English

FACULTY OF EDUCATION-TURKISH EDUCATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-TURKISH EDUCATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL113BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF109EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar, eğitim felsefesi akımları, eğitim felsefesi akımlarının eğitim sistemimize etkileri ve çağdaş eğitim sistemleri.The connection between philosophy and education, definition of education philosophy, fundamental philosophical movements (idealism, realism, pragmatism and existentialist), education philosophy movements, the effects of education philosophy movements on Turkish education system, modern education systems.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO121OSMANLI TÜRKÇESİ-I
OTTOMAN TURKISH-I
Z202.03.02Arap harfli Türk alfabesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.Turkish alphabet that includes Arabic letters, adjacent and separate letters, writing practices
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Dersin içeriğini; dil ve kompozisyon, yazılı anlatım ve yazılı anlatımın özellikleri, paragraf, metin bilgisi, yazım ve noktalama, düşünceyi geliştirme yolları, anlatım biçimleri ve metin yazma oluşturmaktadır.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
TRO129EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI-I
LITERARY INFORMATIONS AND THEORIES-I
Z202.03.02Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen unsurların yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata temel teşkil eden olaylar ve sonuçlar; edebi akımlar ve düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramlarıConcepts of literature, relations of these concepts, comparing methodically the elements of prose and poetry, the basic events in literature and results of these events, literary movements, systematic literary techniques, literary theories
TRO133TÜRK DİL BİLGİSİ -I
TURKISH GRAMMAR-I
Z202.02.02Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Ural-Altay dilleri ailesi. Türkiye Türkçesinin sesbilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, sedalılaşma, sedasızlaşma; kaynaşma, ünlü çatışması, ikizleşme), yardımcı sesler; hece.Turkishs historical development and range; Ural-Altaic language family. Phonetics in Turkic Turkish (Turkish spoken in Turkey); voice (vowel&consonant), features of vowels and consonants, vocal harmonies (vowel harmony, consonant harmony), voice changes (closing, rounding, assimilation, divergence, derivation, omission, contraction, syneresis), syllabus.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EGF110EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between psychology and education, definition and functions of educational psychology, fundamental concepts of learning and development, characteristics of development, factors that affect learning, learning theories, reflections of learning theories on instructional processes, effective learning, factors that affect learning.
EGF116EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATION SOCIOLOGY
Z202.03.02İnsan ve toplum hayatına sosyolojik ve psikolojik yaklaşımlar, toplum ve kültürle şahsiyet arasındaki ilişki- tarih ve biyografi arasındaki ilişki, sosyal yapı, sosyal kurum, sosyal rol ve sosyal statü, sosyal tabakalaşma ve sosyal hareketlilik, toplum, kültür, aile ve okulun sosyalizasyon süreciyle ilişkisi,Türk toplumunun değişmesi, modernleşmesi, sanayileşmesi, kalkınması, demokratikleşmesi ve batılılaşması süreçlerinin Türk eğitim sistemine etkileri.The sociological and physological approaches in the human and society life, the relationship between society- culture and indivicuallity, the relationship between history and biography. social structure, social institute, social role and social status Social mobility and stratification, the relationship between education system and the kinds of society,economy,law, religions, politics, the effects of changes in Turkish society,modernization, industrialization, democratization to Turkish education system.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.The fundamentals of oral communication, oral interpretation, stages of prepared and unprepared speaking, types of speaking, practising oral interpretation, speech examples, practising oral interpretation and correcting the mistakes of interpretation.
TRO130EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI -II
LITERARY KNOWLEDGE AND THEORIES-II
Z202.03.02Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evrelerde edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları,Batı edebiyatı akımlarının Türk edebiyatına yansımaları.The periods of Turkish literature from begining to now , the genres of Turkish literature, forms of poetry, meter and rhyme patterns, and the effects of western literature movements on Turkish literature.
TRO132OSMANLI TÜRKÇESİ -II
OTTOMAN TURKISH-II
Z202.03.02Osmanlı Türkçesinin dil ve imla özellikleri, dilimize giren Arapça ve Farsça sözcükler, sözcük türetme şekilleri, türemiş sözcükleri ve kökenlerini bulma, isim ve sıfat tamlamalarını tanıma.Linguistic and spelling features of Ottoman Turkish, Arabic and Persian words which are joined our language, the ways of word derivation, finding the derivatives and their origins, recognizing the possessive constructions and adjective clauses.
TRO134TÜRK DİL BİLGİSİ -II
TURKISH GRAMMAR-II
Z202.03.02Türkçenin yapısal özellikleri; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcük türleri (yerli sözcük, yabancı sözcük: köken bilgisi(etimoloji)), yapılarına göre sözcük türleri (yalın sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük), türlerine göre sözcükler (ad, sıfat, eylem (fiil), belirteç (zarf), adıl (zamir), bağlaç, ilgeç (edat), ünlem); Türkçenin ekleri (a) yapım ekleri, b) çekim ekleri, c) fiilimsi ekleri, d) çatı ekleri, e) ekfiil ekleri); Türkçede sözcük türetme yolları. Sözcük vurgusu. Sözcüklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulamaları. Yazım bilgileri: Kimi sözcüklerin ve eklerin yazımı (ile sözcüğünün yazılışı; imek ekfiilinin çekimli biçimlerde yazılışı; ise ve iken birimlerinin yazılışı; -ki ekiyle ki bağlacının yazılışı, -de ekiyle de bağlacının yazılışı, fiilimsilerin yazılışları); yabancı sözcüklerin yazılışı, büyük ve küçük harflerin kullanıldığı durumlar; gün ve ay adlarının yazılışı; sayıların yazılışı, Romen rakamlarının yazılışı; Güneş, Ay ve gezegen adlarının yazılışı; bileşik sözcüklerin yazılışı; terimlerin, deyimlerin ve atasözlerinin yazılışı; ikilemelerin yazılışı; pekiştirmeli sözcüklerin yazılışı; yazım uygulamaları.Structural features of Turkish language; word (base, stem, affixes), word types (according to sources, etymology), word types according to structures (simple form, derivative, compound word), word classifications (noun, adjective, verb, adverb, pronouns). Affixes in Turkish a) derivational suffixes b) inflections c) verbal d) voice suffixes. Word derivation in Turkish. Word stress. Word analysis (base, stem, affixes
TRO136DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC CONCEPTS OF LANGUAGE TRAINING
Z202.04.02Dil eğitiminin kavram alanını oluşturan başlıca disiplinler. Dil eğitiminin temel kavramları; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu eğitimiyle ilgili kavramlar; metin bilgisi, kelime hazinesi ve dil bilgisi ile ilgili kavramlar. Dil eğitimiyle dolaylı ilişkisi olan alanlardan (edebiyat, iletişim, felsefe, sosyoloji, psikoloji, bilişsel bilimler, eğitim bilimleri) dil eğitimine aktarılan kavramlar.The main disciplines that make up the field of language education. The basic concepts of language education; concepts related to listening, speaking, reading, writing, visual reading and visual presentation education; concepts related to text knowledge, vocabulary and grammar. Concepts that are indirectly related to language education (literature, communication, philosophy, sociology, psychology, cognitive sciences, educational sciences) transferred to language education concepts.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL109BİLGİSAYAR-I
COMPUTER-I
Z234.04.05İleri seviyede MS Word, PowerPoint, bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EGF201ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z303.05.03Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts of teaching, learning and teaching principles, the benefits and importance of working schemingly, planning teaching , learning and teaching strategies, teaching methods and techniques, relations of them with applications, teaching materials, teacher's role and responsibilities in the developing the service quality of teaching and qualifications of teachers.
EGF204BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.03.02Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts , basic datas about science history, structure of scientific research, scientific methods and different approaches about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods of data collection ,data saving, analysis, comment and reporting.
TRO211TÜRK DİL BİLG.III: SÖZCÜK BİLGİSİ
TURKISH LANGUAGE-III : KNOWLEDGE VOCABULARY
Z202.04.02adlar, önadlar (sıfatlar), adıllar (zamirler), belirtgeçler (zarflar) eylemler (fiiller), ilgeçler (edatlar), bağlaçlar, ünlemlernames, Prefix (adjectives), pronouns (pronouns), Adverb (envelopes) actions (verbs), prepositions (prepositions), conjunctions, interjections
TRO213TÜRK HALK EDEBİYATI-I
TURKISH FOLK LITERATURE-I
Z202.03.02Edebiyatla ilgili kavramlar,Türk halk bilimi-folklor, folklorun tanımı, islâmiyet öncesi Türk şiirinde nazım ve nesir türleri, İslâmi dönem Türk şiirinde nesir türleri, mitler, efsaneler, masallar, destanlar, atasözleri, bilmeceler, fıkralar, tekerlemeler, ninniler vb kavram ve ögeleri folklorun tarihi gelişimini karşılaştırılmasıLiterary concepts, science-Turkish folk folklore, folklore definition, types of pre-Islamic Turkish poetry, prose and poetry, prose, poetry, types of Turkish Islamic period, myths, legends, folk tales, legends, proverbs, riddles, jokes, rhymes, lullabies, etc., and elements of the concept comparison of the historical development of folklore
TRO215ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I
OLD TURKISH LITERATURE-I
Z202.04.02Edebiyat tarihimizin terimlerini kavrar ve kullanır. Edebiyatımızın iki dönemini öğrenir, metinlerini kavrar. Vezin, kafiye, tür ve şekiller hakkındaki bilgileri pekiştirir. Metin şerhi yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.METHODS OF TURKISH LITERATURE OLD, OLD TURKISH LITERATURE major field MEMORANDUM OF FORMS ARUZ teller and Copper
TRO217YENİ TÜRK EDEBİYATI-I
MODERN TURKISH LITERATURE-I
Z202.04.02Tarihi ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses yapısı, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları;Historic and contemporary Turkey Turkish developmental stages, the tradition of writing, sound structure, format, science, syntax, vocabulary and accents;
TRO219SEÇMELİ I: TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI
ELECTIVE-I: TURKISH LITERATURE
Z303.03.03Bu dersin içeriğini Türk dünyasında modern edebiyat ve Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen vb. Türk edebiyatlarına ait metinlerin edebî analizi gibi konular oluşturur.Modern literature among the Turkic groups and literary criticism of Azerbaijan, Kazakh, Turkmen, Kirghiz, Uzbek, Tatar literatures are the contents of this course.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL112BİLGİSAYAR-II
COMPUTER-II
Z234.04.05MS Excel ve MS Outlook uygulamalarına ait teorik bilgiler ve uygulamalarıPrepareation and interpretation of the graphics based on numerical values in working tables with the basic principles of working table softwares and data saving properties.
EGF103ETKİLİ İLETİŞİM
EFFECTIVE COMMUNICATION
Z303.04.03Dersin içeriğini; iletişimin ve etkili iletişimin tanımı, iletişimin insan hayatındaki yeri ve önemi, iletişimin ögeleri, iletişimde dinleme ve konuşma becerisinin ilkeleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar, iletişimde empati, iletişimde çatışma yönetimi, ben dili ve sen dili, iletişimde çatışma yönetimi ve eğitim kurumlarında örgütsel iletişim oluşturmaktadır.Explanation of interpersonal communication, communication model, communication elements and features, active listening and feedback, the elements that prevents interpersonal communication (source, channel, receiver), the elements that makes communication easy, the role of emotions and their usage in communication, conflict in communication and its prevention, important elements of student, teacher, parent communication, application of communication.
EGF206ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN
Z223.05.04Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to Instructional technologies, characteristics of various instructional technologies, the place and importance of instructional technologies in instruction process, determine the technological needs of the school or classroom, planning appropriate technology and application, producing two or three dimensional materials, examining educational softwares.
TRO210GENEL DİL BİLİMİ
GENERAL LINGUISTICS
Z303.04.03Dil edinimi işlemlerini ; dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişki ve dilin toplumsal işleviProcess of language acquisition, language acquisition theories of language and language teaching methods and the social function of the relationship between
TRO212TÜRK DİL BİLGİSİ-IV: CÜMLE BİLGİSİ
TURKISH LANGUAGE KNOWLEDGE-IV: SENTENCE KNOWLEDGE
Z303.03.03Sözdizimi/ cümle bilgisi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; kelime grupları; cümle, cümlenin ögeleri, cümle türleri, cümle çözümlemeleri.The syntax is the syntax of Turkey general features and principles specifying phrases, sentences, sentence elements, types, sentence solution.
TRO214TÜRK HALK EDEBİYATI-II
TURKISH FOLK LITERATURE-II
Z202.03.02Türk halk şiir türleri ve örnekleri, Türk halk şairleri ve hayatlarıTypes and examples of Turkish folk poetry in Turkish folk poets and their lives
TRO216ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II
OLD TURKISH LITERATURE-II
Z202.03.02Eski Türk edebiyatının 17, 18. yüzyıllarındaki başlıca sanatçıların eserlerini, edebi şahsiyetlerini, sanat ve fikir akımlarını özetler. Bu yüzyılların eserlerinin özelliklerini sıralar. Bu yüzyıllardaki edebiyatımızın karakteristik özelliklerini açıklar.Searching and teaching the concept of prosody, prosody recognition measuring
TRO218YENİ TÜRK EDEBİYATI-II
MODERN TURKISH LITERATURE-II
Z202.04.02Düzyazı şiir ve tiyatro kavramları, alt kavramları milli düşünce hareket kavramı çeşitleri, öncüleriProse, poetry and drama concepts, sub-concepts of the concept of national varieties of movement of thought, the pioneers
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF202SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes.Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom climate, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
EGF304TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.04.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
EGF305ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I
SPECIAL TEACHING METHODS-I
Z223.04.04Dersin içeriğini; Türkçe öğretiminin amacı, öğretimi ve alana özgü kavramlar, öğrenme ve öğretim yaklaşım ve modelleri, Türkçe derslerinde kullanılabilecek yaklaşım, yöntem, teknik, strateji ve uygulamalar, derse hazırlık ve planlama, ders sunumu, Türkçe öğretim programları ve ders kitaplarının incelenmesi ve eleştirisi oluşturmaktadır.Aims and gains in preschool education program, planning activities, preparing yearly and daily plans, evaluation of educational programs, educational environments in pre-school, use of material, teaching methods that are used in pre-school, family cooperation.
TRO307ÇOCUK EDEBİYATI
CHILD LITERATURE
Z202.04.02Öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı eserlerinin niteliklerini keşfetmeleri, bu eserleri okumaları ve eserlerin çocukların düzeyine uygunluğunu tespit etmeleri.Investigation for qualifications of childreen literature, identify contribution of the books that are investigated and reading by teacher candidates, identification of children literacy whether it is suitable with children cognitive development level and age.
TRO311ANLAMA TEKNİKLERİ-I: OKUMA EĞT.
COMPERENHENSION TECHNIQUES-I: READING TRAINING
Z223.05.04Dersin içeriğini; okumanın kuramsal boyutları, fiziksel ve zihinsel özellikleri, okuma anlama ilişkisi, amaca bağlı okuma, okuma alışkanlığı, okuma yöntem ve teknikleri, metin türlerine göre okuma ve okuma uygulamaları oluşturmaktadır.Explanation of reading theories. Reading habits and reading skills for the investigation to be done. In accordance with the purpose of selecting reading Reading. Turkish teaching reading skills development. 'Critical reading of the concept based on the sampling of texts, critical reading, and doing the exercises work.
TRO313ANLAMA TEKNİKLERİ-II:DİNLEME EĞT.
COMPERENHENSION TECHNIQUES-II: LISTENING TRAINING
Z223.05.04Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Ruhbilim araştırmalarından da yararlanarak dinleme etkinliğinin işleyişini ve verimlilik sürelerini belirginleştirme; dikkat sürelerinin belirlenmesi; bellekte tutma ve kavrama çalışmalarına dikkat çekme. Çeşitli ses ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, tümel dinleme-anlama, seçici dinleme-anlama çalışmalarını örnekleme. Öğretmen adaylarına, ilköğretimdeki Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.Listening to the developer works. Listen to the advantage of the effectiveness and efficiency of the operation of psychology research clarification times, but be careful to determine the duration, memory, attention and comprehension activities. Using a variety of audio and visual communication tools, universal listening comprehension, listening comprehension activities selective sampling. Candidate teachers to use a variety of Turkish lessons, listening comprehension exercises, showing that enable us to develop and introduce themselves to provide these exercises. Perform various listening exercises in class.
TRO315DÜNYA EDEBİYATI
WORLD LITERATURE
Z202.05.02“Okuma Eğitimi” dersinde kazanılan ipuçlarını kullanarak eleştirel okuma uygulamaları."Reading Training" course, using the tips earned critical reading applications.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF108TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.02.02Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyet Dönemi'nden önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
EGF205ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION
Z303.04.03Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Measuring and evaluation concepts, reliability and validity comparison of measurement, evaluation and assessment approaches, familiarization with different constructs in testing and concepts related to testing, emotional field: concern, attitude and tendency tests interpretation of test results and intervention outcomes.
EGF316ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II
SPECIAL TEACHING METHODS-II
Z223.06.04Türkçe derslerinde kullanılabilecek yaklaşım, yöntem, teknik, strateji ve uygulamalar, derse hazırlık ve planlama, Türkçe öğretim programları, ders kitaplarının incelenmesi ve eleştirisi, etkinlik geliştirme, ölçme ve değerlendirme oluşturmaktadır.Turkish teaching methods, techniques, concepts, principles, atmosphere and reference, regulations, teaching-learning processes, critical evaluation of Turkish curriculum being implemented in primary schools, improving the reading, listening, speaking and writing skills through activities in accordance with the rules of the language, converting the information in language teaching to the skill, the selection of texts used in Turkish education, the characteristics of the text, preparation and evaluation of questions about the text, examining the text in terms of various aspects, implementation works to ensure that the acquired knowledge and skills to be more permanent, the instruments, types and methods of Measurement and Evaluation, measurement and evaluation in Turkish teaching. Preparation works of a modern learning environment with the texts related to the appropriate levels.
SOS223UYGARLIK TARİHİ
HISTORY OF CIVILIZATION
Z202.03.02Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişim sürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi.The presentation of basic concepts related to the concept of civilization, cultural and physical alteration that mankind has lived thorough in prehistoric ages and historic ages, the effects of these changes to today's world, analyzing human civilizations from past to today.
TRO302ANLATMA TEKN. I: KONUŞMA EĞİT.
TEACHING TECHNIQUES I: SPEAKING TRAINING
Z223.06.04Konuşma becerisinin özellikleri, eğitimdeki yeri ve önemi ile bu beceriyi kavratacak yöntem, teknik ve uygulamalar oluşturmaktadır.Future teachers Turkish thinking, speaking skills and habits. Students have the ability to speak the main language correctly and in accordance with the rules of the productive and participating individuals to the state. Proper and effective teaching methods used to develop speaking skills. Training activities to teach speech will be followed. Do the candidates to adopt the practice of this activity. To understand the importance of speech training program in Turkish.
TRO314ANLATMA TEKN. II:YAZMA EĞİT.
TEACHING TECHNIQUES-II: SPEAKING TRAINING
Z223.06.04Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyla öğretmen adaylarının hem öğrenen hem de öğretici kişi olacakları bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalarının yapılması. Günlük hayatımızda etkin olan yazılı anlatım türlerini inceleme ve değerlendirerek, yazılı ifadedeki yöntem ve teknikleri mukayese etme.Explanation of the theoretical aspects of writing skills. Awareness-raising work of the students on the written texts and the application will become teachers' awareness of both the learner and teaching people to work writing to act. Review and evaluate the types of writing that is active in our daily lives, compared with the methods and techniques of written expression.
TRO416YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TEACHING OF TURKISH TO FOREIGN PEOPLE
Z202.03.02Dersin içeriğini; yabancılara Türkçe öğretiminin temel ilkeleri, basamaklı kur sisteminin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı, bu alanda uygulanan sınavlar ve AOBM'de yer alan yeterlikler, dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler ile ders kitaplarının incelenmesi oluşturmaktadır.Determination of different methods, techniques and materiasls used in teaching Turkish to foreigners and the application of this.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF303OKUL DENEYİMİ
SCHOOL EXPERIENCE
Z143.06.05Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanımaya, eğitim ortamlarını incelemeye, ders dışı etkinliklere katılmaya, deneyimli öğretmenleri görev başında gözlemeye, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanmaya yönelik öğretimsel faaliyetlerObservations and meetings in order that students will be able to know the school, in which they will practice, students and the teachers.
EGF311ÖZEL EĞİTİM
SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri.Special education, special education-related principles, causes of disability, the historical approach to disability, language, and communication disorders, chronic disease, specific learning disabilities, attention deficit and hyperactivity disorder, autism, and the education of gifted children .
EGR403REHBERLİK
GUIDANCE
Z303.05.03Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler, alandaki yeni gelişmeler, çocuğu tanıma teknikleri, rehber - öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.Fundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
TRO411TİYATRO VE DRAMA UYG.
THEATER AND DRAMA PRACTICES
Z223.05.04Geleneksel tiyatro kavramının Aritoteles’ten beri gelişimi. Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar. Canlandırma ve canlandırma teknikleri. Doğaçlama çalışmaları. Tiyatro diline yönelik saptamalar. Dramaturji, yorumlama ve sahneleme. Yaratıcı drama kavramının ve çalışmalarının tanıtılması. Yaratıcı drama çalışmalarından Türkçe eğitiminde yararlanma yolları. Oyunlaştırma teknikleri ve Türkçe öğretimi. Oyun kavramı. Oyunun psikolojik temelleri ve oyun-eğitim ilişkisi.Since the time of Aristoteles development of the concept of the traditional theater. The basic concepts in the field of theater. Animation and visualization techniques. Improvisation exercises. Determinations for the language of the theater. Dramaturgy, interpretation and presentation. And the introduction of the concept of creative drama activities. Ways to benefit from the work of creative drama in Turkish education. Turkish teaching techniques and role plays. The concept of the game. Psychological foundations of game and game-learning relationship.
TRO413TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ
ANALYZING TURKISH COURSE BOOKS
Z202.05.02Ders kitabının bir dersin en önemli gereçlerinden biri olarak öğretimdeki yerini bilme. Ders kitabı yazım süreçlerine hakim olma. Ders kitabı inceleme alanında dünyadaki birikimden yararlanma. Ders kitaplarına konulacak metinlerin seçimi ve türsel çeşitliliğinin önemini fark etme. Ders kitaplarındaki sayfa düzeni ve grafik öğelerin kullanımı, işlevi ve bunların farklı anlayışlara göre oluşturulmuş ders kitapları üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi. Her öğretmen adayının, alanda kullanılan Türkçe ders kitabını eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için gereken çalışmaların yapılması.Education textbook for a course place as one of the most important materials . The introduction of external circumstances (laws, regulations , types of school , market conditions, and so on. ) And internal conditions ( methods to be used , subject field , physical conditions, etc. . ) To promote and practices in this regard . Use of the experience in the field of textbook in the world . Language is important in a textbook , which reinforce the thematic integrity test and training formats and richness and diversity of Turkish lessons, text selection , page layout and graphic elements, such as the use of the items created by a different understanding of the function and their ( old and new ) as applied on textbooks show . Each teacher candidates, their contractors , and a course book kuşatabilmesi a multi-angled approach to the work required to write an evaluation report . For this study, the first years of the republic to the present day wtih different textbooks prepared for the different training programs should be used as an application example .
TRO421DİL FELSEFESİ
LANGUAGE PHILOSOPHY
S303.04.03Dil nedir tanımlamak, Dil ile Felsefe İlişkisini ortaya koymak, İnsanın Dili Kullanma Etkinliğini göstermek, Dilbilimsel Felsefeyi tanımlamakDefine that, what is the language , demonstrate the Relationship Between Language and Philosophy of Man Using Language to show its effectiveness, identify the linguistic philosophy.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF402ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
TEACHING PRACTICE
Z265.08.08Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.Determine the activities for one day in a secondary school. Prepare the daily plan, Apply plan or some activities in that plan. Plan for managing undesirable attitudesof students. Applications and evaluations. Filling self evaluation report for practices in this lecture.
EGF406TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.The aim of the Turkish Education System and basic principles, regulations related to education, the structure of Turkish Education System, management theories and processes, school organization and management, works in staff management, student, teaching and business management, community involvement to the school.
TRO414DİL VE KÜLTÜR
LANGUAGE AND CULTURE
Z202.04.02Dil ve kültür kavramları, aralarındaki etkileşimLanguage and cultural concepts, also the interaction between them
TRO319TÜRK DİLİ TARİHİ
TURKISH LANGUAGE HISTORY
S303.05.03Türkçenin başlangıcından günümüze tarihsel süreçteki yeri, çeşitli dönem ve devirlerde Türkçeyle yazılmış eserler ve bunların günümüze etkileri oluşturmaktadır.The syntax is the syntax of Turkey general features and principles specifying phrases, sentences, sentence elements, types, sentence solution.
TRO418DİL PSİKOLOJİSİ
LANGUAGE PSYCHOLOGY
S303.05.03Dilin edinimi, algılanışı ve kullanımı, dil öğrenimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan psikolojik süreçlerThe acquisition of language, perception, and the use of language learning and the psychological processes that occur during the use of
TRO422YURT DIŞ. TÜRK ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TEACHING TURKISH TO CHILDREN ABROAD
S303.05.03İki dillilik kavramı, ana dil kavramı ile bu kavramları kazandırmak için gerekli teknik ve yöntemlerThe concept of bilingualism, the main language techniques and methods necessary to give these concepts with the concept of
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.