure risk tanımlanıktan valuation concepts are discussed.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISF312İSTATİSTİK YAZILIMLAR
STATISTICAL SOFTWARE
Z223.04.04MINITAB, SPSS, BMDP gibi istatistiksel Yazılım Paketlerinin Temel Yapıları ve yazılımların analizi; SAS yazılımında modüllerin geliştirilmesi, Tek ve Çok Değişkenli istatistiksel Uygulamalar ve yazılım kullanımını tanımlar.The course teaches basic Structures of the Statistical Software Such as MINITAB, SPSS, BMDP and Analysis of the Software; Development Modules of the SAS; Univariate and Multivariate Statistical Application and Using Software.
ISF314STOKASTİK SÜREÇLER
STOCHASTIC PROCESSES
Z303.04.03Olasılıksal süreçler ve özellikler, stokastik süreçler ve temel özellikleri, kesikli ve sürekli parametreli stokastik süreçler, stokastik süreçlerin sınıflandırılması , Poisson süreci ve temel özllikleri, kesikli ve sürekli parametreli Markov Süreçleri, Markov zincirleri, kesikli ve sürekli parametreli martingaller, kesikli ve sürekli parametreli dallanma süreçleri, kesikli ve sürekli parametreli yenileme süreçleri, kesikli ve sürekli parametreli durağan süreçler, Wiener Süreci ve özellikleri, Brownian hareket süreci ve özellikleri, Levy süreçleri ve temel özelliklerini tanımlar.Students will acquire probability processes and its properties,stochastic processes and basic properties,discrete and continuous parameter stochastic processes,cassifications of stochastic processes,Poisson processes and basic properties,discrete and continuous parameter Markov processes, Markov chains, discrete and continuous parmeter martingales, discrete and continuous parameter branching processes , discrete and continuous parameter renewal processes, discrete and continuous parameter stationary processes,Weiner processes and basic properties, Brownian motion processes and its properties,Levy processes and basic properties.
ISF316EKONOMETRİ
ECONOMETRICS
Z303.03.03Ders iki değişkenli regresyon modelleri ile başlamakta daha sonra çok değişkenli modeller ele alınmaktadır. Değişen varyans ve çoklu bağıntı gibi ekonometrinin temel sorunları işlenmektedir. Probit, logit ve tobit gibi bağımlı değişkenin iki değerli olduğu modeller işlenmektedir.Course starts with two multivariate regression models are discussed later multivariate models. Changing the basic problems of econometrics, such as variance and multiple correlation processed. Probit, logit and tobit models as the dependent variable is two-valued processed.
ISF318KARAR KURAMI VE RİSK ANALİZİ
DECISION THEORY AND RISK ANALYSIS
Z223.03.04Risk istatistikleri , yatırım kararı teorisi, matematiksel fayda analizi ve faiz hadleri riskleri . Karar verme, rasyonel ve sınırlı rasyonellik, karar vermenin sanatsal ve bilimsel yönnleri, belirsizlik altında karar verme, risk altında karar verme, fayda kuramı, oyun kuramı, sosyal seçim kuramıRisk statistics, investment decision theory, mathematical analysis of the benefits and risks of interest rates. Decision-making, rational, and bounded rationality, Yonne artistic and scientific decision-making, decision-making under uncertainty, decision making under risk, utility theory, game theory, social choice theory
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
HUK451İŞ HUKUKU
LABOUR LAW
S404.04.04İş hukuku, iş yargısı, iş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin geçersizliği ehliyet koşulları, iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinde tarafların borçları, çalışma süreleri dinlenme süreleri, iş sözleşmesinin sona ermesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, toplu iş hukuku, basın iş hukuku, deniz iş hukuku bilgisine sahiptir.Labor law,business jurisdiction ,basic concepts of business law, establishment of labor agreement, business license agreement, the invalidity of the conditions, Types of employment contract, Business debt agreement of the parties, rest periods of time at work, termination of employment contract, business assurance, severance pay, collective labor law, press the business law, marine business law.
ISF332VARYANS ANALİZİ
ANALYSIS OF VARIANCE
S303.04.03Deneysel tasarım ilkeleri; varyans analizi modelleri, tek yönlü varyans analizi: Dengeli durumda; iki yönlü varyans analizi: Dengeli durumda; Varyans analizi: Dengesiz durumda; kovaryans analizi; Rastgele etkili modelleri ve karışık etkili modeller.Experimental design principles, analysis of variance models, one-way analysis of variance: Balanced case, two-way analysis of variance: Balanced case; Variance analysis: Unbalanced case, analysis of covariance; Random effects models and mixed effects models.
ISF336KRİPTOLOJİ
CRYPTOLOGY
S303.04.03Kriptografinin tarihi, sayılar teorisinin ve soyut cebirin tekrarı, klasik kriptosistemler, blok şifreler; DES, AES, Klasik kriptosistemelrde maple uygulamaları, Açık anahtarlı kriptosistemler, RSA, Diffie-Hellman anahtar değişimi, El Gamal şifreleme, Açık anahtarlı kriptosistemlerin maple uygulamaları, Eliptik eğriler, Eliptic eğri şifreleme sistemiHistory of cryptography and overview of number theory and abstract algebra, classical cryptosystems, block ciphers; Data Encryption Standard (DES), Advanced Encryption Standard (AES), Maple application of classical cryptosystems, Public Key Cryptography, RSA, Diffie-Hellman key exchange, El Gamal encryption, Maple application of public key cryptography, Elliptic curve and ECC(Elliptic curve cryptography)
OFE302DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.04.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansımasını örneklerle açıklar. Türkçe'nin doğru, güzel kullanımını dönem dönem metinlerle belgeler.How changes within the society are reflected in the language will explained examples from Turkish will be given. The changes in the society as well as in technology advances bring the necessity of forming new words.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISF412ZAMAN SERİLERİ
TIME SERIES
Z303.05.03Stokastik süreç olarak Zaman Serileri, Ortalamalar, kovaryanslar, korelasyonlar, durağanlık,, Hareketli ortalamalar, durağan ve durağan olmayan parametrik modeller, Modelin belirlenmesi, Tahmin ve testlerin yapılması, mevsimsellik, bazı tahmin yordamları, elemanter spektral bölge analizi, SAS ve SPSSX gibi bilgisayar yazılımlarının kullanımı becerisine sahiptir.Students will acquire time series as a stochastic process, Means, covariances, correlations, stationarity, Moving averages and smoothing, Stationary and nonstationary parametric models, model specification, estimation and testing, Seasonality, Some forecasting procedures, elementary spectral domain analysis, use of computer software such as SAS, SPSS.
ISF414ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK-II
MULTIVARIATE STATISTICS-II
Z303.05.03Çok değişkenli verilerin vektörel ifadesi, örnek ortalama vektörü ve örnek kovaryans matrisi, çok değişkenli dağılımlar, çok değişkenli normal dağılım, diğer çok değişkenli dağılımlar, parametrik tahminleme, hipotez testleri, boyut indirgeme ve çok değişkenli regresyon analizi yöntemlerini uygular. Çok değişkenli Variyans Analizi(MANOVA), Çok değişkenli önem testlerinin daha karmaşık deneysel tasarımlara uygular. Tek değişkenli ANOVA nın çoklu bağımsız değişkenlere uygular.Expression vector of multivariate data, the sample mean vector and sample covariance matrix, multivariate distributions, multivariate normal distribution, other multivariate distributions, parametric estimation, hypothesis testing, regression analysis and multivariate methods of dimensionality reduction applies. Multivariate analysis of variance (MANOVA), multivariate significance tests apply more complex experimental designs. Implements multiple independent variables of the univariate ANOVA.
ISF416PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK
NON-PARAMETRIC STATISTICS
Z303.05.03Sıralı istatistikler; dağılımdan bağımsız istatistikler ve testler; tek örneklem için parametrik olmayan testler; bağımlı/bağımsız iki örneklem için parametrik olmayan testler; bağımlı/bağımsız çok örneklem testleri; üç veya daha çok bağımsız örnekler için testler, uyum iyiliği testleri; sıra korelasyonu ve diğer ilişki ölçüleri ile parametrik olmayan regresyon yöntemlerini uygular.Students will acquire ordered statistics; distribution free statistics and tests; nonparametric tests for a single sample; nonparametric tests for two independent samples; nonparametric tests for two related samples; tests for three or more related samples; tests for three or more independent samples; goodness-of-fit tests; rank correlation and other measures of association and nonparametric regression analysis.
MFY196GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.04.03Ders işletmenin finansal işlemlerinin kayıt ve çözümlemelerinin yapılması, özetlenip sunulmasını içermektedir.General accounting structure and principles.
ISF434DEMOGRAFİ
DEMOGRAPHY
S303.04.03Demografi: Nüfus Bilimi, Demografik Bilgi Kaynakları, Populasyon Teorileri , Populasyon Süreci: Ölüm, Populasyon Süreci:Doğumlar, Populasyon Yapısı ve Karakteristikleri, Göç: Göçün Tanımı ve Ölçülmesi, Verimlilik: Verimlilik Kavramları ve Ölçüleri, Boşanmanın Tanımı, Evlenmenin Tanımı, Populasyon Gelişim ve Çevre Demografik Kaynaklar, Demografik Kaynakları Kullanma bilgilerine sahiptir.Demographics: Demographics, Demographic Information Resources, Population Theories, Population Processes: Death, Population Processes: Births, Population Structure and Characteristics, Migration: Migration Definition and Measurement of Productivity: Productivity Concepts and Measures, divorce Definition, Definition of marriage, Population and Development Environment Demographic Sources Using Demographic Resources has information.
ISF442İLERİ İSTATİSTİK PROJELERİ-II
ADVANCED STATISTICS PROJECTS-II
S303.04.03Karşılaştığı problemin genel çerçevesini çizer, kısıtlarını belirler. Kuramsal inceleme, karşılaştırma, test yapma çalışmalarında bulunur. Katkı yapacak sektör paydaşlarını saptar. Problemin deneysel tasarımını yapar. Uygulama için gerekli yazılımları saptar. Uygulamasını yapar, sonuçlarını rapor eder.The general framework of the problem faced by illustrators, determines constraints. Theoretical analysis, comparison and testing activities are available. Stakeholders in the sector will contribute to identify. Makes the problem of experimental design. Determine the necessary software for the application. Application, which makes the results of the report.
OFE402EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
ECONOMIC SOCIOLOGY
S303.04.03Toplum ve ekonomi ilişkileriRelations with society and the economy
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, Orta Çağda Astronomi, İslam Bilginlerinin astronomiye etkisi, Rönesans döneminde astronomi, Osmanlıda astronomi, Yakın çağda astronomi, Cumhuriyet döneminde astronomi, Türkiye’de gözlemevlerinin tarihi.Early history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.