English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ACCOUNTING AND AUDITING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ACCOUNTING AND AUDITING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MFY507DENETİM TEORİSİ
THEORY OF AUDTING
Z303.06.031. Denetim Kavramı ve Türleri 2. Muhasebe - Denetim İlişkisi 3. Denetim Standartları 4. Denetim Süreci 5. Denetim Teknikleri 6. Denetim ÇıktılarıThis course is designed to provide an introduction to auditing. The objectives include principles and practices used by public accountants and internal auditors in examining financial statements and supporting data. Special emphasis is given to assets and liabilities. This course is a study of techniques available for gathering, summarizing, analyzing and interpreting the data presented in financial statements and procedures used in verifying the fairness of the information. Also emphasizes ethical and legal aspects and considerations.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
SBE513BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.This course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
ISL515ADLİ MUHASEBE VE UYGULAMALARI
FORENSIC ACCOUNTING AND APPLICATION
S303.06.03Dava destek danışmanlığı; uzman şahitlik, hile denetçiliği ve araştırmacı muhasebecilik.The course unit covers lawsuit assistance consultancy, testimony, fraud auditing and investigative accounting.
MFY501TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULAMALARI
TURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION
S303.06.03Türkiye Muhasebe Standartları kavramsal çerçevesi ile muhasebe sisteminin içerisinde yer alan genel konulara ait standartlar tek tek incelenecektir.TURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND APPLICATION PRACTICES
MFY505VERGİ UYGULAMALARI VE DENETİMİ
TAX APPLICATIONS AND AUDITING
S303.06.03Vergi Hukukunun tanıtılması ,Türk vergi ssiteminin işleyişinin anlatılması,Vergi MuhasebesiTAX APPLICATIONS AND AUDITING IN THE WORLD
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MFY512DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE' DE DENETİM YAPISI
AUDITING STANDARTS AND STRUCTURE OF AUDITING IN TURKEY
Z303.06.03Uluslararası denetim standartlarıAUDITING STANDARTS AND STRUCTURE OF AUDITING IN TURKEY
MFY514İÇ KONTROL SİSTEMİ VE DENETİMİ
INTERNAL AUDITING
Z303.06.03İç kontrol sisteminin yapısı ve fonksiyonlarıSTRUCTURE
ISL595MALİ TABLOLAR ANALİZİ
FINANCIAL TABLES ANALYSIS
S303.06.03Uluslararası finansal raporlama standartları doğrultusunda bilanço, gelir tablosu, satılan mamul maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu, konsolide tablolar, enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi, mali tabloların yabancı para birimine çevrilmesi, yatay, dikey, trend ve rasyo analizlerinin yapılması konularını kapsamaktadır.The course unit covers balance sheet, income statement, cost of goods sold statement, flow of funds statement, cash flow statement, statement of profit appropriation, statement of change in equity, consolidated account, revision of financial statements according to inflation, conversion of financial statements into foreign currency and vertical, horizontal and trend ratio analyses in line with international financial reporting standards.
MFY518İLERİ MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ
ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING
S303.06.03TOPLAM MALİYET FONKSİYONU, ÜRETİM MALİYETİ, MALİYET SİSTEMLERİ, YÖNETİMİN MALİYET KARARLARI, MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ, BÜTÇELEMETOTAL COST FUNCTION, PRODUCTION COST, COST SYSTEMS, COST DECISIONS OF MANAGEMENT, BREAK EVEN ANALYSIS, BUDGETING
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.