İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-CLINICAL PSYCHOLOGY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSY511YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ
ADULT PSYCHOPATHOLOGY
Z303.06.03Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, psikiyatrik görüşme ve öykü alma, ruhsal durum muayenesini içerir. Anksiyete bozukluğu, Depresif Bozukluk ve İki Uçlu Bozukluğun nedenleri, klinik özellikleri, seyri, alt tipleri ve tedavi yaklaşımlarını içerir.The content of the course covers mental disorders, psychiatric concepts and definitions in psychiatric disorders, psychiatric interview and history taking methods, and mental state examination. Also, clinical aspects, prognosis, and treatment approaches to psychiatric disorders such as anxiety disorder, depressive disorder, and bipolar disorder will be discussed.
PSI527SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
S303.06.03Bu ders teorik içerikli Sağlık Psikolojisi dersinin, alandaki uygulamalarının nasıl ve ne şekilde olduğunu uygulama yoluyla göstermeyi hedeflemektedir. Bir sağlık psikoloğunun alanda yaptığı hastayla birebir görüşme, hastane ortamı gözlemi ve değerlendirmesi, program oluşturma, deney dizayn etme, broşür hazırlama, sağlık ve hastalığa dair bilgilendirme gibi tüm uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır.This course aims to show how and in what way the theoretical content of the Health Psychology course is applied in the field. It is aimed to carry out all the applications such as one-to-one interviews with the patient in the field, observation and evaluation of the hospital environment, creating a program, designing an experiment, preparing a brochure, and informing about health and disease.
PSY515CİNSEL TERAPİ
SEX THERAPY
S303.06.03Derste, cinsel sorunlar öğretilir, sorunların kaynağı tartışılır. Bu sorunların nasıl düzeltilebileceği ve terapi süreci hakkında bilgiler verilir.In this course, sexual problems are taught, and the possible source of these problems is discussed. Detailed information is provided about how to work on these problems, and related therapy process.
PSY517ŞEMA TERAPİ
SCHEME THERAPY
S303.06.03Şema Terapi'nin kullandığı kavramlar ve teknikleri ele alınacak; ele alınan bu kavramların uygulamalarla psikoterapi becerilerine aktarılması hedeflenecektir.The concepts and treatment techniques used by Schema Therapy will be discussed. These concepts will be transferred to psychotherapy with applications through students.
PSY519PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ
PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY
S303.06.03Psikodinamik Psikoteranin temel kavramlarından, uygulama ve kavramsallaştırma süreçlerinin tamamı.The course provides fundamental concepts and constructs of psychodynamic psychotherapy, and its application methods in clinical settings.
PSY521PSİKOTRAVMATOLOJİ
PSYCHOTRAUMATOLOGY
S303.06.03Travmanın, gelişimsel travma, ilişkisel travma, yetişkinlikte travma gibi çeşitleri tanıtılacaktır. Travmanın beden, hafıza ve nörobiyoloji üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Travmanın nesiller arası aktarımı ve tanıklığın etkileri anlatılacaktır.Types of trauma, such as developmental trauma, relational trauma, trauma in adulthood will be introduced. The effects of trauma on the body, memory and neurobiology will be discussed. The intergenerational transmission of trauma and the effects of witnessing will be explained.
PSY525BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY
S303.06.03Bilişsel Davranışçı Terapilerin tarihsel gelişimi, 2. kuşak Bilişsel Davranışçı Terapinin kuramsal alt yapısı, farklı psikolojik bozuklukların ortaya çıkması, tetiklenmesi ve devam etmesinde rol oynayan faktörleri içeren modelleri, Bilişsel Davranışçı Terapi çerçevesinde görüşme, değerlendirme, formülasyon ve tedaviIt covers the theoretical background of cognitive behavioral therapy, models that include factors that play a role in the emergence, triggering and continuation of different psychological disorders, and theoretical and applied information about interview, evaluation, formulation and treatment within the framework of cognitive behavioral therapy.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
PSY513PSİKOTERAPÖTİK GÖRÜŞME YÖNTEMLERİ
PSYCHOTHERAPEUTIC INTERVIEW METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriği; öykü almanın önemi ve dikkat edilmesi gerekenler, ruhsal durum muayenesi ve bazı bozukluklar için ortaya çıkarıcı sorunlar ve bunlara dair önemli detaylardan oluşmaktadır.The content of this course includes the importance of taking history, the things to be considered, mental state examination and revealing problems for some psychiatric disorders and important details about them.
PSY522KLİNİK UYGULAMALAR VE SÜPER VİZYON
KLİNİK UYGULAMALAR VE SÜPER VİZYON
Z303.06.03Klinik uygulama ve süpervizyon sunulur.Clinical practice and supervision are offered.
PSY530PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
Z303.06.03Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemler aktarılmaktadır. Öğrenciler normallik testleri, betimleyici analizler, korelasyon, regresyon, ki-kare testi ve faktör analizinin temelinde yatan temel varsayımları ve bu testleri SPSS istatistik ve Jamovi programında yürütmeyi öğreneceklerdir.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
PSY512ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ
ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ
S303.06.03Çocuk ergen psikopatolojilerinin etiyolojileri ve tedavileri farklı bakış açıları temel alınarak incelenir.Etiology and treatment of child and adolescent psychopathologies are examined based on different points of view.
PSY514TRAVMA NÖROBİYOLOJİSİ VE EMDR
TRAVMA NÖROBİYOLOJİSİ VE EMDR
S303.06.03Travma sonrası meydana gelen nörobiyolojik değişiklikler ve travma tedavisinde EMDR’nin rolü açıklanır.Post-traumatic neurobiological changes and the role of EMDR in the treatment of trauma are explained.
PSY520ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ
ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ
S303.06.03Çocuk ve ergenlerin içinde bulunduğu gelişim dönemine ilişkin sorunları, çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal bozuklukların değerlendirilmesini, etiyolojik ve epidemiyolojik özelliklerinin incelenmesini, psikopatolojilerin ayırıcı tanılarını, farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında klinik değerlendirme ve tedavi yöntemlerinin incelenmesini ve güncel araştırma bulgularının değerlendirilmesini içerir.It includes the developmental problems of children and adolescents, evaluation of mental disorders in children and adolescents, examination of etiological and epidemiological features, differential diagnosis of psychopathologies, examination of clinical evaluation and treatment methods in the light of different theoretical approaches, and evaluation of current research findings.
PSY540İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ
İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ
S303.06.03
PSY560İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
S303.06.03Bu ders kişilerarası iletişimin daha etkili hale gelmesi için dikkat edilmesi gereken unsurları iletişimdeki süreç ekolü çerçevesinde ele alır.This course deals with the factors that need to be considered in order to make interpersonal communication more effective within the framework of the process school in communication.
PSY570KLİNİK FARMAKOLOJİ
CLINICAL PHARMACOLOGY
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1147&DK=105463