English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-E - BUSINESS MANAGEMENT (DISTANCE EDUCATION )(WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-E - BUSINESS MANAGEMENT (DISTANCE EDUCATION )(WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EISL503İŞLETME YÖNETİMİ
BUSINESS MANAGEMENT
Z303.06.03Girişimcilik kavramı ve şirketleşme, proje yönetiminde finansal konuların öğretilmesi, İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkilerini ve kuruluş türlerini inceler. Örgüt ve Yönetim Düşüncesinde Gelişmeler; Yönetimde Karar Verme; Yürütme –örgütdel davranış; Yönetsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri; Gelecekte Yönetim gibi konuları kapsarThe course unit covers the basic notions of business and its management, objectives, the relationships between a business and its environment and establishment types. Topics such as the developments in organization and management thought, decision-making in management, administrative-organizational behaviour, development methods of managerial activity and management in the future are also discussed.
EISL509ÜRETİM YÖNETİMİ
PRODUCTION MANAGEMENT
Z303.06.03Üretim Yönetimi; girdileri ürünler ve hizmetlere dönüştüren örgütlerin ilgili dilimlerindeki, yani prodüktif(verimli) sistemlerdeki, tüm çalışmaların planlanması,örgütlenmesi, kadrolanması, yönlendirilmesi ve kontrolü olarak ifade edilebilir.Product management deals with planning, organizing, positioning, directing and controlling all the studies of organizations which transform input into products and services in productive systems.
EISL511ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi Bilimsel araştırma kavramı , Araştırma problemi , Araştırma problemi kaynakları ,Araştırma hipotezi, Kaynak(Literatür) taraması, araştırma problemi için varsayımlar(hipotezler), Araştırmanın sınırlandırılması, Araştırma türleri (deneysel, inceleme ve keşifsel araştırmalar) , Değişkenlerin belirlenmesi ve türleri, değişkenlerin ölçülmesi, Veri derleme yöntemleri , örnekleme planının ve örnek hacminin belirlenmesi, Dışsal değişkenleri kontrol yöntemleri. Araştırma önerisi. Verilerin kodlanması ve analizi. Bilimsel raporların hazırlanması, araştırma etiği ve diğer evreler.Scientific research concept, research problem, hypothesis, assumptions, variables, data collection, sampling, research proposals.
EISL501FİNANSAL MUHASEBE
FINANCIAL ACCOUNTING
S303.06.03Muhasebe temel kavram ve ilkeleri; işlemlerin kaydı ve yıl sonu işlemleri, bilanço eşitliği, işlemlerin bilanço eşitliğine etkisi, çift taraflı kayıt usulü ile defter tutma, borç ve alacak kavramı, işlemlerin yevmiye kaydı ve bunların diğer defterlere aktarılması, mizan hazırlanması, gelir tablosu ve bilanço hazırlanması, temel hesaplar, stok değerleme yöntemleri, amortisman kuramı, nakit akışı ve finansal tablo çözümlemesi.Basic concepts and principles of accounting, registration of operations and year-end operations, balance sheet equation, the effect of operations on balance sheet equation, bookkeeping with double-entry registry, concepts of debt and account receivable, joint entry of operations and registration of these in other books, preparing a trial balance, preparing an income statement and balance sheet, basic accounts, stock evaluation methods, theory of amortisation and financial statement analysis will be covered in this course.
EISL505UYGULAMALI İSTATİSTİK
APPLIED STATISTICS
S303.06.03Olasılık, Kesikli dağılımlar, sürekli dağılımlar, güven aralıkları, hipotez testleri, regresyon, korelasyonProbability, discrete distributions, continuous distributions, confidence intervals, hypothesis testing, regression, correlation
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EISL504MİKRO EKONOMİ
MICRO ECONOMICS
Z303.06.031. Mikro ekonomik konular, 2. Fırsat maliyeti, 3. Fiyat oluşumu, arz ve talep, 4. Elastikiyet, piyasa dengeleri, 5. Üretim, girişimcilik kavramı, şirketleşme ve pazarlama gibi konulardan oluşur.The course unit covers the topics in microeconomics.
EISL502FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMNT
S303.06.03Bu ders, finansal tablo analizi, finans matematiği, aktif yönetimi (sermaye bütçelemesi, işletme sermayesi, aktif ve fikri sınai mülklerin yönetimi, değerleme prensipleri, sermaye yapısı yönetimi, finansal ve sermaye piyasaları fonksiyonları ile uluslararası ve çok uluslu finans ortamı ve Girişimcilikte ve proje yönetiminde finansal konuların öğretilmesi gibi konuları içermektedir.This course discusses financial statement analysis, finance mathematics, asset management (capital budgeting, business capital, asset and intellectual, industrial property management, evaluation principles, capital structure management, financial and capital market functions and topics related to international and multinational financial environment.
EISL506İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
S303.06.03Dersimiz, girişim ve organizasyon yönetimini, İKY ilgili temel kavramları, İKY nin gelişimini, fonksiyonlarını ve İK uygulamalarıyla ilgili güncel çeşitli konuları kapsar.The course covers the main concepts related to HRM, the development of HRM, its function and current subjects about HR practices.
EISL512STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT
S303.06.03Kuruluşların stratejik seçeneklerini küresel perspektif içerisinde işler.The course unit covers the strategic choices of organizations in terms of global perspectives.
EISL514PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT
S303.06.03Proje Yönetimi, Proje Yönetimi bilgi alanları, teorik ve pratik alan bilginin yanında bir proje yönetim yazılımı kullanımı, Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesiProject Management, Project Management knowledge areas, alongside theoretical and practical fields of knowledge to use a project management software
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.