English

FACULTY OF SPORT SCIENCES-COACHING EDUCATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SPORT SCIENCES-COACHING EDUCATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT103İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİSİ
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY
Z303.03.03Anatomi ve Kinezyolojiye Giriş, Fiziksel Yapı ve Sınıflandırılması İnsan Vücuduna Giriş, Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ Doku, Yağ Doku, Kıkırdak Doku, Kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve El, Omurgaya Bağlı Eklemler, Kalça Leğeni ve Kalça Eklemi, Diz eklemi, Ayak Bileği ve Ayak Eklemi ve Kinezyolojisi), İnsan Performans Analizi, Kinezyoloji ve PostürIntroduction to Anatomy and Kinesiology, Physical structure and classification Introduction to human body, Systems, Tissues, Supportive Tissue (Connective tissue, Fat Tissue, Cartilage Tissue, Bone Tissue), Muscle Tissue, Nerve Tissue, Joints (Head, Shoulder Circle, Shoulder, Elbow, Wrist and hand, Joints of the spine, Hip pelvis and Hip joint, Knee joint, Ankle and Foot Joint and kinesiology), Human performance analysis, Kinesiology and Posture
ANT105ATLETİZM
ATHLETICS
Z223.04.04Atletizmin temel özellikleri ve atletizmin sınıflandırılması Orta ve uzun mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşu çalışmaları Gülle atma teknikleri. Gülle atma tekniğini kazandırıcı çalışmalar. Gülle atma tekniğini geliştirici alıştırmalar Uzun atlama teknikleri hız alma koşusu ve koşu kontrolü uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar Yüksek atlama teknikleri yüksek atlamada hız alma koşusu ve sıçrama; tekniği geliştirici çalışmalar Disk atma teknikleri; tekniği kazandırıcı çalışmalar disk atamada tekniği geliştirici çalışmalar Ara sınav Bayrak koşuları; Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi Cirit atma; Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici alıştırmalarBasic features of athletics and classification of athletics Medium and long distance running, middle and long distance running shot put shot techniques. Shot put technique to gain studies. Shot put techniques to improve exercises Long jump techniques speed-taking run and running control long jump technique to improve exercises Short-distance running techniques; running techniques and reaction studies in the short-run conditions, output patterns, speed and speed-gaining studies, high jump techniques, high jump techniques, speed-up running and jump; discovery techniques; discus throwing techniques; exercises to improve the technique exercises to improve the technique in disc assignment Midterm exam Flag runs; Preparing exercises for relay races. Types of flag changing, techniques of handing flag sticks. Improving the technique in relay races Javelin throwing; Preparing exercises for shooting technique, holding javelin, carrying and rhythm exercises Javelin throwing, shooting position, shooting, running acceleration and techniques to improve exercises
ANT109BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF PHSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.03.02Beden eğitimi ve sporun kavramlarını, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan ve beden eğitimi-spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi bilimi ile ilişkileri, beden eğitiminin Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde beden eğitimi biliminin durumu, performans ile beden eğitimi bilimi arasındaki ilişkisi incelenecektir
ANT111HAREKET EĞİTİMİ
MOVEMENT EDUCATION
Z223.04.04Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL115BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaİleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan koruma
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarNotification, Language and Language Features; Language-Thought Relationship; Power of Language; Mother Tongue-Local Language-Nation Language-State Language- Language of Education-Language of Culture- International Language; Relationship between Language and Culture; Civilization; Writing a Petition; Language Families-Language Groups-Place of Turkish among World Languages; Historical Periods and Development of Turkish Language; Grammar and its Sections; Word Types-Root-Supplement; Sentence and Elements of Sentence; Writing Rules and Practice; Punctuation and Applications
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT102YÜZME
SWIMMING
Z223.03.04Yüzme teknik ve becerilerinin öğretimi konularına değinilecektir. %100Teaching swimming techniques and skills will be discussed. %one hundred
ANT104GENEL CİMNASTİK
GENGENERAL GYMNASTICS
Z223.03.04Genel Cimnastik hakkında kuramsal bilgiler ile temel beceri ve teknikler arasında ilişki kurularak Cimnastik baranşının öğrenimi.General Gymnastics, theoretical knowledge and basic skills and techniques to establish a relationship between the learning of gymnastic peace.
ANT106EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EXERCISE PHYSIOLOGY
Z303.05.03Fizyoloji Bilimine İlişkin Temel Kavramlar; Egzersiz Fizyolojinin Anlamı ve Önemi; Hücre, Doku, Enerji Metabolizması, Aerobik ve Anaerobik Enerji Sistemleri, Anaerobik Glikoliz ve ATP’nin Yenilenmesi; Enerji Tüketimi, Oksijen Alımı ve Eksikliği; Laktik Asit Eşiği; Spor Branşları ve Enerji Kullanımı; Egzersiz Sonrası Toparlanma; Kasın Yapısı, Myofibril ve Fibril Kas Hareketleri, İskelet Kası ve Hareketi, Motor Ünite, Kas Kasılma Çeşitleri ve Egzersiz İlişkisi; Kas Hipertrofisi; Farklı Koşullarda Egzersiz ve Fizyolojik Etkileri; Sporda Yaş ve Cinsiyet Faktörü; Performans Ölçüm YöntemleriBasic Concepts of Physiology; Meaning and Importance of Exercise Physiology; Cell, Tissue, Energy Metabolism, Aerobic and Anaerobic Energy Systems, Anaerobic Glycolysis and Regeneration of ATP; Energy Consumption, Oxygen Intake and Deficiency; Lactic Acid Threshold; Sports Branches and Energy Use; Recovery After Exercise; Structure of Muscle, Myofibril and Fibril Muscle Movements, Skeletal Muscle and Movement, Motor Unit, Types of Muscle Contraction and Exercise Relationship; Muscle Hypertrophy; Exercise in Different Conditions and Its Physiological Effects; Age and Gender Factor in Sports; Performance Measurement Methods
ANT108SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM
HEALTH EDUCATION AND FIRST AID
Z202.03.02İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.Social Importance of First Aid; Objectives of First Aid Definition, duties and responsibilities of first aid. What is the ABC rule? Teaching the application. General information about respiratory, circulatory and nervous system First aid in accidents. Simple injuries First aid in bleeding First aid in burns Freezes First aid in poisoning Other situations requiring first aid (choking and blockages) Fractures, sprains, strains and first aid. systems
ANT110SPORDA ÖĞRETİM İLKE VE UYGULAMALARI
SPORDA ÖĞRETİM İLKE VE UYGULAMALARI
Z223.05.04Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.Basic concepts of teaching, learning and teaching principles, the importance and benefits of planned work in teaching, planning of teaching (unitized annual plan, examples of daily plans and activities), learning and teaching strategies, teaching methods and techniques, their relationship with practice, teaching tools and equipment , duties and responsibilities of the teacher, teacher competencies in increasing the quality of teaching service.
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT207ANTRENÖRLÜK MESLEĞİ VE İLKELERİ
ANTRENÖRLÜK MESLEĞİ VE İLKELERİ
Z303.05.03Antrenör davranış yöntemleri ve müsabakaya nasıl hazırlanır, Çocuk ve gençlerde gelişim özellikleri ve performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, antrenörlük eğitimi, temel çalıştırıcı eğitimi programı ve antrenör eğitim kademeleri ile ilgili, belirtilen konular hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek ve kendilerine ait bir antrenör stilinin oluşturulması. Bilginin pekiştirilmesi ve becerinin kazandırılması.The concept of coach and its basic philosophy, who is a trainer and its definition, group dynamics and coaching styles in sports, Leader trainer, personality traits and ethical values, to gain knowledge and application skills about factors affecting success.
ANT235SPOR FİZYOLOJİSİ
SPOR FİZYOLOJİSİ
Z223.05.04Spor Fizyolojisinin Anlamı ve Önemi, Egzersiz Fizyolojisinden Farkı; Enerji Sistemleri; Dinlenme ve Egzersiz Sırasında Enerji Tüketimi; Oksijen Alımı ve Eksikliği; OBLA, Laktik Asit Eşiği, Steady State; Enerji Sistemlerinin Sportif Aktivitelerle İlişkisi; Egzersiz Sonrası Toparlanma; Kasın Yapısı; Motor Ünite Çeşitleri ve Atletik Başarı; Kas Fibril Tipleri ve Sportif Aktivitelerle İlişkisi; Kas Kasılma Tipleri; Spor Branşlarının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri; Performans Ölçüm YöntemleriThe Meaning and Importance of Sports Physiology, Its Difference from Exercise Physiology; Energy Systems; Energy Consumption During Rest and Exercise; Oxygen Intake and Deficiency; OBLA, Lactic Acid Threshold, Steady State; Relation of Energy Systems with Sports Activities; Recovery After Exercise; Structure of the Muscle; Motor Unit Types and Athletic Success; Muscle Fibril Types and Their Relationship with Sports Activities; Types of Muscle Contraction; Physical and Physiological Features of Sports Branches; Performance Measurement Methods
ANT279PSİKOMOTOR GELİŞİM
PSİKOMOTOR GELİŞİM
Z202.04.02Bilişsel,duyuşsal ve psikomotor gelişim. Olgunlaşma.Gelişim ilkeleri ve ilgili kuramlar. Gelişim dönemleri. Gelişim ile ilgili motor testler Fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenekler.Basic concepts of motor development, development and growth periods, models of development, factors affecting motor development and motor development, physical fitness and perceptual motor abilities in children, self-concept.
ANT281SPOR SAKATLIKLARI VE İLKYARDIM
SPOR SAKATLIKLARI VE İLKYARDIM
Z223.04.04Spor yaralanmalarında predispozan faktörleri öğrenmek; Sporcunun spor faaliyetlerinde egzersiz ve antremanda sakatlıklardan korunma ve tedavisini öğrenmek; Kemik ve yumuşak doku yaralanmaları, Üst ekstremite sakatlıkları, Alt ekstremite sakatlıkları nelerdir; Ayak ve ayak bileği yaralanmalarında nelerdir; pedobarografik değerlendirmenin önemi nedir öğrenmek Sportif aktiviteye dönüş; Tedavide Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon prensiplerini öğrenmek.Spor yaralanmalarında predispozan faktörleri öğrenmek; Sporcunun spor faaliyetlerinde egzersiz ve antremanda sakatlıklardan korunma ve tedavisini öğrenmek; Kemik ve yumuşak doku yaralanmaları, Üst ekstremite sakatlıkları, Alt ekstremite sakatlıkları nelerdir; Ayak ve ayak bileği yaralanmalarında nelerdir; pedobarografik değerlendirmenin önemi nedir öğrenmek Sportif aktiviteye dönüş; Tedavide Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon prensiplerini öğrenmek.
ANT283SPOR PSİKOLOJİSİ
SPOR PSİKOLOJİSİ
Z303.04.03Oyunun ve sporun doğası, motivasyon , spora katılım, iletişim , saldırganlık, şiddet .The field of sports psychology; motivation, emotions in sports and physical activities; psychology of superior performance, leadership in sports, exercise and self-presentation in sports, development of expertise in sports, psychological processes in team sports, cognitive skills and relationship with sports activities, sports success, personality factors affecting success, sports intervention and performance enhancement, measurement and research in sports psychology
ANT223SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR-I KAYAK
SKIING - I
S223.04.04Kayağın spor anlamındaki gelişimi, kullanılan araç-gereçler, kayak becerisini oluşturan hareketlerin incelenmesi, denge, kayma, paten tekniği ve kayarak yön değiştirme egzersizleri (tekerlekli kayak ile), kişiye özel malzeme seçimi, uygulama kampı planlaması, temel kayak pozisyonu, tek paten ve kayaklı koordinasyon çalışmalarını içerir.The development of skiing in the sense of sport, the equipment used, the examination of the movements that make up the skiing skill, balance, skating, skating technique and skiing changes (with wheeled ski), personal equipment selection, practice camp planning, basic ski position, single skate and ski It includes coordination studies.
ANT231SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - I DAĞCILIK
MOUNTAINEERING - I
S223.04.04Spor tırmanış alanlarına yönelik temel kavram ve teknik becerilerin kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenimini (yapay tırmanış duvarlarında) takiben, dağ çevresindeki farklı zorluk derecelerine sahip kaya duvarlarında belirlenen spor tırmanış rotalarını tırmanabilme.Following the theoretical and practical learning of basic concepts and technical skills for sports climbing areas (on artificial climbing walls), climbing sports climbing routes determined on rock walls with different difficulty levels around the mountain.
BSE2003MASA TENİSİ
TABLE TENNIS
F223.04.04Dersin içeriği, masa tenisi ile ilgili temel kavramlar, masa tenisinin tarihsel gelişimi, masa tenisi saha ve ekipman bilgisi, uluslararası müsabaka alan ölçüleri ve yarışma kuralları, el ile yapılan temel teknikler ve branşa özgü oyun sistemleri konularını kapsamaktadır.
BSE2005TREKING
TREKKING
F223.04.04Doğa sevgisi kazandırma, doğada yapılan sporlar, hava bilgisi-meteoroloji, yürüyüş ve kamplarda dikkat edilmesi gerekenler, çadır kurma, çanta hazırlama ve temel harita bilgisini kapsamakatadır.
BSE2011FITNESS
FITNESS
F223.04.04Fitness yarışma kuralları, fitness antrenörünün rolü ve iletişim becerileri, fitness ve vücut geliştirme arasındaki ilişkiyi inceleme, tamamlayıcı egzersizler, farklı fitness antrenman tekniklerinin fizyolojik ve psikolojik etkileri ve sakatlıklar, fitness antrenmanlarında besin destek maddelerinin fizyolojik ve psikolojik etkileri, kardiovasküler egzersizler, vücut ağırlığı ile yapılan egzersizler, fitness makineleri ve serbest ağırlıklar ile yapılan çalışmalar, fitness branşına yönelik yapılan uygulamalar esnasında yapılan hatalar ve teknik düzeltme, haftalık, aylık ve yıllık fitness egzersiz programı planlama ilkeleri, fitness yarışması öncesi ve sonrası egzersiz programı planlama ilkeleri konularını kapsar.
RKR219SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI
SPORT PHOTOGRAPHY
F202.04.02Basın Fotoğrafçılığının Tanıtımı; Teknik Fotoğraf Bilgileri; Basın Fotoğrafçılığı Üzerine Video Filmler: The public eye, Let truthbe the prejudice; Ünlü Basın Fotoğrafçılarının Tanıtımı; Basın Fotoğrafı Tarihi; Fotoğraf ve Gerçeklik; Görüntü Düzenleme; Basın Fotoğrafının Habere Katkısı; Basın Fotoğrafçısının Kullandığı Malzemeler; Foto Röportaj; Fotoğraf Kurgulama: Fotoğraf seçimi, Kadrajlama, Sıralama, Foto alt yazıları; Basın Fotoğrafçılığında Sorumluluk ve Ahlak; Fotoğraf Çekim Projeleri: Meslekler, Semt tanıtımı, Portreler, Haber fotoğrafları.Introduction of Press Photography; Technical Photo Information; Video Films on Press Photography: The public eye, Let truth be the prejudice; Introduction of Famous Press Photographers; Press Photo History; Photography and Reality; Image Editing; Contribution of the Press Photo to the News; Materials Used by the Press Photographer; Photo Interview; Photo Editing: Photo selection, Framing, Sequencing, Photo captions; Responsibility and Ethics in Press Photography; Photo Shooting Projects: Professions, Neighborhood promotion, Portraits, News photos.
RKR223ÇOCUK VE EGZERSİZ
ÇOCUK VE EGZERSİZ
F202.04.02Büyüme, Gelişme ve Olgunlaşma Kavramları; Boy ve Kilo ile Performans ve Spor Dalı Etkileşimi, Egzersiz ve Esneklik, Koordinasyon, Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık Antrenmanlarına Verilen Cevaplar, Çocuk ve Gençlerde Antrenman Yaklaşımı, Erken ve Geç Özelleşen Sporlar, Çocuk ve Geliştirme Modelleri ve Uygulamalarda Karşılaşılan Sorun ve KavramlarGrowth, Development and Maturation Concepts; Interaction of Height and Weight with Performance and Sports Branch, Exercise and Flexibility, Coordination, Responses to Strength, Speed, Endurance Training, Training Approach in Children and Young People, Early and Late Specialized Sports, Child and Development Models and Problems and Concepts Encountered in Applications
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT202GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ
GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ
Z303.06.03Antrenman Kavramı ve Antrenmanın Temel İlkeleri Yüklenme ve Adaptasyon Antrenman Planlaması İlkeleri ve Antrenman Planlaması Örnekleri Çocuklarda Büyüme ve Biyomotor Becerilerin Gelişimi, Çocuklarda Yetenek Seçimi ve Yönlendirilmesi Sürat Gelişimi ve Antrenmanı, Kuvvet Gelişimi ve Antrenmanı, Dayanıklılık Gelişimi ve Antrenmanı Esneklik Gelişimi ve Antrenmanı, Koordinasyon Gelişimi ve Antrenmanı, Antrenmanın bilimsel testleri ve bilimsel testlerle yönlendirilmesiTraining Concept and Basic Principles of Training Load and Adaptation Training Planning Principles and Training Planning Examples of Children Growth and Biomotor Skills Development, Talent Selection and Guidance in Children Speed Development and Training, Strength Development and Training, Endurance Development and Training Flexibility Development and Training Training, scientific tests and guiding the training with scientific tests
ANT206SPOR MASAJI
SPOR MASAJI
Z223.04.04Masajın dozajı ve etkileri; Dünyada kullanılan masaj teknikleri; Öncesi ve sonrasıyla masajın sporda kullanılması; Mekanik masaj yöntemleri; Masaj uygulamaları: Alt sırt masajı, Üst sırt masajı, Boyun masajı, El masajı, Önkol masajı, Kol masajı, Ayak masajı, Bacak masajı, Uyluk masajı, Yüz masajı, Karın masajı.Dosage and effects of massage; Massage techniques used in the world; Before and after the use of massage in sports; Mechanical massage methods; Massage applications: Lower back massage, Upper back massage, Neck massage, Hand massage, Forearm massage, Arm massage, Foot massage, Leg massage, Thigh massage, Facial massage, Abdominal massage.
ANT208SPORCU BESLENMESİ
SPORCU BESLENMESİ
Z202.04.02Temel beslenme ilkeleri, temel (karbonhidrat, protein, yağ) ve yardımcı (vitamin, mineral ve su) besin öğeleri sportif başarıda temel ve yardımcı besin öğelerinin önemi ve kullanım amaçları ve özel beslenme uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.The basic nutritional principles, basic (carbohydrate, protein, fat) and auxiliary (vitamin, mineral and water) nutrients are the importance of the basic and auxiliary nutrients in sporting success and their purpose of use and special nutritional practices.
ANT266EĞİTSEL OYUNLAR
EĞİTSEL OYUNLAR
Z223.05.04Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Temel Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Çocuklar ve Özellikleri. Beden eğitimi ve oyun Öğretiminde Motor Beceri ve Öğrenme. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretim Yöntemleri. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Hareket Becerileri ve Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Ortamların Özellikleri. Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretiminde Kullanılan Formatlar. Oyun Öğretiminde Oyunların Sınıflandırılması. Oyun Öğretiminde örgütlenme. Çocuklarda Spor Yaralanmaları. Beden eğitimi ve Oyun öğretiminde Ölçme Değerlendirme.Basic Concepts in Physical Education and Game Teaching. Children in Physical Education and Game Teaching and Their Characteristics. Motor Skills and Learning in Physical Education and Game Teaching. Physical Education and Game Teaching Methods. Movement Skills and Concepts in Physical Education and Game Teaching. Tools in physical education and game teaching. Tools in physical education and game teaching. Properties of Environments in Physical Education and Game Teaching. Formats Used in Physical Education and Game Teaching. Classification of Games in Game Teaching. Organization in Game Teaching. Sports Injuries in Children. Measurement and Evaluation in Physical Education and Game Teaching.
ANT268SPORDA İLETİŞİM
SPORDA İLETİŞİM
Z202.03.02İletişim kavramlarının tanımları, iletişimin temel özellikleri, iletişim modelleri, iletişim sürecinin ögeleri ve işleyişi, iletişim sürecini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler, etkili iletişim türleri (sözlü, yazılı, sözsüz ve görsel iletişim), etkili dinleme ve konuşma, veli-öğretmen iletişimi, çocuklarla etkili iletişim kurma, iletişim uygulamalarıDefinitions of communication concepts, basic characteristics of communication, communication models, elements and functioning of communication process, factors affecting the communication process positively and negatively, types of effective communication (oral, written, nonverbal and visual communication), effective listening and speaking, parent-teacher communication, effective communication with children, communication practices
ANT232SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II KÜREK
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II KÜREK
S223.04.04Dersin içeriği; Kano tarihçesi, kano yarışları kano çeşitleri, kanoya binme teknikği, kano ile yön bulma tekniği, temek kürek teknikleri, ters kürek tekniği, kanoyu durdurma tekniği ve kurtarma teknikleri konularını kapsamaktadır.Course content; It covers the history of canoeing, canoe races, canoe types, canoe riding technique, canoe orientation technique, basic rowing techniques, reverse rowing technique, canoe stopping technique and rescue techniques.
ANT234SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II OKÇULUK
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II OKÇULUK
S223.04.04Okçuluk Tarihi; Yay ve Yay Çeşitleri; Yay Gövdesi Özellikleri, Çeşitleri ve Ölçüleri; Klasik Yay Üzerinde Bulunan Aksesuarlar ve İşlevleri; Limpler ve Yapıları; Limp Çeşitleri ve Ölçüleri; Makaralı Yaylar; Temel Hareketler: Duruş, Tutuş, Çekiş, Çene Altı Kontrol Noktası ve Bırakış Özelliklerinin Doğru Öğretimi; Ok ve Ok Çeşitleri; Atış İçin Gerekli Aksesuarların Kullanımı ve İşlevleri; Okçuluk Oyun Kuralları Uygun Yay Seçimi; Kol Boyu ve Yay Ölçüleri; Denge Çubukları Kullanımı ve İşlevi; Kiriş ve Yaylara Göre Kiriş Yükseklikleri; Kiriş Maddeleri ve Kat Sayıları; Sargı İpleri; Kiriş Yapımı; Yay Ayarı; Basınç Düğmesi; Kliker ve Ok Yatağı Ayarları; Arkalık Noktasının ve Basınç Düğmesinin Ayarlanması; Makaralı Yay Testleri; Konsantrasyon; Antrenman Çeşitleri; Okçulukta Kondisyon Antrenmanı; Günlük–Haftalık Antrenman Programlaması; Okçulukta Gözlem ve Çeşitleri; Okçuluk Oyun Kuralları ve UygulamalarıArchery History; Bow and Bow Types; Spring Body Properties, Types and Dimensions; Accessories and Functions on Classical Bow; Limps and Their Structures; Limp Types and Dimensions; Roller Springs; Basic Movements: Correct Teaching of Posture, Grip, Traction, Under-Chin Control Point and Release Features; Arrow and Arrow Types; Usage and Functions of Accessories Required for Shooting; Function of Balance Bars; Beam Heights According to Beams and Springs; Beam Materials and Floor Numbers; Winding Ropes; Beam Construction; Spring Setting; Pressure Button; Clicker and Arrow Bed Settings; Adjusting the Backrest Point and the Pressure Switch; Roller Spring Tests; Concentration; Training Types; Condition Training in Archery; Daily – Weekly Training Programming; Observation and Types in Archery; Archery Game Rules and Applications
BSE2024HENTBOL-II
HANDBALL - II
F223.04.04Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.
SYP260VOLEYBOL-II
VOLLEYBALL - II
F223.04.04öğrencilerin voleybolun tanımını, voleybol oyununun genel karakteristik özelliklerini, Dünya'daki ve Türkiye'deki tarihi gelişimini, voleybol oyun kurallarını, voleybol oyununun temel tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretimini sağlamak, voleybol ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak, her türlü gelişmeleri takip ederek etkinlik, organizasyonlar düzenlenmesini ve yönetebilme becerisini kazandırmaktır.
SYP262BASKETBOL-II
BASKETBALL - II
F223.04.04Basketbol ile ilgili kuramsal bilgilerin, beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır.
SYP266PİLATES
PILATES
F223.04.04Pilates tarihçesi, pilates egzersizlerinin ve aşamalarının tanıtılması ve kullanım alanlarının belirlenmesi
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT301ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -I
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -I
Z303.05.03Branşa özgü antrenman periyotlaması, motosal ve fiziksel özelliklerin gurup dinamiği uygulamaları.Branch-specific training periodization, group dynamics applications of motor and physical properties.
ANT303SPORDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SPORDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.04.03Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.The place and importance of measurement and evaluation in education, basic concepts related to measurement and evaluation, qualifications required in measurement tools, measurement tools and properties used in education, tools based on traditional approaches, tools for multi-faceted recognition of students, basic statistical operations on measurement results, assessment of learning outcomes, grading, developing a measurement tool related to the field.
ANT385SPOR SOSYOLOJİSİ
SPORTS SOCIOLOGY
Z202.04.02Sosyoloji ile ilgili tanımlar ve kavramlar, Sosyolojinin öncüleri ve temel sosyoloji kuramları, Sosyolojinin tarihsel gelişimi ve spor sosyolojisi, Sosyolojinin tarihsel gelişimi ve spor sosyolojisi, Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, Temel sosyoloji kuramları çerçevesinde "Spor Sosyolojisi", Spor ve Sosyal Kurumlar (Spor ve Aile, Spor ve Eğitim, Spor ve Din, Spor ve Siyaset, Spor ve Ekonomi), Spor ve sosyoloji kavramları arasındaki ilişkiler (Spor ve Sosyalleşme, Spor ve Sosyal Değişme, Spor ve Tabakalaşma), Spor ve sosyoloji kavramları arasındaki ilişkiler (Spor ve Medya, Spor ve Turizm, Spor ve Şiddet, Spor ve Cinsiyet), Spor ve sosyoloji kavramları arasındaki ilişkiler (Spor ve Sosyal Değişme ), Spor sosyolojisinde (Sosyolojide) araştırma nasıl yapılır?, Spor sosyolojisi ile ilgili yazılmış ulusal makale örneklerinin incelemesi.Definitions and concepts related to sociology, pioneers of sociology and basic sociological theories, historical development of sociology and sports sociology, historical development of sociology and sports sociology, the relationship between sociology and other social sciences, "Sociology of Sports", Sports and Social Institutions Family, Sports and Education, Sports and Religion, Sports and Politics, Sports and Economics), Relationships between sports and sociology (Sports and Socialization, Sports and Social Change, Sports and Stratification), Sports and Sociology (Sports and Media) , Sport and Tourism, Sport and Violence, Sport and Gender), Relationships between Sport and Sociology (Sport and Social Change), How to do research in Sport Sociology (Sociology), Examination of national article examples about Sport Sociology.
ANT387ÇOCUK VE SPOR
CHILDREN AND SPORTS
Z303.04.03Büyüme, Gelişme ve Olgunlaşma Kavramları; Boy ve Kilo ile Performans ve Spor Dalı Etkileşimi, Egzersiz ve Esneklik, Koordinasyon, Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık Antrenmanlarına Verilen Cevaplar, Çocuk ve Gençlerde Antrenman Yaklaşımı, Erken ve Geç Özelleşen Sporlar, Çocuk ve Geliştirme Modelleri ve Uygulamalarda Karşılaşılan Sorun ve KavramlarGrowth, Development and Maturation Concepts; The Interaction of Height and Weight with Performance and Sports, Exercise and Flexibility, Coordination, Strength, Speed, Responses to Endurance Training, Approach to Training for Children and Adolescents, Early and Late Specialized Sports, Child and Development Models, and Problems and Concepts Encountered in Practice.
ANT389SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ
SKILLS LEARNING IN SPORTS
Z202.04.02Dersin içeriği; hareket ve becerinin tanımı ve genel kavramlar, beceri türleri, beceri öğreniminin sınıflandırılması, sporda bireysel farklılıklar, beceri öğrenme evreleri ve sınıflaması, beden eğitimi ve sporda öğrenme kuram ve yöntemleri, beceri öğreniminde duysal yardımcılar, beceri alıştırmalarının nitelik, nicelik ve zamansal yönleri, branşa özgü beceri testlerinin analizi konularını kapsamaktadır.Course content; definition of movement and skill and general concepts, types of skills, classification of skill learning, individual differences in sports, stages and classification of skill learning, theories and methods of learning in physical education and sports, sensory aids in skill learning, quality, quantity and temporal aspects of skill exercises, branch-specific covers the analysis of skill tests.
ANT313UZMANLIK SPOR DALI - I FUTBOL - I
MAJOR SPORTS BRANCH - I FOOTBALL - I
S244.06.06Futbolda Temel Tekniklerin Uygulanışı, Prensipleri ve Özellikleri; Kalecinin, Savunma, Orta Saha ve Hücum Oyuncularının Özellikleri; Futbolda Taktiğin Önemi; Futbolda Savunma ve Hücum Prensipleri (Bireysel ve Takım); Futbolda Sistemler; Futbolda Standart Atışlar, Maç Ortamında Taktik UygulamalarApplication, Principles and Properties of Basic Techniques in Football; Features of Goalkeeper, Defense, Midfield and Attackers; Importance of Tactics in Football; Defense and Offensive Principles in Football (Individual and Team); Systems in Football; Standard Shooting in Football, Tactical Applications in Match Environment
ANT315UZMANLIK SPOR DALI - I VOLEYBOL - I
MAJOR SPORTS BRANCH - I VALLEYBALL - I
S244.06.06Voleybol oyununun tanımı ve oyunun genel karakteristik özellikleri Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Şeker Bayramı Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol'un Dünyadaki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Voleybol'un Türkiye'deki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Servisin Kademeli Öğretimi Smaçın Kademeli Öğretimi. Bloğun kademeli öğretimi. Oyun kurallarına uygun maçDefinition of volleyball game and general characteristics of the game Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Candy Feast Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Historical Development of Volleyball in the World. Gradual Teaching of Manşet Pas. Historical development of volleyball in Turkey. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Service. Gradual teaching of the block. Match the game rules
ANT317UZMANLIK SPOR DALI - I HENTBOL - I
MAJOR SPORTS BRANCH - I HANDBALL - I
S244.06.06Bireysel-grup ve takım hücumu, hızlı hücum, savunma ve hücumun aşamaları, Takım savunbması (6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 5:0+1) takım hücumu (3:3, 5:1, 4:2) birim antrenmanın planlanması ve yürütülmesi, takım yönetimi gibi konularda bilgi aktarımı.Handball history, Handball basics, EHF and THF structures-ball throwing ball-holding exercises. Handball understanding-ball driving exercises, field measurements-rust and pass types exercises game rules-individual techniques, collective ball deception exercises, individual technical understanding- defense system-goalkeeper features and techniques exercises, understanding of the training program of the handball, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, double, triple defensive and offensive group exercises Handball specific training programming-team defense exercises Handball specific tests-team offensive exercises
ANT319UZMANLIK SPOR DALI - I BASKETBOL - I
MAJOR SPORTS BRANCH - I BASKETBALL - I
S244.06.06Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
ANT323UZMANLIK SPOR DALI - I YÜZME - I
MAJOR SPORTS BRANCH - I SWIMMING - I
S244.06.06Havuz Kuralları; Havuz ve Diğer Olanakların Standartları; Kullanılan Malzemenin Standartları; Yüzme Branşı ile Diğer Branşların Arasındaki Fiziki Farklılıklar; Serbest, Sırt, Kurbağa ve Kelebek Stil Tekniğinin Öğrenimi ve Öğretimi; Bu Tekniklerin Gelişimi İçin Kullanılan Driller; 4 Tekniğe Ait Çıkış ve Dönüşler; Yarışma Kuralları ve Diskalifiye NedenleriPool Rules; Standards of the Pool and Other Facilities; Standards of the Materials Used; Physical Differences Between Swimming and Other Branches; Teaching and Teaching Freestyle, Back, Frog and Butterfly Style Techniques; Driller Used for the Development of These Techniques; 4 Technique Ascents and Turns; Competition Rules and Reasons for Disqualification
ANT335UZMANLIK SPOR DALI - I TENİS - I
MAJOR SPORTS BRANCH - I TENNIS - I
S244.06.06Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, öğretim yöntemleri ve teknikleri ,tenis kuralları ve turnuva çesitleri hakkında bilgi vermek. .To give information about working methods, teaching methods and techniques, tennis rules and tournament types that will enable them to acquire more original knowledge and skills based on the theoretical foundations of tennis. .
ANT351UZMANLIK SPOR DALI - I BOKS - I
MAJOR SPORTS BRANCH - I BOXING - I
S244.06.06Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.Basic techniques, theoretically and practically.
ANT383UZMANLIK SPOR DALI - I FITNESS - I
MAJOR SPORTS BRANCH - I FITNESS - I
S244.06.06Sporun motorik özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak, yaş cinsiyete göre kardio ve tüm kas gruplarına yönelik egzersiz reçetesi yazabilmekTo be able to write exercise prescriptions for cardio and all muscle groups according to age and gender by having information about the motoric properties of sports
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02Öncelikle Dünyadaki bahçe sanatı gelişiminin irdelenmesi, sonrasında saray bahçeleri tasarım kriterlerinin seçilen Avrupa Saray bahçeleri örneklerinde değerlendirilmesi.
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.
OSF301BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA GÜNCEL PROGRAM GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
CURRENT PROGRAM DEVELOPMENT APPROACHES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
F303.04.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT302SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG
SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG
Z303.04.03Performans artırmak amacıyla kullanılan ilaçların ve metodlarıın etki ve yan etkilerini öğretmek, sporcu beslenmesinde doping ve Ergojenik yardımcıların yeri ve önemini kavratmak.To teach the effects and side effects of drugs and methods used to improve performance, to comprehend the place and importance of doping and ergogenic aids in sports nutrition.
ANT306ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -II
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -II
Z303.05.03Branşa özgü verim artışına etkin olan yetilerin belirlenmesi, antrene edilmesi ve bu yetilerin mikro-mezo düzeyde planlamalarının yapılmasıDetermining the skills that are effective for the increase in the yields specific to the branch, making the anthracisation and planning these skills at the micro-meso level
ANT308SPORDA YETENEK SEÇİMİ
SPORDA YETENEK SEÇİMİ
Z223.04.04Yetenek seçimi, Oyunlar(Eğitsel oyunlar-Farkındalık oyunları), Test bataryaları (bireysellik ilkesine göre branşa yönlendirmede kullanılan testler), Ölçme ve değerlendirmeInvestigation and application of biomotorsal abilities that are effective in increasing the sports yield.
ANT334SPORDA TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
TECHNICAL TACTICAL TEACHING METHODS IN SPORTS
Z223.04.04Genel öğrenme ve öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlar ve ilkeler, farklı yöntemlerin incelenmesi, yöntemleri planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları, spor branşına özgü teknik ve taktik öğretim yöntemlerinin ilkelerinin değerlendirilmesi.Preparing and implementing the work program related to basic techniques
ANT386FİZİKSEL PERFORMANS TESTLERİ VE DEĞERLENDİRME
PHYSICAL PERFORMANCE TESTS AND EVALUATION
Z223.04.04Testler, Kalp, Kan Basıncı, Kuvvet, EMG-EKG, Esneklik, Vücut kompozisyonu, Sürat testleri, dayanıklılık testleri, Çeviklik testleri, Reaksiyon ve hareket zamanıTests, Heart, Blood Pressure, Force, EMG-ECG, Flexibility, Body composition, Speed tests, Endurance tests, Agility tests, Reaction and movement time
ANT314UZMANLIK SPOR DALI - II FUTBOL - II
MAJOR SPORTS BRANCH - II FOOTBALL - II
S244.06.06Futbolda Temel Tekniklerin Uygulanışı, Prensipleri ve Özellikleri; Kalecinin, Savunma, Orta Saha ve Hücum Oyuncularının Özellikleri; Futbolda Taktiğin Önemi; Futbolda Savunma ve Hücum Prensipleri (Bireysel ve Takım); Futbolda Sistemler; Futbolda Standart Atışlar, Maç Ortamında Taktik UygulamalarApplication, Principles and Properties of Basic Techniques in Football; Features of Goalkeeper, Defense, Midfield and Attackers; Importance of Tactics in Football; Defense and Offensive Principles in Football (Individual and Team); Systems in Football; Standard Shooting in Football, Tactical Applications in Match Environment
ANT316UZMANLIK SPOR DALI - II VOLEYBOL -II
MAJOR SPORTS BRANCH - II VALLEYBALL - II
S244.06.06Voleybol oyununun tanımı ve oyunun genel karakteristik özellikleri Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Şeker Bayramı Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol'un Dünyadaki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Voleybol'un Türkiye'deki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Servisin Kademeli Öğretimi Smaçın Kademeli Öğretimi. Bloğun kademeli öğretimi. Oyun kurallarına uygun maçDefinition of volleyball game and general characteristics of the game Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Candy Feast Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Historical Development of Volleyball in the World. Gradual Teaching of Manşet Pas. Historical development of volleyball in Turkey. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Service. Gradual teaching of the block. Match the game rules
ANT320UZMANLIK SPOR DALI - II BASKETBOL - II
MAJOR SPORTS BRANCH - II BASKETBALL - II
S244.06.06Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
ANT324UZMANLIK SPOR DALI - II YÜZME - II
MAJOR SPORTS BRANCH - II SWIMMING - II
S244.06.06Dersin içeriği, Havuz kuralları, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların arasındaki fiziki farklılıklar, nefes çalışmaları, suda mesafe alma, suda paralel durma, serbest stil tekniği, kurbağa stil tekniği konularını kapsamaktadır.The content of the course includes the rules of the pool, the standards of the pool and other facilities, the standards of the materials used, the physical differences between swimming and other branches, breathing exercises, distance in the water, parallel standing in the water, free style technique, frog style technique.
ANT336UZMANLIK SPOR DALI - II TENİS - II
MAJOR SPORTS BRANCH - II TENNIS - II
S244.06.06Dersin içeriği; tenis tarihi, malzeme bilgisi, hazır pozisyon, raket top ve sporcu uyumu, vuruşun 3 aşaması, temel teknik beceriler (forehand, backhand ve servis), tekler ve çiftler maç oyun kurallarını kapsamaktadır.Course content; It covers tennis history, material information, ready position, racquet ball and athlete harmony, 3 stages of hitting, basic technical skills (forehand, backhand and service), singles and doubles match game rules.
ANT384UZMANLIK SPOR DALI - II FITNESS - II
MAJOR SPORTS BRANCH - II FITNESS - II
S244.06.06Dersin içeriği, fitness’e özgü kavram ve tanımlar, Fitness egzersiz yöntemleri ve ilgili hareketler, Fitness ekipmanları, Fitness ve ergonomi, Biomekanik ve uygulamalı hareket analizi, Bar tutuş şekilleri ve spot teknikleri, Postür analizi, Olimpik kaldırış teknikleri, Kardiovasküler egzersizlerde vücudun konumlandırılması, Fitness egzersizlerinde nefes teknikleri ve uygulama konularını kapsamaktadır.Content of the course, concepts and definitions specific to fitness, Fitness exercise methods and related movements, Fitness equipment, Fitness and ergonomics, Biomechanics and applied movement analysis, Bar holding styles and spot techniques, Posture analysis, Olympic lifting techniques, Positioning of the body in cardiovascular exercises, It covers breathing techniques and applications in fitness exercises.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03
SAY244DİJİTAL SANAT VE NFT SİSTEMİ
DİGİTAL ART AND NFT SYSTEM
G303.03.03Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarının sayısal ortamda birleştikleri kesişim noktasını konu alan ekosisteme hem sosyo-kültürel hem de iktisadi çalışma mekanizmaları üzerinden değinilmektedir. Bu mekanizmaların çalışma yöntemleri ve yöntemlerin şekillendirdiği yapılar, hem teknik hem de benzeri diğer işlevsel yönleriyle anlatılmaktadır. Ana temada yer alan Metaverse ve NFT gibi ürünlerin gelişmesini sağlayan tarihsel arka plan, blok zincirin yaşadığı gelişmelerle birlikte incelenerek ifade edilmektedir.
OSF302ANTRENÖRLÜK PSİKOLOJİSİ
ANTRENÖRLÜK PSİKOLOJİSİ
F303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT405ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI- I
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI- I
Z223.06.04Temel tekniklere ilişkin çalışma programını hazırlama ve uygulamakTemel tekniklerle ilgili iş programının hazırlanması ve uygulanması
ANT407MEZUNİYET PROJESİ- I
MEZUNİYET PROJESİ- I
Z224.05.04Öğrencilere verilen bilgi düzeyinde bir araştırma projesi geliştirebilmeleri için gerekli olan donanıma sahip olmaTo have the necessary knowledge to develop a research project at the level of knowledge given to students
ANT455EGZERSİZ VE YAŞAM KOÇLUĞU
EXERCISE AND LIFE COACHING
Z223.04.04Sağlık yaşamın aksamadan her yaşta devam edebilmesi için gerekli olan; temel egzersiz ve beslenme programlarını yapabilmek. Vücudun temel kas gruplarını öğrenmek ve bu bölgeleri çalıştıracak egzersizleri uygulayabilmek.Health is necessary for the continuation of life at any age without interruption; To be able to make basic exercise and nutrition programs. To learn the basic muscle groups of the body and to apply the exercises that will work these areas.
ANT457MÜSABAKA ANALİZİ VE İSTATİSTİK
COMPETITION ANALYSIS AND STATISTICS
Z223.05.04Müsabaka analizi metodlarının ve amaçlarının önemi, Veri toplama hakkında kurallar, Müsabaka gözlemi ve veri oluşturma, Maç analizi ve değerlendirme ile ilgili bazı istatistiksel çalışmalar.Importance of competition analysis methods and objectives, Rules about data collection, Competition observation and data generation, Some statistical studies on match analysis and evaluation.
ANT461FİZİKSEL UYGUNLUK VE AKTİVİTE
PHYSICAL FITNESS AND ACTIVITY
Z223.04.04Testler, Kalp, Kan Basıncı, Kuvvet, EMG-EKG, Esneklik, Vücut kompozisyonu, Sürat testleri, dayanıklılık testleri, Çeviklik testleri, Reaksiyon ve hareket zamanıTestler, Kalp, Kan Basıncı, Kuvvet, EMG-EKG, Esneklik, Vücut kompozisyonu, Sürat testleri, dayanıklılık testleri, Çeviklik testleri, Reaksiyon ve hareket zamanı
ANT411UZMANLIK SPOR DALI - III FUTBOL - III
MAJOR SPORTS BRANCH - III FOOTBALL - III
S244.06.06Futbolda Temel Tekniklerin Uygulanışı, Prensipleri ve Özellikleri; Kalecinin, Savunma, Orta Saha ve Hücum Oyuncularının Özellikleri; Futbolda Taktiğin Önemi; Futbolda Savunma ve Hücum Prensipleri (Bireysel ve Takım); Futbolda Sistemler; Futbolda Standart Atışlar, Maç Ortamında Taktik UygulamalarApplication, Principles and Properties of Basic Techniques in Football; Features of Goalkeeper, Defense, Midfield and Attackers; Importance of Tactics in Football; Defense and Offensive Principles in Football (Individual and Team); Systems in Football; Standard Shooting in Football, Tactical Applications in Match Environment
ANT413UZMANLIK SPOR DALI - III VOLEYBOL -III
MAJOR SPORTS BRANCH - III VALLEYBALL - III
S244.06.06Voleybol oyununun tanımı ve oyunun genel karakteristik özellikleri Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Şeker Bayramı Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol'un Dünyadaki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Voleybol'un Türkiye'deki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Servisin Kademeli Öğretimi Smaçın Kademeli Öğretimi. Bloğun kademeli öğretimi. Oyun kurallarına uygun maçDefinition of volleyball game and general characteristics of the game Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Candy Feast Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Historical Development of Volleyball in the World. Gradual Teaching of Manşet Pas. Historical development of volleyball in Turkey. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Service. Gradual teaching of the block. Match the game rules
ANT415UZMANLIK SPOR DALI - III HENTBOL - III
MAJOR SPORTS BRANCH - III HANDBALL - III
S244.06.06Bireysel-grup ve takım hücumu, hızlı hücum, savunma ve hücumun aşamaları, Takım savunbması (6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 5:0+1) takım hücumu (3:3, 5:1, 4:2) birim antrenmanın planlanması ve yürütülmesi, takım yönetimi gibi konularda bilgi aktarımı.Handball history, Handball basics, EHF and THF structures-ball throwing ball-holding exercises. Handball understanding-ball driving exercises, field measurements-rust and pass types exercises game rules-individual techniques, collective ball deception exercises, individual technical understanding- defense system-goalkeeper features and techniques exercises, understanding of the training program of the handball, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, double, triple defensive and offensive group exercises Handball specific training programming-team defense exercises Handball specific tests-team offensive exercises
ANT417UZMANLIK SPOR DALI - III BASKETBOL - III
MAJOR SPORTS BRANCH - III BASKETBALL - III
S244.06.06Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
ANT421UZMANLIK SPOR DALI - III YÜZME - III
MAJOR SPORTS BRANCH - III SWIMMING - III
S244.06.06Dersin içeriği, Havuz kuralları, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların arasındaki fiziki farklılıklar, nefes çalışmaları, suda mesafe alma, suda paralel durma, serbest stil tekniği, kurbağa stil tekniği konularını kapsamaktadır.The content of the course includes the rules of the pool, the standards of the pool and other facilities, the standards of the materials used, the physical differences between swimming and other branches, breathing exercises, distance in the water, parallel standing in the water, free style technique, frog style technique.
ANT433UZMANLIK SPOR DALI - III TENİS - III
MAJOR SPORTS BRANCH - III TENNIS - III
S244.06.06Dersin içeriği; tenis tarihi, malzeme bilgisi, hazır pozisyon, raket top ve sporcu uyumu, vuruşun 3 aşaması, temel teknik beceriler (forehand, backhand ve servis), tekler ve çiftler maç oyun kurallarını kapsamaktadır.Course content; It covers tennis history, material information, ready position, racquet ball and athlete harmony, 3 stages of hitting, basic technical skills (forehand, backhand and service), singles and doubles match game rules.
ANT449UZMANLIK SPOR DALI - III BOKS - III
MAJOR SPORTS BRANCH - III BOXING - III
S244.06.06Dersin içeriği; Boks branşının tarihsel gelişim, temel kavramlar, müsabaka kuralları ve puanla, guard alma, savunma teknikleri, vuruş teknikleri, vuruş kombinasyonları konularını kapsamaktadırBasic techniques, theoretically and practically.
ANT459UZMANLIK SPOR DALI - III FITNESS - III
MAJOR SPORTS BRANCH - III FITNESS - III
S244.06.06Dersin içeriği, fitness’e özgü kavram ve tanımlar, Fitness egzersiz yöntemleri ve ilgili hareketler, Fitness ekipmanları, Fitness ve ergonomi, Biomekanik ve uygulamalı hareket analizi, Bar tutuş şekilleri ve spot teknikleri, Postür analizi, Olimpik kaldırış teknikleri, Kardiovasküler egzersizlerde vücudun konumlandırılması, Fitness egzersizlerinde nefes teknikleri ve uygulama konularını kapsamaktadır.Content of the course, concepts and definitions specific to fitness, Fitness exercise methods and related movements, Fitness equipment, Fitness and ergonomics, Biomechanics and applied movement analysis, Bar holding styles and spot techniques, Posture analysis, Olympic lifting techniques, Positioning of the body in cardiovascular exercises, It covers breathing techniques and applications in fitness exercises.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT402SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
Z303.04.03Ders genel olarak teorik temelli işlenecektir. Bununla beraber sınıfta farklı konular üzerinde tartışma ortamı yaratılarak öğrencilerin anlatılan konular üzerinde örnekleme yapmaları ve derse aktif katılımları sağlanacaktır.The course will be taught on a theoretical basis. In addition, a discussion environment will be created on different topics in the classroom, and students will be able to sample and discuss active topics.
ANT404MEZUNİYET PROJESİ -II
MEZUNİYET PROJESİ -II
Z224.05.041 Tez projesi nedir? 2 Tez projesi nedir? 3 Tez projesi nasıl yürütülür? 4 Tez projesi nasıl yürütülür? 5 Literatür nasıl taranır? 6 Literatür nasıl taranır? 7 Literatür nasıl değerlendirilir? 8 Literatür nasıl değerlendirilir? 9 Tez konusu hakkında temel bilgi 10 Tez konusu hakkında temel bilgi 11 Tez konusu hakkında özel bilgi 12 Tez konusu hakkında özel bilgi 13 Tezde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi 14 Tezde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi1 What is a thesis project? 2 What is a thesis project? 3 How is the thesis project carried out? 4 How is the thesis project carried out? 5 How is literature searched? 6 How is literature searched? 7 How is the literature evaluated? 8 How is the literature evaluated? 9 Basic information about the thesis topic 10 Basic information about the thesis topic 11 Special information about the thesis topic 12 Special information about the thesis topic 13 Information about the methods used in the thesis 14 Information about the methods used in the thesis
ANT406ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI - II
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI - II
Z223.06.04Branşa özgü fiziksel ve motorsal özelliklerin antrenman uygulamaları ve savunma-hücum taktikleri.Training practices and defense-attack tactics of branch-specific physical and motor characteristics.
ANT456ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR ADAPTED PEOPLE
Z223.04.04Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler. .The meaning and importance of physical education and sports for the disabled, types and classifications of disabilities, physical education and sports for the disabled, the effects of physical education and sports on the disabled, legal regulations regarding physical education and sports for the disabled. .
ANT468KONDİSYON ANTRENMANLARI VE YÖNTEMLERİ
CONDITIONING TRAININGS AND METHODS
Z303.05.03Dersin İçeriği; kondisyon antrenmanı ve gerekliliği hakkında bilgiler, kondiyon antrenmanını oluşturan özellikler, kondisyon antrenmanlarında motorik özelliklerin önemi ve antrenman yöntemleri, kondisyon antrenmanlarının sezon içerisinde planlanması, branşa özgü kondisyon antrenmanlarının oluşturulması konularını kapsamaktadır.Course Content; It covers the information about fitness training and its necessity, the features that make up the conditioning training, the importance of motoric features in conditioning training and training methods, the planning of conditioning training during the season, the creation of branch-specific conditioning training.
ANT412UZMANLIK SPOR DALI - IV FUTBOL - IV
MAJOR SPORTS BRANCH - IV FOOTBALL - IV
S244.06.06Futbolda Temel Tekniklerin Uygulanışı, Prensipleri ve Özellikleri; Kalecinin, Savunma, Orta Saha ve Hücum Oyuncularının Özellikleri; Futbolda Taktiğin Önemi; Futbolda Savunma ve Hücum Prensipleri (Bireysel ve Takım); Futbolda Sistemler; Futbolda Standart Atışlar, Maç Ortamında Taktik UygulamalarApplication, Principles and Properties of Basic Techniques in Football; Features of Goalkeeper, Defense, Midfield and Attackers; Importance of Tactics in Football; Defense and Offensive Principles in Football (Individual and Team); Systems in Football; Standard Shooting in Football, Tactical Applications in Match Environment
ANT418UZMANLIK SPOR DALI - IV BASKETBOL - IV
MAJOR SPORTS BRANCH - IV BASKETBALL - IV
S244.06.06Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
ANT422UZMANLIK SPOR DALI - IV YÜZME - IV
MAJOR SPORTS BRANCH - IV SWIMMING - IV
S244.06.06Dersin içeriği, Havuz kuralları, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların arasındaki fiziki farklılıklar, nefes çalışmaları, suda mesafe alma, suda paralel durma, serbest stil tekniği, kurbağa stil tekniği konularını kapsamaktadır.The content of the course includes the rules of the pool, the standards of the pool and other facilities, the standards of the materials used, the physical differences between swimming and other branches, breathing exercises, distance in the water, parallel standing in the water, free style technique, frog style technique.
ANT434UZMANLIK SPOR DALI - IV TENİS - IV
MAJOR SPORTS BRANCH - IV TENNIS - IV
S244.06.06Dersin içeriği; tenis tarihi, malzeme bilgisi, hazır pozisyon, raket top ve sporcu uyumu, vuruşun 3 aşaması, temel teknik beceriler (forehand, backhand ve servis), tekler ve çiftler maç oyun kurallarını kapsamaktadır.Course content; It covers tennis history, material information, ready position, racquet ball and athlete harmony, 3 stages of hitting, basic technical skills (forehand, backhand and service), singles and doubles match game rules.
ANT458UZMANLIK SPOR DALI - IV FITNESS - IV
MAJOR SPORTS BRANCH - IV FITNESS - IV
S244.06.06Dersin içeriği, fitness’e özgü kavram ve tanımlar, Fitness egzersiz yöntemleri ve ilgili hareketler, Fitness ekipmanları, Fitness ve ergonomi, Biomekanik ve uygulamalı hareket analizi, Bar tutuş şekilleri ve spot teknikleri, Postür analizi, Olimpik kaldırış teknikleri, Kardiovasküler egzersizlerde vücudun konumlandırılması, Fitness egzersizlerinde nefes teknikleri ve uygulama konularını kapsamaktadır.To be able to write exercise prescriptions for cardio and all muscle groups according to age and gender by having information about the motoric properties of sports
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.