English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARCHITECTURAL DESIGN (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ARCHITECTURAL DESIGN (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MYL517İLERİ MİMARİ TASARIM ANALİZİ-I
ANALYSIS OF ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN-I
Z244.06.06
MYL551MİMARLIK TEMEL ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE TEMEL İLKELER
BASICS OF RESEARCH METHODS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE
Z303.06.03Temel araştırma, stratejik araştırma, uygulamalı araştırma, eylem araştırması, seçenek araştırması başlıklarında sistem ve araştırma adımlarının belirlenmesi.Determination of system and research steps on basic research, strategic research, practicing research, action research, multiple choice research fields
MYL525DEPREM BÖLGELERİNDE PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ
PRINCIPLES OF PLANNING AND DESIGN IN SEISMIC ZONES
S303.06.03Ders içeriği, doğal afetler, deprem olgusu, depremlerin oluşumu, deprem türleri, levha hareketleri, deprem zemin etkileşimi, zemin yapı etkileşimi, yapı davranışını etkileyen değişkenler, yatay ve düşey düzlem düzensizlikleri, yapılarda deprem risklerini belirleme yöntemleri, kentsel risk etmenleri, deprem etkilerinin imar planı kararları, kentsel tasarım ve mimari tasarım ile azaltılması, planlama ve kentsel tasarımda yönlendirici etmenler konularından oluşmaktadır.
MYL535YEŞİL MİMARLIKTA TEKNOLOJİ VE MALZEME SEÇİMİ
TECHNOLOGY AND MATERIAL CHOICE IN GREEN ARCHITECTURE
S303.06.03Yeşil mimarlık ve sürdürülebilirlik kavramları; yeşil mimarlıkta kullanılan yapım teknolojileri; mimari tasarımlarda sürdürülebilirlik ilkesine uygun malzeme seçim kriterleri; yeşil malzeme olarak anılan malzemelerin araştırılması; seçilen ödev konusunun rapor ve sunumunun hazırlanması.Green architecture and concepts of sustainability, green building technologies used in architecture, architectural design criteria for the selection of appropriate materials to the principle of sustainability, green material, known as investigation of materials, selected homework preparation and presentation of the subject report.
MYL539MİMARLIKTA TARİH, KURAM VE ELEŞTİRİ
HISTORY, THEORY AND CRITICS IN ARCHITECTURE
S303.06.03Mimarlık tarihi, teorisi ve eleştirisi bağlamında, mimarlık kültürü geleneğinde tarih boyunca ortaya çıkan metodolojik yaklaşımları irdelemek ve bilgi üretimini sorgulamak, mimarlık disiplini dahilinde bilgi üretimini ve yazınının gelişimine katkıda bulunmak ve bu bağlamda, mimarlık disiplinini daha iyi anlamak, daha doğru anlatmak ve mimari bilgi üretimini daha geniş ve kapsamlı bir çerçeve dahilinde ele alabilmektir.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MYL514İLERİ MİMARİ TASARIM -II
ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN-II
Z244.06.06
MYL553MİMARLIK TEMEL ALANINDA BİLİMSEL YAZI METODOLOJİSİNDE TEMEL İLKELER
BASICS OF SCIENTIFIC NOTATION METHODOLOGIES IN THE FIELD OF ARCHITECTURE
Z303.06.03Dersin içeriğinde, araştırmacıların genel olarak ihtiyaç duydukları araştırma yapma ve tez yazma konularında sürece dair pratik bilgilerin paylaşılması ve kriterlere dair bilgi verilmesi konu olarak yer alır.Course addresses common topics raised by postgraduate level researchers rather than dealing with all aspects of the research process. Issues covered range from the practicalities of producing a journal article to the role of theory in research.
MYL530SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KENTSEL GELİŞME:KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
SUSTAINABLE GREEN URBAN DEVELOPMENT: CONCEPTUAL FRAMEWORK AND CASE STUDIES
S303.06.03Günümüzde kentsel gelişmenin, karma kullanımı, bütünleşik ulaşım sistemini ve bütünleşik yeşil kentsel sistemi kapsayan sürdürülebilir planlama ve stratejik vizyon rehberliğinde gerçekleşmesi gerektiği kabul edilmektedir. Bu bağlamda, tarihi, kültürel ve çevresel kaynakları koruyan sürdürülebilir ve yaşanabilir toplumların oluşturulması için farklı kurgularda kamu / özel ve gönüllü sektör işbirlikleri zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, karar vericiler, denetleme mekanizmaları ve girişimciler sürdürülebilir planlama ve inşaat tekniklerini destekleyerek karbon salımını azaltıp, doğal ve yapılaşmış çevre arasındaki dengeyi muhafaza etmekle yükümlüdürler. Bu nedenle de, yeni sürdürülebilir kentsel gelişme / yeniden yapılaşma ticari, kurumsal ve eğitim kullanımları olduğu kadar, farklı konut alanları ve türleri de sağlamalıdır. Yeni sürdürülebilir kentsel uygulamalar / yeniden yapılaşmalar ticaret, kurumsal, eğitim kullanımları yanı sıra çeşitli konut tipleri, boyutları ve fiyat seçenekleri de sağlamalıdır. Bu karma-kullanımlı yapılaşmalar bünyesinde toplu taşıma duraklarına bağlanan yürüyüş yolları ve yayalaştırılmış caddeler ile birbirine bağlı caddeler ağının sağlanması, bir yandan hareketlilik seçenekleri sunarken öte yandan da araç kullanımını azaltarak hava kirlenmesini azaltır. Yürüyüş, bisiklet kullanımı ve diğer hareketlilik seçenekleri kolayca erişilebilir merkez ve çeperleri bulunan karma-kullanımlı mahallelerde teşvik edilmelidir. Bu bağlamda, Sürdürülebilir Yeşil Kentsel Gelişme: kavramsal çerçeve ve uygulama örnekleri YL dersi sürdürülebilir kentleşmenin birbiriyle ilintili üç temel bileşenini bir araya getirmektedir: •sürdürülebilirlik kavramı: politika, araştırma ve uygulama perspektiflerinden yaklaşarak kentsel sürdürülebilir gelişme üzerine güncel düşünce ve tartışmalar ile zaman içinde evrilen sürdürülebilirlik kavramlarına odaklanılması; •sürdürülebilir mekanlar: seçilen örnek uygulamalar / projeler üzerinden güncel kavramların çalışılması; ve •sürdürülebilir kentsel gelişmenin uygulanması: sürdürülebilir yeşil kentsel geliişmenin uygulanması için gerekli bilgi ve becerilerin anlaşılması.Urban development should be guided by a sustainable planning and management vision that promotes interconnected green space, a multi-modal transportation system, and mixed-use development. The common theme is to move towards low carbon / zero carbon development and eco-retrofitting. Diverse public and private partnerships should be used to create sustainable and liveable communities that protect historic, cultural, and environmental resources. In addition, policymakers, regulators and developers should support sustainable site planning and construction techniques that reduce pollution and create a balance between built and natural systems. New sustainable urban developments / re-developments should provide a variety of commercial, institutional, educational uses as well as housing styles, sizes and prices. The provision of foot-paths and private streets, connected to transit stops and an interconnected street network within these mixed-use developments provides mobility options and helps reduce pollution by reducing use of cars. Walking, bicycling, and other mobility options should be encouraged throughout the mixed-use neighbourhoods with easily accessed centres and edges. In this context, the Sustainable Green Urban Development: Conceptual framework and case studies MPhil Unit brings together three key interrelated aspects of sustainable urbanism: •concept of sustainability: a focus on the evolving concepts of sustainability over time and the current thinking and debates on urban sustainable development from policy, research and practice perspectives; •sustainable places: the study of current concepts through the selected case studies and projects; and •delivering sustainable urban development: understanding of the skills and knowledge required to deliver sustainable green urban development.
MYL532KENTSEL DÖNÜŞÜM / YENİLEME KAVRAM VE UYGULAMALARI
URBAN RENOVATION/TRANSFORMATION CONCEPTS AND PRACTICES
S303.06.03Kentsel mekansal değişim, dönüşüm, yenileme, sürdürülebilirlik ve kalite bağlamında mimari tasarım sorunları. Kent yasayan bir organizma olarak düşünüldüğünde değişim ve dönüşümün bunun doğal isleyişinin bir parçası olduğu söylenebilir. Kentsel bağlamda dönüşemeyen noktalar zaman zaman açığa çıkmaktadır. Bu noktaların kentin gündelik yaşamına yeniden döndürülmesi ancak dışarıdan müdahale ile mümkün olabilmektedir. Bu müdahaleler, planlama ve mimari çözüm önerileri olarak karsımıza çıkmaktadır. Başlangıçta bir çeper problemi olarak karsımıza çıkan bu sorun kent merkezlerinde de karsımıza çıkmaktadır. Bu noktaların atlanarak kentin büyümesi beraberinde merkezlerin boşalması sorununu üretmiştir. Ders, bu noktalar üzerine yoğunlaşarak, getirilen çözüm örneklerine eleştirel yaklaşmayı ve mimari tasarımın sorumluluklarında çözüm önerilerini tartışmayı hedeflemektedir.The content involves design issues on urban spatial change, transformation, renewal, sustainability and quality. It can be claimed that change and transformation is a natural process if a city is considered as a living organism. There are points that cannot transform in the city context Replacing these points into daily city life is only possible with an outside intervention. These interventions, are coming forward as planning and architectural solution suggestions. This problem is seeming to be a periphery problem in the beginning, but also is coming forward in city centers. City growth skipping these points, generates the evacuation problem in city centers. The course, focusing on these points, is aiming to approach critically to solutions, and discuss solution suggestions in responsibility of architectural design.
MYL534KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
URBAN DESIGN AND LANDSCAPE ARCHITECTURE
S303.06.03Kentsel yerleşmelerde yapılı çevreyi oluşturan unsurlar ve kentsel mekânlar. Kamusal dış mekân tasarımına yönelik temel ilkeler. Kamuya açık alanların organizasyonu ve tasarımı. Tasarım rehberleri ve işlevleri Seçilmiş kentsel tasarım projelerinin tanıtılması, değerlendirilmesi.Elements of the built environment and urban spaces in urban settlements. The basic principles for the design of outdoor public places. Organization and design of public spaces. Evaluation and the introduction of the urban design projects with selected design guides and the functions.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE545DÖNEM PROJESİ
TERM PROJECT
Z000.010.00Problemin tanımı, çözüm seçenekleri, en uygun çözümün belirlenmesi, çözümün uygulanması, çözümün test edilemsi, çalışmanın raporlanması ve bir jüri önünde savunulması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.