English

FACULTY OF EDUCATION-TURKISH EDUCATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-TURKISH EDUCATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL113BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF109EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarTo understand the impact of philosophical and educational relationship from past to present on the individual and society; to comprehend how our education systems and educational practices are shaped in line with the relation of philosophy with education; to ensure the structuring of individual education philosophies by using different philosophical views.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO121OSMANLI TÜRKÇESİ-I
OTTOMAN TURKISH-I
Z202.03.02Arap harfli Türk alfabesi, bitişik ve ayrı harfler, yazma çalışmaları.Turkish alphabet that includes Arabic letters, adjacent and separate letters, writing practices
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Dersin içeriğini; dil ve kompozisyon, yazılı anlatım ve yazılı anlatımın özellikleri, paragraf, metin bilgisi, yazım ve noktalama, düşünceyi geliştirme yolları, anlatım biçimleri ve metin yazma oluşturmaktadır.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
TRO129EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI-I
LITERARY INFORMATIONS AND THEORIES-I
Z202.03.02Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen unsurların yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata temel teşkil eden olaylar ve sonuçlar; edebi akımlar ve düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramlarıConcepts of literature, relations of these concepts, comparing methodically the elements of prose and poetry, the basic events in literature and results of these events, literary movements, systematic literary techniques, literary theories
TRO133TÜRK DİL BİLGİSİ -I
TURKISH GRAMMAR-I
Z202.02.02Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Ural-Altay dilleri ailesi. Türkiye Türkçesinin sesbilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, sedalılaşma, sedasızlaşma; kaynaşma, ünlü çatışması, ikizleşme), yardımcı sesler; hece.Turkishs historical development and range; Ural-Altaic language family. Phonetics in Turkic Turkish (Turkish spoken in Turkey); voice (vowel&consonant), features of vowels and consonants, vocal harmonies (vowel harmony, consonant harmony), voice changes (closing, rounding, assimilation, divergence, derivation, omission, contraction, syneresis), syllabus.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EGF107EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between education and psychology, definition and functions of educational psychology, basic concepts related to learning and development, developmental characteristics, factors affecting learning, learning theories, reflections of learning theories on teaching processes, effective learning, factors affecting learning.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
TRO130EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI -II
LITERARY KNOWLEDGE AND THEORIES-II
Z202.03.02Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evrelerde edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları,Batı edebiyatı akımlarının Türk edebiyatına yansımaları.The periods of Turkish literature from begining to now , the genres of Turkish literature, forms of poetry, meter and rhyme patterns, and the effects of western literature movements on Turkish literature.
TRO132OSMANLI TÜRKÇESİ -II
OTTOMAN TURKISH-II
Z202.03.02Osmanlı Türkçesinin dil ve imla özellikleri, dilimize giren Arapça ve Farsça sözcükler, sözcük türetme şekilleri, türemiş sözcükleri ve kökenlerini bulma, isim ve sıfat tamlamalarını tanıma.Linguistic and spelling features of Ottoman Turkish, Arabic and Persian words which are joined our language, the ways of word derivation, finding the derivatives and their origins, recognizing the possessive constructions and adjective clauses.
TRO134TÜRK DİL BİLGİSİ -II
TURKISH GRAMMAR-II
Z202.03.02Türkçenin yapısal özellikleri; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcük türleri (yerli sözcük, yabancı sözcük: köken bilgisi(etimoloji)), yapılarına göre sözcük türleri (yalın sözcük, türemiş sözcük, bileşik sözcük), türlerine göre sözcükler (ad, sıfat, eylem (fiil), belirteç (zarf), adıl (zamir), bağlaç, ilgeç (edat), ünlem); Türkçenin ekleri (a) yapım ekleri, b) çekim ekleri, c) fiilimsi ekleri, d) çatı ekleri, e) ekfiil ekleri); Türkçede sözcük türetme yolları. Sözcük vurgusu. Sözcüklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulamaları. Yazım bilgileri: Kimi sözcüklerin ve eklerin yazımı (ile sözcüğünün yazılışı; imek ekfiilinin çekimli biçimlerde yazılışı; ise ve iken birimlerinin yazılışı; -ki ekiyle ki bağlacının yazılışı, -de ekiyle de bağlacının yazılışı, fiilimsilerin yazılışları); yabancı sözcüklerin yazılışı, büyük ve küçük harflerin kullanıldığı durumlar; gün ve ay adlarının yazılışı; sayıların yazılışı, Romen rakamlarının yazılışı; Güneş, Ay ve gezegen adlarının yazılışı; bileşik sözcüklerin yazılışı; terimlerin, deyimlerin ve atasözlerinin yazılışı; ikilemelerin yazılışı; pekiştirmeli sözcüklerin yazılışı; yazım uygulamaları.Structural features of Turkish language; word (base, stem, affixes), word types (according to sources, etymology), word types according to structures (simple form, derivative, compound word), word classifications (noun, adjective, verb, adverb, pronouns). Affixes in Turkish a) derivational suffixes b) inflections c) verbal d) voice suffixes. Word derivation in Turkish. Word stress. Word analysis (base, stem, affixes
TRO136DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC CONCEPTS OF LANGUAGE TRAINING
Z202.04.02Dil eğitiminin kavram alanını oluşturan başlıca disiplinler. Dil eğitiminin temel kavramları; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu eğitimiyle ilgili kavramlar; metin bilgisi, kelime hazinesi ve dil bilgisi ile ilgili kavramlar. Dil eğitimiyle dolaylı ilişkisi olan alanlardan (edebiyat, iletişim, felsefe, sosyoloji, psikoloji, bilişsel bilimler, eğitim bilimleri) dil eğitimine aktarılan kavramlar.The main disciplines that make up the field of language education. The basic concepts of language education; concepts related to listening, speaking, reading, writing, visual reading and visual presentation education; concepts related to text knowledge, vocabulary and grammar. Concepts that are indirectly related to language education (literature, communication, philosophy, sociology, psychology, cognitive sciences, educational sciences) transferred to language education concepts.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF112ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
EGF223ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts related to teaching, learning and teaching principles, importance and benefits of planned work in teaching, planning of teaching, learning and teaching strategies, relationship with teaching and use application, teaching tools and materials, teacher's duties, responsibilities and competences in increasing teaching services.
TRO201ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I
OLD TURKISH LITERATURE I
Z202.03.02Eski Türk Edebiyatına Giriş, İslamiyet Sonrası Gelişen Türk Edebiyatı, Karahanlı Dönemi eserlerine genel bakış. 12-13.14. Yüzyıllarda Gelişen Türk Edebiyatı. 15. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Siyasi ve Sosyolojik Durum), 15. Yüzyılda Osmanlı Sahasında Gelişen Türk Edebiyatı. 16. Yüzyılda Osmanlı Sahasında Gelişen Türk Edebiyatı, Yüzyılın Önde Gelen Şairleri. Divan Şiirinin Kaynakları, Genel Özellikleri, Biçim ve İçerik Yapısı, Şiir ÖrnekleriIntroduction to Old Turkish Literature, Turkish Literature Developing After Islam, An overview of the works of Karahanli Period. 12-13.14. Turkish Literature Developed in Centuries. 15th Century Turkish Literature (Political and Sociological Status), Turkish Literature Developing in the Ottoman Field in the 15th Century. Turkish Literature Developed in the Ottoman Field in the 16th Century, The Leading Poets of the Century. Sources of Divan Poetry, General Features, Form and Content Structure, Examples of Poetry
TRO203TÜRK DİL BİLGİSİ-III
TURKISH GRAMMAR III
Z202.03.02Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, ünlem, uygulama çalışmaları, kelime hazinesine yeni kelimeler ekleme süreçleri.Vocabulary and vocabulary studies; noun, adjective, pronoun, envelope, verb, preposition, conjunction, exclamation, practice studies, adding new words to the vocabulary.
TRO205YENİ TÜRK EDEBİYATI-I
NEW TURKISH LITERATURE I
Z202.03.02Tanzimat'ın öncesinden başlamak üzere Türk dili ile yazılmış edebî metinler dersin içeriğini oluşturmaktadır.Starting from the pre-Tanzimat period, literary texts written in Turkish language constitute the course content.
TRO213TÜRK HALK EDEBİYATI-I
TURKISH FOLK LITERATURE-I
Z202.03.02Edebiyatla ilgili kavramlar,Türk halk bilimi-folklor, folklorun tanımı, islâmiyet öncesi Türk şiirinde nazım ve nesir türleri, İslâmi dönem Türk şiirinde nesir türleri, mitler, efsaneler, masallar, destanlar, atasözleri, bilmeceler, fıkralar, tekerlemeler, ninniler vb kavram ve ögeleri folklorun tarihi gelişimini karşılaştırılmasıLiterary concepts, science-Turkish folk folklore, folklore definition, types of pre-Islamic Turkish poetry, prose and poetry, prose, poetry, types of Turkish Islamic period, myths, legends, folk tales, legends, proverbs, riddles, jokes, rhymes, lullabies, etc., and elements of the concept comparison of the historical development of folklore
TRO221TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
TURKISH LEARNING AND TEACHING APPROACHES
Z202.03.02Dersin içeriğini; Türkçe eğitiminin ne olduğu, Türkçe eğitiminin ilkeleri, dil becerileri, öğrenme ve öğretme yaklaşım, yöntem, teknik, strateji ve uygulamaları, Türkçe eğitiminin güncel sorunları, akademik ve sosyal yaşamla ilişkisi oluşturmaktadır.The course content consists of this topics; what Turkish education is, the principles of Turkish education, language skills, learning and teaching approaches, methods, techniques, strategies and applications, current problems of Turkish education, the relationship between Turkish education and academic and social life.
TRO223ÇOCUK EDEBİYATI
CHILDREN’S LITERATURE
Z202.02.02Öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı eserlerinin niteliklerini keşfetmeleri, bu eserleri okumaları ve eserlerin çocukların düzeyine uygunluğunu tespit etmeleri.Prospective teachers' discovering the qualities of children's literature, reading these works and determining the suitability of the works for the level of children.
EGK211BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
ETHICS IN SCIENCE AND RESEARCH
G202.03.02Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.Science, the nature of science, its development and scientific research; the concept of ethics and ethical theories; research and publication ethics; unethical behaviors and ethical violations in the research process; ethical issues related to authorship and copyright; biased publication, editing, refereeing and ethics; ethics of broadcasting and unethical behaviors during publication process; legislation and committees on research and publication ethics; ways to identify ethical violations; common research, publication ethics violations and methods to prevent them.
EGK213BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ
HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
G202.03.02Rönesans’la birlikte dünyanın evrenin merkezinde olmadığının algılanmasıyla başlayan ve Big Bang teorisinden insan geninin bütün bir haritasını çıkarmaya kadar geçen süreç ekseninde; Bilimin doğası, bilim ile teknoloji ilişkisi, Bilimsel Devrimlerin yapısı ve Paradigma kavramı, bilim- sözde bilim ayrımı, bilimsel yöntemler, tarihten günümüze bilim toplulukları, bilim insanlarından örnekler ve bilim insanlarının insani özellikleri tartışılmaktadır.The nature of science, the relationship between science and technology, the structure of scientific revolutions and the concept of paradigm, the distinction between science and pseudo-science, scientific methods, scientific communities from history to the present day, examples from scientists and human characteristics of scientists
EMB211MÜZE EĞİTİMİ
 MUSEUM EDUCATION
F202.04.02Müze ve eğitim ilişkisi, eğitimde müzelerden yaralanma yöntemleri, müze eğitimi programı geliştirmeThe relationship between museum and education, methods of benefiting from museums in education, museum education program development
EMB217KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ
CHARACTER AND VALUES EDUCATION
F202.04.02Dersin içeriğini; karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vb. kavramlar.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; karakter ve değer eğitimi yaklaşımları, değerlerin kaynakları, karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları, karakter ve değer eğitiminde kültürler arası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen oluşturmaktadır.The course content consists of this topics; character, personality / personality, value, virtue, morality, temperament, temperament and so on. concepts.; character development and education; family, environment and school in character development and education; definition and classification of values; character and value education approaches, sources of values, character and value education approaches and applications, differentiation and coexistence culture between character and value education; character and value education in terms of educational philosophy and objectives; teaching methods and techniques in character / value education; the crisis of values and education in modern and multicultural societies; value education in the process of human-cultural development; Turkey examples about the value of education and cultural history education, practice and research values education in Turkey; Teacher as a role model in character and value education.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF209TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.03.02Türk eğitim tarihinine giriş, İslamiyetten önce Türklerde eğitim, İslamiyetten sonra eğitim, Osmanlı dönemi eğitim sistemi, eğitimde ilk yenilik dönemi, Tanzimat dönemi, Mutlakiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
EGF211EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Z202.03.02Bilim, bilim tarihi, bilim felsefesi, pozitivist paradigma, yorumlamacı paradigma, soru sorma yetkinliği, araştırma sorusu, hipotetik akıl yürütme, indüktif akıl yürütme, dedüktif akıl yürütme, araştırma değişkenleri, örnekleme yaklaşımları, araştırmada iç geçerlik, araştırma iç geçerlik, veri toplama araçlarının geçerliliği, istatistiki geçerlik, deneysel araştırma ve nedenselliğin ilkeleri, tek denekli araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, tarama araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, korelasyonel araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, nedensel-karşılaştırma araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, nitel araştırma yaklaşımları, durum çalışmaları, gömülü teori çalışmaları, anlatı çalışmaları, fenomenografi çalışmaları, fenomonoloji çalışmaları, akademik yazım ve raporlama.Science and basic concepts , basic ideas about history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods, recording, analyzing, interpreting, and reporting data
TRO202ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II
OLD TURKISH LITERATURE II
Z202.02.0217 ve 18. yüzyıllarda Osmanlı sahasında gelişen Divan Edebiyatının genel özellikleri. 17-18. yüzyıllarda yetişen Divan şairleri ve Divan şiirlerinden örnekler. Divan şiirinin genel özellikleri ve şiir inceleme.The general characteristics of Divan Literature which improves in Ottoman area in 17-18th centuries; the Divan poets and their poems in 17-18th centuries; the general characteristics of Divan poetry and the examination of poems.
TRO204TÜRK DİL BİLGİSİ-IV
TURKISH GRAMMAR IV
Z202.03.02Türkiye Türkçesinde cümlenin özellikleri, cümle ögeleri "yüklem, özne, nesne, yer tamlayıcısı,zarf ve cümle dişi unsurlar"; kelime grupları "isim tamlaması, sıfat tamlaması, fiilimsi grupları, tekrar grubu, edat grubu,bağlama grubu, sayı grubu,unvan grubu, birleşik isim grubu,ünlem grubu, birleşik fiil grubu, kısaltma grupları"; cümlenin bağlanma şekilleri" bağlama edatlarıyla bağlanan cümleler, ortak cümle ögeleriyle bağlanan cümleler, ortak kip-şahıs ekleriyle bağlanan cümleler,anlam ilişkisiyle bağlanan cümleler"; yükleminin türüne göre cümleler " fiil cümleleri, isim cümleleri"; yükleminin yerine göre cümleler "kurallı cümle, devrik cümle"; Cümlelerin anlam özellikleri " olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi"; cümle tahlilleri.Turkey's specifications sentences in Turkish, sentence elements "predicate, subject, object, place, adverb phrases and female elements"; word groups "noun phrase, adjective phrase, verb groups, repeat group, preposition group, binding group, number group, title group, compound noun group, exclamation group, compound verb group, abbreviation groups"; sentence forms of sentence "sentences connected with binding prepositions, sentences connected with common sentence elements, sentences connected with common modal-person suffixes, sentences connected with meaning relationship"; sentences according to the type of predicate "verb sentences, noun sentences"; sentences according to the place of predicate "canonical sentence, transpose sentence"; Meaning features of sentences "positive sentence, negative sentence, question sentence"; sentence analysis.
TRO206YENİ TÜRK EDEBİYATI-II
NEW TURKISH LITERATURE II
Z202.03.02Yeni Türk Edebiyatı metinleri.New Turkish Literature texts.
TRO208TÜRK HALK EDEBİYATI-II
TURKISH FOLK LITERATURE II
Z202.02.02Bu derste, aşık tarzı şiir geleneğinin oluşumu, gelişimi, icra bağlamları ile; masal tanımı ve özellikleri; halk hikayeleri konusu üzerinde durulacaktır.In this course, with the formation, development and performance contexts of the poetry tradition of minstrelsy style; fairy tale definition and properties; The subject of folk tales will be emphasized.
TRO228TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI
TURKISH LESSON CURRICULUM
Z202.03.02Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programları, 5- 8. Sınıf Türkçe Ders KitaplarıRepublican Period Turkish Curriculum, 5- 8th Grade Turkish Textbooks
TRO230İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
FIRST READING AND WRITING TEACHING
S202.04.02İlk okuma ve yazma öğretimini etkileyen faktörler İlk okuma ve yazma öğretimi giriş- ilk okuma ve yazma öğretiminin önemi- öğretim yöntemlerine kısa bir bakış Öğretim programı- kazanımlar Ses temelli cümle yöntemi+işlerlik kazandırabilecek yöntem/teknikler Örnek etkinlikler İlk okuma ve yazma öğretiminde kullanılabilecek araç-gereçler/öğrenci başarısını belirleme Öğrenci performansları İlk okuma yazma öğretimlerinin eğitimdeki yeri ve önemi, eğik bitişik yazının yeri ve önemi, programının tanıtılması, ders kitaplarını inceleme, ses temelli cümle yöntemi, seslerin ve harflerin öğretimi ve bireşim çalışmaları, serbest okuma ve yazma çalışmaları, sözcük dağarcığını geliştirme teknikleriListening, speaking, visual reading and visual presentation; reading - writing definition and course and the relationship between learning fields, characteristic of Turkish, effect of its characteristic to first reading and writing teaching, sound based sentence method practice of reading and writing instruction through stages of sound based sentence method.
TRO232TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ
HISTORY OF TURKISH TEACHING
S202.04.02Türkçenin başlangıcından günümüze tarihsel süreçteki yeri, çeşitli dönem ve devirlerde Türkçeyle yazılmış eserler ve bunların günümüze etkileri oluşturmaktadır.The place of Turkish in the historical process from the beginning to the present, works written in Turkish in various periods and their effects on the present day.
EGK120İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION
G202.03.02İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.Definition and classification of human relations; theoretical approaches to interpersonal relations (psychoanalytic, attachment, contemporary theories); theoretical approaches to interpersonal relations (social, psychological, cognitive theories); interpersonal relationships as a developmental process (infancy and childhood, adolescence and adulthood); factors affecting human relations; gender, gender roles and interpersonal relations; self-adaptation and self-disclosure in interpersonal relationships; communication and communication errors; effective communication skills; interpersonal problems, conflict and conflict resolution approaches; human relations in terms of intercultural differentiation.
EGK210KÜLTÜR VE DİL
CULTURE AND LANGUAGE
G202.03.02Dil ve kültür kavramları, aralarındaki etkileşimLanguage and culture concepts, the interaction between them
EMB210MİKRO ÖĞRETİM
MICRO TEACHING
F202.04.02Plan hazırlama, metin seçimi, metin-kazanım ilişkisini belirleme, derse hazırlık, sunum, program inceleme, etkinlik oluşturma ve geliştirme vb. başlıklardan oluşmaktadır.Micro teaching applications (Computer course teaching subjects to be selected in the classroom, preparing plans, classroom, organizing materials, materials and materials to present the course and evaluation of the presentations in terms of teaching knowledge and skills). Field-specific applications (remote control systems, laboratory studies etc.), measurement and evaluation in computer education: portfolio applications, performance tests, observation forms, etc. Teaching competencies. Properties of field books.
EMB214EĞİTİMDE DRAMA
DRAMA IN EDUCATION
F202.04.02Her hafta bir drama aktivitesi türü (örn. hazırlama aktiviteleri, sessiz drama aktiviteleri, nesne/görsel/hayal gücü kullanımlı aktiviteler...) sınıf-içi performanslar yoluyla deneyimlenmektedir. Ayrıca drama alanında kullanılan belli başlı teknikler, öğrenciler tarafından mikro-öğretim tekniğiyle tek tek uygulanmaktadır.Each week, a type of drama activity (eg preparation activities, silent drama activities, object / visual / imaginative activities ...) is experienced through in-class performances. In addition, certain techniques used in the field of drama are applied one by one by micro-teaching technique by students.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF202SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes.Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom climate, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
EGF210TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.03.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
EGF317EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION
Z202.03.02Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar.Basic concepts and theories of morality and ethics; ethical principle, ethical rule, business and professional ethics / ethics; teaching profession with its social, cultural, moral and ethical aspects; ethical principles in the education, training, learning and evaluation process of the right to education; Ethical principles in dealing with education stakeholders (employers / managers, colleagues, parents, professional organizations and society); moral / ethical responsibilities of education / school administrators, parents and students; unethical behavior in business and professional life; moral / ethical education and ethics committees at school.
TRO321DİNLEME EĞİTİMİ
LISTENING EDUCATION
Z303.04.03Dinleme eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.); dinlemenin fiziksel ve zihinsel unsurları; bellek ve özellikleri (kısa süreli bellek, uzun süreli bellek; anısal bellek, anlamsal bellek ve işlemsel bellek); dinleme kelime hazinesi ve söz varlığı ilişkisi; dikkat; dinleme kusurları; dinleme süreçleri; dinleme becerisinin geliştirilmesi, konuşmadaki prozodik özellikleri (vurgu, ton, ezgi vb.) tanıma; dinleme ve izleme, beden dili özelliklerini anlamlandırma; dinleme becerisine yönelik eğitim ortamları; dinleme yöntem ve teknikleri; dinleme becerisini ölçme ve değerlendirme; dinleme etkinlikleri tasarlama.Basic information about listening education (basic concepts, historical process etc.); physical and mental components of listening; memory and its characteristics (working memory, long-term memory; episodic memory, semantic memory and procedural memory); relationship between listening- corpus and vocabulary; attention; listening defects; listening processes; improving listening skill, recognizing prosodic features in speech (stress, tone, melody, etc.); listening and monitoring, making sense of body language features; educational environments for listening skill; listening methods and techniques; measuring and evaluating listening skill; designing listening activities.
TRO323OKUMA EĞİTİMİ
READING EDUCATION
Z303.04.03Dersin içeriğini; okumanın kuramsal boyutları, fiziksel ve zihinsel özellikleri, okuma anlama ilişkisi, amaca bağlı okuma, okuma alışkanlığı, okuma yöntem ve teknikleri, metin türlerine göre okuma ve okuma uygulamaları oluşturmaktadır.The course content consists of this topics; theoretical dimensions of reading, physical and mental characteristics of reading, reading comprehension relationship, aim oriented reading, reading habit, reading methods and techniques, reading and reading applications according to text types.
TRO325DİL BİLİMİ
LINGUISTICS
Z202.02.02Dilbilim dersinde temel olarak dil, bilim, dilbilim, amaç ve hedefler gibi konular, alt alanlar ve dilbilimsel yöntemler ile uygulamalı dilbilim gibi interdisipliner alanlara yönelik anlatımlar ve uygulamalar yapılmaktadır. Bu aşamada öğrencilerin temel dilbilimsel alanları/kavramları, yöntemleri, amaç ve hedefleri tanımaları ve bunları kendi İngilizce ifadeleriyle anlatabilmeleri yeterli görülmektedir. Temel alanların/kavramların tanınması gibi öğrenilmesi/ezberlenmesi gereken bilgilerin yanı sıra, bunların örneklenmesi ve uygulanması da önemlidir. Bu hedeflere yönelik olarak Sesbilim, Sesbilgisi, Biçimbilim, Sözdizim, Anlambilim alanlarında sunum ve çalışma yapılacaktır.In linguistics lessons, mainly language, science, linguistics, subjects such as goals and objectives, sub-fields and linguistic methods and interdisciplinary areas such as applied linguistics are explained and applications. At this stage, it is sufficient for students to recognize the basic linguistic areas / concepts, methods, goals and objectives and to explain them in their own English language. In addition to the information that needs to be learned / memorized, such as the recognition of basic areas / concepts, it is also important to sample and apply them. For these goals, presentations and studies will be made in the fields of Phonology, Phonology, Morphology, Syntax and Semantics.
TRO327MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
S202.04.02Televizyon, gazeteler, internet, sosyal medya dergiler, radyo ve sinema dahil olmak üzere haber medyası aracılığıyla iletilen bilgiler, değerler ve temeldeki mesajlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The information, values and underlying messages conveyed through the news media, including television, newspapers, internet, social media magazines, radio and cinema, constitute the content of this course.
TRO329KELİME ÖĞRETİMİ
WORD TEACHİNG
S202.04.02Söz varlığı unsurları (kelime hazinesi/ temel kelimeler, deyimler, atasözleri, ikilemeler, terimler, kalıplaşmış sözler), alıcı ve üretici söz varlığı; kelime sıklığı ve yaygınlığı; kelime öğrenme stratejileri; kelime öğretim teknikleri; söz varlığına yeni kelimeler/ kelime grupları ekleme süreçlerinin karmaşıklığı ile üst dil bilimsel farkındalıklar.Lexical elements (vocabulary / basic words, idioms, proverbs, reduplications, terms, stereotypes), active and passive vocabulary; word frequency and prevalence; word learning strategies; vocabulary teaching techniques; meta- linguistic awareness with the complexity of the processes of adding new words/ phrases to the vocabulary.
EGK313KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME
CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT
G202.03.02Bu ders; öğrencilerin özellikle kariyer gelişimleri ve planlamalarını kolaylaştırmaya yönelik kişisel gelişim dersidir. Ders içeriğinde; öğrencilerin kariyer farkındalığı geliştirmeleri için eğitim ve sınav sistemi bilgileri; karakteristik özellikleri ile mesleki seçenekleri eşleştirmelerine yardımcı olmak için ilgi, yeterlilik ve mesleki değerler gibi kavramların tanıtımı; üniversitedeki araştırma, öğrenci değişimi gibi ofislerin tanıtılması; geleceğe odaklanma sürecini teşvik etme ile ilgili etkinliklerin uygulanması; karar verme, performans hedefleri belirleme ve akılcı kariyer inançları geliştirmeleri konusunda etkinliklerin uygulanması; özgeçmiş hazırlama, niyet mektubu örneği hazırlama, referans ile başvuru yapmanın önemi, lisansüstü eğitim ya da mezuniyet sonrasındaki iş fırsatları konusunda akademisyenler ve mezunlarla görüşmeler yapma; akılcı olmayan inanışlar, romantik ilişkiler ve flört şiddeti, mobing konularında bilgiler verme gibi konular bulunmaktadır. Ayrıca, derse olanaklar ölçüsünde kaynak ziyaretçiler davet edilebilmektedir.This course; It is a personal development course aimed at facilitating students' career development and planning. In the course content; education and examination system information for students to develop career awareness; introduction of concepts such as interest, competence and professional values ​​to help them match their characteristics with professional options; promotion of offices such as research, student exchange at the university; implementation of activities related to fostering the future focus process; implementation of activities in decision making, setting performance goals and developing rational career beliefs; preparing a curriculum vitae, preparing a letter of intent, the importance of applying with a reference, interviewing academics and graduates about job opportunities after graduate education or after graduation; and there are topics such as irrational beliefs, romantic relationships and dating violence, giving information about mobbing.
EGK315TÜRK SANATI TARİHİ
TURKISH ART HISTORY
G202.03.02Osmanlı İmparatorluğunun Batılılaşma hareketlerine bağlı olarak Türk Sanatının batı tarzı resme geçişinden itibaren Cumhuriyet dönemi boyunca geçirdiği evreleri, sanatçıları, üslupları ve akımları ayrıntılı olarak irdelemek.To examine in detail the phases, artists, styles and movements of Turkish Art from the transition to western style painting during the Republic period, depending on the Westernization movements of the Ottoman Empire.
EMB311AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
OPEN AND DISTANCE LEARNING
F202.04.02Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler, uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, e-içeriklerin incelenmesi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması.Introduction of distance education, distance education in instructional environments, techniques and methods used in planning, preparing and implementations of distance education technologies. Main concepts about distance education, analysis of open high school and university programs, internet schools and virtual classes, interpret communication and information technologies in terms of distance education process, satellite echnologies in distance education.
EMB313SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION
F202.04.02Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.Sustainability concept and usage areas; sustainability in terms of social sciences and science; sustainability in the context of social change; education and sustainability; the future of humanity and sustainability; migration, poverty and inequality; sustainable environment; ecology, global environmental problems and sustainability; sustainable society in harmony with nature; population, economic system and natural environment; technological developments, consumption habits and environment; social responsibility studies, sustainability in terms of tangible and intangible cultural heritage; rethinking human-nature relations in the axis of sustainability.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF319TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.Aims and basic principles of Turkish education system, legal regulations about education, structure of Turkish education system, management theories and processes, school organization and management, staff in school administration, student, education and business related works, social participation in school.
EGF321EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION
Z202.03.02Ölçme değerlendirmenin yeri ve önemi, temel kavramlar, ölçme-değerlendirme türleri, ölçme hataları, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler, madde ve test istatistikleri, Sonuca ve sürece yönelik ölçme ve değerlendirme teknikleri.The place and importance of measurement and evaluation, basic concepts, types of measurement and evaluation, measurement errors, the features of measurement tools, item and test statistics, Measurement and evaluation techniques for result and process.
TRO322KONUŞMA EĞİTİMİ
SPEAKING EDUCATION
Z303.05.03Dersin içeriğini; konuşma becerisinin özellikleri, eğitimdeki yeri ve önemi ile bu beceriyi kavratacak yöntem, teknik ve uygulamalar oluşturmaktadır.The content of the course consists of the features of the speaking skill, its place and importance in education, and the methods, techniques and applications that will comprehend this skill.
TRO324YAZMA EĞİTİMİ
WRITING EDUCATION
Z303.05.03Yazma eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.), yazma becerisinin fiziksel ve zihinsel süreçleri; yazma ve bellek-söz varlığı ilişkisi; yazılı anlatımın aşamaları, cümle/paragraf/ metin düzeyinde anlatım; metinsellik ölçütlerinin (bağdaşıklık, tutarlılık vb.) oluşturulması; metin türleri, yazılı anlatım (tartışmacı, ikna edici, bilgilendirici, estetik yazma vb.); yazma yöntem ve teknikleri; süreç temelli, planlı yazma modelleri; noktalama ve yazım kurallarının öğretimi; yazma becerisine yönelik eğitim ortamları; yazma eğitiminde ölçme ve değerlendirme; yazma etkinlikleri tasarlama.Basic information about writing education (basic concepts, historical process, etc.), physical and mental processes of writing skill; writing and memory-vocabulary relationship; stages of written expression, expression at sentence / paragraph / text level; establishing textual criteria (coherence, consistency, etc.); text types, written expression (argumentative, persuasive, informative, aesthetic writing etc.); writing methods and techniques; process-based, planned writing models; teaching punctuation and spelling rules; educational environments for writing skills; measurement and evaluation in writing education; designing writing activities.
TRO326METİN DİLBİLİM
TEXTLINGUISTICS
Z202.03.02Metin dilbilimi üzerine önemli başlıklar incelenmektedir.Important topics on text linguistics are examined.
TRO328YARATICI YAZMA
CREATIVE WRITING
S202.04.02Türk ve Dünya edebiyatlarından yazarların yaratıcı yazmaya dair görüşleri ve eserleri.The opinions and works of authors from Turkish and World literature on creative writing.
TRO330TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI
MATERIAL DESIGN IN TURKISH LANGUAGE TEACHING
S202.04.02Alana özgü öğretim teknolojilerini kullanma; yazılım türleri ve kullanım amaçları; alanın öğretiminde kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; iki ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprakları; saydamlar; VCD, DVD, MP3 ve MP4 dosyaları vb. öğretim materyallerinin geliştirilmesi; farklı öğretim materyallerine yönelik sınıf içi uygulamaların değerlendirilmesi. Türkiye'de, ABD'de ve Avrupa'da temel dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak okutulan ders kitapları ve bu kitaplar içinde yer alan materyaller.Using field-specific teaching technologies; types of software and usage purposes; design and development principles of materials to be used in teaching the field; determination of material needs; designing two and three dimensional teaching materials; worksheets; transparencies; VCD, DVD, MP3 and MP4 files etc. development of teaching materials; Evaluation of classroom practices for different teaching materials. In Turkey, for the development of basic language skills taught in Europe and the US textbooks and materials are contained in this book.
EGK124İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION
G202.03.02İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.Basic concepts about human rights, knowledge of basic concepts about human rights, citizenship and democracy, understanding the historical development of human rights, understanding the transition process of human rights to international area, understanding how human rights are protected at national and international level, human rights and citizenship education understanding of its importance.
EGK312BESLENME VE SAĞLIK
NUTRITION AND HEALTH
G202.03.02Dengeli beslenme, Makro ve Mikro Besin öğeleri ve türleri, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, beriberi vb. hastalık örnekleri üzerinden beslenme ve sağlık ilişkisi,Natural and healthy diet; fight obesity; food additives; wellness and exercise; Growth and development; healthy sex life; fight against addiction (tobacco, alcohol, substance abuse, etc.); traffic, disaster and first aid.
EMB310EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA
PROJECT PREPARATION IN EDUCATION
F202.04.02Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.Project concept and project types; curriculum and project-based learning; project programs in schools (TUBITAK, EU and others); topic selection for the project; literature review; logical framework in the project; planning and management of the project; application of scientific method in the project; preparing and developing a project report; finalizing the project report; project evaluation and examination of good examples; project presentations, poster and brochure design techniques.
EMB312KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPARATIVE EDUCATION
F202.04.02Karşılaştırmalı eğitimin tanımı ve diğer eğitim bilimi dallarıyla ilişkisi, karşılaştırmalı bilimin geçirdiği evreler, karşılaştırmalı eğitimde belli başlı sorunlar, Türkiye'de karşılaştırmalı eğitim çalışmaları, farklı eğitim sistemlerinden örneklerThe definition and its relationship with other branches of science education comparative education, comparative science Phases of the major problems in comparative education, comparative education studies in Turkey, examples of the different educational systems
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF303OKUL DENEYİMİ
SCHOOL EXPERIENCE
Z143.06.05Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanımaya, eğitim ortamlarını incelemeye, ders dışı etkinliklere katılmaya, deneyimli öğretmenleri görev başında gözlemeye, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanmaya yönelik öğretimsel faaliyetlerObservations and meetings in order that students will be able to know the school, in which they will practice, students and the teachers.
EGF311ÖZEL EĞİTİM
SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri.Special education, special education-related principles, causes of disability, the historical approach to disability, language, and communication disorders, chronic disease, specific learning disabilities, attention deficit and hyperactivity disorder, autism, and the education of gifted children .
EGR403REHBERLİK
GUIDANCE
Z303.05.03Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler, alandaki yeni gelişmeler, çocuğu tanıma teknikleri, rehber - öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.Fundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
TRO411TİYATRO VE DRAMA UYG.
THEATER AND DRAMA PRACTICES
Z223.05.04Geleneksel tiyatro kavramının Aritoteles’ten beri gelişimi. Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar. Canlandırma ve canlandırma teknikleri. Doğaçlama çalışmaları. Tiyatro diline yönelik saptamalar. Dramaturji, yorumlama ve sahneleme. Yaratıcı drama kavramının ve çalışmalarının tanıtılması. Yaratıcı drama çalışmalarından Türkçe eğitiminde yararlanma yolları. Oyunlaştırma teknikleri ve Türkçe öğretimi. Oyun kavramı. Oyunun psikolojik temelleri ve oyun-eğitim ilişkisi.Since the time of Aristoteles development of the concept of the traditional theater. The basic concepts in the field of theater. Animation and visualization techniques. Improvisation exercises. Determinations for the language of the theater. Dramaturgy, interpretation and presentation. And the introduction of the concept of creative drama activities. Ways to benefit from the work of creative drama in Turkish education. Turkish teaching techniques and role plays. The concept of the game. Psychological foundations of game and game-learning relationship.
TRO413TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ
ANALYZING TURKISH COURSE BOOKS
Z202.05.02Ders kitabının bir dersin en önemli gereçlerinden biri olarak öğretimdeki yerini bilme. Ders kitabı yazım süreçlerine hakim olma. Ders kitabı inceleme alanında dünyadaki birikimden yararlanma. Ders kitaplarına konulacak metinlerin seçimi ve türsel çeşitliliğinin önemini fark etme. Ders kitaplarındaki sayfa düzeni ve grafik öğelerin kullanımı, işlevi ve bunların farklı anlayışlara göre oluşturulmuş ders kitapları üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi. Her öğretmen adayının, alanda kullanılan Türkçe ders kitabını eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için gereken çalışmaların yapılması.Education textbook for a course place as one of the most important materials . The introduction of external circumstances (laws, regulations , types of school , market conditions, and so on. ) And internal conditions ( methods to be used , subject field , physical conditions, etc. . ) To promote and practices in this regard . Use of the experience in the field of textbook in the world . Language is important in a textbook , which reinforce the thematic integrity test and training formats and richness and diversity of Turkish lessons, text selection , page layout and graphic elements, such as the use of the items created by a different understanding of the function and their ( old and new ) as applied on textbooks show . Each teacher candidates, their contractors , and a course book kuşatabilmesi a multi-angled approach to the work required to write an evaluation report . For this study, the first years of the republic to the present day wtih different textbooks prepared for the different training programs should be used as an application example .
TRO421DİL FELSEFESİ
LANGUAGE PHILOSOPHY
S303.04.03Dil nedir tanımlamak, Dil ile Felsefe İlişkisini ortaya koymak, İnsanın Dili Kullanma Etkinliğini göstermek, Dilbilimsel Felsefeyi tanımlamakDefine that, what is the language , demonstrate the Relationship Between Language and Philosophy of Man Using Language to show its effectiveness, identify the linguistic philosophy.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF402ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
TEACHING PRACTICE
Z265.08.08Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.Determine the activities for one day in a secondary school. Prepare the daily plan, Apply plan or some activities in that plan. Plan for managing undesirable attitudesof students. Applications and evaluations. Filling self evaluation report for practices in this lecture.
EGF406TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.The aim of the Turkish Education System and basic principles, regulations related to education, the structure of Turkish Education System, management theories and processes, school organization and management, works in staff management, student, teaching and business management, community involvement to the school.
TRO414DİL VE KÜLTÜR
LANGUAGE AND CULTURE
Z202.04.02Dil ve kültür kavramları, aralarındaki etkileşimLanguage and cultural concepts, also the interaction between them
TRO319TÜRK DİLİ TARİHİ
TURKISH LANGUAGE HISTORY
S303.05.03Türkçenin başlangıcından günümüze tarihsel süreçteki yeri, çeşitli dönem ve devirlerde Türkçeyle yazılmış eserler ve bunların günümüze etkileri oluşturmaktadır.The syntax is the syntax of Turkey general features and principles specifying phrases, sentences, sentence elements, types, sentence solution.
TRO418DİL PSİKOLOJİSİ
LANGUAGE PSYCHOLOGY
S303.05.03Dilin edinimi, algılanışı ve kullanımı, dil öğrenimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan psikolojik süreçlerThe acquisition of language, perception, and the use of language learning and the psychological processes that occur during the use of
TRO422YURT DIŞ. TÜRK ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TEACHING TURKISH TO CHILDREN ABROAD
S303.05.03İki dillilik kavramı, ana dil kavramı ile bu kavramları kazandırmak için gerekli teknik ve yöntemlerThe concept of bilingualism, the main language techniques and methods necessary to give these concepts with the concept of
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.