English

FACULTY OF SPORTS SCIENCE-RECREATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SPORTS SCIENCE-RECREATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
RKR101SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
SCIENTIFIC FOUNDATION OF RECREATION
Z303.04.03Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar; Eğitim ve Öğretimde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri; Beden Eğitiminin ve Sporun: Amaçları, Felsefesi, Diğer Bilimlerle İlişkisi; Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanlarının Geleceği; Farklı Beden Eğitimi ve Spor Yaklaşımlarının Temel İlkeleri; Sporda Gelişme ve Başarının Temelleri; Spor Bilimleri ve Performans; Hareket Eğitiminin Amacı ve İşlevleri: Sporda rekorları hazırlayan faktörler.Basic Concepts in Physical Education and Sports; The Place of Physical Education and Sport in Education and Training; Physical Education and Sport: Objectives, Philosophy, Relation with Other Sciences; Future of Professional Fields in Physical Education and Sports; Basic Principles of Different Physical Education and Sport Approaches; Fundamentals of Sports Development and Success; Sports Sciences and Performance; Purpose and Functions of Movement Training: Factors that prepare records in sports.
RKR103HAREKET EĞİTİMİ
MOVEMENT EDUCATION
Z223.04.04Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of movement education, development and growth periods, factors affecting motor development and motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, manipulative skills and perceptual motor abilities, movement concept.
RKR105YÜZME
SWIMMING
Z223.04.04Yüzme Havuz Çeşitlerini Yüzme spor Tarihi Dünyada yüzme tarihi Türkiye'de Yüzme tarihi Yüzme sporunda eğitim aşamaları Yüzme Eğitim Basamaklaması Yüzme branşının teknikleri Yüzme teknikleri Yüzmede yarışma kuralları Yüzmede cankurtarma ve ilkyardımFına rules,start,returnand coordinative swimming drills for four swimming techniques. And first aid –life-guarding for swimming..
RKR107SAĞLIK BİLGİSİ
HEALTH EDUCATION
Z303.05.03Sağlık Nedir?; Ruh Sağlığı; İlaçlar; Sigara ve Alkol; Cinsiyet ve Evlilik; Enfeksiyonel Hastalıklar ve Kanser; Sağlıklı Yaşam-Kalp ve Dolaşım Sistemi; Sağlıklı Yaşam-Beslenme ve Diyet; Sağlıklı Yaşam-Egzersiz; Çevre Sağlığı; Yaşlanma ve ÖlümWhat is health; mental health; drugs; cigarettes and alcohol; gender and marriage; infectional illnesses and cancer; healthy living-circulattery system; healty living-nutrition and diet; healty living-exercise; environmental health; aging and death.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
RKR127FUTSAL
FUTSAL
S223.05.04Dersin içeriği; futsal branşının tarihi gelişimi futsal müsabaka kuralları, saha ölçüleri, topsuz yapılan teknikler ve futsal vuruş teknikleri, aldatma teknikleri, top kontrolü teknikleri, futsal branşında dripling (top sürme) teknikleri, futsal branş teknikleri: pas ve paslaşma çeşitleri, hücum setleri, hücum taktikleri, futsal branşında savunma taktikleri, alan savunması, adam savunması, duran top çalışması, futsal branşına özgü oyun stratejileri konuları kapsamaktadır.Course content; Historical development of the futsal branch, futsal competition rules, field measurements, techniques without ball and futsal kick techniques, cheating techniques, ball control techniques, dribbling techniques in futsal, futsal branch techniques: passing and passing types, offensive sets, offensive tactics, It covers defense tactics in the field of futsal, field defense, man defense, set ball work, game strategies specific to the futsal branch.
RKR129BOKS
BOKS
S223.05.04Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.Basic techniques, theoretically and practically.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL115BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
RKR102İLK YARDIM
FIRST AID
Z223.04.04İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.Social Preference of First Aid; First Aid Targets First Aid's definition, duties and responsibilities. ABC is the rule? teaching of application. General information about respiration, circulation and nervous system First aid in accident. Simple injuries First aid in the blood First aid in the burns Donmers First aid in poisoning Other conditions requiring first aid (drowning and blockages) Fractures, twists, difficulties and first aid.
RKR104DOĞA VE MACERA EĞİTİMİ
WILDERNESS ADVENTURE EDUCATION
Z223.04.04Kıyafet seçimi, aletler ve diğer ekipmanlar, Yürüyüş, Çadırlar, Kamp, Kamp teknikleri; Beslenme; balta kullanma tekniği ve krampon giyme; Karda ve buzda tırmanmaQuality of Clothes, Tools and Other Equipments, Walking, Tents, Camping, Tactics of Camping; Nutrition; Techniques of Using Pickaxe and Wearing Crampon; Climbing on Ice and Snow.
RKR106SERBEST ZAMAN SOSYOLOJİSİ
FREE TIME SICIOLOGY
Z303.04.03Serbest zaman ve sosyalleşme ilişkisi. Serbest zaman üzerindeki sosyal etkiler. Serbest zamanın sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between leisure time and socialization. Social effects on leisure time. The effect of leisure time on social experiences and identities.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
RKR126ORYANTRİNG
ORYANTRİNG
S223.05.04Oryantiring nedir ? Tanımı ve tarihçesi, Oryantiring ile ilgili kavramlar, Oryantiring Sporunda kullanılan malzemeler, Oryantiring yarışma çeşitleri ve şekilleri, Oryantiring yarışma kuralları, Harita kenar bilgileri, Yön tayini ve mesafe tahmini, Arazi arızaları ve kesit alma, oryantiring yarışıWhat is orienteering? Definition and history, Concepts related to orienteering, Materials used in Orienteering Sport, Orienteering competition types and shapes, Orienteering competition rules, Map edge information, Direction and distance estimation, Land defects and sectioning, orienteering race
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
RKR201DRAMA I
DRAMA I
Z223.04.04Eğitici drama hakkında genel bilgiler, eğitici dramanın temel ögeleri, eğitici dramanın aşamaları, eğitici dramada özel teknikler, eğitici dramanın ilkokuldaki önemi ve yararları, eğitici dramadaki önemli unsurlar, çeşitli eğitici drama örnekleri, yeni drama örneklerinin geliştirilmesi, grup eğitici drama sunumları.The definition and meaning of educational drama, differences and purposes of similar terms, the historical development of drama for children, the structure of educational drama and its application steps, the classification of educational drama according to age groups and application fields, educational drama environment and teacher quality, special technics in educational drama, evaluation of educational drama, educational drama samples and developing new samples
RKR203İLETİŞİM BECERİLERİ
İLETİŞİM BECERİLERİ
Z223.04.04İletişimde etkin dinlemenin önemini bilir. Sen dili ve ben dilinin arasındaki farkı bilir. Empati kavramını ve önemini bilir. Aile içinde etkili iletişimin önemini bilir. Kurum içinde iletişim çatışması yaratan durumların farkına varır. Sınıf içinde etkili iletişimin nasıl sağlanacağını bilir. Sağlıklı iletişim becerileri etkinliklerini bilir.Knows the importance of effective listening in communication. You know the difference between language and I language. Knows the concept and importance of empathy. Knows the importance of effective communication in the family. Becomes aware of situations that create communication conflict within the organization. Knows how to communicate effectively in the classroom. Knows the activities of healthy communication skills.
RKR205EKİP ÇALIŞMASI VE LİDERLİK
EKİP ÇALIŞMASI VE LİDERLİK
Z223.05.04Ders ekip çalışması ve insan ilişkileri, ekip çalışmasının temel faktörleri, ekip çalışmasının yönetsel ilkeleri, ekip çalışmasında motivasyon, ekip çalışmasında ödül, teşvik ve hedef yönetimi, ekip çalışmasında güven, ekip çalışması ve stres yönetimi, yönetimde güç, yetki ve liderlik, liderlik teorileri, çatışma yönetimi ve çözümleyici liderlik, liderlik ve değişim, liderlik ve performans değerlemesi, liderlik ve etik konuları hakkında genel bilgileri içermektedir.The course includes teamwork and human relations, basic factors of teamwork, managerial principles of teamwork, motivation in teamwork, reward in teamwork, encouragement and goal management, trust in teamwork, teamwork and stress management, power in management, authority and leadership, leadership theories. Additionally, general information about conflict management and resolving leadership, leadership and change, leadership and performance appraisal, leadership and ethics.
RKR207FİZİKSEL UYGUNLUK VE HERKES İÇİN SPOR
FİZİKSEL UYGUNLUK VE HERKES İÇİN SPOR
Z223.05.04Herkes İçin Sporun Tanımı, Yararı, Yaygınlaşması, Dünyada Ve Türkiye’deki Herkes İçin Spor Anlayışı, Sağlık İçin Spor, Rekreasyon İçin Spor, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Yaşlılar, Aileler ve Engelliler İçin Spor, İnsan yaşamının farklı gelişim evrelerine dönük sporsal etkinliğin seçimi ve programlanması, Outdoor Sporlar konularının yanı sıra Yerel Yönetimlerde Spor ile Herkes İçin Spor Federasyonunun temel görev, işleyiş ve herkes İçin sporu örgütleyici, düzenleyici rolü temalarını kapsamaktadır.Definition, Benefit, Dissemination of Sports for All, Understanding of Sport for Everyone in the World and Turkey, Sports for Health, Sports for Recreation, For Children, Teenagers, Women, Elderly People, Families and Disabled People Sports, The selection and programming of the sporting event towards different stages of development of human life, In addition to the Outdoor Sports topics, the main task, functioning, and the role of the Local Government and Sport for All Federation as an of organizer and regulator.
RKR243BASKETBOL
BASKETBOL
S223.05.04Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
BSE281FITNESS
FITNESS
F202.04.02Dersin içeriği, vucüt geliştirmeye özgü kavram ve tanımlar, egzersiz yöntemleri ve ilgili hareketler, ekipmanları, ve ergonomi, Biomekanik ve uygulamalı hareket analizi, Bar tutuş şekilleri ve spot teknikleri, Postür analizi, Olimpik kaldırış teknikleri, Kardiovasküler egzersizlerde vücudun konumlandırılması, egzersizlerinde nefes teknikleri ve uygulama konularını kapsamaktadır.Course content, concepts and definitions specific to body development, exercise methods and related movements, equipment, and ergonomics, Biomechanical and applied movement analysis, Bar holding shapes and spot techniques, Posture analysis, Olympic lifting techniques, Body positioning in cardiovascular exercises, breathing techniques in exercises and It covers application topics.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
RKR202RİTİM EĞİTİMİ VE DANS
RİTİM EĞİTİMİ VE DANS
Z223.05.04Ritim ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.The definition of rhythm and dance, historical development and classification of dance. Study of various step forms. Giving note and measure information. Analyzing of note, half note and quarter note, definition of tempon, walking with tempo and studying various step forms. Walking by changing directions, movement exercises by music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Study of arm positions with appropriate stepping to music. arm ripples and brushing movements. Galop, hoop, thai movements to work by taking place.Hams, stretches and the application of these movements in various step forms. Jump and jump, teaching turns. Intermediate stepping through splashes and joining of turns. To study the basic movements learned using connection movements. Various initial poses. Vals stepping and flooring exercises using turns in different directions. Study of different connection movements. individual composition preparation. Warming up with stepping, working on arm positions, various starting and ending poses. Display of position movements and alignment patterns. Different folk dance figures, waltzes, tango, cha cha steps. Create motion with 2's in 4's. Creating composition with group and working by correcting deficiencies. Demonstration of various arrangement patterns and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
RKR204REKREASYON PSİKOLOJİSİ
REKREASYON PSİKOLOJİSİ
Z223.04.04Rekreasyon-Psikoloji ilişkisi, rekreasyon psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between recreation and psychology, definition and functions of recreation psychology, basic concepts of learning and development, developmental characteristics, factors affecting learning, learning theories, reflections of learning theories on teaching processes, effective learning, factors affecting learning.
RKR206REKREASYONDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
REKREASYONDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Z223.05.04Rekreasyonda Yönetim ve Organizasyonu kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğine ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.Course Content The thoughts, management discussions, current criticisms and new approaches about business management in the last century within the scope of Management and Organization in Recreation constitute the content of the course.
RKR208REKREASYON FELSEFESİ
REKREASYON FELSEFESİ
Z223.04.04Rekreasyonun, felsefe odaklı incelenmesi, sporda etik, estetik değerlerrin sorgulanarak, spor üzerinden anlam yaratmanın içerikleri temel çalışma alanını oluşturmaktadır.The study of recreation with a focus on philosophy, ethics and aesthetic values ​​in sports, the content of creating meaning through sports constitutes the main field of study.
RKR252FUTBOL
FOOTBALL
S223.05.04
RKR254VOLEYBOL
VOLLEYBALL
S223.05.04
SYP244SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI
SPORT PHOTOGRAPHY
F202.04.02
SYP256GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI
VOLUNTEERING STUDIES
F122.04.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RKR301REKREASYON İŞLETMECİLİĞİ
REKREASYON İŞLETMECİLİĞİ
Z303.05.03Rekreasyon hizmeti veren kuruluşlarda işletme ve işletmecilik kavramlarıConcepts of business and management in recreation organizations
RKR303ORYANTİRİNG
ORYANTİRİNG
Z223.05.04Orienteering sporunu tanıma. Orienteering haritalarının özellikleri ve genel harita bilgisi. Pusulayı tanıma ve pusulalı ve pusulasız yön bulmak. Orienteering haritası ile doğada yürüyüş. Harita üzerindeki sembollerin doğadaki görünüşlerini değerlendirmek. Çok amaçlı salonda orienteering uygulaması oyununun gösterilmesi. Açık alanda labirent orienteering oyununun gösterimi. Orienteering tekniklerinin uygulanması. Ormanda 1/10 000 ölçekli haritanın özelliklerini tanımak. Ormanda bayrak yarışının uygulamasını yapmak. Yaş gruplarına göre parkur planlaması ve ocad proğramının kullanımı. Engelli Orienteering yarışması ve bisiklet orienteering yarışmasınınRecognition of Orienteering. Orienteering maps features and general map information. Recognize the compass and find directions with and without compass. Hiking in nature with orienteering map. Evaluating the appearance of symbols on the map in nature. Demonstration of orienteering practice game in multipurpose hall. Illustration of the game of maze orienteering in the open field. Orienteering techniques. Recognize the features of 1/10 000 scale map in the forest. Make the application of the flag race in the forest. Course planning according to age groups and use of ocad program. Disabled Orienteering contest and bicycle orienteering contest
RKR305ÖZEL EĞİTİM VE REKREASYON
ÖZEL EĞİTİM VE REKREASYON
Z223.05.04Engelliler için sporun anlamı ve öneminin tanımlanması. Engel sebepleri, türleri, ve sınıflandırılmaları Zihinsel engelliler ve sporun açıklanması. İşitme engelliler ve sporun açıklanması. Görme engelliler ve sporun açıklanması. Ortopedik engelliler ve sporun açıklanması. Engellilerde beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeleri. Engelliler spor federasyonları. Engellilerde spor branşları. Sportif Sınıflandırma. Engelli sporcularda spor yaralanmaları. Engelli sporcularda fiziksel uygunluğun değerlendirilmesiDefining the meaning and theme of sports for the disabled. Causes, types, and classification of obstacles Disclosure of mental disabilities and sports. Disclosure of hearing impairments and sports. Disclosure of visual impairments and sports. Orthopedic obstacles and sports. Legal arrangements for physical education and sports in disabilities. The obstacles are sports federations. Sports branches in disabilities. Sportive Classification. Sports injuries to disabled athletes. Assessment of physical fitness to disabled athletes
RKR307DRAMA II
DRAMA II
Z223.05.04Eğitici drama hakkında genel bilgiler, eğitici dramanın temel ögeleri, eğitici dramanın aşamaları, eğitici dramada özel teknikler, eğitici dramanın ilkokuldaki önemi ve yararları, eğitici dramadaki önemli unsurlar, çeşitli eğitici drama örnekleri, yeni drama örneklerinin geliştirilmesi, grup eğitici drama sunumları.The definition and meaning of educational drama, differences and purposes of similar terms, the historical development of drama for children, the structure of educational drama and its application steps, the classification of educational drama according to age groups and application fields, educational drama environment and teacher quality, special technics in educational drama, evaluation of educational drama, educational drama samples and developing new samples.
REC309SALON DANSLARI
SALON DANSLARI
S223.05.04Salon danslarının tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.Definitions of ballroom dances, historical development and classification of dance. Study of various step forms. Giving note and measure information. Analysis of full note, half note and quarter note, definition of tempo, walks with tempo and studying various step forms. Walks by changing direction, movement exercises according to music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Studying arm positions with steps suitable for music. Studying arm undulations and brushing movements. Giving information about choosing the appropriate music for dance. Studying galop, hopping, colt movements by taking place. Moves, stretching and applying these movements in various step forms. Teaching leaps and jumps, turns. combining jumps and turns with intermediate steps. Studying the basic movements learned using connection movements. Various starting poses. Groundwork exercises by using waltz stepping and turns in different directions. Studying different connection movements. preparing composition individually. Warm-up with step, practice of foot and arm positions in the bar, various starting and ending poses. Showing ground movements and lineups. Various folk dance figures, waltz, tango, cha cha steps. Creating a movement in 2 and 4. Creating a composition with a group and working by correcting its deficiencies. Showing various lineups and studying composition as a group. Studying composition as a group with sample music.
REC311SATRANÇ
SATRANÇ
S223.05.04Satrancı tanıyalım. Tarihçesi ve önemi. Dünyada ve Türkiye de satranç..Satranç tahtasının konumu,özellikleri. Dikey,yatay,çapraz yollar.Kare adları,merkez kareler..Taşlar. Diziliş.Taşların hareketleri ve gücü. Özel hamleler:Rok,Piyon terfisi,Geçerken Alma.Kısa mat örnekleri.Let's get to know chess. Its history and importance. The position of the board satranç..satranç world and in Turkey, properties. Vertical, horizontal, cross paths. Square discharge, center squares. Stones. The movement and strength of the stones. Special moves: Castling, Pawn promotion, Receive in Pass. Short mate examples.
REC313STEP AEROBİK
STEP AEROBİK
S223.05.04Yaşam kalitesini arttırma, sağlıklı duygusal/fiziksel çevre yaratabilme, fiziksel aktivite temellerini/ilkelerini kavrayabilme, toplumun tüm kesimlerinde fiziksel uygunluk ile ilgili anlayışı geliştirebilme, her yaşın özellikleri ve spor performanslarının ihtiyaçlarını tespit edebilme, değişik egzersiz türleri ve onun uygulamaları ile ilgili olarak egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında farklı fiziksel uygunluk yöntemlerini tasarlayabilmeTo increase the quality of life, to create a healthy emotional / physical environment, to understand the fundamentals / principles of physical activity, to develop an understanding of physical fitness in all segments of the society, to be able to identify the characteristics of all ages and the needs of sports performances, before exercise in relation to different types of exercise and its applications, To be able to design different physical fitness methods during and after
REC315TEMEL CİMNASTİK
TEMEL CİMNASTİK
S223.05.04Cimnastik hakkında kuramsal bilgiler ile temel beceri ve teknikler arasında ilişki kurularak Cimnastik baranşının öğrenimi.Learning gymnastics success by establishing a relationship between theoretical knowledge about gymnastics and basic skills and techniques.
REC317TRAMBOLİN
TRAMBOLİN
S223.05.04Gösteri Cimnastiği temel teknikler, teori ve uygulamalarBasic techniques, theory and applications of Show Gymnastics
REC319TREAKİNG
TREAKİNG
S223.05.04Trekking Tanımı Trekking öncesinde, uygulama sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler. Trekking Uygulaması Trekking için gerekli malzemeler; Giysilerin özellikleri; Ayakkabı özellikleri. Trekking Uygulamaları. Uyku tulumları özellikleri ve çeşitleri, Mat'ların özellikleri. Çadırlar; Çeşitleri ve özellikleri. Yön saptama yöntemleri Trekking esnasında hava koşullarına göre karşılaşılan sorunlarTrekking Description Things to do before, during and after trekking. Trekking Application Necessary materials for trekking; Features of the clothes; Shoe features. Trekking Applications. Characteristics and types of sleeping bags, features of mats. Tents; Types and properties. Direction determination methods Problems encountered during trekking due to weather conditions
REC321YAMAÇ PARAŞÜTÜ
YAMAÇ PARAŞÜTÜ
S223.05.04Yamaç Paraşütü ile ilgili genel kuramsal bilgilerin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.It includes the transfer of general theoretical information about paragliding, introduction and teaching of basic skills and techniques.
REC323YELKEN
YELKEN
S223.05.04Yelken branşı ile ilgili teknik taktik eğitimin verilmesi ve uygulama yapılmasıProviding technical tactical training and implementation regarding the sailing branch
REC325YOGA
YOGA
S223.05.04Yoga felsefesi ve yoga uygulama teknikleriYoga philosophy and yoga practice techniques
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RKR302REKREASYONDA PROGRAMLAMA VE STRATEJİK PLANLAMA
REKREASYONDA PROGRAMLAMA VE STRATEJİK PLANLAMA
Z223.05.04Rekreasyonel etkinlik ve organizasyonlarda planlanma ve programlama bilgisiPlanning and programming knowledge in recreational activities and organizations
RKR304MASAJ
MASAJ
Z223.05.04Öncesi ve sonrasıyla masajın sporda kullanılması; Mekanik masaj yöntemleri; Masaj uygulamaları: Alt sırt masajı, Üst sırt masajı, Boyun masajı, El masajı, Önkol masajı, Kol masajı, Ayak masajı, Bacak masajı, Uyluk masajı, Yüz masajı, Karın masajı. Örnek çalışmaların yapılması.Ferdi olarak kompozisyon hazırlanması, Değişik bağlantı hareketlerinin gösterilmesi ve örnek konularda doğaçlama çalışması, Grup halinde örnek çalışmalar.Tüm tekniklerin gözden geçirilmesi, Müzik ve koreografi çalışması.Before and after the use of massage in sports; Mechanical massage methods; Massage applications: Lower back massage, Upper back massage, Neck massage, Hand massage, Forearm massage, Arm massage, Foot massage, Leg massage, Thigh massage, Facial massage, Abdominal massage. Conducting case studies.Performing composition individually, Demonstration of different connection movements and improvisation on sample subjects, Sample studies in groups. Review of all techniques, Music and choreography study.
RKR306REKREASYONDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK
REKREASYONDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK
Z303.05.03Sponsorluk ve spor organizasyonları arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek, spor alanında yapılan sponsorluk uygulamalarını analiz edebilme, sponsorluk uygulamalarının verimliliğini değerlendirebilme, organizasyonların sponsor arama çalışmalarını yönetebilmek, sponsorluk uygulamalarının verimliliğini değerlendirebilmektir.To learn the concepts of sponsorship and marketing, to provide information about the sponsorship and marketing activities in the organizations they work in the sports industry.
RKR308REKREASYON ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI
REKREASYON ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI
Z223.05.04Zaman ve serbest zamanı değerlendirme kavramı, serbest zamanının değerlendirme fonksiyonları ve etkileyen faktörler, rekreasyonun tanımı, felsefi, sosyolojik, perspektifi, rekreasyonun özellikleri, sınıflandırılması, etkinlik alanları, rekreasyonda sınırlılıklar, ve alternatif etkinlikler alanları, rekreasyonda sınırlılıklar ve alternatif etkinlikler, rekreasyona duyulan ihtiyaç nedenleri, rekreasyonda planlama ve programların organizasyonu, rekreasyon etkinliklerinde liderlik, rekreasyon ve turizm ilişkisi, turizm ve rekreasyon faaliyetlerine olan talebin artış nedenleri, animasyon kavramı, çeşitleri, özellikleri, fonksiyonları ve ilkeleri, animasyon yönetimi ve animasyon uygulamaları ve tüm bunların programlanıp yürütülmesinin sağlanmasındaki liderlik anlayışlarının tartışılması.The concept of time and leisure time evaluation, the functions of leisure time evaluation and affecting factors, definition of recreation, philosophical, sociological, perspective, characteristics of recreation, classification, activity areas, limitations in recreation, and areas of alternative activities, limitations in recreation and alternative activities, reasons for recreation , organization of planning and programs in recreation, leadership in recreation activities, relationship between recreation and tourism, reasons for the increase in demand for tourism and recreation activities, animation concept, types, features, functions and principles, animation management and animation applications and discussion of leadership concepts .
RKR310SU SPORLARI KAMPI
SU SPORLARI KAMPI
Z223.05.04Akarsu sporlarının tanımı, gelişimi ve temel teknikleri, Yelken sporunun tanımı, gelişimi ve temel teknikleri, rüzgar sörfü sporunun tanımı, gelişimi ve temel teknikleri, kite sporunun tanımı, gelişimi ve temel teknikleri, kano ve sualtı sporlarının tanımı, gelişimi ve temel teknikleriThe definition, development and basic techniques of river sports, the definition, development and basic techniques of sailing, the definition, development and basic techniques of windsurfing, the definition, development and basic techniques of kite sport, the definition, development and basic techniques of canoe and underwater sports
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RKR401BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİK
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİK
Z223.05.04Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
RKR403REKREASYON VE HALKLA İLİŞKİLER
REKREASYON VE HALKLA İLİŞKİLER
Z303.05.03Halkla ilişkilerin gelişim süreci, fonksiyonları, süreçleri, sponsorluk, lobicilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.Halkla ilişkilerde kullanılan kitle haberleşme araçları hakkında bilgi edinir.Gains knowledge of public relations development process, functions, processes, sponsorship and lobbying activities. Gains information about mass communication tools used in public relations.
RKR405REKREASYON UYGULAMASI I
REKREASYON UYGULAMASI I
Z042.020.04Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Preparing a daily plan for each week, making corrections and reapplying according to the evaluations of the prepared plan, preparing portfolio.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RKR402REKREASYON TESİSLERİ PLANLAMA VE İŞLETMECİLİĞİ
REKREASYON TESİSLERİ PLANLAMA VE İŞLETMECİLİĞİ
Z303.05.03Rekreasyon tesislerinin günümüz şartlarına uygun olarak planlanması ve bu tesislerden tüm kitlelerin en iyi biçimde yararlandırılmasında işletmeciliğin nasıl olması gerektiği, tesislerin korunması ve tesis geliştirme konularını kapsar.It covers the planning of recreation facilities in accordance with today's conditions and how management should be used in making the best use of all masses, protection of facilities and facility development.
RKR404YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON
YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON
Z303.05.03Kent toplum bilimi ve rekreasyon, Kent toplum bilimi ve rekreasyon Kamu ve Yerel yönetim rekreasyonun Türkiye’deki ve dünyadaki tarihsel gelişimi, Türkiye’de kentsel çevre politikalarında ve kalkınma planlarında rekreasyonun yeri, Türkiye’de kentsel çevre politikalarında ve kalkınma planlarında rekreasyonun yeri, Avrupa birliği çevre politikasında rekreatif anlayış ve Türkiye Avrupa birliği çevre politikasında rekreatif anlayış ve Türkiye Yerel ve kamu yönetiminde rekreasyonun sınıflandırılması: Okullarda, Yerel ve kamu yönetiminde rekreasyonun sınıflandırılması:Huzurevlerinde, Yerel ve kamu yönetiminde rekreasyonun sınıflandırılması: Kapalı ve açık alan tesislerde Yerel ve kamu yönetiminde rekreasyonun sınıflandırılması:Kapalı ve açık alan tesislerde, Yerel ve kamu yönetiminde rekreasyonun sınıflandırılması: Üniversitelerde,Yerel ve kamu yönetiminde rekreasyonun sınıflandırılması: Belediyeler, Yerel ve kamu yönetiminde rekreasyonun sınıflandırılması: BelediyelerUrban sociology and recreation, Urban sociology and recreation Historical development of public and local government recreation in turkey and world, Turkey's place of recreation in urban environmental policies and development plans Turkey's place of recreation in urban environmental policies and development plans Recreational understanding of EU enviromental policy and Turkey, Recreational understanding of EU enviromental policy and turkey, Classification of local recreation and public administration; In schools, Classification of local recreation and public administration; Hospices Classification of local recreation and public administration; In both indoor and outdoor facilities, Classification of local recreation and public administration;In both indoor and outdoor facilities, Classification of local recreation and public administration; In Universities Classification of local recreation and public administration; In Municipalities Classification of local recreation and public administration; In Municipalities
RKR406REKREASYON UYGULAMASI II
REKREASYON UYGULAMASI II
Z042.020.04Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Preparing a daily plan for each week, making corrections and reapplying according to the evaluations of the prepared plan, preparing portfolio.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.