English

FACULTY OF ENGINEERING-CIVIL ENGINEERING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-CIVIL ENGINEERING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FIZ107FİZİK-I
PHYSICS -I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
INM111MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ENGINEERING
Z202.04.02Mühendislik Alanlarının tanıtılması, İnşaat mühendisliğinin gelişimi, İnşaat Mühendisinin çalışma alanları, İnşaat mühendisliğinin diğer mühendislik dallarıyla ilişkileri, İnşaat Mühendisliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler, İnşaat mühendisliğinin uzmanlık dallarının ayrı ayrı tanıtılması.Brief history of cosmos, development of civilization, science and technology, development and education of civil engineering, sustainable development, environment and engineering, feasibility design and project management, codes for construction, bearing capacity, civil engineer in the future, special civil engineering structures, site visit, engineering design work submission.
KIM107GENEL KİMYA
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The peryodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermoleculelar forces.
MAT151MATEMATİK-I
MATHEMATICS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuzda limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların, yüksek mertebeden türevler, Rolle, ortalama değer ve Cauchy teoremleri, L’Hospital kuralı, belirsizlik halleri, Newton yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Fundamental conceptions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential ve logarithmic functions, limit of single-valued functions, properties of limit, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives ,rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions implicit differentiation, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL103BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z202.02.02İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaComputer Operating principle, Basic equipment of a computer, Software and Office application programs.
FIZ108FİZİK-II
PHYSICS -II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
INM112TEKNİK RESİM
TECHNICAL DRAWING
Z122.05.03Mühendislik çizimine giriş, Çizim Aletleri ve Kullanılışı, Standart Yazı ve Rakamlar, Çizgi Tekniği, Ölçek Kavramı ve Ölçülendirme, İzdüşüm Kuralları, Plan, Kesit ve Görünüşlerle İlgili Çalışmalar, Proje ve Uygulama Projeleri Çalışmalarında Gerekli Olan Kurallara İlişkin Çalışmalar ,Yatay ve Düşey Kesit Alma, Detay Resimler, Nokta, Doğru ve Düzlemler, Cisimlerin İzdüşümleri, Açılar, Eğim Açıları, Arakesit, Transformasyon Metodları, Düzlem, Düzlem Değiştirme, Yatırma ve Kaldırma, AutoCAD ekranının özellikleri, Komutların kullanılışı, AutoCAD’te çalışma sistemleri, Nesne yakalama özellikleri, Nesne seçme özellikleri, Proje çizmek, Katman, katman özellikleri, Kavramsal AutoCAD komutları, Sorgulama komutları, AutoCAD’te yazı, Ölçülendirme, Dolgu komutları, Diğer çizgi çeşitleri, F tuşları, Blok oluşturmak, Parametreler, AutoCAD’te perspektif (Eğik perspektif, İzometrik perspektif, Dimetrik perspektif), Baskı almakIntroduction to Engineering Drawing, Drawing Instruments and Their Uses, The Standard Text and Figures, Line Technique, Scale Concept and Measurement, Projection Rules, Plans, Sections and appearances Related Studies, Studies on the Code Project and Application Projects required for their work, horizontal and vertical cross-section for receiving, Detailed images, point, line and planes, Projections of bodies, lines, slope angles, intersection, transformation methods, Plane, Plane Switching, Tilting and Lifting the AutoCAD screen features, use of commands, AutoCAD operating systems, object capture properties, pick object features of the project to draw the layer, the layer properties, Conceptual AutoCAD commands, query commands, AutoCAD texting, dimensioning, Fill commands, the other line types, F keys, create a block, parameters, AutoCAD perspective (angular perspective, isometric perspective, Diametric perspective)
INM124GENEL JEOLOJİ
GENERAL GEOLOGY
Z202.04.02Dünyanın Oluşumu, Evrim, Yapı Doğal Malzemesi, Çizgisel Mühendislik Yapı Yerlerinin Seçimi, Deprem-Taşkın-Yer Kayması-Çığ gibi Doğal Afetlerin Oluşumu ve Önlenmesi, Taşıma gücü ile ilgili Deney, Gözlem ve Hesapların Yapılması, Kazı Yamaç Oranlarının Belirlenmesi, Jeoteknik Sorunların Ana Nedeni olan Su-Süreksizlik-Kil (SSK) üçlüsünün Güncel Örnekler ve ilgili Hesaplamalarla Kavratılması.Formation of earth, evolution, structure of natural materials, selection of linear engineering construction sites, formation and prevention of natural disasters such as earthquake-Flood-Landslide-avalanche, Bearing Capacity related experiments, observations and calculations, determination of rates of slope excavation, teaching water-discontinuity-Clay (SSI) trio which is one of the main problems in geotechnical engineering with current examples and calculations.
MAT148MATEMATİK-II
MATHEMATICS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral ,Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
INM211MESLEKİ İNGİLİZCE
PROFESSIONAL ENGLISH
Z202.03.02Ağırlıklı olarak İnşaat Mühendisliği’ne yönelik öğrencilerin karşılarına çıkabilecek İngilizce teknik terimlerin tanıtılması, İngilizce teknik yazı yazma ve yazıların tercüme edilmesi (akademik İngilizce yayınlardan örnekler alınıp incelenmesi), İngilizce olarak teknik rapor ve özgeçmiş hazırlama.English technical terms that a civil engineering student and practicing civil enginers may confront, , technical writing and translation of scientific material (academic examination of samples taken in English publications), writing CV and technical reports.
INM217SAYISAL YÖNTEMLER
NUMERICAL METHODS
Z303.05.03Bu ders öğrencilere ilk olarak temel optimizasyon problemlerini ve sezgisel çözüm metodlarını öğretmeyi daha sonra ise sayısal yöntemlerin matematik bilimi ile ilgili temel çözüm yöntemlerini öğretmeyi hadefler.Properties of numerical methods and basic steps in numerical solutions. Errors and error sources. Finite differences method.
INM247STATİK
STATICS
Z404.06.04Vektör cebri hakkında temel kurallar, mekanikte önemli vektörel büyüklükler, maddesel nokta mekaniğinde düzlemsel kuvvetlerin statiği, maddesel nokta mekaniğinde uzaysal kuvvetlerin statiği, rijit cisimlerin statiğinde eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi, taşıyıcı sistemlerin statiğine giriş, kafes sistemler, karmaşık sistemler ve diğer uygulamalar, sürtünme kuvvetleri, yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri, virtüel iş metoduBasic rules of vector algebra, vector quantities of mechanics, mechanics of particles statics of plane forces, body forces, equivalent force system, statics of rigid bodies, equilibrium of rigid bodies, introduction to the statics of load carrying systems , trusses, complex systems and other applications, frictional forces, centroids, the method of virtual work.
INM251MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
ENGINEERING ECONOMICS
Z202.04.02Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz, nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi, alternatif değerlendirme metotları, şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları, amortisman ve vergi, enflasyon etkisi.Economic analysis of engineering and managerial decision-making, cash flow, the effect of time and interest rate on money and physical assets, alternative assessment methods, present value, future worth, annual worth, rate of return and benefit, cost ratios, depreciation and tax, the effect inflation.
INM281MALZEME BİLİMİ
MATERIAL SCIENCE
Z223.05.04Malzemelerin sınıflandırılması / Malzemenin iç yapısı / Malzemelerin Fiziksel Özellikleri: Yoğunluk, Özgül Ağırlık, Porozite, kompasite, Su Emme yüzdesi, Kapilarite, Permeabilite) / Malzemelerin Mekanik Özelikleri: Gerilme, Birim şekil değiştirme, Elastik Davranış, Elastik ve Plastik Davranış, Süneklik Kavramı, Sünme, Gevşeme, Sertlik, Tokluk, Rezilyans / Malzemelerin Isıl Özelikleri: Isı İletkenliği, Isı Yayınımı, termik gerilmeler, genleşme derzleri / Malzemelerin Akustik Özellikler,: Yayılım Süresi, Gürültü Kontrolü.The atomic structure of materials, atomic bonding, bonds relationships between material properties, crystal systems, crystal types, crystal geometry, crystallographic directions and planes, amorphous structures, solid solutions, atomic diffusion, the crystal structure defects, materials, physical, thermal and mechanical properties of the strain , ductility, fatigue, fracture, physical properties, unit weight, impermeability, water absorption, the classification of construction products, calcium-based binders, gypsum, lime and cement, Portland cement hydration, experiments are performed on cements, cement types produced in Turkey, the classification of the aggregates , harmful substances in aggregates, physical and mechanical properties of aggregates, aggregate grading, fresh concrete properties, processability, weathering, bleeding and uniformity, the experiments are performed on the fresh concrete, mixing water, concrete, chemical additives, mineral additives, hardened concrete properties, factors affecting the strength of concrete, concrete creep, concrete shrinkage, durability of hardened concrete, concrete mix designs, custom concrete.
INM291MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-I
ENGINEERING MATHEMATICS-I
Z202.05.02Matris tanımı, Matrislerde toplama ve çarpma/ Bir kare matrisin transpozesi, Bazı Özel Matrisler/Denk matrisler, Bir matrisin rankı, /Determinantlar ve özellikleri, Ek matris, bir matrisin tersi/ Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm yöntemleri/ Vektörler/ Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık/ Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri, Cayley - Hamilton TeoremiMatrix definitions, Addition, Scalar Multiplication, And Transposition, Square matrices, Introduction to Determinants, Properties of Determinants, Matrix Multiplication, Matrix Inversion, Systems of Linear Equations, Vector Spaces and Subspaces , Linearly Independent Sets; Bases, Eigenvalues And Eigenvectors , Cayley - Hamilton Theorem
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
INM230ÖLÇME VE VERİ DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND DATA ANALYSIS
Z303.05.03İnşaat mühendisliğinde deneyin önemi, deneysel cihazları öğrencilere tanıtmak, Mühendislikte kullanılan birimlerin tanıtımı, Deneysel verilerin istatistiksel analizi, Hata tipleri ve hata analizi, en küçük kareler yöntemi, İnterpolasyon ve Regresyon yöntemleri, Veri toplama ve değerlendirmesi, Rapor yazma ve sunuş teknikleri.Importance of experiment in civil engineering, introduction of experimental devices to students, presentation of engineering units, statistical analysis of experimental data, error types and error analysis, least squares method, interpolation and regression methods, data collection and evaluation, report writing and presentation techniques.
INM240DİNAMİK
DYNAMICS
Z303.03.03Parçacık kinematiği; parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum; rijit cismin düzlemsel kinematiği; rijit cismin düzlemsel kinetiği: Kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum, rijit cismin üç boyutlu kinematiği, titreşimler.Particle kinematics, kinetics of particles: Force and acceleration, work and energy, impulse and momentum. Planar kinematics of rigid bodie, planar kinetics of rigid body: Force and acceleration, work and energy, impulse and momentum; three-dimensional kinematics of rigid bodies, vibrations.
INM248MUKAVEMET-I
STRENGTH OF MATERIALS-I
Z404.06.04Temel prensipler, mukavemetin dayandığı temeller, dış kuvvetler, iç kuvvetler, kuvvet diyagramları, gerilme şekil değiştirme, gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları (Hooke yasası), katı cisimlerin mekanik özellikleri, kırılma teorileri, emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, kesit tesiri diyagramları, atalet momenti, basit mukavemet halleri (eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, basit eğilme).Basic principles, foundations of strength of materials, external forces, internal forces, force diagrams, axial stress and axial strain, stress stain relationships for elastic materials, the safety factor and allowable stress, torsion of circular shafts, pure bending,shear force and shear stress, stress/strain transformation equations with examples for two dimensional states of stress and strain; Mohr's circle.
INM282YAPI MALZEMELERİ
CONSTRUCTION MATERIALS
Z122.04.03Yapı malzemelerine giriş, Agregalar, Çimentolar, Kireç ve Diğer bağlayıcılar, Beton, Beton karışım hesabı, Özel üretim betonlar, Beton karışım hesabı uygulamalası, inşaatta kullanılan diğer malzemeler.Natural stones, aggregates, binder materials; lime, cements and puzzolans, admixtures, factors affecting strength of concrete , properties of fresh concrete, mixture design, the production , placing, compaction and curing of fresh concrete, metal, alloys, steels, timber and ceramics.
INM292MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-II
ENGINEERING MATHEMATICS-II
Z202.05.02Diferansiyel denklemler ve elde edilişi, çözümlerinin tanımı, birinci dereceden genel diferansiyel denklemler, değişkenlerine ayrılabilen denklemler, lineer denklemler, homojen denklemler, tam diferansiyel denklem ve integrasyon çarpanı, yüksek dereceden diferansiyel denklemler ve uygulamaları, sabit katsayılı homojen denklemler, homojen olmayan denklemler, sabitin değişimi veya Lagrange yöntemi, sabit katsayılı yüksek dereceden diferansiyel denklemler, ikinci dereceden sabit katsayılı denklemler, değişken katsayılı lineer denklemler, Cauchy Euler denklemleri, Laplace dönüşümü, sınır değer problemlerinin çözümü, lineer diferansiyel denklemler sistemi, sabit katsayılı sistemler için operatör yöntemi.Differential equations and their derivations, definition of the solutions, first order general differential equations, separable equations, linear equations, homogeneous equations, exact differential equations and integrating factor, higher order differential equations and their applications, homogeneous equations with constant coefficients, non-homogeneous equations, change of the constant or the Lagrange method, higher order differential equations with constant coefficients, linear differential equations with variable coefficients, Cauchy Euler equations, Lagrance transform, solution of boundary value problems, systems of linear differential equations, the operator method for systems with constant coefficients.
INM294OLASILIK VE İSTATİSTİK
PROBABILITY AND STATISTICS
Z303.05.03İstatistikte kullanılan temel kavramlar, Aritmetik ortalama, Geometrik ortalama, Harmonik Ortalama, Medyan, Mod, olasılık teorisi, normal dağılım, lognormal dağılım, korelasyon analizi, regresyon analizi.Basic concepts in statistics, arithmetic avarage, geometric avarage, harmonicavarage, median, mode, probability theory, normal distribution, lognormal distribution, correlation analysis, regression analysis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
INM323ZEMİN MEKANİĞİ-I
SOIL MECHANICS - I
Z324.05.05Zeminlerin oluşumu ve temel fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, tane büyüklüğü dağılımı, kıvam limitleri, sınıflandırma sistemleri, zemin suyu etkileri, zeminlerin geçirimliliği, zeminde su akımı, kompaksiyon, toplam gerilme, efektif gerilme kavramları.Formation of soils and their basic physical properties, soil classification, grain size distribution, consistency limits, classification systems, the effect of groundwater, soil permeability, ground water flow, compaction, total stress, effective stress concepts.
INM341YAPI STATİĞİ-I
STRUCTURAL ANALYSIS-I
Z404.05.04Genel bilgiler, yapı sistemleri, yükler, yapı statiğinde yapılan kabuller ve idealleştirmeler, kuvvet sistemleri, kuvvetler, yükler, mesnet tepkileri, iç kuvvetler, denge denklemleri, düzlem sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, izostatik düzlem sistemler, dolu gövdeli sistemler:basit kiriş, çıkmalı kiriş, konsol kiriş, Gerber kirişler, basit çerçeveler, üç mafsallı çerçeveler, gergili çerçeveler, bileşik çerçeveler, endirekt yüklü sistemler, kafes sistemler, düzlem sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı, tesir çizgilerinin tanımı, basit kirişin tesir çizgisi, çıkmalı kirişin tesir çizgisi, konsol kirişin tesir çizgisi, Gerber kirişlerin tesir çizgisi, basit çerçevelerin tesir çizgisi, üç mafsallı çerçevelerin tesir çizgisi, bileşik çerçevelerin tesir çizgisi, kafes sistemlerin tesir çizgisi.General information, structural systems, loads, assumptions and idealizations used in structural statics, force systems, forces, loads, reactions, internal forces, equilibrium equations, calculation of planar structures subject to static loads, statically determinate planar systems, full-bodied systems, indirect systems, calculation of systems subject to live loads, definition of influence, Gerber systems, cables.
INM361ULAŞTIRMA
TRANSPORTATION
Z303.04.03Giriş ve temel kavramlar, yolu kullananların özellikleri, taşıt hareketleri, karayolu trafiğinin özellikleri, yolların kapasitesi, yolun geometrik özellikleri ve standartların seçimi, güzergâh araştırması, yatay kurbalar ve dever, geçiş (birleştirme) eğrileri, boykesit ve düşey kurba, kent yollarının planlanması, kavşaklar, karayolunda drenaj.Introduction, definitions of highway components, characteristics of road users and vehicles, vehicle movements, general characteristics of highway traffic, highway capacity, selection of highway geometric standards, location survey, horizontal curves and super-elevation, transition curves, road profile and vertical curves, planning of urban roads, intersections, highways drainage.
INM371AKIŞKANLAR MEKANİĞİ-I
FLUID MECHANICS-I
Z223.04.04Akışkanların fiziksel özellikleri, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, bir boyutlu akımların temel denklemleri, ideal akışkanların bir boyutlu akımları, gerçek akışkanların iki boyutlu akımları, ideal ve gerçek akışkanların iki boyutlu akımları, boyut analizi.Physical properties of fluids, fluid statics, fluid kinematics, basic equations of one-dimensional flow, one-dimensional flow of ideal fluids, two dimensional flow of real fluids, two-dimensional flow of ideal and real fluids, dimensional analysis
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
INM311COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
S202.03.02Temel CBS bilgisi, kullanım alanları, İnşaat Mühendisliğinde CBS kullanımı hakkında bilgi verilmektedir.Basic knowledge of GIS and using areas is showed.
INM325ÇEVRE GEOTEKNİĞİ
ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS
S202.03.02Atıkların Oluşumu, Katı Atıklarla İlgili Standartlar ve Yasal Düzenlemeler, Geoteknik Mühendisliği Açısından Saha Seçimi, Atıkların ve Zeminlerin Geoteknik Indeks Özellikleri, Atıkların Mukavemet ve Sıkışma Özellikleri, Çevresel Zemin İncelemeleri, Gaz ve Sızıntı Suyu Oluşumu ve Zemin Yapısı İlişkisi konularinda İnsaat Mühendisi adaylarina bilgi verme. Evsel, Endüstriyel Atıklar ve Zeminlerin Hidrolik Özellikleri, Mevcut Katı Atık Depolama Sahalarının İyileştirmesi ve Stabilizasyonu, Katı Atık Depolama Sahalarının Geoteknik Tasarım İlkeleri, Katı Atık Dolgularının Stabilite Analizi ve Tasarımı, Atık ve Zeminlerin Oturması. Uçucu Küllerin Geoteknik Özellikleri ve İnşaat Uygulamalarında Kullanılması, Uygulamadan Örnekler.
EEE335YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
RENEWABLE ENERGY SOURCES
F303.05.03Yenilenebilir ve Yenilenemez tüm enerji kaynaklarını anlayabilir, aralarındaki farkları öğrenir, neden birini diğerine tercih etmemiz gerektiğini kavrar.
OMH308İLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.05.03Dersin Meslek Eğitimini Sağlamaya Yönelik Katkısı Bu ders meslek eğitimi ve mesleki kariyerin geliştirilmesi yönünde katkı sağlamaktadır. Üretim ve hizmet konularında çalışacak olan öğrencilerimiz ileri kalite ve toplam kalite uygulamalarını yapabilmelidir. İleri toplam kalite yöntemleri dersi öğrencilerimizin başarılarında ve mesleki gelişmelerinde bu ders çok faydalı olacaktır.Covers the philosophy of TQM. Describe the differences between ISO 9001 2008 and ISO 9001 2015 versions of quality management systems. What is this quality improvement system and what is this seven quality control tools.
TKS459GEO TEKSTİLLER
GEO TEXTILES
F303.05.03Geotekstillerin tarihçesi, malzeme yapı ve özellikleri, kullanım alanları ve örnek uygulamalarını kapsar.History, material structures and properties, usage areas and sample applications of Geotextiles
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
INM342YAPI STATİĞİ-II
STRUCTURAL ANALYSIS-II
Z404.05.04Çubuklarda şekil değiştirmeler, enerji teoremleri, kesitlerin yer değiştirme ve dönmelerinin enerji yöntemleri ile hesabı, hiperstatik sistemlerin hesap yöntemleri, kuvvet yöntemi/ hiperstatik sistemlerde yer değiştirmelerin hesabı, yerdeğiştirme yöntemi, Cross–moment dağıtma yöntemi, tesir çizgileri ve elverişsiz yüklemeler.Deformations in rods, energy theorems, calculation of displacement and rotation of the sections with energy methods, calculation methods for statically indeterminate systems, the force method / indeterminate systems and displacement calculations, displacement method, cross-moment distribution method, influence lines and unfavorable loadings.
INM344BETONARME-I
REINFORCED CONCRETE-I
Z404.05.04Betonarme Yapıların Limit Durumlara Göre Tasarımı. Betonarmenin Davranışı ve Tasıma Gücü. Basit Eğilme Altında Kesit Hesapları. Bileşik Eğilme Altında Kesit Hesapları. Kesme ve Burulma. Donatının Kenetlenmesi. İşletilebilme Limit Durumlarına Göre Hesap esasları.Design of RC members according to limit states. Bond and development. Behavior of reinforced concrete and ultimate strength. Analysis and design of beams for flexure. RC Members under Shear and torsion. Analysis and design of columns subjected to axial loads. Analysis and design of columns subjected to combined axial load and bending. Analysis and design of biaxially loaded columns. Serviceability limit states of RC members.
INM346ÇELİK YAPILAR
STEEL STRUCTURES
Z303.04.03Çelik yapı sistemleri, kullanım yerleri, çelik yapı malzeme türleri, çelik malzemenin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları ve yapılara etkiyen yükler, çekme yükleri altındaki elemanlar, basınç yükleri altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar, bulonlar, perçinler, kaynaklar, statik ve dinamik yük hesapları, çelik yapıları korozyon ve yangın gibi etkilere karşı koruma yöntemleri.Steel structure systems and their usage, types of steel construction materials, mechanical properties of steel material, structural design approaches and loads acting on structures, elements under tensile loads, elements under pressure loads, structural members under the influence of bending or axial loads and bending moments, bolts, rivest, welds, static and dynamic load calculations, methods for the protection steel structures against corrosion and fire.
INM374HİDROLİK
HYDRAULICS
Z223.04.04Boyut analizi ve Pi teoremi, model benzeşimi, basınçlı akımlar, sürekli ve yersel yük kayıpları, boru sistemlerinin çözümü, çok hazneli boru şebekeleri, serbest yüzeyli akımlar, enkesit boyutlandırılması, hidrolik yönden en uygun kesit, ani ve tedrici hareketler, özgül enerji, yüzeysel sıçrama, tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin değişimleri, tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin hesabı, kanal kontrolları, orifis ve savaklar.Dimensional analysis and Pi theorem, model simulation, pressure flows, continuous and terrestrial energy losses, the solution of pipe systems, multi-chamber pipe networks, free-surface flows, cross-sectional dimensions, the most appropriate cross-section with respect to hydraulics, sudden and gradual movements, specific energy, surface jumping, change of water surface in gradually varying movements, calculation of water surface for gradually varying movements, channel controls, orifices and weirs.
ISG302İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavramsal çerçevesi, ulusal ve uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler, İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler, örnek olaylar, tekstil sanayisinde yaşanan iş kazalarının incelenmesi ve alınacak önlemler.Basic concepts related to Occupational Health and Safety (OHS), national and international standards, causes of occupational accidents and occupational diseases, results and prevention, basic regulations in OHS legislation, case studies, work incidents in textile industry and precautions to be taken.
YUM305YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
INM324ZEMİN MEKANİĞİ-II
SOIL MECHANICS - II
S202.03.02Zemin mekaniğinin temelleri, elastik-plastik denge, düşey zemin basınçları, zeminlerin kesme direnci, Mohr-Coulomb yenilme kriteri, zeminlerde düşey gerilme dağılımı, noktasal, cizgisel ve alansal yükler, zeminlerin elastik ve konsolidasyon oturması, bir boyutlu konsolidasyon teorisi, aktif ve pasif yanal basınçların hesabı, Rankine ve Coulomb yanal basınç hesaplama teorileri, statik ve dinamik (depremsel) yanal itkilerin hesabı, yeraltı suyunun düşey ve yanal basınca etkisi, sıvılaşma.Fundamentals of soil mechanics, elastic and plastic stability, lateral earth pressures, shear strength of soils, Mohr-Coulomb failure criterion, stress distribution in soils, point, line and distributed loads, elastic and consolidation settlement of soils, one-dimensional consolidation theory.
INM348YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS
S202.03.02Depremler, deprem çeşitleri, oluş teorileri, deprem parametreleri, yapısal titreşimler, BSD sistemler, ÇSD sistemler, serbest ve zorlanmış titreşimler, eşdeğer deprem yükü ve davranış spektrumu konsepti, nümerik çözüm yöntemleri, BSD sistemlerde doğrusal olmayan davranış, deprem mühendisliğinde özel konular.Earthquakes, types of earthquakes, earthquake parameters, structural vibrations, SDOF systems, MDOF systems, free and forced vibrations, Equivalent Seismic Load Method and response spectrum concept, numerical solution methods, nonlinear behavior of SDOF systems, special topics in earthquake engineering.
GDM330GIDA TEKNOLOJİLERİ
FOOD TECHNOLOGIES
F303.05.03Gıdaların Bileşimleri ve Beslenme Fizyolojisi Açısından Önemleri / Gıda İşlemede Kalite ve Etkili Faktörler / Su Aktivitesi / Gıda Muhafaza Yöntemleri / Gıdaların Fiziksel Özellikleri / Gıda İşlemede Reolojik Özellikler ve Önemleri / Pastörizasyon ve Sterilizasyon / Konserve Teknolojisi / Meyve Suyu Üretim Teknolojisi / Konsantre Üretim Teknikleri / Gıdaların Ambalajlanması
MAK314MÜHENDİSLİKTE PROJE YÖNETİMİ
ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT
F303.05.03Proje, proje yönetimi, proje gereksinimi, proje paydaşları, proje planı, proje yaşam çevrimi, fikir geliştirme, kontrol ve izleme, proje bütçesi oluşturma, insan kaynakları yönetimi, proje başarı kriterleri, proje destekleri.The project, project management, project requirements, project stakeholders, project plan, project life cycle, idea development, control and monitoring of the project´s budget creation, human resources management, project success criteria, project funding.
TKS365EV TEKSTİLLERİ
HOME TEXTILES
F303.05.03Ev tekstilinde kullanılan kumaş çeşitlerinin (Döşemelik Kumaşlar, Perdelik Kumaşlar, Nevresimlik Kumaşlar, Pikelik kumaşlar ) yapısal özelikleri, ev tekstili kumaşlarında renk ve özellikleri .
TKS422İŞ DEĞERLENDİRME
BUSINESS REVIEW
F202.05.02İş değerlendirmenin çeşitleri , analitik iş değerlendirme,ücret grupları oluşturma.Job evaluation types, analytical job evaluation, wage creating groups.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
INM421TEMEL MÜHENDİSLİĞİ-I
FOUNDATION ENGINEERING-I
Z324.04.05Zemin incelemeleri, büro ve arazi çalışmaları, sondajlar ve numune alma metodları, arazi ve laboratuvar deneyleri, yüzeysel (tekil, şerit ve radye) temeller ve tasarımları, temellerin düşey yükler ve yanal yükler altındaki tasarımları, temelaltı zeminin iyileştirilmesi, yeraltı su tablasının sığ (yüzeysel) temellere etkisi ve yeraltı su tablasının indirilmesi.Soil investigation, office and field works, drilling and sampling methods, field experiments, the superficial (footing, strip and raft) foundations and their designs, design of deep foundations and pile foundations under the influence of vertical loads, basic ground improvement methods.
INM451ŞANTİYE YÖNETİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO CONSTRUCTION MANAGEMENT
Z202.02.02Şantiye genel ön hazırlıkları, şantiyede yer tertibi, şantiye planlaması, şantiye şefinin görevleri, inşaat rizikoları ve sigorta, taşeronlar ve şantiye, şantiye düzenleme ve kurulması esasları, şantiye tesisatının genel ve ayrıntılı incelenmesi, bşantiye barakaları, yapı elemanlarının poz numaralarına göre metraj hesapları, örnek proje üzerinde keşif çıkarılması, yapım proseslerine giriş, kontrat ve borçlanma ve programlama, proje kontrol tahmini, verimlilik modelleri ve yapım ekonometresi. Mühendislik Ekonomisi ve Nakit Akışları, Risk Yönetimi, Kamu İhale Kanunu, Kalite Yönetimi, İhaleler ve Çeşitleri, ihale Mevzuatı, Sözleşme ve Şartnameler, İhale Süreçleri, Hakedişler, Geçici ve Kesin Kabuller, İş Programları Türleri, Ağ Diyagramların Kurgulanması, Kritik Yolun hesaplanması.General construction site preparation, site planning, site supervisor tasks, construction risks and insurance, contractors, and construction site, construction sites and the establishment of regulatory principles, the general and detailed examination of site installations, concrete preparation site, the employer and construction control organization, contractor's site organization, construction site establishment, construction site personnel, site office, machines used on site, equipment and component parts, assembly and installation costs, site sheds, according to the numbers of structural elements posing footage calculations, removal of the sample project on the exploration, introduction to production processes, contract and borrowing and programming, estimated project control, productivity models and construction econometry.
INM471SU KAYNAKLARI-I
WATER RESOURCES-I
Z324.05.05Su kaynaklarının geliştirilmesi, Türkiye'nin su kaynakları, akarsu morfolojisi, akarsu yatağının oluşumu ve dengesi, akarsu düzenlemesi, koruma ve daraltma yapıları, taşkın kontrolü, taşkın hesapları, taşkın ötelenmesi, taşkın kontrolü yapıları, havzanın korunması, su alma yapıları, bağlamalar, savak kapasitesi, hidrolik ve statik profil, barajlar ve baraj hazneleri, ağırlık barajları, kemer barajlar, enerji kırıcı yapılar, hidrolik sıçrama havuzları.Development of water resources, Turkey's water resources, river morphology, formation and balance of river beds, river regulation, protection and narrowing structures, flood control, flood calculations, flood routing, flood control structures, watershed protection, water intake structures, regulators, sluice capacity, hydraulid and static profile, dams and reservoirs, gravity dams, arch dams, energy dissipators, hydraulic jump pools.
INM491ÇELİK YAPILARIN TASARIMI
DESIGN OF STEEL STRUCTURES
Z303.04.03Bir çelik yapının sabit yük, kar ve rüzgâr yüklerine göre statik hesabının yapılması; kesit ve birleşim hesaplarının yapılması; yapının stabilitesinin sağlanması ve gerekli detayların çizilmesi.To perform static analysis of a steel structure under dead, snow and wind loads; to design sections and connections; to ensure the stability of the structure and to draw detail drawings.
INM493BETONARME YAPILARIN TASARIMI
DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Z303.04.03Döşeme hesapları, kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi, düşey yüklere göre çerçeve hesapları, deprem hesapları, iç kuvvetlerin süperpozisyonu, kiriş kesit hesapları, kolon kesit hesapları, temel hesapları, çizimler: kat kalıp planları, temel planı, kolon aplikasyon planı, kiriş detayları, temel detayları.Slab design, preliminary design of beams and columns, obtaining the internal forces of the frame due to vertical loads, obtaining the internal forces of the frame due to earthquake loads, superposition of the internal forces, section design of the beams, section design of the columns, section design of the footings, drawings
INM495DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI
EARTHQUAKE RESISTANT STRUCTURAL DESIGN
Z202.03.02Depremler: Yer Hareketinin Özellikleri ve Deprem Parametreleri, Basit Yapıların Deprem Hesabı, Elastik ve Hesap Spektrumlarının Hesabı ve Kullanılışı, Eşdeger Statik Yöntem, Modal Spektral Hesap, Deprem Yönetmelikleri, Sünek Yapı Tasarımı ve Önemi, Betonarme, Çelik ve Prefabrike Yapıların Sünek Tasarımı Esasları, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Diger Pasif ve Aktif Yöntemler, Yapılarda Deprem Hasarları, Mevcut ve Hasarlı Yapıların Tamir ve Güçlendirilmesi. Proje rapor hazırlamak.Earthquakes: Characteristics of Ground Motions and Earthquake Parameters, Earthquake Design of Simple Structures, Determination and Application of Elastic and Design Spectras, Equivalent Static Method, Modal Spectral Design, Earthquake Codes, Design of Ductile Structures, Design Principles of Ductile RC, Steel and Precast Structures, The Other Methods of Earthquake Resistant Design, Earthquake Damages, Repairing and Retrofitting of Existing and Damaged Structures.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
INM441BETONARME-II
REINFORCED CONCRETE-II
S202.04.02Döşemelerin çalışma şekillerine göre sınıflandırılması / Tek Doğrultuda Çalışan Döşemeler / Çift Doğrultuda Çalışan Döşemeler / Nervürlü Döşemeler / Zımbalama Hesabı / Temeller: Temellerin sınıflandırılması / Duvar Altı Temeller / Tekil Temeller / Kombine Temeller / Sürekli Temeller / Radye temeller.Introduction/Types of Slabs: One-Way Slabs; Two-Way Slabs; Ribbed Slabs / Punching Shear / Footings: Types of Footings; Introduction / Wall Footings; Single-Column Footings; Combined Footings; Continuous Footings, Mat Footings.
OMH413MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSYTEMS
S303.04.031. GİRİŞ • Basit Matematiksel Model • Mühendislik Tasarımının Prensipleri • Çalışılabilir Sistemler • Optimum Sistemler • Paketler ve Modüler Programlama • Örnek Olay İncelemeleri 2. MÜHENDİSLİK TEMELLERİNİN İNCELENMESİ • Akışkanlar Mekaniği - Kütle Dengeleri • Termodinamik - Enerji Dengeleri • Isıl Sistemler ve Tasarım • Temel Elektronik 3. MODELLEME VE DENKLEM UYDURMA • Eşzamanlı Denklemlerin Matrisleri ve Sistemleri • Polinom Gösterimi • Lagrange Enterpolasyonu • İki Değişkenli Fonksiyonlar • En Küçük Kareler • Regresyon - Doğrusal, Polinom, Doğrusal Olmayan • Eğri Uydurma 4. SİSTEM SİMÜLASYONU • Açıklama, Kullanım Alanları ve Sınıflar • Bilgi Akış Diyagramları • Ardışık Yer Değiştirme, Tuzaklar • Taylor Serileri ve Newton / Raphson Tekniği • Durum Çalışmaları • Mühendislik Uygulamaları1. INTRODUCTION • Simple Mathematical Model • Principles of Engineering Design • Workable Systems • Optimum Systems • Packages and Modular Programming • Case Studies 2. REVIEW OF BASIC ENGINEERING FUNDAMENTALS • Fluid Mechanics – Mass Balances • Thermodynamics – Energy Balances • Thermal Systems and Design • Basic Electronics 3. MODELLING AND EQUATION FITTING • Matrices and System of Simultaneous Equations • Polynomial Representation • Lagrange Interpolation • Functions of Two Variables • Least Squares Regression – Linear, Polynomial, Non-Linear • Curve Fitting 4. SYSTEM SIMULATION • Description, Uses and Classes • Information Flow Diagrams • Successive Substitution, Pitfalls • Taylor Series and Newton/Raphson Technique • Case Studies • Engineering Applications
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
INM414BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z244.07.06Proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi kapsamında İnşaat mühendisliğinin anabilim dallarından birine ait projenin hesabı ve tasarımıAnalysis and design of a project for one of the main branches of civil engineering.
INM472SU KAYNAKLARI-II
WATER RESOURCES-II
Z324.05.05Su getirme ve dağıtımı (su dağıtım sisteminin elemanları, pompalar ve borular, Hardy-Cross yöntemi), pis suyun toplanması ve arıtılması, açık kanal tasarımı.Water supply and distribution (components of water distribution system, pumps and pipes, the Hardy-Cross method), sewage collection and treatment, open channel design.
INM492SU YAPILARININ TASARIMI
DESIGN OF HYDRAULIC STRUCTURES
Z303.04.03Nüfus projeksiyonu hesapları, su ihtiyacı hesapları, hazne hacmi hesabı, hazne boyutlandırılması, depo projesi, iletim hattı ile ilgili hesaplar, pompa hesapları, maliyet hesapları, içme suyu şebekesi hesabı, isale hattı ve ekipmanları ile ilgili teknik çizimler.Population projection, water demand calculation, reservoir capacity calculation, dimensioning reservoirs, storage project, water distribution lines, pump calculations, cost calculations, pipe networks, technical drawings of distribution lines and their equipments.
INM494ZEMİN YAPILARININ TASARIMI
GEOTECHNICAL DESIGN
Z303.04.03Yanal toprak basıncı. İksa Sistemleri. Teğet kazık duvarların tasarım ve imalatı. Diyafram duvarların tasarım ve imalatı.Taş Kolon tasarım ve imalatı. Jet Grout Kolonu tasarım ve imalatı.Design problems in geotechnical engineering: Earth retaining structures for deep excavations, Diaphragm wall, Secant and Tangent piles, Lateral supporting elements (Ground anchors and struts), Soil Nailing, Stone Column, Jet Grouting, Compaction Grouting.
INM440AFET YÖNETİMİ
DISASTER MANAGEMENT
S202.04.02Ders kapsamında Afet Yönetimi terminolojisi ve afet türleri ilk haftalara öğrencilere verilerek daha sonra kapsamlı bir sekilde afet yönetimi becerisi aktarilacaktır.The course covers the following topics belows: Integrated Disaster Management Systems, Natural Disaster Management, Human based Disaster Management Systems Soil and soil types CLP and REACH Management SEVESO Applications Risk Management
INM452PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT
S202.04.02Proje yönetimine giriş, proje yaşam döngüsü ve organizasyonu, proje yönetim süreci, proje bütünleştirme yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje tedarik yönetimi, proje kapanışı.Introduction to project management, project life cycle and organization, project management process, project integration management, project scope management, project time management, project cost management, project quality management, project human resource management, project communication management, project risk management, project procurement management, the project closure
OMH418MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU VE DİNAMİK ANALİZİ
OPTIMIZATION AND DYNAMIC ANALYSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
S303.04.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of properties, fuzzy decision rules, determination of weights, AHP, ANP, ELECTRE and TOPSIS
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.