English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL613SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK
RESEARCH METHODS AND ETHICS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
ISL615STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI
STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS POLICIES
Z303.06.03İşletme politikalarını ve stratejik yötemin önemini vurgulayan uygulamaların ve yöntemlerin bilinmesiTo know the practices and methods that emphasize the importance of business policies and strategic method
ISL617İLERİ FİNANSAL YÖNETİM
ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT
Z303.06.03
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
ISL619YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİLERİ
MANAGEMENT AND ORGANIZATION THEORIES
S303.06.03Yönetim ve organizasyon teorilerinin temel kavramları, yönetim düşüncesinin gelişim süreci, yönetimin temel fonksiyonları, karar verme, örgütsel bağlılık, motivasyon teorileri, liderlik teorileri, Çatışma ve çatışmayı önleme yaklaşımları
ISL625FİNANSAL RİSK VE PORTFÖY YÖNETİMİ
FINANCIAL RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT
S303.06.03Finansal riskler, risklerin ölçülmesi , portföy oluşumu ve portföylerin yönetilmesi konularının kapsamlı şekilde anlatılmasıComprehensive explanation of financial risks, risk measurement, portfolio formation and management of portfolios
ISL627TÜKETİCİ PSİKOLOJİSİ VE PAZARLAMA
CONSUMER PSYCHOLOGY AND MARKETING
S303.06.03İhtiyaç, müşteri, tüketici ve tüketim kavramları, tüketici davranışı kavramı ve pazarlama, tüketici davranışlarının pazarlamadaki ve satıştaki önemi, tüketici karar alma süreci, tüketici davranış modelleri, ihtiyaç, güdü, dürtü ve motivasyon ilişkisi, algılama, öğrenme, tutum, kişilik ve kişilik kuramları, yaşam tarzı, kültür ve alt kültür, sosyal sınıflar, aile, referans grubu, örgütsel pazarlarda müşteriler ve satın alma özellikleri, tüketici davranışlarını analiz eden örnek olay tartışmaları.
ISL653GLOBAL PAZARLAMA UYGULAMALARI
GLOBAL MARKETING PRACTICE
S303.06.03Bu ders global pazarlama aşamalarını tanıtarak pazarların nasıl değerlendirildiğini, hedef pazarların nasıl tayin edildiğini, pazarlara giriş stratejilerini ve bunlarla tutarlı politika ve taktikleri kapsamaktadır.This course covers how to evaluate markets by introducing the stages of global marketing, market entry strategies and their application of strategies and tactics.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL678STRATEJİK PAZARLAMA YÖNTEMİ
STRATEJİK PAZARLAMA YÖNTEMİ
Z303.06.03Ders kapsamı içinde pazarlama alanında alınan stratejik kararların, pazar ve rekabet çevresi ile ilgili analizlerin işletme açısından incelenmesi ve yorunlanmasının yanı sıra, işletme içinde diğer birimlerle olan ilişkilerinin incelenmesi yer almaktadır.
ISL601ORGANİZASYON TEORİLERİNDEKİ GELİŞMELER
THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATION THEORY
S303.06.03Organizasyon Teorilerine Genel Bir Bakış.Bilimin Anlamı, Önemi ve Tanımı. Bilimsel Teorilerin Yapı ve İşlevleri; Sosyal Bilimlerin Niteliği. Bir Sosyal Bilim Alanı Olarak Yönetim ve Organizasyon. Yönetim ve Organizasyon Düşüncesindeki Gelişmeler. Organizasyonu kapalı ve açık sistem olarak inceleyen Organizasyon Teorileri. Çevre ve etken değişkenler ile organizasyon etkileşimi, Modern sonrası yaklaşımlar.İşlem Maliyeti Teorisi. (Vekalet Teorisi - Stewardship Teorisi). (Paydaş Teorisi). Kaynak Bağımlılığı Teorisi. Olasılık (Prospect) Teorisi.Kurumsallaşma Teorisi. Organizasyon Ekolojisi Teorisi.Yönetsel Seçim Teorisi. Oyun Teorisi. Stratejik Seçim Teorisi. Sosyal Sermaye Teorisi. Sosyal Bilişsel Teori. Bilgi İşleme Teorisi. Kısıtlar Teorisi. Organizasyonel Öğrenme Teorisi.Kaos ve Karmaşıklık TeorisiOrganizasyon Teorilerinde Yeni Gelişmeler. Postmodernizm ve Organizasyon Teorisi.Organizasyon Teorilerinin Karşılaştırılması. Biçimleşme Teorisi. Organizasyon Teorileri İle İlgili Genel Bir Değerlendirme.Organizational Theories General Bakış.Bilimin Meaning, Importance, and Description. Structure and Function of Scientific Theories: Nature of Social Sciences. As a Social Science Space Management and Organization. Management and Organization Development Thought. Indoor and outdoor viewing Organizational Theories of Organization as a system. Organizational interaction with the environment variables and factors, yaklaşımlar.İşlem Cost of post-modern theory. (Theory of Power of Attorney - Stewardship Theory). (stakeholder theory). Resource Dependency Theory. Probability (Prospect) Teorisi.Kurumsallaşma Theory. Organizational Ecology Teorisi.Yönetsel Choice Theory. Game Theory. Strategic Choice Theory. Social Capital Theory. Social Cognitive Theory. Information Processing Theory. Theory of Constraints. New Developments in Organizational Learning Teorisi.Kaos and Complexity Theories TeorisiOrganizasyon. Comparison of Postmodernism and Organization Theories Teorisi.Organizasyon. Biçimleşme Theory. A General Review Related to Organizational Theories.
ISL633ORGANİZASYONLARDA DAVRANIŞ UYGULAMALARI
ORGANIZATIONAL BEHARIOR PRACTICE
S303.06.03Organizasyonlarda davranış uygulamaları dersinde, organizasyonel yapılar,örgütsel yapılarda tutum ve davranışlar, karar verme becerileri, örgütsel güç biçimleri ve davranışlarımız, örgütsel çatşma ve davranışlarımız, yöneticilik ve davranış, liderlik ve davranış gibi konular işlenecektir.Course in organization behavior practices, organizational structures, attitudes and behaviors of organizational structures, decision-making skills, organizational power and forms of behavior, conflict and organizational behavior, management and behavior, leadership, and covers topics such as behavior.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.