English

FACULTY OF SPORTS SCIENCE-TRAINER EDUCATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SPORTS SCIENCE-TRAINER EDUCATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT101BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF PHSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z303.04.03Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar; Eğitim ve Öğretimde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri; Beden Eğitiminin ve Sporun: Amaçları, Felsefesi, Diğer Bilimlerle İlişkisi; Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanlarının Geleceği; Farklı Beden Eğitimi ve Spor Yaklaşımlarının Temel İlkeleri; Sporda Gelişme ve Başarının Temelleri; Spor Bilimleri ve Performans; Hareket Eğitiminin Amacı ve İşlevleri: Sporda rekorları hazırlayan faktörler.Basic Concepts in Physical Education and Sports; The Place of Physical Education and Sport in Education and Training; Physical Education and Sport: Objectives, Philosophy, Relation with Other Sciences; Future of Professional Fields in Physical Education and Sports; Basic Principles of Different Physical Education and Sport Approaches; Fundamentals of Sports Development and Success; Sports Sciences and Performance; Purpose and Functions of Movement Training: Factors that prepare records in sports.
ANT103İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZYOLOJİSİ
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY
Z303.03.03Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması İnsan vücuduna giriş, Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve PostürIntroduction to Anatomy and Kinesiology, Physical structure and classification Introduction to human body, Systems, Tissues, Supportive Tissue (Connective tissue, Fat Tissue, Cartilage Tissue, Bone Tissue), Muscle Tissue, Nerve Tissue, Joints (Head, Shoulder Circle, Shoulder, Elbow, Wrist and hand, Joints of the spine, Hip pelvis and Hip joint, Knee joint, Ankle and Foot Joint and kinesiology), Human performance analysis, Kinesiology and Posture
ANT105ATLETİZM
ATHLETICS
Z223.04.04Atletizmin temel özellikleri ve atletizmin sınıflandırılması Orta ve uzun mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşu çalışmaları Gülle atma teknikleri. Gülle atma tekniğini kazandırıcı çalışmalar. Gülle atma tekniğini geliştirici alıştırmalar Uzun atlama teknikleri hız alma koşusu ve koşu kontrolü uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar Yüksek atlama teknikleri yüksek atlamada hız alma koşusu ve sıçrama; tekniği geliştirici çalışmalar Disk atma teknikleri; tekniği kazandırıcı çalışmalar disk atamada tekniği geliştirici çalışmalar Ara sınav Bayrak koşuları; Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi Cirit atma; Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici alıştırmalarBasic features of athletics and classification of athletics Medium and long distance running, middle and long distance running shot put shot techniques. Shot put technique to gain studies. Shot put techniques to improve exercises Long jump techniques speed-taking run and running control long jump technique to improve exercises Short-distance running techniques; running techniques and reaction studies in the short-run conditions, output patterns, speed and speed-gaining studies, high jump techniques, high jump techniques, speed-up running and jump; discovery techniques; discus throwing techniques; exercises to improve the technique exercises to improve the technique in disc assignment Midterm exam Flag runs; Preparing exercises for relay races. Types of flag changing, techniques of handing flag sticks. Improving the technique in relay races Javelin throwing; Preparing exercises for shooting technique, holding javelin, carrying and rhythm exercises Javelin throwing, shooting position, shooting, running acceleration and techniques to improve exercises
ANT107HAREKET EĞİTİMİ
MOVEMENT EDUCATION
Z223.03.04Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.The basic concepts of movement education, development and growth periods, motor development and factors affecting motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, Manipulative skills and perceptual motor capabilities, the concept of movement covers.
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL115BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaİleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan koruma
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarNotification, Language and Language Features; Language-Thought Relationship; Power of Language; Mother Tongue-Local Language-Nation Language-State Language- Language of Education-Language of Culture- International Language; Relationship between Language and Culture; Civilization; Writing a Petition; Language Families-Language Groups-Place of Turkish among World Languages; Historical Periods and Development of Turkish Language; Grammar and its Sections; Word Types-Root-Supplement; Sentence and Elements of Sentence; Writing Rules and Practice; Punctuation and Applications
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT102YÜZME
SWIMMING
Z223.03.04Yüzme teknik ve becerilerinin öğretimi konularına değinilecektir. %100Teaching swimming techniques and skills will be discussed. %one hundred
ANT104GENEL CİMNASTİK
GENGENERAL GYMNASTICS
Z223.03.04Genel Cimnastik hakkında kuramsal bilgiler ile temel beceri ve teknikler arasında ilişki kurularak Cimnastik baranşının öğrenimi.General Gymnastics, theoretical knowledge and basic skills and techniques to establish a relationship between the learning of gymnastic peace.
ANT106EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EXERCISE PHYSIOLOGY
Z303.05.03Spor fizyolojinin anlamı ve önemi.Kas fizyolojisi, sınıflandırma,fonksiyonları,kasılma mekanizmaları, Kasılma tipleri, hızlı ve yavaş Kasılan kaslar, Kas hareketinin kontrolü. Egzersiz ve enerji sistemleri. Egzersizin fizyolojik sistemler üzerinde etkileri. Kardiovasküler sistem. Solunum sistemi. Doping, endokrin sistem. Çeşitli doğa koşullarında spor, dalma, dağcılık, sıcak ve soğukta egzersiz. Çocuklarda , kadınlarda, yaşlılarda spor. Engellilerde spor Sporda hijyen ve beslenmeThe meaning and importance of sports physiology. Muscle physiology, classification, functions, contraction mechanisms, contraction types, fast and slow contraction muscles, muscle movement control. Exercise and energy systems. Effects of exercise on physiological systems. Cardiovascular system. Respiratory system. Doping, endocrine system. Sports, diving, mountaineering, warm and cold exercise in various nature conditions. Sports in children, women, the elderly. Sports for disabled people Hygiene and nutrition in sports
ANT108SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM
HEALTH EDUCATION AND FIRST AID
Z202.03.02İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.Social Importance of First Aid; Objectives of First Aid Definition, duties and responsibilities of first aid. What is the ABC rule? Teaching the application. General information about respiratory, circulatory and nervous system First aid in accidents. Simple injuries First aid in bleeding First aid in burns Freezes First aid in poisoning Other situations requiring first aid (choking and blockages) Fractures, sprains, strains and first aid. systems
ANT110SPORDA ÖĞRETİM İLKE VE UYGULAMALARI
SPORDA ÖĞRETİM İLKE VE UYGULAMALARI
Z223.05.04Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.Basic concepts of teaching, learning and teaching principles, the importance and benefits of planned work in teaching, planning of teaching (unitized annual plan, examples of daily plans and activities), learning and teaching strategies, teaching methods and techniques, their relationship with practice, teaching tools and equipment , duties and responsibilities of the teacher, teacher competencies in increasing the quality of teaching service.
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT207ANTRENÖRLÜK MESLEĞİ VE İLKELERİ
ANTRENÖRLÜK MESLEĞİ VE İLKELERİ
Z303.05.03Antrenör davranış yöntemleri ve müsabakaya nasıl hazırlanır, Çocuk ve gençlerde gelişim özellikleri ve performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, antrenörlük eğitimi, temel çalıştırıcı eğitimi programı ve antrenör eğitim kademeleri ile ilgili, belirtilen konular hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek ve kendilerine ait bir antrenör stilinin oluşturulması. Bilginin pekiştirilmesi ve becerinin kazandırılması.The concept of coach and its basic philosophy, who is a trainer and its definition, group dynamics and coaching styles in sports, Leader trainer, personality traits and ethical values, to gain knowledge and application skills about factors affecting success.
ANT235SPOR FİZYOLOJİSİ
SPOR FİZYOLOJİSİ
Z223.05.04Spor Fizyolojisinin Anlamı ve Önemi, Egzersiz Fizyolojisinden Farkı; Enerji Sistemleri; Dinlenme ve Egzersiz Sırasında Enerji Tüketimi; Oksijen Alımı ve Eksikliği; OBLA, Laktik Asit Eşiği, Steady State; Enerji Sistemlerinin Sportif Aktivitelerle İlişkisi; Egzersiz Sonrası Toparlanma; Kasın Yapısı; Motor Ünite Çeşitleri ve Atletik Başarı; Kas Fibril Tipleri ve Sportif Aktivitelerle İlişkisi; Kas Kasılma Tipleri; Spor Branşlarının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri; Performans Ölçüm YöntemleriThe Meaning and Importance of Sports Physiology, Its Difference from Exercise Physiology; Energy Systems; Energy Consumption During Rest and Exercise; Oxygen Intake and Deficiency; OBLA, Lactic Acid Threshold, Steady State; Relation of Energy Systems with Sports Activities; Recovery After Exercise; Structure of the Muscle; Motor Unit Types and Athletic Success; Muscle Fibril Types and Their Relationship with Sports Activities; Types of Muscle Contraction; Physical and Physiological Features of Sports Branches; Performance Measurement Methods
ANT279PSİKOMOTOR GELİŞİM
PSİKOMOTOR GELİŞİM
Z202.04.02Bilişsel,duyuşsal ve psikomotor gelişim. Olgunlaşma.Gelişim ilkeleri ve ilgili kuramlar. Gelişim dönemleri. Gelişim ile ilgili motor testler Fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenekler.Basic concepts of motor development, development and growth periods, models of development, factors affecting motor development and motor development, physical fitness and perceptual motor abilities in children, self-concept.
ANT281SPOR SAKATLIKLARI VE İLKYARDIM
SPOR SAKATLIKLARI VE İLKYARDIM
Z223.04.04Spor yaralanmalarında predispozan faktörleri öğrenmek; Sporcunun spor faaliyetlerinde egzersiz ve antremanda sakatlıklardan korunma ve tedavisini öğrenmek; Kemik ve yumuşak doku yaralanmaları, Üst ekstremite sakatlıkları, Alt ekstremite sakatlıkları nelerdir; Ayak ve ayak bileği yaralanmalarında nelerdir; pedobarografik değerlendirmenin önemi nedir öğrenmek Sportif aktiviteye dönüş; Tedavide Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon prensiplerini öğrenmek.Spor yaralanmalarında predispozan faktörleri öğrenmek; Sporcunun spor faaliyetlerinde egzersiz ve antremanda sakatlıklardan korunma ve tedavisini öğrenmek; Kemik ve yumuşak doku yaralanmaları, Üst ekstremite sakatlıkları, Alt ekstremite sakatlıkları nelerdir; Ayak ve ayak bileği yaralanmalarında nelerdir; pedobarografik değerlendirmenin önemi nedir öğrenmek Sportif aktiviteye dönüş; Tedavide Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon prensiplerini öğrenmek.
ANT283SPOR PSİKOLOJİSİ
SPOR PSİKOLOJİSİ
Z303.04.03Oyunun ve sporun doğası, motivasyon , spora katılım, iletişim , saldırganlık, şiddet .The field of sports psychology; motivation, emotions in sports and physical activities; psychology of superior performance, leadership in sports, exercise and self-presentation in sports, development of expertise in sports, psychological processes in team sports, cognitive skills and relationship with sports activities, sports success, personality factors affecting success, sports intervention and performance enhancement, measurement and research in sports psychology
ANT223SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR-I KAYAK
SKIING - I
S223.04.04Kayağın spor anlamındaki gelişimi, kullanılan araç-gereçler, kayak becerisini oluşturan hareketlerin incelenmesi, denge, kayma, paten tekniği ve kayarak yön değiştirme egzersizleri (tekerlekli kayak ile), kişiye özel malzeme seçimi, uygulama kampı planlaması, temel kayak pozisyonu, tek paten ve kayaklı koordinasyon çalışmalarını içerir.The development of skiing in the sense of sport, the equipment used, the examination of the movements that make up the skiing skill, balance, skating, skating technique and skiing changes (with wheeled ski), personal equipment selection, practice camp planning, basic ski position, single skate and ski It includes coordination studies.
ANT231SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - I DAĞCILIK
MOUNTAINEERING - I
S223.04.04Spor tırmanış alanlarına yönelik temel kavram ve teknik becerilerin kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenimini (yapay tırmanış duvarlarında) takiben, dağ çevresindeki farklı zorluk derecelerine sahip kaya duvarlarında belirlenen spor tırmanış rotalarını tırmanabilme.Following the theoretical and practical learning of basic concepts and technical skills for sports climbing areas (on artificial climbing walls), climbing sports climbing routes determined on rock walls with different difficulty levels around the mountain.
BSE275TREKING
TREAKING
F202.04.02Dersin Özet İçeriği Doğa nedir? Doğa sevgisi kazandırma, doğada yapılan sporlar, hava bilgisi-meteoroloji, yürüyüş ve kamplarda dikkat edilmesi gerekenler, çadır kurma, çanta hazırlama, temel harita bilgisi anlatılacaktır.Summary of the Course What is nature? Gaining love of nature, sports in nature, weather information-meteorology, things to be considered in hiking and camps, setting up tents, preparing bags, basic map knowledge will be explained.
BSE281FITNESS
FITNESS
F202.04.02Sporun motorik özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak, yaş cinsiyete göre kardio ve tüm kas gruplarına yönelik egzersiz reçetesi yazabilmekTo be able to write exercise prescriptions for cardio and all muscle groups according to age and gender by having information about the motoric properties of sports
RKR223ÇOCUK VE EGZERSİZ
ÇOCUK VE EGZERSİZ
F202.04.02Büyüme, Gelişme ve Olgunlaşma Kavramları; Boy ve Kilo ile Performans ve Spor Dalı Etkileşimi, Egzersiz ve Esneklik, Koordinasyon, Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık Antrenmanlarına Verilen Cevaplar, Çocuk ve Gençlerde Antrenman Yaklaşımı, Erken ve Geç Özelleşen Sporlar, Çocuk ve Geliştirme Modelleri ve Uygulamalarda Karşılaşılan Sorun ve KavramlarGrowth, Development and Maturation Concepts; Interaction of Height and Weight with Performance and Sports Branch, Exercise and Flexibility, Coordination, Responses to Strength, Speed, Endurance Training, Training Approach in Children and Young People, Early and Late Specialized Sports, Child and Development Models and Problems and Concepts Encountered in Applications
SYP253FUTBOL-I
FUTBOL-I
F202.04.02Eğitsel oyunlar vasıtası ile futbolda temel tekniklerin öğretimi.Teaching basic techniques in football through educational games.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT202GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ
GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ
Z303.06.03Antrenman Kavramı ve Antrenmanın Temel İlkeleri Yüklenme ve Adaptasyon Antrenman Planlaması İlkeleri ve Antrenman Planlaması Örnekleri Çocuklarda Büyüme ve Biyomotor Becerilerin Gelişimi, Çocuklarda Yetenek Seçimi ve Yönlendirilmesi Sürat Gelişimi ve Antrenmanı, Kuvvet Gelişimi ve Antrenmanı, Dayanıklılık Gelişimi ve Antrenmanı Esneklik Gelişimi ve Antrenmanı, Koordinasyon Gelişimi ve Antrenmanı, Antrenmanın bilimsel testleri ve bilimsel testlerle yönlendirilmesiTraining Concept and Basic Principles of Training Load and Adaptation Training Planning Principles and Training Planning Examples of Children Growth and Biomotor Skills Development, Talent Selection and Guidance in Children Speed Development and Training, Strength Development and Training, Endurance Development and Training Flexibility Development and Training Training, scientific tests and guiding the training with scientific tests
ANT204SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON
SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON
Z303.05.03Spor yaralanmalarında predispozan faktörleri öğrenmek; Sporcunun spor faaliyetlerinde egzersiz ve antremanda sakatlıklardan korunma ve tedavisini öğrenmek; Kemik ve yumuşak doku yaralanmaları, Üst ekstremite sakatlıkları, Alt ekstremite sakatlıkları nelerdir; Ayak ve ayak bileği yaralanmalarında nelerdir; pedobarografik değerlendirmenin önemi nedir öğrenmek Sportif aktiviteye dönüş; Tedavide Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon prensiplerini öğrenmekTo learn predisposing factors in sports injuries; To learn the prevention and treatment of disability during exercise and training in sports activities; Bone and soft tissue injuries, Upper extremity injuries, Lower extremity injuries; What are foot and ankle injuries; learn the importance of pedobarographic evaluation Return to sporting activity; To learn the principles of physical therapy and rehabilitation in treatment
ANT206SPOR MASAJI
SPOR MASAJI
Z223.04.04Masajın dozajı ve etkileri; Dünyada kullanılan masaj teknikleri; Öncesi ve sonrasıyla masajın sporda kullanılması; Mekanik masaj yöntemleri; Masaj uygulamaları: Alt sırt masajı, Üst sırt masajı, Boyun masajı, El masajı, Önkol masajı, Kol masajı, Ayak masajı, Bacak masajı, Uyluk masajı, Yüz masajı, Karın masajı.Dosage and effects of massage; Massage techniques used in the world; Before and after the use of massage in sports; Mechanical massage methods; Massage applications: Lower back massage, Upper back massage, Neck massage, Hand massage, Forearm massage, Arm massage, Foot massage, Leg massage, Thigh massage, Facial massage, Abdominal massage.
ANT208SPORCU BESLENMESİ
SPORCU BESLENMESİ
Z202.04.02Temel beslenme ilkeleri, temel (karbonhidrat, protein, yağ) ve yardımcı (vitamin, mineral ve su) besin öğeleri sportif başarıda temel ve yardımcı besin öğelerinin önemi ve kullanım amaçları ve özel beslenme uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.The basic nutritional principles, basic (carbohydrate, protein, fat) and auxiliary (vitamin, mineral and water) nutrients are the importance of the basic and auxiliary nutrients in sporting success and their purpose of use and special nutritional practices.
ANT210SPOR PSİKOLOJİSİ
SPOR PSİKOLOJİSİ
Z202.03.02Spor psikolojisinin tanımı, performansı arttırmada uygulanacak yöntemler ve kuramlar, motivasyon ve teknikleri, zihinsel antrenman, hedef kurma, grup dinamiği, özgüven, kaygı, stres, dikkat ve konsantrasyon, liderlik, grup, motivasyon, gevşeme teknikleri ve saldırganlık.Definition of sport psychology, methods and theories to improve performance, motivation and techniques, mental training, goal setting, group dynamics, self-confidence, anxiety, stress, attention and concentration, leadership, group, motivation, relaxation techniques and aggression.
ANT212SEÇMELİ TAKIM SPORLARI -II VOLEYBOL -II
SEÇMELİ TAKIM SPORLARI -II VOLEYBOL -II
S223.04.04
ANT214 SEÇMELİ TAKIM SPORLARI -II BASKETBOL -II
SEÇMELİ TAKIM SPORLARI -II BASKETBOL -II
S223.04.04
ANT216SEÇMELİ TAKIM SPORLARI - II HENTBOL- II
SEÇMELİ TAKIM SPORLARI - II HENTBOL- II
S223.04.04
ANT218SEÇMELİ TAKIM SPORLARI- II FUTBOL - II
SEÇMELİ TAKIM SPORLARI- II FUTBOL - II
S223.04.04
ANT220SEÇMELİ TAKIM SPORLARI- II KORFBOL - II
SEÇMELİ TAKIM SPORLARI- II KORFBOL - II
S223.04.04
ANT224SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II BİLARDO
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II BİLARDO
S223.04.04
ANT226SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II HALTER
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II HALTER
S223.04.04
ANT228SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II BİSİKLET
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II BİSİKLET
S223.04.04
ANT230SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II ESKRİM
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II ESKRİM
S223.04.04
ANT232SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II KÜREK
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II KÜREK
S223.04.04
ANT234SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II OKÇULUK
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - II OKÇULUK
S223.04.04
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT301ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -I
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -I
Z303.05.03Branşa özgü antrenman periyotlaması, motosal ve fiziksel özelliklerin gurup dinamiği uygulamaları.Branch-specific training periodization, group dynamics applications of motor and physical properties.
ANT303SPORDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SPORDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.04.03Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.The place and importance of measurement and evaluation in education, basic concepts related to measurement and evaluation, qualifications required in measurement tools, measurement tools and properties used in education, tools based on traditional approaches, tools for multi-faceted recognition of students, basic statistical operations on measurement results, assessment of learning outcomes, grading, developing a measurement tool related to the field.
ANT305PSİKOMOTOR GELİŞİM
PSİKOMOTOR GELİŞİM
Z202.04.02Gelişim ile ilgili temel kavramlar. Gelişimi etkileyen faktörler. Psikomotor gelişimi etkileyen faktörler Temel hareket çeşitleri. lokomotor- Manipülatif-denge hareketleri. Bebeklik ve çocukluk döneminde psikomotor gelişim. Refleks hareketler dönemi. İlkel hareketler dönemi. Temel Hareketler dönemi. Sporla ilişkili hareketler dönemi. Algısal Motor yetenekler. Benlik kavramıBasic concepts of development. Factors affecting development. Factors affecting psychomotor development. locomotor- Manipulative-equilibrium movements. Psychomotor development in infancy and childhood. Reflex movements period. The period of primitive movements. The period of basic movements. Sports-related movements period. Perceptual Motor capabilities. Self concept
ANT307GEVŞEME VE TOPARLANMA TEKNİKLERİ
GEVŞEME VE TOPARLANMA TEKNİKLERİ
Z223.04.04Yorgunluk kavramı, Yorgunluğun oluşum mekanizmaları, toparlanma teknikleri, toparlanma süreçleriThe concept of fatigue, fatigue formation mechanisms, recovery techniques, recovery processes
ANT309ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Z303.04.03Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlamı, önemi ve engelliler üzerindeki etkileri Engel türlerine özgü yapılabilecek fiziksel aktivite ve spor uygulamaları Fiziksel aktivite yoksunluğuna ve yanlış yüklenmelere bağlı oluşabilecek engel ve defektlerin önlenebilmesi Engellilerde spor organizasyonlarıThe meaning, importance and effects of physical education and sport for disabled people Physical activity and sport applications that can be done specific to the types of disability Sports activities in the disabled
ANT311SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III BOKS
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III BOKS
S223.04.04
ANT313SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III JUDO
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III JUDO
S223.04.04
ANT315SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III ATICILIK
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III ATICILIK
S223.04.04
ANT317SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III BİNİCİLİK
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III BİNİCİLİK
S223.04.04
ANT319SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III BOCCE
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III BOCCE
S223.04.04
ANT321SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III KARATE
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - III KARATE
S223.04.04
ANT323SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I - KAYAK
SKIING - I
S324.06.05
ANT325SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-FUTBOL
FOOTBALL - I
S324.06.05
ANT327SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-VOLEYBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-VOLEYBOL
S324.06.05
ANT329SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-HENTBOL
HANDBALL - I
S324.06.05
ANT331SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-BASKETBOL
BASKETBALL - I
S324.06.05
ANT333SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-KORFBOL
KORFBALL - I
S324.06.05
ANT335SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-YÜZME
SWIMMING - I
S324.06.05
ANT337SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-BADMINTON
BADMINTON - I
S324.06.05
ANT339SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
SPORTIVE RHYTHMIC GYMNASTICS - I
S324.06.05
ANT341SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-GÜREŞ
WRESTLING - I
S324.06.05
ANT343SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-ATLETİZM
ATHLETISM - I
S324.06.05
ANT345SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-MASA TENİSİ
TABLE TENNIS
S324.06.05
ANT347SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-TENİS
TENNIS - I
S324.06.05
ANT349SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-STEP-AEROBİK
STEP-AEROBIC
S324.06.05
ANT351SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-KARATE
KARATE - I
S324.06.05
ANT353SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-ARTİSTİK CİMNASTİK
ARTISTIC GYMNASTICS - I
S324.06.05
ANT355SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-HALTER
WEIGHT LIFTING - I
S324.06.05
ANT357SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-ESKRİM
FENCING - I
S324.06.05
ANT359SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-OKÇULUK
ARCHERY -
S324.06.05
ANT361SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-YELKEN
SAILING - I
S324.06.05
ANT363SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-BOKS
BOXING I
S324.06.05
ANT365SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-JUDO
JUDO-I
S324.06.05
ANT367SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI I-ATICILIK
SHOOTING - I
S324.06.05
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT302SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG
SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG
Z303.04.03Performans artırmak amacıyla kullanılan ilaçların ve metodlarıın etki ve yan etkilerini öğretmek, sporcu beslenmesinde doping ve Ergojenik yardımcıların yeri ve önemini kavratmak.To teach the effects and side effects of drugs and methods used to improve performance, to comprehend the place and importance of doping and ergogenic aids in sports nutrition.
ANT304SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Z223.04.04Temel kavramlar, test geliştirme, ölçümlerin güvenilirliğinin ve geçerliliğinin ölçülmesi için bazı istatistiki tekniklerBasic concepts, test development, some statistical techniques for measuring reliability and validity of measurements
ANT306ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -II
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -II
Z303.05.03Branşa özgü verim artışına etkin olan yetilerin belirlenmesi, antrene edilmesi ve bu yetilerin mikro-mezo düzeyde planlamalarının yapılmasıDetermining the skills that are effective for the increase in the yields specific to the branch, making the anthracisation and planning these skills at the micro-meso level
ANT308SPORDA YETENEK SEÇİMİ
SPORDA YETENEK SEÇİMİ
Z223.04.04Yetenek seçimi, Oyunlar(Eğitsel oyunlar-Farkındalık oyunları), Test bataryaları (bireysellik ilkesine göre branşa yönlendirmede kullanılan testler), Ölçme ve değerlendirmeInvestigation and application of biomotorsal abilities that are effective in increasing the sports yield.
ANT310FİZİKSEL PERFORMANS TESTLERİ
FİZİKSEL PERFORMANS TESTLERİ
Z223.04.04Testler, Kalp, Kan Basıncı, Kuvvet, EMG-EKG, Esneklik, Vücut kompozisyonu, Sürat testleri, dayanıklılık testleri, Çeviklik testleri, Reaksiyon ve hareket zamanıTests, Heart, Blood Pressure, Force, EMG-ECG, Flexibility, Body composition, Speed tests, Endurance tests, Agility tests, Reaction and movement time
ANT312SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV SUALTI SPORLARI
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV SUALTI SPORLARI
S223.04.04
ANT314SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV KAYA TIRMANIŞI
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV KAYA TIRMANIŞI
S223.04.04
ANT316SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV TENİS
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV TENİS
S223.04.04
ANT318SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
S223.04.04
ANT320SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV YELKEN
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV YELKEN
S223.04.04
ANT322SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV DAĞ BİSİKLETİ
SEÇMELİ BİREYSEL SPORLAR - IV DAĞ BİSİKLETİ
S223.04.04
ANT324SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-KAYAK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-KAYAK
S324.06.05
ANT326SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-FUTBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-FUTBOL
S324.06.05
ANT328SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-VOLEYBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-VOLEYBOL
S324.06.05
ANT330SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-HENTBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-HENTBOL
S324.06.05
ANT332SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-BASKETBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-BASKETBOL
S324.06.05
ANT334SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-KORFBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-KORFBOL
S324.06.05
ANT336SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-YÜZME
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-YÜZME
S324.06.05
ANT338SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-BADMINTON
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-BADMINTON
S324.06.05
ANT340SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
S324.06.05
ANT342SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-GÜREŞ
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-GÜREŞ
S324.06.05
ANT344SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-ATLETİZM
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-ATLETİZM
S324.06.05
ANT346SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-MASA TENİSİ
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-MASA TENİSİ
S324.06.05
ANT348SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-TENİS
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-TENİS
S324.06.05
ANT350SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-STEP-AEROBİK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-STEP-AEROBİK
S324.06.05
ANT352SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-KARATE
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-KARATE
S324.06.05
ANT354SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-ARTİSTİK CİMNASTİK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-ARTİSTİK CİMNASTİK
S324.06.05
ANT356SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-HALTER
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-HALTER
S324.06.05
ANT358SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-ESKRİM
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-ESKRİM
S324.06.05
ANT360SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-OKÇULUK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-OKÇULUK
S324.06.05
ANT362SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-YELKEN
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-YELKEN
S324.06.05
ANT364SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-BOKS
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-BOKS
S324.06.05
ANT366SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-JUDO
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-JUDO
S324.06.05
ANT368SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-ATICILIK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI II-ATICILIK
S324.06.05
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT401SPOR SOSYOLOJİSİ
SPOR SOSYOLOJİSİ
Z202.04.02Sosyoloji ile ilgili tanımlar ve kavramlar, Sosyolojinin öncüleri ve temel sosyoloji kuramları, Sosyolojinin tarihsel gelişimi ve spor sosyolojisi, Sosyolojinin tarihsel gelişimi ve spor sosyolojisi, Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, Temel sosyoloji kuramları çerçevesinde "Spor Sosyolojisi", Spor ve Sosyal Kurumlar (Spor ve Aile, Spor ve Eğitim, Spor ve Din, Spor ve Siyaset, Spor ve Ekonomi), Spor ve sosyoloji kavramları arasındaki ilişkiler (Spor ve Sosyalleşme, Spor ve Sosyal Değişme, Spor ve Tabakalaşma), Spor ve sosyoloji kavramları arasındaki ilişkiler (Spor ve Medya, Spor ve Turizm, Spor ve Şiddet, Spor ve Cinsiyet), Spor ve sosyoloji kavramları arasındaki ilişkiler (Spor ve Sosyal Değişme ), Spor sosyolojisinde (Sosyolojide) araştırma nasıl yapılır?, Spor sosyolojisi ile ilgili yazılmış ulusal makale örneklerinin incelemesi.Definitions and concepts related to sociology, pioneers of sociology and basic sociological theories, historical development of sociology and sports sociology, historical development of sociology and sports sociology, the relationship between sociology and other social sciences, "Sociology of Sports", Sports and Social Institutions Family, Sports and Education, Sports and Religion, Sports and Politics, Sports and Economics), Relationships between sports and sociology (Sports and Socialization, Sports and Social Change, Sports and Stratification), Sports and Sociology (Sports and Media) , Sport and Tourism, Sport and Violence, Sport and Gender), Relationships between Sport and Sociology (Sport and Social Change), How to do research in Sport Sociology (Sociology), Examination of national article examples about Sport Sociology.
ANT403ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ - III
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ - III
Z303.05.03Branşa özgü verim artışına etkin olan yetilerin belirlenmesi, antrene edilmesi ve bu yetilerin mikro-makro düzeyde planlamalarının yapılmasıDetermining the skills that are effective for the increase in the yields specific to the branch, anthraining and planning these capabilities at the micro-macro level
ANT405ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI- I
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI- I
Z223.06.04Temel tekniklere ilişkin çalışma programını hazırlama ve uygulamakPreparing and implementing the work program related to basic techniques
ANT407MEZUNİYET PROJESİ- I
MEZUNİYET PROJESİ- I
Z224.05.04Öğrencilere verilen bilgi düzeyinde bir araştırma projesi geliştirebilmeleri için gerekli olan donanıma sahip olmaTo have the necessary knowledge to develop a research project at the level of knowledge given to students
ANT409SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-KAYAK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-KAYAK
S324.06.05
ANT411SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-FUTBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-FUTBOL
S324.06.05
ANT413SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-VOLEYBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-VOLEYBOL
S324.06.05
ANT415SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-HENTBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-HENTBOL
S324.06.05
ANT417SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-BASKETBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-BASKETBOL
S324.06.05
ANT419SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-KORFBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-KORFBOL
S324.06.05
ANT421SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-YÜZME
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-YÜZME
S324.06.05
ANT423SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-BADMINTON
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-BADMINTON
S324.06.05
ANT425SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
S324.06.05
ANT427SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-GÜREŞ
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-GÜREŞ
S324.06.05
ANT429SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-ATLETİZM
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-ATLETİZM
S324.06.05
ANT431SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-MASA TENİSİ
TABLE TENNIS - I
S324.06.05
ANT433SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-TENİS
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-TENİS
S324.06.05
ANT435SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-STEP-AEROBİK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-STEP-AEROBİK
S324.06.05
ANT437SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-KARATE
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-KARATE
S324.06.05
ANT439SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-ARTİSTİK CİMNASTİK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-ARTİSTİK CİMNASTİK
S324.06.05
ANT441SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-HALTER
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-HALTER
S324.06.05
ANT443SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-ESKRİM
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-ESKRİM
S324.06.05
ANT445SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-OKÇULUK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-OKÇULUK
S324.06.05
ANT447SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-YELKEN
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-YELKEN
S324.06.05
ANT449SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-BOKS
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-BOKS
S324.06.05
ANT451SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-JUDO
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-JUDO
S324.06.05
ANT453SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-ATICILIK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI III-ATICILIK
S324.06.05
ANT455SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-KAYAK
SKIING - I
S223.04.04
ANT457SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-FUTBOL
FOOTBALL - I
S223.04.04
ANT459SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-VOLEYBOL
VOLLEYBALL - I
S223.04.04
ANT461SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-HENTBOL
HANDBALL - I
S223.04.04
ANT463SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-BASKETBOL
BASKETBALL - I
S223.04.04
ANT465SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-KORFBOL
KORFBALL - I
S223.04.04
ANT467SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-YÜZME
SWIMMING - I
S223.04.04
ANT469SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-BADMINTON
BADMINTON - I
S223.04.04
ANT471SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
SPORTIVE RHYTHMIC GYMNASTICS - I
S223.04.04
ANT473SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-GÜREŞ
WRESTLING - I
S223.04.04
ANT475SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-ATLETİZM
ATHLETISM - I
S223.04.04
ANT477SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-MASA TENİSİ
TABLE TENNİS - I
S223.04.04
ANT479SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-TENİS
TENNIS - I
S223.04.04
ANT481SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-STEP-AEROBİK
STEP-AEROBIC
S223.04.04
ANT483SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-KARATE
KARATE - I
S223.04.04
ANT485SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-ARTİSTİK CİMNASTİK
ARTISTIC GYMNASTICS - I
S223.04.04
ANT487SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-HALTER
WEIGHT LIFTING - I
S223.04.04
ANT489SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-ESKRİM
FENCING - I
S223.04.04
ANT491SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-OKÇULUK
ARCHERY - I
S223.04.04
ANT493SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-YELKEN
SAILING - I
S223.04.04
ANT495SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-BOKS
BOXING I
S223.04.04
ANT497SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI I-JUDO
JUDO - I
S223.04.04
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANT402SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
Z303.04.03Ders genel olarak teorik temelli işlenecektir. Bununla beraber sınıfta farklı konular üzerinde tartışma ortamı yaratılarak öğrencilerin anlatılan konular üzerinde örnekleme yapmaları ve derse aktif katılımları sağlanacaktır.The course will be taught on a theoretical basis. In addition, a discussion environment will be created on different topics in the classroom, and students will be able to sample and discuss active topics.
ANT404MEZUNİYET PROJESİ -II
MEZUNİYET PROJESİ -II
Z224.05.041 Tez projesi nedir? 2 Tez projesi nedir? 3 Tez projesi nasıl yürütülür? 4 Tez projesi nasıl yürütülür? 5 Literatür nasıl taranır? 6 Literatür nasıl taranır? 7 Literatür nasıl değerlendirilir? 8 Literatür nasıl değerlendirilir? 9 Tez konusu hakkında temel bilgi 10 Tez konusu hakkında temel bilgi 11 Tez konusu hakkında özel bilgi 12 Tez konusu hakkında özel bilgi 13 Tezde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi 14 Tezde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi1 What is a thesis project? 2 What is a thesis project? 3 How is the thesis project carried out? 4 How is the thesis project carried out? 5 How is literature searched? 6 How is literature searched? 7 How is the literature evaluated? 8 How is the literature evaluated? 9 Basic information about the thesis topic 10 Basic information about the thesis topic 11 Special information about the thesis topic 12 Special information about the thesis topic 13 Information about the methods used in the thesis 14 Information about the methods used in the thesis
ANT406ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI - II
ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI - II
Z223.06.04Branşa özgü fiziksel ve motorsal özelliklerin antrenman uygulamaları ve savunma-hücum taktikleri.Training practices and defense-attack tactics of branch-specific physical and motor characteristics.
ANT408ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ-IV
ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ-IV
Z303.05.03Branşa özgü fiziksel ve motorsal özelliklerin antrenman uygulamaları ve savunma-hücum taktikleri.Training practices and defense-attack tactics of branch-specific physical and motor characteristics.
ANT410SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-KAYAK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-KAYAK
S324.06.05
ANT412SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-FUTBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-FUTBOL
S324.06.05
ANT414SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-VOLEYBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-VOLEYBOL
S324.06.05
ANT416SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-HENTBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-HENTBOL
S324.06.05
ANT418SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-BASKETBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-BASKETBOL
S324.06.05
ANT420SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-KORFBOL
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-KORFBOL
S324.06.05
ANT422SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-YÜZME
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-YÜZME
S324.06.05
ANT424SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-BADMINTON
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-BADMINTON
S324.06.05
ANT426SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
S324.06.05
ANT428SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-GÜREŞ
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-GÜREŞ
S324.06.05
ANT430SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-ATLETİZM
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-ATLETİZM
S324.06.05
ANT432SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-MASA TENİSİ
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-MASA TENİSİ
S324.06.05
ANT434SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-TENİS
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-TENİS
S324.06.05
ANT436SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-STEP-AEROBİK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-STEP-AEROBİK
S324.06.05
ANT438SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-KARATE
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-KARATE
S324.06.05
ANT440SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-ARTİSTİK CİMNASTİK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-ARTİSTİK CİMNASTİK
S324.06.05
ANT442SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-HALTER
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-HALTER
S324.06.05
ANT444SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-ESKRİM
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-ESKRİM
S324.06.05
ANT446SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-OKÇULUK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-OKÇULUK
S324.06.05
ANT448SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-YELKEN
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-YELKEN
S324.06.05
ANT450SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-BOKS
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-BOKS
S324.06.05
ANT452SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-JUDO
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-JUDO
S324.06.05
ANT454SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-ATICILIK
SEÇMELİ UZMANLIK SPOR DALI IV-ATICILIK
S324.06.05
ANT456SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-KAYAK
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-KAYAK
S223.04.04
ANT458SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-FUTBOL
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-FUTBOL
S223.04.04
ANT460SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-VOLEYBOL
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-VOLEYBOL
S223.04.04
ANT462SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-HENTBOL
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-HENTBOL
S223.04.04
ANT464SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-BASKETBOL
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-BASKETBOL
S223.04.04
ANT466SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-KORFBOL
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-KORFBOL
S223.04.04
ANT468SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-YÜZME
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-YÜZME
S223.04.04
ANT470SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-BADMINTON
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-BADMINTON
S223.04.04
ANT472SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK
S223.04.04
ANT474SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-GÜREŞ
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-GÜREŞ
S223.04.04
ANT476SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-ATLETİZM
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-ATLETİZM
S223.04.04
ANT478SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-MASA TENİSİ
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-MASA TENİSİ
S223.04.04
ANT480SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-TENİS
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-TENİS
S223.04.04
ANT482SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-STEP-AEROBİK
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-STEP-AEROBİK
S223.04.04
ANT484SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-KARATE
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-KARATE
S223.04.04
ANT486SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-ARTİSTİK CİMNASTİK
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-ARTİSTİK CİMNASTİK
S223.04.04
ANT488SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-HALTER
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-HALTER
S223.04.04
ANT490SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-ESKRİM
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-ESKRİM
S223.04.04
ANT492SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-OKÇULUK
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-OKÇULUK
S223.04.04
ANT494SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-YELKEN
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-YELKEN
S223.04.04
ANT496SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-BOKS
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-BOKS
S223.04.04
ANT498SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-JUDO
SEÇMELİ YARDIMCI UZMANLIK SPOR DALI II-JUDO
S223.04.04
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.