English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD ENGINEERING (DOCTORATE)(BASED ON BSC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD ENGINEERING (DOCTORATE)(BASED ON BSC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE501BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course is in the process of research activities that should be executed, to establish a research model, collecting information, analyze and interpret the collected information, and the format of the research report covers.
FBE502İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI
STATISTICAL ANALYSIS METHODS AND APPLICATIONS
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course covers the activities to be carried out in the research process, establishing a research model, collecting information, analyzing and collecting the collected information, and the format of the research report.
GDM503İLERİ GIDA PROSESLERİ
ADVANCED FOOD PROCESSES
Z303.09.03Isıl sterilizasyon ve mikroorganizma ilişkileri, Fo ve Do değerleri, ısısal işlem sonrası bozulmalar, devamlı sterilizasyon sistemleri, gıdaların bozulma olasılıkları, konu ile ilgili problem çözümüThe relationship between thermal sterilization and microorganism,Fo and Do values,, Spoilage after thermal processes, continuous sterilization systems, spoilage possibilities of food products, problems connected with the topic
GDM507MODERN GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
MODERN FOOD MICROBIOLOGY
Z303.09.03Mikroorganizmalar ve gıda, gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar, gıda muhafaza ilkeleri, gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, fermentasyon mikrobiyolojisi ve fermente gıdalar, gıda güvenliği mikrobiyolojik kriterlerMicroorganisms and food, indicator and pathogen microorganisms in foods, food preservation techniques, microbial spoilage of foods, fermentation microbiology, food safety and microbiologic criteria.
GDM508İLERİ GIDA KİMYASI
ADVANCED FOOD CHEMISTRY
Z303.09.03Gıda bileşenlerinin fonksiyonel özellikleri ve reaksiyonları, hayvansal ve bitkisel kökenli gıda maddelerinin kimyasal yapılarının incelenmesi gibi konuların detaylı olarak işlenmesini kapsamaktadır.Water (structure of water, chemical physical properties of water and ice, water activity, freezing, food spoilage), microorganisms and water activity, enzymes effects of enzymes on food, melanin reactions, proteins (aminoacids, classifications, biological values), lipids (chemical structures, fatty acids), food colors and flavanoids
GDM514FONKSİYONEL GIDALAR
FUNCTIONAL FOODS
Z303.09.03Fonksiyonel gıdalar ve nutrasötikler, prebiyotikler, Probiyotikler ve Fonksiyonel gıdalar: metabolizmaları, fitokimyasallar ve fonksiyonel gıdalar, lifli besinler, soya, deniz ürünleri, uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri, konjuge linoleik asit, yapılandırılmış lipidler, sarımsak, Ginseng metabolizmaları, Regülasyonlar, Değerlendirmeler ve standartlarFunctional foods and nutraceuticals, prebiotics and probiotics and nutritional foods, phytochemicals, metabolic aspects of fiber, soy, marine products, long chain polyunsaturated lipids, conjugated linoleic acid, garnic, Ginseng, regulations/Rules, assessments and standards
GDM501İLERİ BESLENME İLKELERİ
ADVANCED NUTRITION PRINCIPLES
S303.07.03Beslenmeye giriş, proteinler, kalori – beslenmenin enerji temeli, karbonhidratlar, yağlar, beslenme ve kalp sağlığı, obezite, kilo kontrolü ve yeme bozuklukları, mineral maddeler, vitaminler, sağlıklı yaşam için önemli konular, beslenme ve atletik performans, beslenme kılavuzu ve besin ögeleriIntroduction to the nutrition, proteins, calorie, carbonhydrates, lipids, nutrition and hearth health, obesity, minerals, vitamins, basic rules for a healthy rules, nutrition and athletic performance, dietary rules and myPyramid.
GDM502GIDALARIN KURUTULMASI VE DEPOLANMASI
FOOD DRYING AND STORAGE
S303.09.03Kurutma sistemleri, depolama yöntemleriDrying systems, storage methods
GDM510GIDA GÜVENLİĞİ
FOOD SAFETY
S303.07.03Gıda güvenligi, toplam kalite kontrol ve HACCP, HACCP sisteminin örnek bir işlem üzerine hazırlanmasıFood safety, total quality control and HACCP, preparation of HACCP system in a sample process.
GDM511İLERİ BİTKİ KİMYASI
ADVANCED PHYTO CHEMISTRY
S303.07.03Doğal bileşikler kimyasına giriş, toksikolojinin temelleri, bitkilerdeki etkin maddelerin sınıflandırılması, etkin maddelerin etki mekanizması, fenolik bileşikler (monofenoller, flavonoidler, fenolik asitler, hydrosinamik asitler, alkaloidler, bitkisel östrojenler), organosülfitler, indoller ve glukosiyonatlar, protein inhibitörleri, antibiyotikler, interferonlar, hormonlar, terponoidler, koagülasyonu inhibe eden ve artıran biyogenler, immün sisteme giriş.Introduction to The Chemistry of Natural Compunds, introduction to toxicology, the groups of phytochemical substances, metabolic path way of different kinds of phytochemicals, phenolic compounds (monophenols, flavonoids, phenolic acids, hyroxycinamic acids, alkaloids, phytoostrogens), organosulfids, indols and glucosinolates, protein inhibitors, antibiotics, interferons, hormons, terpenoids, biogens of coagulation inhibitors and its agonists, introduction to immunology.
GDM517İLERİ REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ
ADVANCED REACTION ENGINEERING
S303.07.03Sıvı, gaz ve yüzey reaksiyonlarının kinetiği, geçiş hal teorisi, yüzey adsorpsiyonu, difüzyon, desorpsiyon prosesleri, formülizasyon mekanizmaları ve hassasiyet analizleri; ideal olmayan akışlı reaksiyonlar, süre dağılımı ve yayılım modelleri, çok fazlı reaksiyon sistemleri, lineer olmaya reaktör. Heterojen kataliz, polimerizasyon, yanma, biyokimyasal sistemler ve malzeme işleme gibi farklı uygulamalar üzerine örnekler.Kinetics of gas, liquid, and surface reactions; transition state theory; surface adsorption, diffusion, and desorption processes; mechanism formulation and sensitivity analysis; nonideal flow reactors, residence time distribution and dispersion models; multiphase reaction systems; nonlinear reactor phenomena. Examples drawn from different applications, including heterogeneous catalysis, polymerization, combustion, biochemical systems, and materials processing.
GDM518NANOTEKNOLOJİ VE GIDA
NANOTECHNOLOGY AND FOOD
S303.07.03Nanoaraçların fabrikasyonu ve modern analizleri, nanoparçacıkların fabrikasyonu, işlemi ve bilimsel temelleri, biyonanosistemlerin karekterizasyonunda kullanılan deneysel teknikler, biyoaktif bileşenleri kontrollü salım modelleri ve kinetikleriNanotools for fabrication and analyses that currently to be used, scientific principles involved in the processing fabrications and manipulations of nanoparticles, experimental techniques used to characterize bionanosystems, controlled release models and kinetics of bioactive compounds
GDM520İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL
STATISTICAL QUALITY CONTROL
S303.07.03İstatistiğin tarihcesi, temel tanımlar ve veri tipleri, verilerin sınıflandırılması, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, betimsel istatistikler ile ilgili uygulamalar, elemanter olasılık, rassal değişkenler, binom, poisson dağılımları, normal dağılım, Ki-kare dağılımı, olasılık dağılımları ve özellikleri, bilgisayar çözüm araçlarıHistory of statistics, data, frequency tables, graphics, grouping data, central tendency measures, distributions, mode, arithmetical mean, mode median, quantiles, quartiles, moments, skewness, kurtosis, discrete probability functions, continuous probability functions, binomial, poisson, normal distributions and applications, exponential distribution, computer applications
GDM521ENZİM KARAKTERİZASYONU VE KİNETİĞİ
ENZYME CHARACTERIZATION AND KINETICS
S303.07.03Proteinler, proteinlerin yapıları, enzimler,enzimlerin sınıflandırılması, enzim testleri ve enzim kinetiği.Proteins, structure of proteins, enzymes, classifications of enzymes, enzyme assays, enzyme kinetics.
GDM524BİYOBOZUNUR AMBALAJ MALZEMELERİ
BIODEGRADABLE PACKAGING MATERIALS
S303.07.03Malzeme ile ilgili olarak üç farklı alan: Polimerler, biyobozunurluk, gıda paketlemesi, polimer tipleri ve yapıları, biyobozunma konsepti, kimyasal stabilite, termal özellik, geçirgenlik, kütle transferi, özel amaçlara yönelik gıda paketleme malzemesi dizaynıThree areas of module materials: polymers, biodegradable and food packaging, polymer types and their structure, biodegradable concept, chemical stability, thermal property, permeability, mass transfer, design of food packaging material for a specific purposes.
GDM527BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ
BIOPROCESS ENGINEERING PRINCIPLES
S303.07.03Temel mühendislik hesaplamaları, fiziksel prosesler, akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle aktarımı,temel işlemler. Biyoişlemlerin geliştirilmesi, disiplinlerarası yaklaşımlar, reaksiyonlar ve reaktörler, reaksiyon mühendisliği.Basic engineering calculations, physical processes, fluid flow, heat and mass transfer and unit operations. Bioprocess development, interdisciplinary perspective, reactions and reactors, reaction engineering.
GDM530GIDA TOKSİKOLOJİSİ
FOOD TOXICOLOGY
S303.07.03Tanımlar, zehirlerin sınıflandırılması ve özellikleri, toksisite ve toksisiteyi etkileyen faktörler, gıdalardaki toksik ögeler, özellikleri, miktarları, tolerans değerleri, yasal düzenlemelerDescriptions, classification of the toxic substances and properities, toxicity and factors affecting the toxicity, toxic substances in foods, properties, tolerance levels, regulations.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GDM622MODERN GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
MODERN FOOD MICROBIOLOGY
Z303.08.03Mikroorganizmalar ve gıda, gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar, gıda muhafaza ilkeleri, gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, fermentasyon mikrobiyolojisi ve fermente gıdalar, gıda güvenliği mikrobiyolojik kriterlerMicroorganisms and food, indicator and pathogen microorganisms in foods, food preservation techniques, microbial spoilage of foods, fermentation microbiology, food safety and microbiologic criteria.
GDM632MODERN GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
MODERN FOOD SAFETY
Z303.08.03Gıdalarda patojenler, bulaşanlar ve kalıntılar;gıda güvenilirliği yönetim sistemleri, hijyen ve sanitasyon, HACCP sistemi ve uygulama örnekleri, ulusal ve uluslararası mevzuatlar
GDM616GIDA GÜVENLİĞİ
FOOD SAFETY
S303.07.03Gıda güvenligi, toplam kalite kontrol ve HACCP, HACCP sisteminin örnek bir işlem üzerine hazırlanmasıFood safety, total quality control and HACCP, preparation of HACCP system in a sample process.
GDM623İLERİ BİTKİ KİMYASI
ADVANCED PHYTOCHEMISTRY
S303.07.03Doğal bileşikler kimyasına giriş, toksikolojinin temelleri, bitkilerdeki etkin maddelerin sınıflandırılması, etkin maddelerin etki mekanizması, fenolik bileşikler (monofenoller, flavonoidler, fenolik asitler, hydrosinamik asitler, alkaloidler, bitkisel östrojenler), organosülfitler, indoller ve glukosiyonatlar, protein inhibitörleri, antibiyotikler, interferonlar, hormonlar, terponoidler, koagülasyonu inhibe eden ve artıran biyogenler, immün sisteme giriş.The Chemistry of Natural Compunds, introduction to toxicology, the groups of phytochemical substances, metabolic path way of different kinds of phytochemicals, phenolic compounds (monophenols, flavonoids, phenolic acids, hyroxycinamic acids, alkaloids, phytoostrogens), organosulfids, indols and glucosinolates, protein inhibitors, antibiotics, interferons, hormons, terpenoids, biogens of coagulation inhibitors and its agonists, introduction to immunology.
GDM624MODERN ANALİZ YÖNTEMLERİ
MODERN ANALYSIS METHODS
S303.07.03UV-VIS spektrofotometre, IR spektrofotometre, refraktometre, kalorimetre, gaz kromotografisi, yüksek performans sıvı kromatografisi ve elektroanalitik analiz metotları.
GDM626FONKSİYONEL GIDALAR
FUNCTIONAL FOODS
S303.07.03Fonksiyonel gıdalar ve nutrasötikler, prebiyotikler, Probiyotikler ve Fonksiyonel gıdalar: metabolizmaları, fitokimyasallar ve fonksiyonel gıdalar, lifli besinler, soya, deniz ürünleri, uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri, konjuge linoleik asit, yapılandırılmış lipidler, sarımsak, Ginseng metabolizmaları, Regülasyonlar, Değerlendirmeler ve standartlarFunctional foods and nutraceuticals, prebiotics and probiotics and nutritional foods, phytochemicals, metabolic aspects of fiber, soy, marine products, long chain polyunsaturated lipids, conjugated linoleic acid, garnic, Ginseng, regulations/Rules, assessments and standards
GDM633PÜSKÜRTMELİ KURUTMA
SPRAY DRYING
S303.07.03
GDM634BİYOBOZUNUR AMBALAJ MALZEMELERİ
BIODEGREDABLE PACKAGING MATERIALS
S303.07.03Malzeme ile ilgili olarak üç farklı alan: Polimerler, biyobozunurluk, gıda paketlemesi, polimer tipleri ve yapıları, biyobozunma konsepti, kimyasal stabilite, termal özellik, geçirgenlik, kütle transferi, özel amaçlara yönelik gıda paketleme malzemesi dizaynıThree areas of module materials: polymers, biodegradable and food packaging, polymer types and their structure, biodegradable concept, chemical stability, thermal property, permeability, mass transfer, design of food packaging material for a specific purposes.
GDM642MOLEKÜLER HESAPLAMALAR
MOLECULAR CALCULATIONS
S303.07.031. Moleküler Modelleme prensiplerini kavrar ve ayrıt edebilir 2. Moleküler modelleme prensiplerinin atom ve moleküllere uygulamasını yapabilir 3. Teorik hesaplamalar yapan paket programları kullanabilir 4. Gıda alanında moleküler modelleme yapabilir1) Understand Molecular Modeling principles and can distinguish them 2) Ability to apply molecular modelling principles on atoms and molecules 3) Ability to perform theoretical calculations using software packages 4) Ability to perform molecular modelling in the filed of food engineering
GDM644İLERİ GIDA BİYOKİMYASI
ADVANCED FOOD BIOCHEMISTRY
S303.07.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GDM590SEMİNER
SEMINAR
Z120.02.03Tez ile ilgili konu üzerine güncel kaynaklar toplanırDevelopments of thesis
GDM621İLERİ GIDA PROSESLERİ
ADVANCED FOOD PROCESSES
Z303.08.03Isıl sterilizasyon ve mikroorganizma ilişkileri, Fo ve Do değerleri, ısısal işlem sonrası bozulmalar, devamlı sterilizasyon sistemleri, gıdaların bozulma olasılıkları, konu ile ilgili problem çözümüThe relationship between thermal sterilization and microorganism,Fo and Do values,, Spoilage after thermal processes, continuous sterilization systems, spoilage possibilities of food products, problems connected with the topic
GDM629FONKSİYONEL GIDALAR
FUNCTIONAL FOODS
S303.08.03Fonksiyonel gıdalar ve nutrasötikler, prebiyotikler, Probiyotikler ve Fonksiyonel gıdalar: metabolizmaları, fitokimyasallar ve fonksiyonel gıdalar, lifli besinler, soya, deniz ürünleri, uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri, konjuge linoleik asit, yapılandırılmış lipidler, sarımsak, Ginseng metabolizmaları, Regülasyonlar, Değerlendirmeler ve standartlarProbiotics and prebiotics in food Industry, probiotics, physiology and health, prebiotics, physiology and health, sinbiotics, physiology and health, probiotic, prebiotic and sinbiotic mechanism, food sources and applications
GDM635ENKAPSÜLASYON TEKNOLOJİLERİ
ENCAPSULATION TECHNOLOGY
S303.07.03Enkapsülasyon kavramı, teknolojisi, enkapsülasyon teknikleri, gıda aktif bileşenlerinin enkapsülasyonu, uygulama alanları, yarattığı etkiler, teknolojinin gıda sanayiinde kullanım alanları.Encapsulation concept and technology, encapsulation methods, encapsulation of food active compounds, applications, beneficial effects of it, application areas of technology in food industry.
GDM636BİYOTEKNOLOJİDE ÖZEL KONULAR
SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY
S303.08.03Gıda sanayii ve Biyoteknolojik uygulamaları, gıda atıklarının potansiyel olarak bu anlamda değerlendirilmesi, novel biyoteknolojik ürünlerin irdelenmesi, fermantasyon tasarımının çıkarılması, genetik uygulamalarFood Industry and Biotechnological applications, evaluation potentials of food industry by-products, analyzing novel fermentative products, designing fermentations, genetic applications.
GDM640İLERİ GIDA KİMYASI
ADVANCED FOOD CHEMISTRY
S303.08.03Gıda bileşenlerinin fonksiyonel özellikleri ve reaksiyonları, hayvansal ve bitkisel kökenli gıda maddelerinin kimyasal yapılarının incelenmesi gibi konuların detaylı olarak işlenmesini kapsamaktadır.Water (structure of water, chemical physical properties of water and ice, water activity, freezing, food spoilage), microorganisms and water activity, enzymes effects of enzymes on food, melanin reactions, proteins (aminoacids, classifications, biological values), lipids (chemical structures, fatty acids), food colors and flavanoids
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GDM597SEMİNER
SEMINAR
Z000.02.00Tez ile ilgili konu üzerine güncel kaynaklar toplanırDevelopments of thesis
GDM504MODERN ANALİZ YÖNTEMLERİ
MODERN ANALYSIS METHODS
S303.07.03UV-VIS spektrofotometre, IR spektrofotometre, refraktometre, kalorimetre, gaz kromotografisi, yüksek performans sıvı kromatografisi ve elektroanalitik analiz metotları.UV-VIS spectrophotometer, IR spectrophotometer, refractometer, colorimeter, gas chromotography, high performance liquid chromotography and electroanalytical analysis methods
GDM506KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
S303.07.03Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri, HACCP sistemleri, gıda işletmeleride HACCP sistemlerinin uygulamalarıCompetition and quality concepts, history of quality, quality gurus, philosophy and principles of TQM, quality culture in companies, and responsibilities in activities, continuous improvement (kaizen), Quality costs, suppliers in TQM, EFQM excellence model, self-assessment, TS-EN-ISO 9000:2008 Quality Management Systems, HACCP systems,application of HACCP in food companies.
GDM512DENEYSEL TASARIM
EXPERIMENTAL DESIGN
S303.07.03İstatistiğin tarihcesi, temel tanımlar ve veri tipleri, verilerin sınıflandırılması, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, betimsel istatistikler ile ilgili uygulamalar, elemanter olasılık, rassal değişkenler, binom, poisson dağılımları, normal dağılım , Ki-kare dağılımı, olasılık dağılımları ve özellikleri, bilgisayar çözümleriHistory of statistics, data, ferquency tables, graphics, grouping data, central tendency measures, distributions, mode, arithmetical mean, mode median, quantiles, quartiles, moments, skewness, kurtosis, discrete probability functions, continuous probability functions, binomial, poisson, normal distributions and applications, exponential distribution, computer applications
GDM516BİYOTEKNOLOJİDE ÖZEL KONULAR
SPECIAL TOPICS IN BIOTECHNOLOGY
S303.09.03Gıda mikrobiyolojisi, biyokimya ve moleküler biyoloji, moleküler biyolojik yöntemler, gıda ensdüstrisinde fermantasyon teknolojileri, enzimler, ekmek mayası üretimi, fermente et ürünleri, fermente süt ürünleri, fermente bitkisel ürünler, fermente alkollü içecekler, atık teknolojisinden uygulamalar, yağlarda uygulamalar, aroma biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, genetik modifiye gıdalar, alt akış işlemleri.Food microbiology, biochemistry and molecular biology, molecular biological techniques, fermentation technologies in the food industry, enzymes, production of bread yeast, fermented meat and meat products, fermented dairy products, fermented plant products, fermented alcoholic beverages, biotechnology in waste water treatment technology, biotechnology in lipids, biotechnology in aromas, biotechnology in plants, genetically modified foods, downstream processing.
GDM526BİYOMALZEMELER
BIOMATERIALS
S303.09.03malzeme mekaniği, polimerler ( doğal ve biyobozunur sentetik polimerler), seramikler, biyocam, zirkonya, aluminyum, biyomalzemelerin karakterizasyonu, karakterizasyon metodları, hücre- biyomalzeme interaksiyonları.Mechanics of materials, polymers (natural and biodegradable synthetic polymers), ceramics, bioglass, zirconia and alumina, characterization of biomaterials, characterisation methods, cell-biomaterial interactions.
GDM652UZMANLIK ALANI-II
SPECIAL STUDIES-II
S000.07.00Bilimsel makaleler, son yayınlar, modern gıda prosesleri, problemi tanımlama, kompleks problemlerin çözümü, proje geliştirmeScientific papers, recent publications, modern food processes, problem statement, complex problem solving, project development
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.