English

FACULTY OF EDUCATION-PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL113BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
RPD107PSİKOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
Z202.04.02Bu ders, Psikolojinin tanımı, amacı ve yararlarının ortaya konulmasını; davranışın biyolojik temellerinin tanımlanmasını; insanın bilişsel ve kişilik gelişiminin incelenmesini; bireyin ruh sağlığını korumada kullandığı savunma mekanizmalarını; duygularını ve heyecanlarını; insanı harekete geçiren güdüler, ihtiyaçlar ve dürtülerin açıklanmasını; dikkat ve algı yasalarının betimlenmesini; öğrenme, bellek, zeka, çoklu zeka, duygusal zeka konularının incelenmesini ve bireyin davranışları üzerindeki toplumsal etkilerin ortaya konulmasını içermektedir.This course aims to introduce the definition, purpose and benefits of psychology; the identification of the biological basis of behavior; the study of human cognitive and personality development; defense mechanisms used by the individual to protect their mental health; feelings and excitements; explaining the motives, needs, and motives that motivate people; the description of the laws of attention and perception; learning, memory, intelligence, multiple intelligence, emotional intelligence and revealing social influences on individual behaviors.
RPD109KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ
CULTURAL ANTHROPOLOGY
Z202.04.02İnsanın gelişim basamakları; insan toplulukları arasındaki farklılık ve benzerlikler ve değişme; biyolojik ve toplumsal evrim kuramları, kültür kavramı ve kültür karşılaşmaları. Irk, etnisite, topluluk, toplum, halk, klan, kavim, kabile, millet kavramları, avcı toplayıcı toplumlar, göçebe hayvancı toplumlar, tarımcı toplumlar, uygarlıklar, sanayi toplumları, cinsiyet, aile, evlilik, akrabalık.Progress of anthropology and relations with another social sciences; theory of culture and concept of culture; biological and cultural revolution of humankind; “rice” and idea of racism; relations of production-consumption, energy and environmental; cultural systems: hunter-gathered societies, agrarian societies and societies of industry; gender and culture; religions systems and culture; differentiation classification and grouping; family, marriage and relationship systems; culture, personality and education
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EGF109EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarTo understand the impact of philosophical and educational relationship from past to present on the individual and society; to comprehend how our education systems and educational practices are shaped in line with the relation of philosophy with education; to ensure the structuring of individual education philosophies by using different philosophical views.
EGF112ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
RPD118GELİŞİM PSİKOLOJİSİ -I
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-I
Z202.04.02Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar, araştırma yöntemleri, davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar ve son olarak da doğum öncesi gelişimden ergenliğe kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır. Gelişim psikolojisi alanındaki güncel araştırmaların öğrenciler tarafından okunması ve sınıf ortamında sunulması da dersin içeriğinde yer almaktadır.Contents of the course are; Basic concepts of life-span development perspective and the field of developmental psychology, research methods in specific developmental psychology, theoretical approaches to explaining the development of behavior and the key features of lifespan development approach and each development period from childhood to adulthood with physical, cognitive and socioemotinal changes. It is intended to be read by students on current research in the field of development psychology.
RPD120FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ
PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY
Z202.04.02Fizyolojik psikolojinin alanını ve rehberlik ve psikolojik danışmadaki yeri ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyoloji, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler, duygular, güdü ve güdülenme, fizyolojısi işlevsel bozukluklar ve nedenleri.Sphere of influence of Physiological Psychology and its place in guidance and psychological counselling, research techniques, research on physiology of organism, behavior mechanisms, sensory functions, motor functions, emotions and incentive, physiology of incentive, functional disorders and their reasons.
RPD122OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN SCHOOLS
Z202.05.02İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi, rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.Observation of student behaviors in terms of principles and concepts of guidance and observation of guidance services in primary and secondary schools in terms of organization, staff, application status, place and function within educational organization.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF223ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts related to teaching, learning and teaching principles, importance and benefits of planned work in teaching, planning of teaching, learning and teaching strategies, relationship with teaching and use application, teaching tools and materials, teacher's duties, responsibilities and competences in increasing teaching services.
EGF227ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
LEARNING PSYCHOLOGY
Z202.04.02Bu kursun içeriği öğrenmenin ne olduğu ve bu süreci etkileyen temel süreçleri içermektedir. Bu amaçla öğrenme psikolojisi alanında öne sürülmüş başlıca kuramlar ele alınacaktır. Aynı zamanda, öğrenmenin doğası ve öğrenmeyi etkileyen faktörlere dayalı olarak optimal öğrenme ortamı ve koşulları hakkında öne sürülen temel kuram ve kuramcılar ele alınacaktırThe content of this course includes what learning is and the basic processes that affect this process. For this purpose, the main theories proposed in the field of learning psychology will be discussed. At the same time, the basic theories and theorists proposed about the optimal learning environment and conditions will be discussed based on the nature of learning and factors affecting learning.
RPD223GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-II
Z202.04.02Bu dersin içeriği gelişimin her alanında olağanüstü hızlı değişimlerin yaşandığı ve yetişkinliğe geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olan ergenlik dönemini kapsamaktadır. Bu derste ergenlik sürecinin doğası ve özellikleri yanında ergenlik döneminde gelişimi etkileyen etkenler incelenecektir. İçerik fiziksel, bilişsel, psiko-sosyal değişimler, aile ve akran ilişkilerini kapsamakla birlikte zorbalık, okul başarısızlığı ve bilgisayar kullanımı gibi yaygın ergenlik problemlerini de kapsamaktadır..The content of this course covers the adolescence period, which is an extraordinary turning point in the transition to adulthood, with extraordinary rapid changes in all areas of development. In this course, besides the nature and features of the adolescence process, factors affecting the development in adolescence will be examined. The content covers physical, cognitive, psycho-social changes, family and peer relationships as well as common adolescent problems such as bullying, school failure and computer use.
RPD229SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCIAL PSYCHOLOGY
Z202.04.02Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri; sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.Social psychology and research methods; theoretical approaches to social perception and social cognition, attitudes and attitude change; psychological processes that affect social behavior, social impact and compliance, group dynamics, interpersonal relationships.
RPD231TEMEL İSTATİSTİK
BASIC STATISTICS
Z202.04.02İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları, olasılık dağılımları, parametrik ve nonparametrik hipotez testleri, korelasyon ve türleri, basit doğrusal ve çoklu regresyon analizleri, t testleri, varyans analizi ve bu istatistiklerin paket programlarında uygulanmasıBasic concepts of statistics, arrangement of data, descriptive statistics, probability calculations, probability distributions, parametric and nonparametric hypothesis tests, correlation and types, simple linear and multiple regression analysis, t tests, variance analysis and application of these statistics in package programs
RPD217OKULDA RUH SAĞLIĞI
MENTAL HEALTH IN SCHOOL
S202.04.02Psikolojik danışma ve rehberliğin amacı. Eğitimde ve ruh sağlığında psikolojik danışma ve rehberlik. Psikolojik danışma ve rehberliğin ilkeleri Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi Psikolojik danışma ve rehberliğin hizmet alanları (eğitim, sağlık, sosyal yardım, endüstri) İlköğretim ve ortaöğretimde psikolojik danışma ve rehberlik Eğitsel, mesleki ve kişisel psikolojik danışma ve rehberlik Önleyici ve gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik Bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, grup ve sınıf rehberliği Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmet alanları Psikolojik danışma ve rehberlikte temel yaklaşım ve modeller Psikolojik danışma ve rehberlikte örgüt ve personel Psikolojik danışmanların rol ve fonksiyonları Psikolojik danışma ve rehberlikte etik ilkelerPurpose of psychological counseling and guidance. Psychological counseling and guidance in education and mental health. Principles of psychological counseling and guidance Historical development of psychological counseling and guidance Psychological counseling and guidance services (education, health, social assistance, industry) Psychological counseling and guidance in primary and secondary education Educational, vocational and personal psychological counseling and guidance Preventive and developmental psychological counseling and guidance Individual psychological counseling, group psychological counseling, group and classroom guidance School psychological counseling and guidance service areas Basic approaches and models in psychological counseling and guidance Organization and staff in psychological counseling and guidance Ethical principles in psychological counseling and guidance
RPD219ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ
GIFTED CHILDREN AND EDUCATION
S202.04.02Özel yeteneğin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.Definition, characteristics and classification of special abilities: Educational, psychological, medical factors; prevalence and incidence; early intervention; response response model; screening / diagnostics: medical, developmental and educational screening / diagnostics; academic and non-academic features; team and collaboration; educational environments; applications with scientific basis; supporting reading, writing and math skills; supporting non-academic skills.
EGK211BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
ETHICS IN SCIENCE AND RESEARCH
G202.03.02Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.Science, the nature of science, its development and scientific research; the concept of ethics and ethical theories; research and publication ethics; unethical behaviors and ethical violations in the research process; ethical issues related to authorship and copyright; biased publication, editing, refereeing and ethics; ethics of broadcasting and unethical behaviors during publication process; legislation and committees on research and publication ethics; ways to identify ethical violations; common research, publication ethics violations and methods to prevent them.
EGK213BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ
HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
G202.03.02Rönesans’la birlikte dünyanın evrenin merkezinde olmadığının algılanmasıyla başlayan ve Big Bang teorisinden insan geninin bütün bir haritasını çıkarmaya kadar geçen süreç ekseninde; Bilimin doğası, bilim ile teknoloji ilişkisi, Bilimsel Devrimlerin yapısı ve Paradigma kavramı, bilim- sözde bilim ayrımı, bilimsel yöntemler, tarihten günümüze bilim toplulukları, bilim insanlarından örnekler ve bilim insanlarının insani özellikleri tartışılmaktadır.The nature of science, the relationship between science and technology, the structure of scientific revolutions and the concept of paradigm, the distinction between science and pseudo-science, scientific methods, scientific communities from history to the present day, examples from scientists and human characteristics of scientists
EMB213OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS
F202.04.02Bu ders; Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları,okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri- genel ,okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri 1; ,okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri 2; ,okul dışı öğrenme ortamları -müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, ,okul dışı öğrenme ortamları- planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar ,okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi,okul dışı öğrenme alan gezisi 1,okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması,okul dışı öğrenme etkinlikleri uygulama 1,okul dışı öğrenme etkinliği uygulaması 2,okul dışı öğrenme etkinliklerini değerlendirme 1,okul dışı öğrenme etkinliklerini değerlendirme 2,okul dışı öğrenme alan gezisi 2; konularını içermektedir.This course; Out-of-school education and learning concepts, teaching methods and techniques suitable for out-of-school learning environments - general, teaching methods, techniques suitable for out-of-school learning environments (project-based learning, station technique, etc.) and teaching materials 1; teaching methods, techniques (project-based learning, station technique, etc.) and teaching materials appropriate for out-of-school learning environments 2; , out-of-school learning environments-museums, science centers, zoos, botanical gardens,, out-of-school learning environments- planetariums, industrial organizations, national parks, science festivals, science camps, natural environments, development of out-of-school learning areas and environments, out-of-school learning environments learning field trip 1, planning out-of-school learning activities, implementation of out-of-school learning activities 1, application of out-of-school learning activity 2, evaluation of out-of-school learning activities 1, evaluation of out-of-school learning activities 2, out-of-school learning field trip 2; topics.
EMB215YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME
ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING
F202.04.02Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye'de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.Definition and scope of adult education; concepts related to adult education (continuing education, public education, non-formal education, vocational education etc.); The historical development of adult education in Turkey; approaches and models related to adult education; adult learning; the purpose, scope and historical development of lifelong learning; lifelong learning applications in Turkish education system.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF209TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.03.02Türk eğitim tarihinine giriş, İslamiyetten önce Türklerde eğitim, İslamiyetten sonra eğitim, Osmanlı dönemi eğitim sistemi, eğitimde ilk yenilik dönemi, Tanzimat dönemi, Mutlakiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
EGF210TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.03.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
EGF211EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Z202.03.02Bilim, bilim tarihi, bilim felsefesi, pozitivist paradigma, yorumlamacı paradigma, soru sorma yetkinliği, araştırma sorusu, hipotetik akıl yürütme, indüktif akıl yürütme, dedüktif akıl yürütme, araştırma değişkenleri, örnekleme yaklaşımları, araştırmada iç geçerlik, araştırma iç geçerlik, veri toplama araçlarının geçerliliği, istatistiki geçerlik, deneysel araştırma ve nedenselliğin ilkeleri, tek denekli araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, tarama araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, korelasyonel araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, nedensel-karşılaştırma araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, nitel araştırma yaklaşımları, durum çalışmaları, gömülü teori çalışmaları, anlatı çalışmaları, fenomenografi çalışmaları, fenomonoloji çalışmaları, akademik yazım ve raporlama.Science and basic concepts , basic ideas about history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods, recording, analyzing, interpreting, and reporting data
RPD220KİŞİLİK KURAMLARI
THEORIES OF PERSONALITY
Z202.02.02Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı; kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesiBasic concepts of personality, development of personality, harmony and mental health; characteristics and comparison of personality theories, associating personality theories with field applications
RPD222YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI
STAGES OF LIFE AND ADAPTATION PROBLEMS
Z202.02.02Yaşam boyu bakış açısından gelişimi tanımlamak, gelişim dönemleri ve bu dönemlerdeki gelişim görevlerini ele almak, normal/normal dışı, uyum ve denge kavramlarını tanımlamak, tarih boyunca normal dışı davranışların ele almak, uyumu etkileyen faktörler, uyum ve darvanış problemlerinde kriterler, uyum ve davranış problemlerinin tedavisine yönelik yaklaşımlar, yaşam boyu bireylerin karşılaştığı uyum ve davranış problemleri ele almak.Defining development from a life-long point of view, addressing developmental periods and development tasks during these periods, defining normal / abnormal, harmony and balance concepts, addressing abnormal behaviors throughout history, factors affecting compliance, criteria for adaptation and disorientation, adaptation and behavior problems treatment approaches, to deal with lifelong adaptation and behavior problems faced by individuals.
RPD224KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ
CHARACTER AND VALUE EDUCATION
Z202.03.02Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.Character, personality / personality, value, virtue, morality, temper, temperament etc .; character development and education; family, environment and school in character development and education; definition and classification of values; sources of values ​​and individual, social, cultural, religious and moral foundations; character and value education approaches and practices; intercultural differentiation and coexistence culture in character and value education; character and value education in terms of educational philosophy and goals; teaching methods and techniques in character / value education; values ​​crisis and education in modern and multicultural societies; Value education in the human-cultural development process; Turkey examples about the value of education and cultural history education, practice and research values ​​education in Turkey; teacher as a role model in character and value education.
RPD226TEST DIŞI TEKNİKLER
NON-TEST TECHNIQUES
Z122.03.03Test dışı teknikler ile ilgili temel kavram ve ilkeler, yöntem ve yaklaşımlar, test dışı tekniklerin uygulanması, değerlendirilmesi.Basic concepts and principles, methods and approaches related to non-test techniques, implementation and evaluation of non-test techniques.
RPD230ENDÜSTRİDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
GUIDANCE AND COUNSELING IN INDUSTRY
S202.04.02İş ve örgüt alanı ile ilgili sorunlara bilimsel temelli çözümler üretmek amacıyla bireylerin davranışlarının çalışma ortamında incelenmesi, iş yerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli sosyal ve psikolojik süreçler, niceliksel yöntemlerle çalışanların davranışlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.Examining the behavior of individuals in the work environment in order to produce scientific-based solutions to the problems related to the field of work and organization, social and psychological processes necessary for the improvement and development of the workplace, examining and evaluating the behavior of the employees with quantitative methods.
RPD232KARİYER DANIŞMANLIĞINDA GÖRÜŞME BECERİLERİ
INTERVIEW SKILLS IN CAREER COUNSELING
S202.04.02Sosyal bilişsel kariyer kuramları ve bu kuramlarla ilgili psikolojik testler, kariyer rehberliği uygulamaları, tercih rehberliği, profil yorumlama becerileri, nitel kariyer psikolojik danışması araçları, internet ortamında iş arama, kariyer psikolojik danışması süreci.Social cognitive career theories and psychological tests related to these theories, career guidance practices, preference guidance, profile interpretation skills, qualitative career counseling tools, online job search, career counseling process.
RPD234YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ
YAKIN İLİŞKİLER PSİKOLOJİSİ
S202.04.02Yakın ilişki tanımı, kuramlar, yakın ilişkide süreçler ve önemli dinamikler, yakın ilişkilerde kapsamlı ve kültürel bakış açısı geliştirme, yakın ilişkilere başlama, sürdürme ve sonlandırma, ilişki problemi yaşayan danışanların sorunlarını kavramlaştırabilme.Definition of close relationship, theories, processes and important dynamics in close relationships, developing a comprehensive and cultural perspective in close relationships, starting, maintaining and ending close relationships, conceptualizing the problems of clients who have relationship problems.
RPD236ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
S202.04.02İstismar kavramı ve türlerinin tanımları (Fiziksel, duygusal, Cinsel İstismar ve İhmal) Çocuk İstismarına yönelik teoriler/Ç. İ. Yol açan geleneksel yaklaşımlar Fiziksel İstismar/Cinsel İstismar Ensest/Sindrella Kompleksi/Pedofili/Cinsel Sömürü Duygusal İstismar/ İstismara maruz kalmış çocuklara sorulabilecek soru tipleri İhmal (Fiziksel ve Duygusal İhmal) MPS Sendromu Akranlar Arası Çatışma/Riskli Davranış gösteren Çocuk ve Ergenler (Zor Çocuklar) Madde Kullanımı İstismarı İstismar Olgusu Olan Çocuklarda Oyun Tedavisi Anayasa’da Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284) Türk Ceza Kanunu’nda İstismar ve İhmal Bildirim Yükümlülüğü Sosyal Hizmetler Kanunu (2828) Türk Medeni Kanunu (4721) Çocuk Koruma Kanunu (5395) Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında TebliğConcept of abuse and definitions of its types (Physical, emotional, sexual abuse and neglect) Theories of Child Abuse / Ç. I. Traditional approaches that lead to Physical Abuse / Sexual Abuse Incest / Cinderella Complex / Pedophilia / Sexual Exploitation Types of questions to ask children who have been subjected to Emotional Abuse / Abuse Neglect (Physical and Emotional Neglect) MPS Syndrome Peer Conflict / Children and Adolescents with Risky Behavior (Difficult Children ) Game Treatment in Children with Substance Abuse Abuse Cases Law on Protection of Family and Children's Rights in the Constitution on Protection of Family and Prevention of Violence Against Women (6284) Abuse and Negligence Notification Obligation in Turkish Penal Code Social Services Law (2828) Turkish Civil Code ( 4721) Child Protection Law (5395) Regulation on the Implementation of Protective and Supportive Measure Decisions Made According to the Child Protection Law Communiqué on the Implementation Procedures and Principles of Consultancy Measure Decisions
EGK124İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION
G202.03.02İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.Basic concepts about human rights, knowledge of basic concepts about human rights, citizenship and democracy, understanding the historical development of human rights, understanding the transition process of human rights to international area, understanding how human rights are protected at national and international level, human rights and citizenship education understanding of its importance.
EMB210MİKRO ÖĞRETİM
MICRO TEACHING
F202.04.02Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları v.b.), bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri. Alan kitaplarının özellikleri.Micro teaching applications (Computer course teaching subjects to be selected in the classroom, preparing plans, classroom, organizing materials, materials and materials to present the course and evaluation of the presentations in terms of teaching knowledge and skills). Field-specific applications (remote control systems, laboratory studies etc.), measurement and evaluation in computer education: portfolio applications, performance tests, observation forms, etc. Teaching competencies. Properties of field books.
EMB212ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING
F202.04.02Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.Basic concepts and definitions; brain as a thinking organ, thinking styles and grouping of thinking; involuntary thinking and features; voluntary thinking and its characteristics; methods of voluntary thinking; critical and analytical thinking; main features and criteria of critical and analytical thinking, stages of critical and analytical thinking; factors affecting critical and analytical thinking; the scope of critical and analytical thinking; critical and analytical reading; critical and analytical listening; critical and analytical writing.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF319TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.Aims and basic principles of Turkish education system, legal regulations about education, structure of Turkish education system, management theories and processes, school organization and management, staff in school administration, student, education and business related works, social participation in school.
EGF321EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION
Z202.03.02Ölçme değerlendirmenin yeri ve önemi, temel kavramlar, ölçme-değerlendirme türleri, ölçme hataları, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler, madde ve test istatistikleri, Sonuca ve sürece yönelik ölçme ve değerlendirme teknikleri.The place and importance of measurement and evaluation, basic concepts, types of measurement and evaluation, measurement errors, the features of measurement tools, item and test statistics, Measurement and evaluation techniques for result and process.
RPD335DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI-I
BEHAVIOR DISORDERS-I
Z202.03.02Çocuk ruh sağlığı, çocuklarda görülen davranış sorunları, gelişimsel sorunlar, anne-baba tutumları ve psikolojik sorunlara terapötik yaklaşımlar.Child mental health, behavioral problems in children, developmental problems, parental attitudes and therapeutic approaches to psychological problems.
RPD337PSİKOLOJİK TESTLER
PSYCHOLOGICAL TESTS
Z122.03.03Psikolojik testlerin özellikleri, temel kavramlar, geçerlik ve güvenirlik, testlerin nasıl geliştirildiği, nasıl uygulandığı, nasıl değerlendirildiği, psikolojik testlerin kullanımında izlenmesi gereken etik kurallar, test sonuçlarını etkileyen faktörler, gözlem ve raporlamadır. Psikolojik test kavramını bilmek  Bazı psikolojik testlerin yönergelerini öğrenmek Psikolojik testler ve tarihsel gelişim süreçlerinin bilgisi. Testleri özelliklerine göre sınıflayabilme. Testlerin psikometrik özelliklerini tanıyabilme. Psikolojik testlerin psikometrik özelliklerini belirleme, psikolojik problemler için uygun olan testi seçebilme, en sık kullanılan testlerden haberdar olma, zeka ve zeka testlerinin özellikleri konusunda bilgilenme, yeteneğin ölçülmesi ve yetenek testlerinin özellikleri konusunda bilgilenme Gelişim testlerini tanıyabilme
RPD339PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ
PRINCIPLES AND TECHNIQUES IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING
Z202.03.02Yardım Beceri Modelleri, Psikolojik Danışma Süreci ve Temel Beceriler, İleri Düzey Beceriler, Kavramlaştırma Modelleri.Assistance Skill Models, Counseling Process and Basic Skills, Advanced Skills, Conceptualization Models.
RPD341PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI
PSYCHOLOGICAL COUNSELING THEORIES
Z202.02.02Öğrenciler psikolojik danışma kuramlarını tanırlar, psikolojik danışma kuramlarının insan doğasına bakışını, kuramcılarını, temel kavramlarını, terapötik süreçte uygulanan terapi tekniklerini, stratejilerini açıklarlar. Yaşanan psikolojik problemlere göre danışma kuramlarını kullanma becerisi kazanırlar. kuramları değerlendirir.Psikolojik danışma kuramlarının insan doğasına bakışı, temel yöntem ve teknikleri, danışma becerileri, terapi süreci, psikolojik problemlere göre strateji ve yöntem seçimi konusunda beceri geliştiren içerikler değerlendirilmektedir. Öğrenciler strateji ve yöntem seçimini tanımlama becerisi oluşturur.
RPD343MESLEKİ REHBERLİK
VOCATIONAL GUIDANCE
Z202.02.02Bu ders; kariyer psikolojik danışmanlığı alanıyla ilgili temel kavramların açıklandığı, Türkiye’deki mesleki yönelim sorunlarının ele alındığı, kuramların, çocuk ve ergenlerle yapılan kariyer rehberliği uygulamalarının ve psikolojik ölçme araçlarının tanıtıldığı ile ilgili bir derstir.This course; career that explains the basic concepts of counseling field, discussed their professional orientation issues in Turkey where, theories of children and adolescents made career guidance practices and a course on the introduction of psychological measurement tools.
RPD331CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ
SEXUAL HEALTH EDUCATION
S202.04.02Hafta Konular 1 Cinsel sağlıkla ilgili temel kavramlar 2 Cinsel Sağlık Eğitimine Genel bir Bakış 3 Toplumlarda cinselliğe bakış 4 Değer oluşturma 5 Ergenlik dönemi değişiklikleri 6 Cinsel Kimlik gelişimi 7 Karar verme becerileri 8 Ara Sınav 9 Üreme sağlığı 10 Riskli cinsel davranışlar 11 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 12 İlkokullara yönelik cinsel eğitim programları 13 Ortaokullara yönelik cinsel eğitim programları 14 Liselere yönelik cinsel eğitim programları 15 Yarıyıl Sonu SınavıWeekly Subjects 1 Basic concepts of sexual health 2 An overview of sexual health education 3 Looking at sexuality in societies 4 Creating value 5 Adolescent changes 6 Development of sexual identity 7 Decision making skills 8 Midterm Exam 9 Reproductive health 10 Risky sexual behaviors 11 Sexually transmitted diseases 12 Sex education programs for primary schools 13 Sex education programs for secondary schools 14 Sex education programs for high schools 15 Final Exam
RPD333EĞİTİMDE DRAMA
DRAMA IN EDUCATION
S202.04.021. Yaratıcı dramanın yöntem ve disiplin boyutuna ilişkin farkındalığı geliştirmek, 2. Yaratıcılık, drama, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim, etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu vb. temel kavramları kavrama, 3. Öğretim sürecinde yaratıcı dramayı sınıfta uygularken eğitmenin sahip olması gereken yeterlilikler ve sorumlulukları kavrama, 4. İlk ve orta öğretim düzeyindeki çocukların tüm gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre drama öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda anlayış kazandırma, 5. Yaratıcı dramanın eğitimde kullanımına, gelişimine ve Türkiye’deki uygulamalara yönelik bilgileri kavrama, 6. Farklı derslerde bir yöntem olarak dramanın kullanılması için gerekli becerileri kavrama, 7. Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanma. Yaratıcı dramanın farklı birçok disiplinde kullanımına ilişkin uygulama örneklerini tecrübe etmelerini sağlamaktır.1.Developing awareness of the method and discipline dimension of creative drama, 2. Creativity, drama, creative drama, game and theater pedagogy, communication, interaction, role playing, improvisation, action, dramatic play, children's theater, etc. Understanding the basic concepts, 3. Comprehending the competencies and responsibilities that an instructor should have while applying the creative drama in the classroom in the teaching process, 4. Gaining understanding of all the developmental characteristics of primary and secondary school children and how drama teaching should be according to these characteristics, 5. Creative drama in education use, development and information for applications in Turkey clutch, clutch 6 different courses in skills needed for the use of drama as a method of Game 7 in a drama course design and implementation skills to win. To enable them to experience the application examples related to the use of creative drama in many different disciplines.
EGK311BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
ADDICTION AND STRUGGLING WITH ADDICTION
G202.03.02Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.Basic concepts and definitions; types of addiction (substance addiction, technology addiction, etc.); causes of addiction; the risk factors in the family, peer group and social context that prepare the person for the substance addiction process; communication skills in dependent children, adolescents and adults; the role of social work in addiction; addiction related models; efforts to prevent addiction; consequences of addiction; national policy and strategy methods in combating addiction; reintegration process.
EGK313KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME
CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT
G202.03.02Bu ders; öğrencilerin özellikle kariyer gelişimleri ve planlamalarını kolaylaştırmaya yönelik kişisel gelişim dersidir. Ders içeriğinde; öğrencilerin kariyer farkındalığı geliştirmeleri için eğitim ve sınav sistemi bilgileri; karakteristik özellikleri ile mesleki seçenekleri eşleştirmelerine yardımcı olmak için ilgi, yeterlilik ve mesleki değerler gibi kavramların tanıtımı; üniversitedeki araştırma, öğrenci değişimi gibi ofislerin tanıtılması; geleceğe odaklanma sürecini teşvik etme ile ilgili etkinliklerin uygulanması; karar verme, performans hedefleri belirleme ve akılcı kariyer inançları geliştirmeleri konusunda etkinliklerin uygulanması; özgeçmiş hazırlama, niyet mektubu örneği hazırlama, referans ile başvuru yapmanın önemi, lisansüstü eğitim ya da mezuniyet sonrasındaki iş fırsatları konusunda akademisyenler ve mezunlarla görüşmeler yapma; akılcı olmayan inanışlar, romantik ilişkiler ve flört şiddeti, mobing konularında bilgiler verme gibi konular bulunmaktadır. Ayrıca, derse olanaklar ölçüsünde kaynak ziyaretçiler davet edilebilmektedir.This course; It is a personal development course aimed at facilitating students' career development and planning. In the course content; education and examination system information for students to develop career awareness; introduction of concepts such as interest, competence and professional values ​​to help them match their characteristics with professional options; promotion of offices such as research, student exchange at the university; implementation of activities related to fostering the future focus process; implementation of activities in decision making, setting performance goals and developing rational career beliefs; preparing a curriculum vitae, preparing a letter of intent, the importance of applying with a reference, interviewing academics and graduates about job opportunities after graduate education or after graduation; and there are topics such as irrational beliefs, romantic relationships and dating violence, giving information about mobbing.
EMB311AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
OPEN AND DISTANCE LEARNING
F202.04.02Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler, uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, e-içeriklerin incelenmesi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması.Introduction of distance education, distance education in instructional environments, techniques and methods used in planning, preparing and implementations of distance education technologies. Main concepts about distance education, analysis of open high school and university programs, internet schools and virtual classes, interpret communication and information technologies in terms of distance education process, satellite echnologies in distance education.
EMB313SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION
F202.04.02Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.Sustainability concept and usage areas; sustainability in terms of social sciences and science; sustainability in the context of social change; education and sustainability; the future of humanity and sustainability; migration, poverty and inequality; sustainable environment; ecology, global environmental problems and sustainability; sustainable society in harmony with nature; population, economic system and natural environment; technological developments, consumption habits and environment; social responsibility studies, sustainability in terms of tangible and intangible cultural heritage; rethinking human-nature relations in the axis of sustainability.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF202SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes.Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom climate, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
EGF317EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION
Z202.03.02Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar.Basic concepts and theories of morality and ethics; ethical principle, ethical rule, business and professional ethics / ethics; teaching profession with its social, cultural, moral and ethical aspects; ethical principles in the education, training, learning and evaluation process of the right to education; Ethical principles in dealing with education stakeholders (employers / managers, colleagues, parents, professional organizations and society); moral / ethical responsibilities of education / school administrators, parents and students; unethical behavior in business and professional life; moral / ethical education and ethics committees at school.
RPD360DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI-II
BEHAVIOR DISORDERS II
Z202.02.02Yetişkin ruh sağlığı, yetişkinlerde görülen psikolojik sorunlar ve psikolojik sorunlara terapötik yaklaşımlar.Adult mental health, psychological problems in adults and therapeutic approaches to psychological problems.
RPD362PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ
PSYCHOLOGICAL COUNSELING SKILLS
Z122.04.03Psikolojik danışma sürecinde ileri psikolojik danışma becerilerini kullanma, krize psikolojik danışmanlığının özellikleri, süpervizyonun özellikleri, bilişsel davranışçı ve etki terapisinin müdahaleleri.After this lesson, the students; They gain experience in the application of advanced counseling skills, and know the features of crisis counseling and supervision.
RPD364GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA
GROUP PSYCHOLOGICAL COUNSELING
Z202.03.02Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış I (Grupla psikolojik danışmaya giriş/grup lideri). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış II (Grup sürecinin ilk aşamaları). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış III Grup sürecinin ileri aşamaları. Grupla psikolojik danışmada tekniklerin kullanımı/grup tekniklerini kullanma sürecinde etik ilkeler. Grubun kurulma aşamasındaki teknikler. Grubun başlangıç aşamasındaki teknikler. Grubun geçiş aşamasındaki teknikler (Geçiş Aşamasının Özellikleri, Savunmacı Davranışlarla ve Güç Danışanlarla Baş Etme). Grubun geçiş aşamasındaki teknikler (Çatışmalarla Baş Etme, Ortak Korku ve Direnci Keşfetme, Lidere Meydan Okumalarla Çalışma). Grubun eylem aşamasındaki teknikler (Eylem Aşamasının Özellikleri, Ortaya Çıkan Temalarla ve Yoğun Duygularla Çalışma). Grubun eylem aşamasındaki teknikler (Rüyalarla, Yansıtmalarla ve Farkındalıkla İlgili Diğer Problemlerle Çalışma). Grubun sonlandırma aşamasındaki teknikler.Basic elements of group counseling: An overview I (Introduction to group counseling / group leader). Basic elements of group counseling: An overview II (Early stages of the group process). Basic elements of group counseling: An overview III Advanced stages of the group process. Use of techniques in group counseling / ethical principles in the process of using group techniques. Techniques in the establishment phase of the group. Techniques at the beginning of the group. Techniques in the transitional phase of the group (Characteristics of the Transitional Phase, Dealing with Defensive Behaviors and Power Clients). Group transitional techniques (Dealing with Conflict, Discovering Common Fear and Resistance, Working with Challenges to the Leader). Group action stage techniques (Characteristics of the Action Stage, Working with Emerging Themes and Intense Emotions). Techniques in the action stage of the group (Working with Dreams, Reflections and Other Mindfulness Problems). Techniques in group termination.
RPD366MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI
VOCATIONAL GUIDANCE PRACTICES
Z122.02.03Süpervizyon altında, tüm eğitim kademelerine uygun akademik, kariyer ve kişisel / sosyal gelişim ile ilgili psikoeğitim programlarını, büyük grup rehberliği yöntemiyle uygulama, periyodik bireysel görüşme yapma, psikolojik test uygulamaları ve program değerlendirme çalışmaları yapma.Implementing psychoeducation programs related to academic, career and personal / social development under supervision, with a large group guidance method, conducting periodic personal interviews, psychological test applications and program evaluation studies.
RPD368MANEVİ DANIŞMANLIK
SPIRITUAL COUNSELING
Z202.02.02Manevi danışmanlıkla ilgili temel kavram ve ilkeler; maneviyat, ahlak, psikolojik danışma ve psikoterapi; çok kültürlü danışma bağlamında manevi danışmanlık, din ve maneviyatın evrensel değerleri; inanç, ahlak ve kimlik gelişimi; manevi danışmanlığın dini (teolojik), felsefi, sosyolojik vepsikolojik temelleri; tek tanrılı dinlerde ve doğu dinlerinde yardım ilişkileri; manevi danışmanlık bağlamında yas, duygusal düzenleme, bilinçli farkındalık, iyi-oluş, diğergamlık, affedicilik, direnç, otantiklik; manevi ölçümleme vd. kavramlar; manevi danışmanlıkta etik.Manevi danışmanlıkla ilgili temel kavram ve ilkeler; maneviyat, ahlak, psikolojik danışma ve psikoterapi; çok kültürlü danışma bağlamında manevi danışmanlık, din ve maneviyatın evrensel değerleri; inanç, ahlak ve kimlik gelişimi; manevi danışmanlığın dini (teolojik), felsefi, sosyolojik vepsikolojik temelleri; tek tanrılı dinlerde ve doğu dinlerinde yardım ilişkileri; manevi danışmanlık bağlamında yas, duygusal düzenleme, bilinçli farkındalık, iyi-oluş, diğergamlık, affedicilik, direnç, otantiklik; manevi ölçümleme vd. kavramlar; manevi danışmanlıkta etik.
RPD370YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIM VE MODELLERİ
NEW PSYCHOLOGICAL COUNSELING APPROACH AND MODELS
S202.04.02Bu ders; yeni ve farklı psikolojik danışma yaklaşım ve modelleri, bu yaklaşım ve modellerin temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; söz konusu yaklaşım ve modeller çerçevesinde danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırmaya ilişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamaları içerir.This courseincludes; new and different counseling approaches and models, the concepts, principles and techniques that form the basis of these approaches and models; knowledge and sample applications about evaluating and conceptualizing the problems of the client within the framework of the aforementioned approaches and models.
RPD372ÇOCUK VE ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA
PSYCHOLOGICAL COUNSELING WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS
S202.04.02Çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmanın genel özelliklerinin paylaşılması, çocuk ve ergenlerin genel gelişim özelliklerinin paylaşılması, çocuk ve ergenlerle ilk görüşme ve anamnez alma, çocuk ve ergenlerde davranış problemleri, Çocuk ve ergenlerle çalışırken psikolojik testlerin kullanımı, Çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmada kullanılan yöntem, ilke ve teknikler, Çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmada psikoeğitim kullanımı, ailenin psikolojik danışma sürecine katılımı nasıl gerçekleşir, görüşme ve gözlemlerin raporlanması konularının paylaşılmasıÇocuk ve ergenlerle psikolojik danışmanın genel özelliklerinin paylaşılması, çocuk ve ergenlerin genel gelişim özelliklerinin paylaşılması, çocuk ve ergenlerle ilk görüşme ve anamnez alma, çocuk ve ergenlerde davranış problemleri, Çocuk ve ergenlerle çalışırken psikolojik testlerin kullanımı, Çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmada kullanılan yöntem, ilke ve teknikler, Çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmada psikoeğitim kullanımı, ailenin psikolojik danışma sürecine katılımı nasıl gerçekleşir, görüşme ve gözlemlerin raporlanması konularının paylaşılması
EGK210KÜLTÜR VE DİL
CULTURE AND LANGUAGE
G202.03.02Dil ve kültür kavramları, aralarındaki etkileşimLanguage and culture concepts, the interaction between them
EGK312BESLENME VE SAĞLIK
NUTRITION AND HEALTH
G202.03.02Dengeli beslenme, Makro ve Mikro Besin öğeleri ve türleri, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, beriberi vb. hastalık örnekleri üzerinden beslenme ve sağlık ilişkisi,Natural and healthy diet; fight obesity; food additives; wellness and exercise; Growth and development; healthy sex life; fight against addiction (tobacco, alcohol, substance abuse, etc.); traffic, disaster and first aid.
EMB310EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA
PROJECT PREPARATION IN EDUCATION
F202.04.02Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.Project concept and project types; curriculum and project-based learning; project programs in schools (TUBITAK, EU and others); topic selection for the project; literature review; logical framework in the project; planning and management of the project; application of scientific method in the project; preparing and developing a project report; finalizing the project report; project evaluation and examination of good examples; project presentations, poster and brochure design techniques.
EMB312KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPARATIVE EDUCATION
F202.04.02Karşılaştırmalı eğitimin tanımı ve diğer eğitim bilimi dallarıyla ilişkisi, karşılaştırmalı bilimin geçirdiği evreler, karşılaştırmalı eğitimde belli başlı sorunlar, Türkiye'de karşılaştırmalı eğitim çalışmaları, farklı eğitim sistemlerinden örneklerThe definition and its relationship with other branches of science education comparative education, comparative science Phases of the major problems in comparative education, comparative education studies in Turkey, examples of the different educational systems
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF204BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.03.02Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts , basic datas about science history, structure of scientific research, scientific methods and different approaches about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods of data collection ,data saving, analysis, comment and reporting.
EGF304TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.04.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
EGF409EĞİTİM YÖNETİMİ
EDUCATION MANAGEMENT
Z303.03.03Bu ders, sosyal bir sistem olan okulun özellikleri, okul lideri olan yöneticilerin görev ve sorumlulukları, mevcut yönetim süreçleri (karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, etkileme, değerlendirme), liderlik yaklaşımları, örgütlerde dolayısıyla okullardaki çatışma nedenleri ve bunların çözümüne ilişkin yaklaşımlar ile okul kültürü konularını içeren bir derstir.This course includes the characteristics of school which is a social system, tasks and responsibilities of school administrator as a leader of the school, existing administration processes, leadership approaches, conflict reasons in schools as an organization, approaches about solutions of conflicts and school culture.
RPD413ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ
LEARNING DIFFICULTIES
Z303.03.03Öğrenme güçlüklerinin tanımı ve nedenleri, öğrenme güçlüğünü olan çocukların özellikleri, erken çocukluk dönemi öğrenme güçlüğü belirtileri, riski taşıyan öğrencilere yönelik değerlendirme, tanılama, değerlendirilme süreçleri. Öğrenme güçlüğü ve okuma, yazılı anlatım, matematik. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için okulda başarının temelleri, özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler içim geçiş hizmetleri. Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri, teknoloji kullanımı ve müdahale programları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The course of psychological counseling and guidance, the current definition of learning disabilities teacher candidates, classification, development of lifelong learning disabilities, causes, to be distinguished from the class environment, education, media regulation, and associated applications for students with learning disabilities, their families and the method of guidance and counseling for teachers and provides techniques for
RPD415BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMA
INDIVIDUAL COUNSELING AND APPLICATIONS
Z143.04.05Temel bireysel danışma teorileri, danışma teknikleri ve bireysel danışmada yaşanan temel problemler.Basic individual counseling theories, counseling techniques and fundamental problems in individual counseling.
RPD417PSİKOLOJİK TESTLER
PSYCHOLOGICAL TESTS
Z244.05.06Psikolojik testlerin özellikleri, temel kavramlar, geçerlik ve güvenirlik, testlerin nasıl geliştirildiği, nasıl uygulandığı, nasıl değerlendirildiği, psikolojik testlerin kullanımında izlenmesi gereken etik kurallar, test sonuçlarını etkileyen faktörler, gözlem ve raporlamadır.Characteritics of psychological tests, validity, reliability, basic concepts of psychological tests, how to develop psychological tests, how to apply psychological tests , how to grade psychological tests, how to evaluate interpration tables, factors that affect reporting, ethical rules of using psychological tests.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
RPD433ÇOCUK İSTİSMARI
CHILD ABUSE
S303.04.03İstismar kavramı ve türlerinin tanımları (Fiziksel, duygusal, Cinsel İstismar ve İhmal) Çocuk İstismarına yönelik teoriler/Ç. İ. Yol açan geleneksel yaklaşımlar Fiziksel İstismar/Cinsel İstismar Ensest/Sindrella Kompleksi/Pedofili/Cinsel Sömürü Duygusal İstismar/ İstismara maruz kalmış çocuklara sorulabilecek soru tipleri İhmal (Fiziksel ve Duygusal İhmal) MPS Sendromu Akranlar Arası Çatışma/Riskli Davranış gösteren Çocuk ve Ergenler (Zor Çocuklar) Madde Kullanımı İstismarı İstismar Olgusu Olan Çocuklarda Oyun Tedavisi Anayasa’da Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284) Türk Ceza Kanunu’nda İstismar ve İhmal Bildirim Yükümlülüğü Sosyal Hizmetler Kanunu (2828) Türk Medeni Kanunu (4721) Çocuk Koruma Kanunu (5395) Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında TebliğThe definition of abuse, history of abuse, abuse situation in Turkey and in view of the world, physical abuse, sexual abuse, sexual exploitation of children, emotional abuse and neglect, peer violence, and neglect.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RPD412MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR
PROFESSIONAL ETHICS AND LEGAL ISSUES
Z202.05.02Rehberlik ve psikolojik danışma alanının bir meslek olma özelliğinin incelenmesi, mesleğin üyeleri görev ve sorumlulukları, üyelerin yetiştirilmesi, mesleki örgütlenme, rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin etik kuralları ve etik sorunlar, ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin belli başlı sorunları, çözüm önerileri ve Girişimcilik etiği.Examining characteristics of guidance and counseling field’s as a profession, duties and responsibilities of the members of this field, members grown up, vocational organization, ethical rules of guidance and counseling field, and ethical problems, the problems and solution suggestions of guidance and counseling field in Turkey.
RPD414REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DAN. SEM.
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING SEMINAR
Z223.06.04Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, araştırma sonuçlarını grup ortamında tartışma, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.Choose a topic which related to guidance and counseling field, doing research and examination, Chosen topic discuss in group environment Get information about recent development in guidance and counseling field To prepare a report related to chosen topic.
RPD416KURUM DENEYİMİ
INSTITUTIONAL PLACEMENT
Z143.05.05Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri.Counseling and guidance services in counseling and guidance units of various (educational, medical and industrial) institutions and organizations
RPD418REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI ALAN ÇALIŞMASI
FIELD STUDIES IN GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING
Z143.06.05Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması ve çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.Investigating school based guidance programs from kindergarten to high school, using individual and group assessment techniques, and developing group intervention programs for various problem settings..
RPD408KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPERATIVE EDUCATION
S303.04.03Eğitimde karşılaştırmalı ve uluslararası çalışmalar giriş, güç, eşitlik ve cinsiyet gibi teorik yaklaşımlar, güncel konular, güncel trendler ve önemli kavramların incelenmesi.Introduction to comparative and international studies in education. Examination of theoretical approaches, contemporary issues, current trends, and major concepts including power, equity, and gender.
RPD420ELEŞTİREL PEDAGOJİ VE UYGULAMALARI
COMPERATIVE PEDAGOGY AND APPLICATIONS
S303.04.03Derste, çağdaş eğitim sitemlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi ve bu sistemlerde eleştirel pedagojinin etkileri tartışılacaktır, “öğrenci merkezli okul”, “yapılandırmacı okul”, “öğrenen okul”, “öğrenmeyi öğrenme”, "eğitimde yabancılaşma", "dönüşümsel öğrenme", "eğitim politikaları" gibi kavramlar üzerine tartışma ve bu kavramların ülkemiz okul sistemlerinde karşılıkları üzerine değerlendirme yapılacaktır.Comparative evaluation of modern educational systems, the effects of critical pedagogy in these systems will be discussed. "The student-centered school," "constructivist school", "learning school", "learning to learn" the discussion on concepts such as and provision for our school systems will be assessed on these concepts.
RPD436BAĞIMLILIK TERAPİSİ
ADDICTION THERAPY
S303.04.03Bağımlılık kavramı, türleri, tedavi ve tanı yöntemleri, bağımlılık yapıcı maddelerin özellikleri, bağımlı ya da kullanıcı ile çalışma, aileyle çalışma, vaka(olgu) örnekleri, bağımlılıkta psikososyal yaklaşımlar ve uygulamaları, Okul Psikolojik Danışmanları açısından madde kullanım bozukluğu ile çalışma, bağımlılığın önlenmesi ve Türkiye'de durumRecognizing substances threaten human health and used at the level of make people addictive, recognizing effects these substance on human health ,implementing nursing care for individuals with substance abuse
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.