İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BANKING AND INSURANCE (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL505YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI
MANAGEMENT AND BUSINESS POLICIES
Z303.06.03İşletme politikalarını ve stratejik yötemin önemini vurgulayan uygulamaların ve yöntemlerin bilinmesiTo know the practices and methods that emphasize the importance of business policies and strategic method
ISL513YÖNETİM EKONOMİSİ
MANAGERIAL ECONOMICS
Z303.06.03Giriş Pazar Güçleri Esneklik Üretim Süreci Maliyet Analizi Proje Değerlendirme Kriterleri Amortisman İşletmelerde Karar alma Süreçleri-Faizler İşletmelerde Karar alma Süreçleri-Faktör Notasyonlarıthe priciples of economy, methodology and solution of economic problems and cost, pricing, profit and competition analyses
SBE513BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.This course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKON510TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY
Z303.06.03Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.The course presents an historical, institutional and structual framework to enable students to analyze the current problems of the economy of Turkey. Processes and concepts such as national economy, statism, the liberal adjustment, import-substitution period, outward-oriented capital dominance period, financialization and hot money dominance will be discussed in a detailed way.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
BSI500MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI
INTERPRETATION OF MACROECONOMIC INDICATORS
S303.06.03
BSI501BLOCKCHAİN VE KRİPTO PARALAR
BLOCKCHAIN ​​AND CRYPTO COINS
S303.06.03BLOCKCHAİN VE KRİPTO PARALAR BİTCOİN İŞLEMLER
BSI502BORSA İŞLEMLERİ
BORSA İŞLEMLERİ
S303.06.03
BSI504TEKNİK ANALİZ
TEKNİK ANALİZ
S303.06.03
EKON503GLOBAL PİYASALAR
GLOBAL MARKETS
S303.06.03-Küreselleşmenin ekonomik etkileri -Finans piyasaları -Global finans piyasalarıThe course mainly analyzes the financial institutions and operation in global financial markets.
EKON506FOREX PİYASALAR
FOREX MARKETS
S303.06.03Dersin içeriği, finansal piyasalar, vadeli (türev piyasalar) futures, options, swap piyasası özellikleri, krizlerde vadeli piyasaların rolü, portföy çeşitlendirmesi, hedge ve finansal piyasalardaki rollerini kapsar.THIS LESSON IS TO BE APPLIED TO PROVIDE TECHNICAL ANALYSIS ISSUES TO PROVIDE INFORMATION ABOUT DERIVATIVE VEHICLES AND FOREX MARKERS AND PROVIDING INFORMATION ON FOREX MARKETS UNDER THE EXCHANGE RISK, PROTECTION METHODS.
EKON507ULUSLARARASI TİCARET
INTERNATIONAL TRADE
S303.06.03Ders uluslararası ticareti teori ve politika şeklinde ikiye ayrı kısında incelenecektir. İçeriğini ise Bölgesel ve uluslararası ticaret, dünya ticareti, Çok Taraflı Ticaret Sistemi, Ekonomik Organizasyonlar, Küresel ve Bölgesel Birleşmeler, Türkiye’nin Bölgelere Göre Dış Ticareti gibi konular oluşturmaktadır.The course unit covers import and export regimes, exchange regime, foreign marketing, export operations, contracts and incoterms.
EKON511DÜNYA EKONOMİSİ
WORLD ECONOMY
S303.06.03Dersin içeriğini dünya ekonomisindeki önemli güncel gelişmelerin izlenmesi, sebepleri, gelişim ve sonuçlarının analizi ve çözüm önerileri tartışılması oluşturmaktadır.
EKON514KAMU EKONOMİSİ VE VERGİ POLİTİKALARI
PUBLIC ECONOMICS AND TAXATION POLICIES
S303.06.03Devletin ekonomideki yeri,kamu ekonomisi unsurları, kamu ekonomisi özel ekonomi ayrımı,piyasa başarısızlıkları,dışsallıklar, kamu hizmetleri,kamu harcamaları, vergi teorisi ve vergi çeşitleriThe place of the state in the economy, elements of public economy, distinction between public economy and private economy, market failures, externalities, public services, public expenditures, tax theory and tax types.
ISL504ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND CHANGE MANAGEMENT
S303.06.03Örgütsel Davranış ve Değişim Yönetimi dersi örgütsel davranışın temel kavramları, örgütsel davranışın gelişim süreci ve yönetim düşüncesi, örgütsel güç ve politika, karar verme, örgütsel bağlılık, örgütsel değişim ve örgüt kültürü konularını içermektedir.
ISL514KRİZ YÖNETİMİ
CRISIS MANAGEMENT
S303.06.03Kriz tanımı ve önemi, kriz türleri, krizin oluşum süreci, kriz nedenleri ,krizi önceden algılama yöntemleri, kriz yönetimi...The course unit covers the definition of crisis and types of important crises, formation process of a crisis, causes of crises, methods to anticipate crises and crisis management.
ISL517BANKACILIKTA DENETİM
AUDIT IN BANKING
S303.06.03Bankacılıkta denetim çalışmalarıAudit work in banking
ISL538İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW
S303.06.03
ISL560AKTÜERYA
ACTUERIA
S303.06.03Bu dersin temel konuları, faiz hesaplamaları, hayat tabloları ve hayat sigortalarının çeşitlerini, hayat rantları ve çeşittleri, hayat sigortası ve hayat rantlarının prim hesaplamaları, rezerv ve matematiksel karşılık kavramlarıdır.The main topics of this course are: time value of money, interst rates, sequences, survival models, life tables, life insurance, life annuities, annual benefit premiums. After taking this course students can calculate premiums of life insurance. They can create mortality table and easily analyse the concepts of actuarial mathematics.
ISL562PİYASA EKONOMİSİNDE PARA POLİTİKALARI
MONATARY POLICIES IN MARKET ECONOMIES
S303.06.03Dersin içeriği, Türkiye'de ve dünyada Merkez bankalarının tarihsel gelişimi, Merkez Bankasınınfonksiyonları, Banka'nın para arzını kontrol etmek için kullandığı araçlar, Açık piyasa işlemleri, Reeskont oranları, zorunlu karşılıklar ve kredi tavanları, son zamanlarda uygulanan TCMB politikalarının özellikle "faiz koridoru "nun likiditeyi ve genelde enflasyonu kontrolde başarısı konularını kapsar.Historical development of National Banks in Turkey and the world, functions of National Banks, means used by banks to control money supplies, functions of open market, rate of rediscount, required reserve ratio and loan ceiling, the success of TCMB policies, especially the success of interest rate corridor in controlling liquidity and inflation
ISL566BANKACILIK İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
BANKING TRANSACTIONS AND ACCOUNTING
S303.06.03Bankacılık işlemleri Mevduat işlemleri Kredi işlemleri Bireysel Bankacılık Kambiyo İşlemleri Banka Muhasebesi Banka Bilanço işlemleri Mizan Çıkarma Gelir tablosu çıkarma İskonto/İştira işlemleri Kurumsal finansman Ticari finansman.Banking operations, deposit operations, credit operations, personal banking, foreign exchange operations, banking accounting, balance sheet operations, trial balance preparation, income statement preparation, discount/purchase operations, corporate finance and commercial finance.
ISL567ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANS
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
S303.06.03Uluslararası Finansal Kurumlar Yurtdışı Finansman Şartları SigortaInternational financial institutions, foreign financing and insurance.
ISL568BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU
BANKING AND INSURNCE LAW
S303.06.03Bankalar Kanunu Medeni Kanun Borçlar Kanunu İcra-İflas Kanunu İpotek Tesisi Kanuni Takip Elementer Sigorta Eksik-Aşkın Sigorta Hasar TazminiBank Regulations, Civil Code, Code of Obligations, Bankruptcy and Enforcement Law, Giving a Hypothec, Legal Proceedings, Elementary Insurance, Under-Over Insurance, Indemnity
ISL709FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT
S303.06.03
ISLY502KAMU EKONOMİSİ VE VERGİ POLİTİKALARI
PUBLIC ECONOMY AND TAX POLICY
S303.06.03
ISLY504PARA POLİTİKALARI
MONATARY POLICIES
S303.06.03
MFY512DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE' DE DENETİM YAPISI
AUDITING STANDARTS AND STRUCTURE OF AUDITING IN TURKEY
S303.06.03Uluslararası denetim standartlarıAUDITING STANDARTS AND STRUCTURE OF AUDITING IN TURKEY
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=190&DK=150896