English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-URBAN DESIGN (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-URBAN DESIGN (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
KET501KENTSEL TASARIM UYGULAMALARI-I
URBAN DESIGN PRACTICES-I
Z303.06.03Kentsel Tasarım kavramı, Kentsel Mekanların biçimlenmesi, Kentsel Tasarım ilkeleri, Kentsel Tasarım Süreci ve Kentsel Tasarım projelerine ait örneklerin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.Course content includes the concept of urban design, forming of urban spaces, fundamentals of urban design, process of urban design, and examples of urban design projects.
KET511KENTSEL TASARIMDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
RESEARCH METHODS IN URBAN DESIGN
Z303.06.03
KET551EKOLOJİK PLANLAMA
ECOLOGICAL PLANNING
S303.06.03Kent ekolojisini belirleyen etmenler olarak doğal, kültürel ve sosyal etmenler alt kategorilerine göre ortaya konulur. Kentsel ekolojik sistemler, ekolojik süreçler ve analizi, kent iklimi ve planlama-tasarım ilişkileri, kent ekolojisinde su kaynakları ve yönetimi konuları anlatılır. Bunun yanında kent toprağı, kentsel biyo-çeşitlilik, kent yaban hayatı gibi kent ekolojisi alt bileşenleri detaylı bir şekilde tartışılarak kentsel tasarım ve planlamada ekolojiden yararlanma açısından örnekler değerlendirilir.Natural, cultural and social factors are determined according to subcategories as the factors that determine urban ecology. Urban ecological systems, ecological processes and analysis, urban climate and planning-design relations, water resources and management in urban ecology are discussed. In addition, urban ecology sub-components such as urban soil, urban biodiversity, urban wildlife are discussed in detail and examples are evaluated in terms of utilizing ecology in urban design and planning.
KET571KENTSEL MEKANDA SU TASARIMI
WATER DESIGN IN URBAN
S303.06.03Çevre, mekan, kentsel mekan kavramları ve tanımları, Su tasarım ilkeleri, Kentsel mekanda su elemanının kullanım nedenleri, Kentsel mekanda su elemanının kullanım biçimleriEnvironment, space, urban space concepts and definitions. Water design principles. Reasons of using water elements in urban space. Forms of using water elements in urban design
MYL511TARİHİ ÇEVREDE KORUMA KAVRAM VE UYGULAMALARI
CONCEPT AND PRACTICE IN CONSERVATION OF HISTORICAL SITES
S303.06.03Koruma düşüncesinin gelişimi ve koruma kuramsalının temeli, korunacak değerler ve değerlendirme ölçütleri, anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler, korumada yasalar, uluslararası tüzüklerin değerlendirilmesi geniş bir perspektifte sunulur.The development of the idea about protection and the basis of perspective theoretic; the values that should be protected and its evaluation criteria; the factors that cause deterioration of monuments; protection laws and the evaluation for international regulations is presented in a broader way.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03
KET502KENTSEL TASARIM UYGULAMALARI-II
URBAN DESIGN PRACTICES-II
Z303.06.03Kentsel Planlama ve Tasarım kavramları, Kentsel Tasarım proje konusu kent veya kent parçasının kent bütünü ile ilişkisinin kurgulanması, analiz, program oluşturma, sentezleme, planlama ve uygulama ilişkileri dersin içeriğini oluşturmaktadırUrban Planning and Design Concepts, relating urban design project with the city or town, analysis, program creation, synthesis, planning and implementation relationships constitute the content of the course
KET532KENT İMAJI
IMAGE OF THE CITY
S303.06.03Ders içeriği, Kevin Lynch tarafından ortaya konulan kentsel imaj kuramını, kuramsal içeriği, uygulama örnekleri ve tüm boyutları ile ele alan bir yapıya sahiptir.The content involves design issues on urban spatial change, transformation, renewal, sustainability and quality. It can be claimed that change and transformation is a natural process if a city is considered as a living organism. There are points that cannot transform in the city context Replacing these points into daily city life is only possible with an outside intervention. These interventions, are coming forward as planning and architectural solution suggestions. This problem is seeming to be a periphery problem in the beginning, but also is coming forward in city centers. City growth skipping these points, generates the evacuation problem in city centers. The course, focusing on these points, is aiming to approach critically to solutions, and discuss solution suggestions in responsibility of architectural design.
KET552KAYNAK ENVANTER VE ANALİZİ
RESOURCE INVENTORY ANALYSIS
S303.06.03Peyzaj planlama çalışmaları kapsamında doğal, kültürel, sosyo-ekonomik ve görsel kaynakların envanter ve analizine yönelik bilgiler ve analiz yöntemleri ortaya konulur. Doğal kaynak bileşenleri ekolojik açıdan irdelenir. Doğal kaynak yönetimi açısından kaynak envanter ve analiz yöntemleri değerlendirilir.Within the scope of landscape planning studies, information and analysis methods are presented for inventory and analysis of natural, cultural, socio-economic and visual resources. Natural resource components are examined ecologically. In terms of natural resource management, resource inventory and analysis methods are evaluated.
KET592KENTSEL AÇIK ALANLARDA KENT MOBİLYALARI
URBAN FURNITURE IN URBAN OPEN SPACES
S303.06.03Kentsel mekan ve kent mobilyaları. Kent mobilyalarının tarihsel gelişimi. Kent mobilyası tasarım ölçütleri; işlevsel ölçütler, psikolojik ölçütler ve teknolojik ölçütler. Kent mobilyalarının sınıflandırılması. Alt yapıya bağlı kent mobilyaları; aydınlatma elemanları; bilgi iletişim ve işaret panoları, telefon kulübeleri, toplu taşıma durakları, meydan saatleri, su öğeleri. Alt yapıya bağlı olmayan kent mobilyaları; Oturma elemanları, çöp kutuları, bitki kapları, üst örtü öğeleri, zemin kaplamaları, bisiklet parkları, ağaç ızgaralar ve koruyucuları, oyun alanı elemanları, heykeller. Kent mobilyaları ve vandalizm.Kent mobilyalarının kullanıldıkları mekanla görsel ve işlevsel ilişkilerinin değerlendirilmesi, mekana en uygun kent mobilyasının seçimine ilişkin kararların geliştirilmesi. Farklı ülkelerde kentsel mekanlarda kullanılan kent mobilyası örnekleri.Urban space and urban furniture. Historical development of urban furniture. Design measures of urban furniture; functional measures, psychological measures and technological measures. Classification of urban furniture. Urban furniture related to infrastructure; enlightenment elements, information- communication and sign panels, telephone boxes, stops for public transportation, square watches, water elements. Urban furniture not related to infrastructure; sitting elements, waste baskets, plant holders, sheltering elements, paving, bicycle parks, tree grids, playground elements. Urban furniture and vandalism.Evaluation of visual and functional relation of urban furnitures with space. To develope choosing and deciding about urban furnitures which are the most suitable for the space. Different urban furnitures used in various urban spaces in the world.
MYL534KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
URBAN DESIGN AND LANDSCAPE ARCHITECTURE
S303.06.03Kentsel yerleşmelerde yapılı çevreyi oluşturan unsurlar ve kentsel mekanlar ortaya konulur. Kamusal dış mekan tasarımına yönelik temel ilkeler verilir. Kamuya açık alanların organizasyonu ve tasarımı kriterleri örneklerden yararlanarak değerlendirilir. Tasarım rehberleri ve işlevleri anlatılır. Seçilmiş kentsel tasarım projeleri tartışılır.In urban settlements, the elements that make up the built environment and urban spaces are revealed. Basic principles for public outdoor design are given. The organization and design criteria of public spaces are evaluated using examples. Design guides and functions are explained. Selected urban design projects are discussed.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE545DÖNEM PROJESİ
TERM PROJECT
Z000.010.00Problemin tanımı, çözüm seçenekleri, en uygun çözümün belirlenmesi, çözümün uygulanması, çözümün test edilemsi, çalışmanın raporlanması ve bir jüri önünde savunulması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE505DÖNEM PROJESİ
TERM PROJECT
Z000.030.00Problemin tanımı, çözüm seçenekleri, en uygun çözümün belirlenmesi, çözümün uygulanması, çözümün test edilemsi, çalışmanın raporlanması ve bir jüri önünde savunulması.Define the problem, alternative solutions, deciding the best solution, apllication of the solution, test the solution, reporting the work and defend it on a jury.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.