English

FACULTY OF EDUCATION-PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL113BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
RPD107PSİKOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
Z202.04.02Bu ders, Psikolojinin tanımı, amacı ve yararlarının ortaya konulmasını; davranışın biyolojik temellerinin tanımlanmasını; insanın bilişsel ve kişilik gelişiminin incelenmesini; bireyin ruh sağlığını korumada kullandığı savunma mekanizmalarını; duygularını ve heyecanlarını; insanı harekete geçiren güdüler, ihtiyaçlar ve dürtülerin açıklanmasını; dikkat ve algı yasalarının betimlenmesini; öğrenme, bellek, zeka, çoklu zeka, duygusal zeka konularının incelenmesini ve bireyin davranışları üzerindeki toplumsal etkilerin ortaya konulmasını içermektedir.This course aims to introduce the definition, purpose and benefits of psychology; the identification of the biological basis of behavior; the study of human cognitive and personality development; defense mechanisms used by the individual to protect their mental health; feelings and excitements; explaining the motives, needs, and motives that motivate people; the description of the laws of attention and perception; learning, memory, intelligence, multiple intelligence, emotional intelligence and revealing social influences on individual behaviors.
RPD109KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ
CULTURAL ANTHROPOLOGY
Z202.04.02İnsanın gelişim basamakları; insan toplulukları arasındaki farklılık ve benzerlikler ve değişme; biyolojik ve toplumsal evrim kuramları, kültür kavramı ve kültür karşılaşmaları. Irk, etnisite, topluluk, toplum, halk, klan, kavim, kabile, millet kavramları, avcı toplayıcı toplumlar, göçebe hayvancı toplumlar, tarımcı toplumlar, uygarlıklar, sanayi toplumları, cinsiyet, aile, evlilik, akrabalık.Progress of anthropology and relations with another social sciences; theory of culture and concept of culture; biological and cultural revolution of humankind; “rice” and idea of racism; relations of production-consumption, energy and environmental; cultural systems: hunter-gathered societies, agrarian societies and societies of industry; gender and culture; religions systems and culture; differentiation classification and grouping; family, marriage and relationship systems; culture, personality and education
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EGF112ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
EGF114EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar, eğitim felsefesi akımları, eğitim felsefesi akımlarının eğitim sistemimize etkileri ve çağdaş eğitim sistemleri.The relationship between philosophy and education, the definition of the philosophy of education, the main philosophical currents that affect education, the currents of educational philosophy, the effects of the educational philosophy on our education system and the modern education systems.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
RPD118GELİŞİM PSİKOLOJİSİ -I
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-I
Z202.04.02Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar, araştırma yöntemleri, davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar ve son olarak da doğum öncesi gelişimden ergenliğe kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır. Gelişim psikolojisi alanındaki güncel araştırmaların öğrenciler tarafından okunması ve sınıf ortamında sunulması da dersin içeriğinde yer almaktadır.Contents of the course are; Basic concepts of life-span development perspective and the field of developmental psychology, research methods in specific developmental psychology, theoretical approaches to explaining the development of behavior and the key features of lifespan development approach and each development period from childhood to adulthood with physical, cognitive and socioemotinal changes. It is intended to be read by students on current research in the field of development psychology.
RPD120FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY
Z202.04.02Fizyolojik psikolojinin alanını ve rehberlik ve psikolojik danışmadaki yeri ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyoloji, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler, duygular, güdü ve güdülenme, fizyolojısi işlevsel bozukluklar ve nedenleri.Sphere of influence of Physiological Psychology and its place in guidance and psychological counselling, research techniques, research on physiology of organism, behavior mechanisms, sensory functions, motor functions, emotions and incentive, physiology of incentive, functional disorders and their reasons.
RPD122OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN SCHOOLS
Z202.05.02İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi, rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.Observation of student behaviors in terms of principles and concepts of guidance and observation of guidance services in primary and secondary schools in terms of organization, staff, application status, place and function within educational organization.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.The fundamentals of oral communication, oral interpretation, stages of prepared and unprepared speaking, types of speaking, practising oral interpretation, speech examples, practising oral interpretation and correcting the mistakes of interpretation.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF223ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Z202.03.02
EGF227ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
Z202.04.02
RPD223GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II
Z202.04.02
RPD229SOSYAL PSİKOLOJİ
SOSYAL PSİKOLOJİ
Z202.04.02
RPD231TEMEL İSTATİSTİK
TEMEL İSTATİSTİK
Z202.04.02
RPD217OKULDA RUH SAĞLIĞI
OKULDA RUH SAĞLIĞI
S202.04.02
RPD219ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ
ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ
S202.04.02
EGK211BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
G202.03.02
EGK213BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ
G202.03.02
EMB213OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
F202.04.02
EMB215YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME
F202.04.02
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF209TÜRK EĞİTİM TARİHİ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Z202.03.02
EGF210TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
Z122.03.03
EGF211EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z202.03.02
RPD220KİŞİLİK KURAMLARI
KİŞİLİK KURAMLARI
Z202.02.02
RPD222YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI
Z202.02.02
RPD224KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ
Z202.03.02
RPD226TEST DIŞI TEKNİKLER
TEST DIŞI TEKNİKLER
Z122.03.03
RPD228AİLE DANIŞMANLIĞI VE ETİK
AİLE DANIŞMANLIĞI VE ETİK
S202.04.02
RPD230ENDÜSTRİDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
ENDÜSTRİDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
S202.04.02
EGK124İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
G202.03.02
EMB210MİKRO ÖĞRETİM
MİKRO ÖĞRETİM
F202.04.02
EMB212ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
F202.04.02
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RPD311YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ
LIFE PERIODS AND ADAPTATION
Z303.05.03Derste, bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, yetişkinlik, orta yaşlılık ve yaşlılık dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve çıkan sorunları çözme yöntemleri irdelenir.Critical periods in childhood, adolescant, early adulthood, middle adulthood and late adulthood, crisis, trauma, divorce, custody, the adaptation to these stages and problems.
RPD313KİŞİLİK KURAMLARI
PERSONALITY THEORIES
Z303.05.03Kişilik ve kişiliği oluşturan alt yapıların, kişişilik kuramlarının temel kavramlarının ve kişilik kuramlarına göre kişiliğin nasıl oluştuğunun açıklanmasıdır.Explain the sub-structures of personality and personality, explain the basic concepts of personality theories, explain how to construct theories of personality
RPD315PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ
PRINCIPLES AND TECHNIQUES IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING
Z303.05.03Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın tanımı, modelleri, türleri, hizmey alanları, teknikleri ve rehberlikte örgut ve personel konularıdır. Dersler kuramsal olarak işleneceği gibi, terapötik iletişim becerileri ile ilgili ön uygulamalar da yapılacaktır. Uygulamalar sırasında, önce öğretim üyesi kendisi bir beceriyi uygulayacak, bir öğrenci de hayali bir danışan rolü uygulayacaktır. Sonra da öğrenciler kendileri bu uygulamaları aktif biçimde yapacaklardır. Her bir öğrenci psikolojik danışman olacak, danışan rolü yapacak ve gözlemci olacaktır. Bu çalışmaların ardından her bir öğrencinin geribildirim alması sağlanacaktır.Definition of guidance and psychological counseling, models, types, areas of care, techniques and guidance, and issues of staff and staff. The lessons will be theoretically processed, as well as preliminary exercises on therapeutic communication skills. During practice, the instructor will first apply a skill, and the student will play the role of an imaginary adviser. Then the students themselves are going to make these applications actively. Each student will be a psychological counselor, a consultant and an observer. After these studies, each student will be provided feedback.
RPD317MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA
VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELING
Z303.05.03Mesleki rehberliğin amacı ve önemi, mesleki rehberlikte kuramsal yaklaşımlar, okullarda yapılabilecek uygulamalar ve eğitim kademelerine göre mesleki rehberlik yaklaşımları, kariyer danışmanlığı yaklaşımı ve mesleki rehberlik çalışmalarını kariyer danışmanlığı ve kariyer planlaması açısından değerlendirme.Purpose and importance of vocational guidance, vocational guidance theoretical approaches,career guidance in schools according to educational level, approach to career counseling and vocational guidance counseling and career planning for the evaluation of carriers.
RPD303PSIKODRAM DESTEKLİ KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI
PSYCHODRAMA ASSISTED PERSONAL DEVELOPMENT APPLICATIONS
S303.05.03Bireyin kendisi için kaygı ve üzüntü kaynağı olan bir durum ve problemi, rol olarak alıp, bir grup karşısında gerçek yaşamında olduğu gibi oynayarak ortaya koymayı öğrenmesini ve uygulamasını amaçlar, empati ve iletisim yetenegini gelistirmeyi hedefler.The aim of this course is to practice role playing or simulating a situation which causes anxiety and sadness for an individual in front of a group and to develop empathy and communication skills.
EGF307ZEKÂ OYUNLARI
INTELLIGENCE GAMES
F303.05.03Zeka ve zihinsel gelişim hakkında temel bilgiler. Oyun nedir, oyunun çocuğun hayatındaki yeri ve önemi. Düşünme becerileri ve sıradışı düşünme becerileri, dikkat ve konstanstrasyon, mantık yürütme, analitik düşünme, stratejik düşünme, uzamsal beceri, motor beceriler, tahmin, problem çözme, yorumlama vb. becerileri geliştiren Zeka ve akıl oyunlarının uygulamalı eğitimi.Basic information about intelligence and mental development. Definition of games. The importance of games in children's lives.Thinking skills, extraordinary thinking skills,attention and concentration, reasoning, analytical thinking, strategic thinking, spatial skills, motor skills, estimation, problem solving, interpretation, etc. Applications of mental and intelligence games.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RPD310GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA
GROUP COUNSELING
Z303.04.03Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik grupları irdelemektir.The purpose of this course is to introduce students and techniques of group theory, group dynamics, group types and groups to teach leadership qualities, special event, person and group process to determine the significance of issues.
RPD312REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME
PROGRAM DEVELOPMENT IN GUIDANCE
Z303.04.03Eğitim-program ilişkisi ve temel kavramlar, eğitim programı ve onu oluşturan ana parçaları analiz etme, taksonomik yaklaşım, eğitim ve rehberlik programlarında yaklaşımlar ve yeni program yapma becerileri geliştirmeye yönelik bilgi ve beceriler.Training-program relationship and basic concepts. The main components that make up the education program and to analyze it, taxonomic approach, approaches to training and mentoring programs knowledge and skills to develop the skills to make the new program.
RPD316DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
BEHAVIOR DISORDERS
Z303.04.03Mental bozuklukların sınıflandırılması, davranışsal bozuklukların sınıflandırılması, nevroz Ve psikozların nedenleri, nevroz ve psikozların çeşitleri.Classification of Mental Disorders, Behavioral Disorders, Classification, Causes of neurosis and psychosis, neurosis and psychosis Types.
RPD318PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI
PSYCHOLOGICAL COUNSELING THEORIES
Z303.04.03Temel psikolojik danışma kuramları, kuramların karşılaştırılması, farklı durumlarda farklı kuramların güçlü ve zayıf yanlarıyla kavranması, kuramların danışma sürecinde uygulama alanları ve açılımları.Basic counseling theories, comparing theories, understanding strengths and weaknesses of different theories to different situations, and the expansion of application fields in the process of counseling theories.
RPD322MESLEKİ REHBERLİK VE DAN. UYG.
VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELING PRACTICES
Z143.06.05Meslek danışmanlığının ilke ve teknikleri, eğitim basamaklarına göre meslek danışmanlıkları, iş arama becerileri, eğitimi ve alanda kullanılabilecek tekniklerin seçilmesi, uygulaması ve değerlendirmesi.Principles and techniques of Vocational Guidance and Consultation, vocational consultation based on education steps, job application, recruitment and assessment.
RPD302ÇOCUK ÇALIŞMALARI
CHILDREN WORKSHOPS
S303.04.03Derste çocuk hakları ve çocuk hukukunun temel unsurları, çocukların iyilik hallerinin/refahlarının sağlanması için gerekli kurumsal yapı incelenecektir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümlerinin, çocuk ceza ve koruma sistemlerinin uluslar arası karşılaştırma temelinde irdelenmesi gibi konular da ders kapsamındadır.The basic elements of children's rights and children's law, states of well-being of children / the necessary institutional infrastructure to ensure wider İstanbul metropolitan will be examined.The course covered topics such as provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child, an international comparison on the basis of child protection systems in the criminal investigation
RPD334AİLE TERAPİSİ
FAMILY THERAPY
S303.04.03Evlilik ve aile kavramlarının tanımları, evlilik ve aile terapilerinin tarihçesi, eş seçme ve evlenme ailede sağlıklı yaşam ve uyum, evlilik terapi ekolleri, kısa terapi anlayışı ve kullanılan yöntemleri öğrenmek.The definition of marriage and family, history of therapies to marriage, and family , wellness and harmony in the family, marriage therapy schools, brief therapy approachs.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF204BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.03.02Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts , basic datas about science history, structure of scientific research, scientific methods and different approaches about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods of data collection ,data saving, analysis, comment and reporting.
EGF304TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.04.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
EGF409EĞİTİM YÖNETİMİ
EDUCATION MANAGEMENT
Z303.03.03Bu ders, sosyal bir sistem olan okulun özellikleri, okul lideri olan yöneticilerin görev ve sorumlulukları, mevcut yönetim süreçleri (karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, etkileme, değerlendirme), liderlik yaklaşımları, örgütlerde dolayısıyla okullardaki çatışma nedenleri ve bunların çözümüne ilişkin yaklaşımlar ile okul kültürü konularını içeren bir derstir.This course includes the characteristics of school which is a social system, tasks and responsibilities of school administrator as a leader of the school, existing administration processes, leadership approaches, conflict reasons in schools as an organization, approaches about solutions of conflicts and school culture.
RPD413ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ
LEARNING DIFFICULTIES
Z303.03.03Bu ders, öğrenme güçlüğünün tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, yaygınlığı, öğrenme güçlüğünü açıklayan yaklaşımlar gibi kavramların üzerinde durarak; öğrenme süreci, öğrenme güçlüğü tipleri ve öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar için okul ortamında yapılabilecekler üzerinde duracaktır. Bu sebeple de MEB öğrenme güçlüğü destek eğitim programı incelenecek ve bu programa uygun etkinlikler geliştirilecektir.The course of psychological counseling and guidance, the current definition of learning disabilities teacher candidates, classification, development of lifelong learning disabilities, causes, to be distinguished from the class environment, education, media regulation, and associated applications for students with learning disabilities, their families and the method of guidance and counseling for teachers and provides techniques for
RPD415BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMA
INDIVIDUAL COUNSELING AND APPLICATIONS
Z143.04.05Temel bireysel danışma teorileri, danışma teknikleri ve bireysel danışmada yaşanan temel problemler.Basic individual counseling theories, counseling techniques and fundamental problems in individual counseling.
RPD417PSİKOLOJİK TESTLER
PSYCHOLOGICAL TESTS
Z244.05.06Psikolojik testlerin özellikleri, temel kavramlar, geçerlik ve güvenirlik, testlerin nasıl geliştirildiği, nasıl uygulandığı, nasıl değerlendirildiği, psikolojik testlerin kullanımında izlenmesi gereken etik kurallar, test sonuçlarını etkileyen faktörler, gözlem ve raporlamadır.Characteritics of psychological tests, validity, reliability, basic concepts of psychological tests, how to develop psychological tests, how to apply psychological tests , how to grade psychological tests, how to evaluate interpration tables, factors that affect reporting, ethical rules of using psychological tests.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.Students at the academy learn how to apply that knowledge to the industry and technology transfer practices are taught.
RPD433ÇOCUK İSTİSMARI
CHILD ABUSE
S303.04.03İstismarın tanımı, istismarın tarihçesi, dünyada ve Türkiye'de istismar durumuna bakış, fiziksel istismar, cinsel istismar, çocuklarda cinsel sömürü, duygusal istismar ve ihmal, akranlar arası şiddet ve ihmal.The definition of abuse, history of abuse, abuse situation in Turkey and in view of the world, physical abuse, sexual abuse, sexual exploitation of children, emotional abuse and neglect, peer violence, and neglect.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RPD412MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR
PROFESSIONAL ETHICS AND LEGAL ISSUES
Z202.05.02Rehberlik ve psikolojik danışma alanının bir meslek olma özelliğinin incelenmesi, mesleğin üyeleri görev ve sorumlulukları, üyelerin yetiştirilmesi, mesleki örgütlenme, rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin etik kuralları ve etik sorunlar, ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin belli başlı sorunları, çözüm önerileri ve Girişimcilik etiği.Examining characteristics of guidance and counseling field’s as a profession, duties and responsibilities of the members of this field, members grown up, vocational organization, ethical rules of guidance and counseling field, and ethical problems, the problems and solution suggestions of guidance and counseling field in Turkey.
RPD414REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DAN. SEM.
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING SEMINAR
Z223.06.04Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, araştırma sonuçlarını grup ortamında tartışma, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.Choose a topic which related to guidance and counseling field, doing research and examination, Chosen topic discuss in group environment Get information about recent development in guidance and counseling field To prepare a report related to chosen topic.
RPD416KURUM DENEYİMİ
INSTITUTIONAL PLACEMENT
Z143.05.05Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri.Counseling and guidance services in counseling and guidance units of various (educational, medical and industrial) institutions and organizations
RPD418REHBERLİK VE PSİ. DAN. ALAN ÇALIŞ.
FIELD STUDIES IN GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING
Z143.06.05Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması ve çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.Investigating school based guidance programs from kindergarten to high school, using individual and group assessment techniques, and developing group intervention programs for various problem settings..
RPD408KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPERATIVE EDUCATION
S303.04.03Eğitimde karşılaştırmalı ve uluslararası çalışmalar giriş, güç, eşitlik ve cinsiyet gibi teorik yaklaşımlar, güncel konular, güncel trendler ve önemli kavramların incelenmesi.Introduction to comparative and international studies in education. Examination of theoretical approaches, contemporary issues, current trends, and major concepts including power, equity, and gender.
RPD420ELEŞTİREL PEDAGOJİ VE UYGULAMALARI
COMPERATIVE PEDAGOGY AND APPLICATIONS
S303.04.03Derste, çağdaş eğitim sitemlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi ve bu sistemlerde eleştirel pedagojinin etkileri tartışılacaktır, “öğrenci merkezli okul”, “yapılandırmacı okul”, “öğrenen okul”, “öğrenmeyi öğrenme” gibi kavramlar üzerine tartışma ve bu kavramların ülkemiz okul sistemlerinde karşılıkları üzerine değerlendirme yapılacaktır.Comparative evaluation of modern educational systems, the effects of critical pedagogy in these systems will be discussed. "The student-centered school," "constructivist school", "learning school", "learning to learn" the discussion on concepts such as and provision for our school systems will be assessed on these concepts.
RPD436BAĞIMLILIK TERAPİSİ
ADDICTION THERAPY
S303.04.03Bağımlılık kavramı, türleri, tedavi ve tanı yöntemleri, bağımlılık yapıcı maddelerin özellikleri, bağımlı ya da kullanıcı ile çalışma, aileyle çalışma, vaka(olgu) örnekleri, bağımlılıkta psikososyal yaklaşımlar ve uygulamaları, Okul Psikolojik Danışmanları açısından madde kullanım bozukluğu ile çalışma, bağımlılığın önlenmesi ve Türkiye'de durumRecognizing substances threaten human health and used at the level of make people addictive, recognizing effects these substance on human health ,implementing nursing care for individuals with substance abuse
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.