English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-NEW MEDIA (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-NEW MEDIA (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF501İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION SCIENCES
Z303.06.03Ders kapsamında; sosyal bilimlerde bir araştırma tasarımı geliştirmek üzere araştırma soruları, yöntemler ve teorik çerçevelerin nasıl ilişkilendirileceği üzerinde durulmaktadır. Çeşitli metodolojik yaklaşımların dayandıkları epistemolojik temeller ve ampirik yöntemlerle ilgili tartışmalar dikkate alınmakta; özellikle iletişim araştırmalarında araştırmanın varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve uygulanması üzerine tartışmalar yürütülmektedir.In the course; how to relate research questions, methods and theoretical frameworks to develop a research design in social sciences. Discussions on the epistemological foundations and empirical methods on which various methodological approaches are based; especially in communication research, discussions on the assumptions, scope, limitations and application of the research are conducted.
YMI511YENİ MEDYA KURAMLARI
NEW MEDIA THEORIES
Z303.06.03Medyanın yeni medyaya dönüşümü bağlamında yeni medya çalışmalarıyla ortaya çıkan yeni kuram ve yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.New theories and approaches that emerged through new media studies in the context of transformation of media into new media constitute the content of the course.
YMI523YENİ MEDYA UYGULAMALARI
NEW MEDIA APPLICATIONS
S303.06.03Ders kapsamında; öğrencilerin kuramsal anlamda almış olduğu bilgiler ışığında üretecekleri fikirleri dijital tasarıma dönüştürmeleri amaçlanmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı alanlarda sağlam bir gözlem ve ifade gücü kazandırmak ve özgün yapıtlar ortaya koyabilecekleri ortamları yaratmak dersin bir diğer amacıdır.In the course; The aim of the course is to help students to transform their ideas into digital design in the light of theoretical knowledge. The aim of the course is to provide a strong observation and expression power in theoretical and practical fields and to create environments where they can create original works.
YMI525ETKİLEŞİMLİ DİJİTAL ANLATI
INTERACTIVE DIGITAL NARRATIVE
S303.06.03Ders kapsamında; bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarihçesi ve temel kavramları eşliğinde, insan-bilgisayar etkileşimi, arayüz tasarımı, kullanıcı merkezli tasarım, kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanılabilirlik, etkileşim tasarımı, etkileşimli medya tasarım kriterleri ve süreçleri ele alınacaktır.In the course; human-computer interaction, interface design, user-centered design, user experience design, usability, interaction design, interactive media design criteria and processes will be discussed in the light of the history and basic concepts of information and communication technologies.
YMI529KÜRESELLEŞME VE DİJİTAL EMEK
GLOBALIZATION AND DIGITAL LABOR
S303.06.03Bu derste küreselleşme ve yeni medya arasındaki etkileşim ele alınırken, ders kapsamında dijital sektörün liderlerinin dünyayı biçimlendirme ve yönlendirme güçleri kuramsal temeller ışığında incelenecektir.In this course, while discussing the interaction between globalization and new media, the power of the leaders of the digital sector to shape and guide the world will be examined in the light of theoretical foundations.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF512YENİ MEDYA VE BAĞIMLILIK
YENİ MEDYA VE BAĞIMLILIK
S303.06.03Dijital dönüşüm, toplumsal pratiklerimizi bambaşka mecralara taşımıştır. Bu noktada; iletişim sürecinde medya, bağımlılık, teknoloji bağımlılığı, dijital bağımlılık ve dijital hastalıklar ders kapsamında açıklanarak yeni semptomlar değerlendirilmektedir. Bunları temel alarak da araştırmalarla ve örneklemlerle çalışmalar değerlendirilerek bu yeni yaklaşım tanımlanmaktadır.
YMI512YENİ MEDYADA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
CRITICAL APPROACHES IN THE NEW MEDIA
S303.06.03Nitel ve nicel yaklaşımlar doğrultusunda yeni medya araştırmalarında eleştiri olgusu ve kuramları dersin içeriğini oluşturmaktadır.In the direction of qualitative and quantitative approaches, criticism and theories constitute the content of the course in new media researches.
YMI520YENİ MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ
POLITICAL ECONOMY OF NEW MEDIA
S303.06.03Ders yeni medya kavramının teknolojik yapısının kültürel, ekonomik ve politik anlamda etkilerini tartışırken, bununla birlikte bireyin sosyal medya üzerinden kendini tanımlama ve hatta bu durumdan güç edinme sürecini içermektedir.The course includes the process of an individual defining himself on social media and even the process of consolidation by discussing the technological structure of “new media” concept in terms of cultural, economic and political effects.
YMI521NESNELERİN İNTERNETİ
INTERNET OF THINGS
S303.06.03Ders Kapsamında; nesnelerin bireyle entegrasyonu, internet uyumlu nesneler aracılığıyla bireylerin takibi, güncellenebilir ve kişiselleştirilmiş teknoloji konularında donanım ve bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenci derste yaptığı projeler ile birey odaklı nesne ve teknoloji entegrasyonunu öğrenerek, bireyin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar yapabilecektir.By examining how the relationship between people, technology and society develops, the basic theories of digital culture are addressed, and a theoretical and critical view is developed through the investigation and analysis of new media and digital works.
YMI522YENİ MEDYA VE FİLM ÇALIŞMALARI
YENİ MEDYA VE FİLM ÇALIŞMALARI
S303.06.03Ders; yeni medyanın kronolojik gelişimini, önde gelen film kuramlarını ve yeni medyayla değişmeye başlayan film üretim ve tüketim biçimlerinin film kuramlarına olan etkisine dair çalışmaları içermektedir.The course includes chronological development of new media, leading film theories and studies on the effects of film production and consumption forms on film theories that have started to change with new media.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.