English

GRADUATE EDUCATION INSTITUTE-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
GRADUATE EDUCATION INSTITUTE-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HLK512HALKLA İLİŞKİLER KURAMLARI
PUBLIC RELATIONS THEORIES
Z303.06.03Halkla ilişkiler kuramlarını, sosyal, siyasal, ekonomik değişimler ve teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.Discussing the public relations theories with regard to social, political and economic changes as well as technological developments.
ILF501İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.
HLK513İLETİŞİM KURAMLARI VE GÜNDEM YÖNETİMİ
COMMUNICATION THEORIES AND AGENDA MANAGEMENT
S303.06.03Derste öğrencilere iletişim kuramlarının tarihsel ve toplumsal temelleri, toplumsal sorunları ve eğilimleri tanımlama, sorunların etkisini değerlendirme, güncel medyayı analiz etme ve kuramlar ışığında gündem yönetimini değerlendirme becerisi kazandırmaya yönelik kuramsal yaklaşımlar aktarılmaktadır.Historical and social bases of communication theories, defining social problems and trends, analyzing the current media, evaluating the agenda management with regard to the respective theories.
HLK517TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE HALKLA İLİŞKİLER
CONSUMPTION CULTURE AND PUBLIC RELATIONS
S303.06.03Tüketim Kültürü olgusu; sanayi devrimi, fordizm, postfordizm ve küreselleşme bağlamında tüketim olgusu; tüketim toplumu; kültüre ve kültürel yaşama etki eden tüketim olgusu ve medya; toplumsal ve bireysel kimliği etkileyen tüketim biçimleri; tüketim kültürünün oluşmasında rol alan medya içerikleri ve halkla ilişkiler uygulamaları irdelenecektir.Consumption culture concept, Industrial Revolution, Fordism, Post-Fordism, consumption concepts regarding globalization, consumption society, consumption concept and media influencing culture and cultural life, consumption practices influencing individual and social identity, media contents contributing to the formation of consumption culture and public relations practices.
HLK527UYGULAMALI İLETİŞİM VE PAZAR ARAŞTIRMALARI
APPLIED COMMUNICATION AND MARKETING RESEARCH
S213.06.03Problem tanımlama, Pazarlama araştırması tasarımı, Veri toplama süreci, Veri analizi Raporlama aktarılacaktır.
HLK529HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYA
PUBLIC RELATIONS AND NEW MEDIA
S213.06.03İnternetin ortaya çıkışı ve yaygınlaşması, web 2.0 la birlikte ortaya çıkan yeni medya ve sosyal medya araçları, farklı sektörel kurumların yeni medya ve sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamaları dersin içeriğini oluşturur.
YMI527SOSYAL MEDYADA İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ
SOSYAL MEDYADA İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HLK514SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.In this course, reference usage skills, which contributes to seminar preparation process is taught. Specification of references and referring to sources are explicated. The course provides student to develop their presentation and speaking skills to present a subject which they studied.
HLK528SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Bu derste, sosyal bilimlerde bir araştırma tasarımı geliştirmek üzere araştırma soruları, yöntemler ve teorik çerçevelerin nasıl ilişkilendirileceği üzerinde durulmaktadır. Çeşitli metodolojik yaklaşımların dayandıkları epistemolojik temeller ve ampirik yöntemlerle ilgili tartışmalar dikkate alınmakta; özellikle iletişim araştırmalarında araştırmanın varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve uygulanması üzerine tartışmalar yürütülmektedir.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
HLK516KAMUOYU VE SİYASAL KAMPANYALAR
PUBLIC OPINION AND POLITICAL CAMPAIGNS
S303.06.03Kamuoyunun yapısı, kamuoyu öngörüleri, seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Features of public opinion, anticipations of public opinion, election campaigns, propaganda, structures of political messages, political communication in different regimes, democracy culture, means and actors of political communication and the uses of the respective means.
HLK522KENT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM
URBAN CULTURE AND COMMUNICATION
S303.06.03Ders kapsamında kentli kavramının tarihsel süreçte ve günümüzde ortaya çıkmasını etkileyen sosyal ve politik değişimler; kentsel alanlar, mekanlar, semboller, imajlar ve kent kimlikleri; günlük kültürel deneyimler, kültürlerarasu etkileşimler ve kentsel semboller (sözlü ve medya aracılığıyla); kentsel yaşamın ve gelişimin dinamikleri; kent planlaması ve yönetimi sürecinde iletişim; kent markalama, yeni iletişim teknolojilerinin kentsel formlar ve işlevler üzerindeki etkileri; kentsel gazetecilik uygulamaları.The content of this course is the social and political, changes which affect the communication with the occurance the urban concept through historical process and today; urban spaces, places, symbols, images and city identities; everyday cultural experiences, intercultural interactions, and urban symbols (verbal and mediated); urban cultural policies, urban decentralization and the globalization of cities; the dynamics of urban development and life; communication in urban planning and management; city branding; the impact of new communication technologies on city form and function; urban journalism practices.
HLK530MARKA YÖNETİM STRATEJİLERİ
BRAND MANAGEMENT STRATEGIES
S213.06.03Fikri mülkiyet haklarının öğretilmesi, Marka kavramını ve önemini anlar. Markanın unsurlarını ve işlevlerini anlar. Marka ile ürün arasındaki farkları öğrenir. Marka kimliği, kişiliği, değeri, imajı ve konumlandırma kavramlarını ayrıntılı biçimde öğrenir.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.