English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MOLECULAR MEDICINE (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-MOLECULAR MEDICINE (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MLT503MOLEKÜLER VE HÜCRESEL BİYOLOJİ
MOLEKÜLER VE HÜCRESEL BİYOLOJİ
Z303.06.03Hücre yapısı ve tipleri (Prokaryot, ökaryot); Hücre membranının işlevleri (Taşınma, endositoz, ekzositoz); Hücre iskeleti (Mikrotübüller, Mikrofilamentler ve Ara çaplı filamentler); Hücre yüzey farklılaşmaları (Mikrovillus, silya, flagella); Hücre yan yüzey farklılaşmaları (hücre bağlantı kompleksleri); Hücreler arası matriks ve bileşenleri; Hücre adezyon molekülleri; Ribozom biyogenezi ve işlevleri; Endoplazmik retikulum yapısı ve çeşitleri; Endoplazmik retikulumda protein sentezi ve moleküler temeli; Golgi aygıtı yapısı ve görevleri; Protein Tasnifi ve Taşınımı; Hücre içi makromoleküllerin sindirimi; Lizozom, Otofaji ve Proteozom; Sentriol, Peroksizom, Eksozom; Mitokondri; Nükleus yapısı ve kromatin organizasyonu, nükleolus; Gen Yapısı; Genom Yapısı; Genetik Materyaller (DNA); Genetik Materyaller (RNA); DNA Replikasyonu; DNA Hasarı ve Onarım Mekanizmaları; Transkripsiyon; Post-Transkripsiyonel Modifikasyonlar; Translasyon ve Post-Translasyonel Modifikasyonlar; Genetik Şifre; Genetik Kontrol Mekanizmaları; Genom Varyasyonları; Hücre regülasyonu (Ligand-reseptör ilişkisi-Reseptör sentezi; Hücre Bölünmesi; Hücre Döngüsü ve Kontrolü; Hücre Yaşlanması; Hücre Ölüm Mekanizmaları.Cell structure and characters (Prokaryotic, eukaryotic); Content of the cell membrane (Transport, endocytosis, exocytosis); The cytoskeleton (Microtubules, Microfilaments and Seeking filaments); Cell surface differentiations (Microillus, cilia, flagella); Cell side surface differentiations (cell complexes); Intercellular matrix and nuances; Cell adhesions; Ribosome biogenesis and maintenance; Index reticulum structure and diversity; Decreased endoplasmic amount and amount of protein in the reticulum; Golgi evolution and futures; Protein Classification and Transport; Digestion of intracellular macromolecules; Lysosome, Autophagy and Proteosome; Centriole, Peroxisome, Exosome; mitochondria; Nucleus structure and chromatin organization, nucleolus; Gene Structure; Genome Structure; Genetic Materials (DNA); Genetic Materials (RNA); DNA Replication; DNA Damage and Repair Mechanisms; Transcription; Post-Transcriptional Modifications; Translation and Post-Translational Modifications; Genetic Code; Genetic Control Mechanisms; Genome Variations; Cell regulation ( Cell Ligand-receptors-Receptor synthesis; Cell Division; Cell Cycle and Cell Aging; Cell Death Mechanisms.
MLT505TEMEL HİSTOLOJİ TEKNİKLERİ
TEMEL HİSTOLOJİ TEKNİKLERİ
Z303.06.03Mikroskobik incelemeler için doku kesitlerinin alınması, -Doku takip işleminin aşamaları, bloklama, mikrotomda kesit alma, mikrotom çeşitleri, boyama, histolojik boya çeşitleri, mikroskobi preparatlarının hazırlanması, -Histolojide kullanılan mikroskop çeşitleri (ışık, elektron mikroskopları …) ve mikroskopların çalışma mekanizmaları, -Histolojik 4 temel doku tiplerinin morfolojik özellikleri, bu dokuların çeşitleri, sınıflamaları; Epitel dokusu, Örtü ve bez epiteli, Duyu epiteli, Bağ dokusu gelişimi, Bağ dokusu lifleri ve ara madde, Bağ dokusu hücreleri, Kıkırdak doku, kıkırdak doku çeşitleri, Kemik doku ve çeşitleri, Kan dokusu, kan hücreleri, Kemik iliği histolojik yapısı, Hematopoez, Kas dokusu ve çeşitleri, Sinir dokusu, nöron akson dendrit yapısı, Merkezi ve periferik sinir sisteminin histolojisi.Taking tissue sections for microscopic examinations, -Stages of tissue follow-up, blocking, sectioning in microtome, microtome types, staining, histological stain types, preparation of microscopy preparations, -Microscope types used in histology (light, electron microscopes …) and working mechanisms of microscopes, - Morphological features of histological 4 basic tissue types, types and classifications of these tissues; Epithelial tissue, Covering and glandular epithelium, Sensory epithelium, Connective tissue development, Connective tissue fibers and intermediate, Connective tissue cells, Cartilage tissue, cartilage tissue types, Bone tissue and types, Blood tissue, blood cells, Bone marrow histological structure, Hematopoiesis , Muscle tissue and its types, Nervous tissue, neuron axon dendrite structure, Histology of the central and peripheral nervous system.
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanmasıScience, scientific research, scientific research classification, scientific article reading, evaluation, research planning, topic selection and purpose, literature review, material method selection, data collection, measurement, biostatistics, data analysis, evaluation of findings, interpretation of findings, proposal, article writing and publishing
MLT501KÖK HÜCRE,GEN TEDAVİSİ VE KLİNİKTE KULLANIMI
KÖK HÜCRE,GEN TEDAVİSİ VE KLİNİKTE KULLANIMI
S303.06.03Kök Hücre Tanımı ve Temel Özellikleri, Kök Hücre Nişi, Embriyonik Kök Hücreler, Erişkin Kök Hücreler, Pluripotent Kök Hücreler, Uyarılmış Pluripotent Kök Hücreler ve Diferansiyasyon, Kök Hücre Biyolojisinde Epigenetik Mekanizmalar, Organ-Spesifik Kök Hücreler, Kanser Kök Hücreleri, Kök Hücre Belirteçleri, Kök Hücre Tedavileri, Kök Hücre Araştırmaları ve Hücre Kültürü, Kök Hücre Biyolojisi ile İlişkili Etik KonularStem Cell Definition and Basic Features, Stem Cell Niche, Embryonic Stem Cells, Adult Stem Cells, Pluripotent Stem Cells, Induced Pluripotent Stem Cells and Differentiation, Epigenetic Mechanisms in Stem Cell Biology, Organ-Specific Stem Cells, Cancer Stem Cells, Stem Cell Markers, Stem Cell Therapies, Stem Cell Research and Cell Culture, Ethical Issues Related to Stem Cell Biology.
MLT506TEMEL BİYOİSTATİSTİK
TEMEL BİYOİSTATİSTİK
S303.06.03
MLT507MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİNİN TEMELLERİ
MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİNİN TEMELLERİ
S303.06.03Bu ders, DNA-RNA teknolojileri, sitogenetik teknikleri, hücre ve doku kültürleri, protein analiz yöntemleri hakkında temel teorik ve pratik bilgileri içermektedir.This course includes basic theoretical and practical information about DNA-RNA technologies, cytogenetic techniques, cell and tissue cultures, protein analysis methods.
MLT509GEN TEKNOLOJİSİ
GEN TEKNOLOJİSİ
S303.06.03Genel Bilgiler, Rekombinant DNA ve Gen Mühendisliğinin Tanımı, Genel uygulama alanları, Rekombinant DNA Teknolojisinde Kullanılan Moleküler Biyolojik Yöntemler, Genlerin Klonlanması ve Ekspresyonu, DNA Kesim Enzimleri, Gen aktarımında kullanılan klonlama ve ekspresyon vektörleri, DNA jel Elektroforezi, Hibridizasyon Yöntemleri, Gen aktarım Yöntemleri, DNA dizin analizi, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Genomik ve cDNA Kütüphaneleri ve kullanım alanları, Gen Ekspresyonu ve protein analizleri, II.Gen Mühendisliği Uygulamaları, Mikroorganizmalarda Rekombinant Protein Üretimi, Aşı ve Hormon Üretimi, Transgenik Bitkiler ve Kullanım Alanları, Transgenik Hayvanlar ve kullanım alanları, Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genetik Mühendisliğinin Etkileri incelenecektir.Definition of Recombinant DNA and Gene Engineering, General application areas on gene technology , Molecular Biological Methods Used in Recombinant DNA Technology, Cloning and Expression of Genes, DNA Cutting Enzymes, Cloning and expression vectors used in gene transfer, DNA gel Electrophoresis, Hybridization Methods, Gene transfer methods, DNA sequence analysis, Polymerase Chain Reaction, Genomic and cDNA Libraries and their usage areas, Gene Expression and protein analysis, II. Gene Engineering Applications, Recombinant Protein Production in Microorganisms, Vaccine and Hormone Production, Transgenic Plants and Their Uses, Transgenic Animals and their usage areas, Effects of Recombinant DNA Technology and Genetic Engineering will be examined.
MLT512HÜCRE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ
HÜCRE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ
S303.06.03Hücre kültürü tarihçesi, Temel hücre kültür laboratuvar düzeni, hücre kültüründe kullanılan malzemeler ve hazırlanmaları, sterilizasyon teknikleri, Hücre kültürü kullanım alanları, Hücre tipleri, Hücre soyları, Hücre kültür yöntemleri, hücre kültür ortamı, Primer ve sekonder hücre kültürü, Hücre sayımı, pasajlama, Hücre ve hücre soylarının dondurulması ve çözülmesi konularını içermektedir.History of cell culture, Basic cell culture laboratory layout, materials used in cell culture and their preparations, sterilization techniques, Cell culture uses, Cell types, Cell lines, Cell culture methods, cell culture medium, Primary and secondary cell culture, Cell counting, passage, It includes freezing and thawing of cells and cell lines.
MLT518HASTALIKLARIN MOLEKÜLER TEMELLERİ
HASTALIKLARIN MOLEKÜLER TEMELLERİ
S303.06.03Hastalıkların moleküler temelleri dersi kapsamında Kanser,Talasemi, obezite, hipertansiyon, dislipidemi, tip2 diyabet, metabolik sendrom gibi metabolik hastalıklar ile kardiyovasküler veya diğer akut ve kronik hastalıkların hücresel ve moleküler mekanizmalarının konusunda temel bilgilerin yanısıra bu hastalıklarla ilgili güncel tedavi yaklaşımları ve akademik çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.Within the scope of the molecular basis of diseases course, metabolic diseases such as cancer, thalassemia, obesity, hypertension, dyslipidemia, type 2 diabetes, metabolic syndrome and cardiovascular or other acute and chronic diseases, as well as basic information about the cellular and molecular mechanisms of these diseases, as well as current treatment approaches and academic studies about these diseases will be given.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MLT514BİYOMOLEKÜLERİN METABOLİZMASI
BİYOMOLEKÜLERİN METABOLİZMASI
Z303.06.03-Karbonhidrat Metabolizması (Karbonhidratların sindirim ve emilimi, Glikoliz, Sitrik Asit Döngüsü, Elektron Taşıma Zinciri ve ATP Sentezi, Pentoz Fosfat Yolağı, Glikoneojenez, Glikojen Metabolizması, Kan Glikozunun Düzenlenmesi) -Lipid Metabolizması (Lipidlerin Sindirim ve Emilimi, Lipoprotein Metabolizması, Lipoliz, Yağ Asidi Oksidasyonu, Lipojenez, Keton Cisimlerinin Metabolizması, Kolesterol Metabolizması) -Protein Metabolizması (Proteinlerin Sindirim ve Emilimi, Amino asitlerden Azotun Uzaklaştırılması, Amonyak Metabolizması, Üre Sentezi, Amino asitlerin Metabolizması ve İlişkili Hastalıklar)-Carbohydrate Metabolism (Digestion and Uptake of Dietary Carbohydrate, Glycolysis, TCA Cycle, Mitochondrial Functions and Oxidative Phosphorylation, Pentose Phosphate Pathway, Gluconeogenesis, Glycogen Metabolism, Regulation of Blood Glucose Levels) -Lipid Metabolism (Digestion and Uptake of Dietary Lipids, Lipoproteins, Lipolysis, Fatty Acid Oxidation, Fatty Acid Synthesis, Ketogenesis, Cholesterol Metabolism) -Protein Metabolism (Digestion and Uptake of Dietary Proteins, Nitrogen: Nitrogen Homeostasis and Disposal via Urea, Amino Acid Metabolism)
MLT516MOLEKÜLER GENETİK
MOLEKÜLER GENETİK
Z303.06.03Genel Bilgiler, DNA ve Gen Mühendisliğinin Tanımı, Genel uygulama alanları Prokaryot ve eukaryotlarda Gen Ekspresyonu ve protein analizleri, moleküler klonlama , Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genetik Mühendisliğinin Etkileri ,Kişiseleştirilmiş tıp uygulamaları, Antikor mühendisliği İnovatör/Biyobenzer etkin madde geliştirilmesi, Genetik düzeyde Kanser,Moleküler genetik tedavi ve Tanı metodlarıGeneral Information, Definition of DNA and Gene Engineering, General application areas Gene Expression and protein analysis in prokaryotes and eukaryotes, molecular cloning, Effects of Recombinant DNA Technology and Genetic Engineering, Personalized medicine applications, Antibody engineering Innovative/Biosimilar drug development, Cancer at the genetic level, Molecular genetic therapy and diagnostic methods
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Tez öğrencisinin sağlık alanında güncel literatürü takip ederek, ilişkili olan bir seminer konusu üzerinde çalışması ve derlediği bilgileri sunmasını içermektedir.It includes following the current literature in the field of health, working on a related seminar topic and presenting the information collected.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.