English

FACULTY OF FINE ARTS-DIGITAL GAME DESIGN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS-DIGITAL GAME DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
DOT101DİJİTAL OYUN TASARIMI İÇİN MATEMATİK
MATHEMATICS FOR DIGITAL GAME DESIGN
Z303.04.03Dijital Oyun Tasarımı için matematik dersi; bilgisayarda ölçü birimleri ve dönüşümleri, mantık, sayı sistemleri, modüler aritmetik, işlem, hata analizi, kümeler, fonksiyonlar, denklem sistemleri, seriler, matrisler, permütasyon, örnek algoritma çeşitlerinin analizleri, kombinasyon ve olasılık konularını kapsamaktadır.Mathematics for Digital Game Design; This course covers measurement units and transformations in computer, logic, number systems, modular arithmetic, operation, error analysis, sets, functions, systems of equations, series, matrices, permutations, analysis of sample algorithms, combinations and probability.
DOT105ÇİZİM VE MODELLEME-I
DRAWING AND MODELING-I
Z223.05.04Ders öncelikle öğrencinin modelleme yapabilmesi için gerekli temel çizim ve eskiz derslerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda bilgi sahibi olan öğrencinin hazırlamış olduğu eskiz ve tasarımların ders kapsamında temel modelleme bilgileri ve modelleme hakkında teknik bilgiye sahip olmasına ilişkin içerikleri kapsamaktadır.The course primarily covers the basic drawing and sketching courses necessary for the student to make modeling. This course includes the basic modeling knowledge and technical knowledge about modeling of the sketches and designs prepared by the student.
DOT107TELİF HAKLARI
COPYRIGHT
Z303.04.03Ders kapsamında Copyrightın Tarihsel Perspektifi işlenerek telif hakları türev ve işlevleri konularına değinilecektir. Ayrıca Bildirim ve Kayıt şartları- kopyalama-İhlal Durumu, Dijital Copyright gibi dijital oyun tasarımı kapsamında bilinmesi gereken telif haklarına ilişkin konuları içermektedir.Within the scope of the course, Historical Perspective of Copyright will be covered and copyright derivatives and functions will be discussed. In addition, the Notification and Registration Terms - Copy-Infringement, and Digital Copyright include issues related to copyrights that should be known in the context of digital game design.
DOT109DİJİTAL OYUNA GİRİŞ
INTRODUCTION TO DIGITAL GAME
Z303.05.03Dersin ilk kısmında oyun tarihi kapsamında masa, şans ve spor oyunlarının genel hatları ve tarihçeleri anlatılacak, daha sonra 1950'lerden başlayarak günümüze kadar bilgisayar ve video oyunlarının ortaya çıkışı ve gelişimi teknolojik ve ekonomik dönüşümüne yer verilecektir.In the first part of the course, the general lines and histories of table, chance and sports games will be explained within the context of game history, then the technological and economic transformation of computer and video games will be introduced starting from the 1950s to the present.
GSF121SANAT TARİHİ-I
ART HISTORY-I
Z202.04.02Dersin İçeriği; Tarih öncesi çağ ve sanatın doğuşu. Anıtsal kalıntılar, resimler, I.ve II. Hayvan üslubu, En eski heykel örnekleri. Taşınabilir küçük eserler. Mezopotamya uygarlıklarında sanat, Mısır sanatı, Anadolu uygarlıkları, Ege uygarlıkları, Kiklat adaları ve Girit (erken, orta ve geç Minos ) Uygarlığı, Yunan sanatı (mitoloji, mimari, heykel ve seramik eserler ve resim sanatı) Etrüsk ve Roma sanatı (mimari, heykel ve resim sanatı) Erken Hristiyan ve Bizans sanatı. Ortaçağda Avrupa’da sanat, Romanesk ve Gotik sanat, Rönesans sanatı örneklerinin incelenmesi, tanıtılması ve yorumlanmasıdır.What is Art and meaning of Art in Prehistoric Age.Monuments builts ,sculptures,reliefs and paintings in caves and on rocks in paleolitic,mezolitic and neolitic age.Art of Mesopotamie Civilations, Egypt Art,Anatolian Civilations .Art of Civilations of Crete,Minoan and Mycenaean on the Cyclades Islands and Greece( Mythology,samples of architectures,sculptures and potteries and paintings) and Etrusk and Roman Art (architectures,sculptures and potteries and paintings)Early Christian and Byzantium Art.Europe Art in Medieval Age(Recognize,identify and evaluate and interpret of samples Roman and Gothic Arts and Renesance art.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
DOT102OYUN TASARIMININ İLKELERİ
PRINCIPLES OF GAME DESIGN
Z223.05.04Ders kapsamında öğrenciler oyunun tanımı, kuralları, amaçları, bir oyunu tasarlama aşamaları, oyun tasarımcısının rolü, oyunların yapıları, oyun yapım sürecinde görev alan ekipler ile oyun fikrinin oluşturulması, hazırlanan bir oyunun test edilmesi ve oyun endüstrisi hakkında bilgilendirilecektir.In this course, the students will be informed about the definition of the game, its rules, objectives, the stages of designing a game, the role of the game designer, the structures of the games, the idea of ​​the game with the teams involved in the game making process, testing a game prepared and the game industry.
DOT106ÇİZİM VE MODELLEME-II
DRAWING AND MODELING-II
Z223.05.04Ders öncelikle öğrencinin modelleme yapabilmesi için gerekli temel çizim ve eskiz dersleri kapsamında işlenen Çizim ve Modelleme I dersinin devamı niteliğinde olup Bu doğrultuda bilgi sahibi olan öğrencinin hazırlamış olduğu eskiz ve tasarımların ders kapsamında temel modelleme bilgileri ve modelleme hakkında teknik bilgiye sahip olmasına ilişkin içerikleri kapsamaktadır.The course is primarily a continuation of the Drawing and Modeling I course, which is covered by the basic drawing and sketching courses necessary for the student to make modeling.
DOT108DİJİTAL OYUNLAR İÇİN KOD YAZIMI
CODE WRITING FOR DIGITAL GAMES
Z223.06.04Algoritma ve programlamanın temelleri, döngüler, koşullar, fonksiyonlar ve değişken tipleriFundamentals of algorithms and programming, loops, conditions, functions and variable types
GSF122SANAT TARİHİ-II
ART HISTORY-II
Z202.04.02Manierizm,Barok,Neoklasik Dönem Romantizm,Realizm,Empresyonizm,Art Nouveau, Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Soyut Sanat,Sürrealizm,Uluslarası Paris Okulu,Soyut Ekspresyonizm ve Sonrası, Eylem Resmi ,Kaligrafik Ekspresyonizm, Pop Art, Yeni Gerçekçilik, Op-Art, Kinetik Sanat,KavramsalSanat,Foto Gerçekçilik. Günümüz mimarları, heykel ve resimSanatçılarından Örneklerin incelenmesi, tanıtılmasıve yorumlanmasıdır.Manierisme,Baroque,Neo-Classic Period and Romantisme,Realism, Impressionism,Art Nouveau Fovisme, Expressionism,Cubism and the other ecols; Abstract Art Dadaism,Surrealism,International Ecol Paris Abstract Expressionism,Action painting,Caligraphic Expressionism, Pop Art,New Realism, Optical Art, Kinetic Art and Minimalism and Photo Realism, Modern Architecture,Sculpture.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOT201DİJİTAL KÜLTÜR
DIGITAL CULTURE
Z202.03.02Dijitalleşen sosyo-kültürel ortam verileri, sosyal medya, kamusal alanın uğradığı değişim ve dönüşüm, üretim ve tüketim aşamasına dijitalin etkisi, dersin içeriğini oluşturmaktadır.The digitalized socio-cultural environment data, social media, change and transformation of the public sphere, the effect of digital on the production and consumption stages constitute the content of the course.
DOT203DİJİTAL OYUN PROJESİ-I
DIGITAL GAME PROJECT-I
Z223.06.04Temel oyun tasarımı kavramları ve yöntemleri anlatılarak incelenen örnek projeler ile temel oyun tasarımı içeriği kapsamında güncel sayısal oyunların yapıları ve teknolojileri kullanılarak profesyonel bir mobil oyun geliştirilecek ve geliştirilen oyun dönem sonunda yayınlanacaktır.The basic game design concepts and methods will be explained and sample projects will be developed and a professional mobile game will be developed at the end of the semester by using the structures and technologies of current digital games within the scope of basic game design content.
DOT205DİJİTAL OYUN VE KARAKTER TASARIMI
DIGITAL GAME AND CHARACTER DESIGN
Z122.04.03Ders karakter tasarımı kavramının temel kavramlarını içerir. Ayrıca karakter tasarımı oluşturma aşamaları olan hedef kitle seçimi, karakter biçimlendirme çalışmaları, kahraman ve süper kahraman çözümlemeleri kavramlarını kapsar. Bu doğrultuda sayısal ortamda karakterin oluşturulması ve karakterlere ek materyallerden silahlar, araçlar, giysi ve aksesuar vb. gibi karakter materyallerinin nasıl oluşturulacağını içermektedir.The course includes the basic concepts of character design. It also covers the concepts of character design, target audience selection, character shaping, hero and superhero analysis. In this direction, character formation in digital environment and weapons, tools, clothing and accessories, etc. how to create character materials such as.
DOT207DİJİTAL OYUN MEKANİĞİ VE TASARIMI
DIGITAL GAME MECHANICS AND DESIGN
Z122.04.03Tasarım süreci, geleneksel oyun tasarımı ve dijital oyun tasarımı ilkeleriyle başlanarak, bir bölüm tasarımının mimarı yaklaşımları, zorluk eğrisi, sanatsal ve estetik yorumlar, sinematografik kurallarla birlikte uygulamalı olarak işlenecektir.The design process will begin with the principles of traditional game design and digital game design, and the architectural approaches of a department design, difficulty curve, artistic and aesthetic interpretations, cinematographic rules will be handled in a practical way.
DOT209DİJİTAL OYUN ÖYKÜLEMESİ VE SENARYO YAZIMI
DIGITAL GAME STORAGE AND SCREENPLAY WRITING
Z122.04.03Oyun tasarımı yalnızca kodlama gibi teknik bir süreç değil, aynı zamanda özgün bir eserin ortaya konduğu estetik bir süreçtir. Bu nedenle bu derste bir senaryo için karakter yaratımı, öyküleme teknikleri, zaman ve mekan yaratımı, olay akışı gibi önemli referanslar eşliğinde dijital oyun anlatısının temelleri anlatılacaktır.Game design is not only a technical process like coding, but also an aesthetic process in which an original work is put forward. Therefore, in this course, the fundamentals of digital game narrative will be explained with important references such as character creation, storytelling techniques, time and space creation, event flow for a scenario.
GSF223GÖRSEL ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION
Z202.03.02Algılama; renk, görme, biçim, ölçü gibi unsurların ile bir arada kavratılmasını kapsar.Perception; color, vision, form, measure together with the elements such as comprehension.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOT202İKİ BOYUTLU ANİMASYON
2 DIMENSIONAL ANIMATION
Z122.04.03Dersin içeriği kapsamında 2 boyutlu animasyonun tarihi ve gelişim süreci anlatılacaktır. Örnek animasyonlar incelenip analiz edilerek öğrencinin 2B animasyon hakkında bilgi ve fikir sahibi olması sağlanacaktır. 2B animasyonun üretim aşamasındaki süreçte yapılması gerekenler anlatılıp temel animasyon ilkeleri pekiştirilecektir. 2B animasyona dair kullanılan teknik kavramlar ( Straight ahead & pose to pose, Squash & Strech, Anticipation, “Follow Through & Overlapping Action, Slow in & Slow out ve Arcs, Secondary Action & Timing, xaggeration & Solid Drawing, Appeal ) anlatılıp öğrencinin bu kavramları animasyon uygulaması kapsamında kullanması sağlanacaktır.The content and history of 2D animation will be explained. By examining and analyzing the sample animations, the student will have knowledge and ideas about 2D animation. The basic animation principles of 2D animation will be explained. Technical concepts of 2D animation (Straight ahead & pose to pose, Squash & Strech, Anticipation, “Follow Through & Overlapping Action, Slow in & Slow out and Arcs, Secondary Action & Timing, xaggeration & Solid Drawing, Appeal) are explained. will be able to use the concepts within the scope of animation application.
DOT204DİJİTAL OYUN PROJESİ-II
DIGITAL GAME PROJECT-II
Z223.06.04Ders kapsamında öğrenciler baştan sona bir dijital oyun projesi içerisinde bulunacaktır. Ders Dijital oyun tasarımı için eskiz çalışmalarından storyboard oluşturmaya ve hedef kitleye yönelik üretilen illüstrasyonların 3 boyutlu modellenmesi veya 2 boyutlu olarak kullanılarak bir dijital oyun üretilmesine geçen aşamayı kapsamaktadır. Ders kapsamında her öğrenci ders planı doğrultusunda bir dijital oyun projesi üretmiş olacaktır.Students will be involved in a digital game project from start to finish. The course covers the stage from sketch studies for digital game design to storyboarding and 3D modeling of illustrations produced for the target audience or production of a digital game using 2D. Within the scope of the course, each student will produce a digital game project in line with the lesson plan.
DOT2063 BOYUTLU ANİMASYON
3 DIMENSIONAL ANIMATION
Z122.04.03Bu derste, 3 boyutlu animasyon üretimi için gerekli temel kavramlardan başlanarak oluşturulan eskiz ve illüstrasyon çalışmalarının 3 boyutlu animasyon ve oyun içi animasyon haline getirilmesi ile ilgili programlama ve tasarıma özel yazılım ile çeşitli ilgili kavramlar anlatılacak ve sayısal ortamda konu ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.In this course, various concepts related to programming and design-specific software related to the transformation of sketches and illustrations created by starting from the basic concepts necessary for 3D animation production to 3D animation and in-game animation will be explained and applications related to the subject will be made in digital environment.
DOT208DİJİTAL OYUN VE SİNEMATOGRAFİ
DIGITAL GAME AND CINEMATOGRAPHY
Z122.04.03Görüntünün oluşumunu açıklamak. Sinematografinin temel bileşenlerini açıklamak. Sinematografinin dijital oyuna adaptasyonu hakkında bilgi vermek. Çekim, plan ve sahne üzerinde bilgi sahibi olmak. Kompozisyon ilkeleri göz önünde bulundurularak çerçeve yapılması ve uygulanması. Oyun tasarımında sahnelerin tasarlanması, kamera açıları ve aydınlatma prensiplerini açıklamak Bir sahnenin görüntüsel olarak tasarlanması.Explain the formation of the image. Explain the basic components of cinematography. To give information about adaptation of cinematography to digital game. To have information on shooting, plan and stage. Making and applying frame considering composition principles. Designing scenes in game design, explaining camera angles and lighting principles Designing a scene visually.
DOT218DİJİTAL OYUN VE REKLAMCILIK
DIGITAL GAMING AND ADVERTISING
Z122.03.03Reklamcılıkla ilişkili genel kavramlar. Dijital reklamcılık kavramı ve dijital reklam ortamları. Dijital reklam ortamları ve geleneksel geleneksel reklam ortamları arasında farklılıklar ve güncel gelişmeler. Dijital reklam türleri, ekonomi-politiği ve yeri.General concepts related to advertising. Digital advertising concept and digital advertising environments. Differences and current developments between digital advertising media and traditional traditional advertising media. Types of digital advertising, political economy and place.
GSF224MİTOLOJİ
MYTHOLOGY
Z202.03.02Dünya mitlerinin tanımı, günümüzdeki yeri ve öneminin anlaşılması. Batı (Yunan ve Roma) mitolojileri ağırlıklı olarak, mitlerin tarihçesi, önemli mitolojik tanrı ve tanrıçalar, kahramanlık ve aşk hikayelerinin tanıtılması. Mitolojik konuların Güzel Sanatların tüm dalları içinde görüldüğü sanat eserlerinden örneklerin tanıtılması.Defining the world myths, the current understanding of the role and significance, Western (Greek and Roman) mythology, mainly the history of myths, Gods and Goddesses of mythology, introducing stories of heroism and love.Introducing the example of the art of mythological subjects seen in all branches of the Fine Arts.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOT301DİJİTAL OYUN TASARIMI İÇİN FİZİK
PHYSICS FOR DIGITAL GAME DESIGN
Z202.04.02Öğrencilerin oyunlar içinde basit fizik kurallarını simule etme deneyimi kazanmasına dayanan derste, aynı zamanda C# dilini oyun tasarımında kullanma yetkinliği sağlamaya yönelik Newton Mekanikleri, Atalet Tansörleri, Paralel Aks Teoremi, Dönme Kuvveti Uygulama, Magnus etkisi, çarpışma, mermiler, partiküller ve dijital fizik gibi alanlarda bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.The course is based on the students' experience of simulating simple physics rules in games, Newton Mechanics, Inertia Tensors, Parallel Axle Theorem, Rotation Force Application, Magnus effect, collision, projectiles, particles and digital physics aimed at providing competence to use C # language in game design. to have information.
DOT303DİJİTAL OYUN PROJESİ-III
DIGITAL GAME PROJECT-III
Z223.05.04Ders kapsamında öğrenciler baştan sona bir dijital oyun projesi içerisinde bulunacaktır. Ders Dijital oyun tasarımı için eskiz çalışmalarından storyboard oluşturmaya ve hedef kitleye yönelik üretilen illüstrasyonların modellenmesi veya 2 boyutlu olarak kullanılarak bir dijital oyun üretilmesine geçen aşamayı kapsamaktadır. Ders kapsamında her öğrenci ders planı doğrultusunda bir dijital oyun projesi üretmiş olacaktır.Students will be involved in a digital game project from start to finish. The course covers the stage from sketch studies for digital game design to storyboarding and modeling of illustrations produced for the target audience or production of a digital game using 2D. Within the scope of the course, each student will produce a digital game project in line with the lesson plan.
DOT305DİJİTAL OYUN VE SES TASARIMI
GAME AND SOUND DESIGN
Z122.05.03Bu ders kapsamında öğrencilere dijital oyun yapımı süreçlerinde sese ilişkin temel kuramsal yaklaşımlar tanıtılacak ve bu yaklaşımlardan yola çıkarak ses tasarım uygulamaları yapılacaktır. Bu kapsamda, ses tasarımı yöntemleri ve ses ölçütleri konusuna yakınlaşılması, ses tasarımının görsel sunum ile öğretilmesi ve sayısal alanda ses tasarımı projeleri üzerinde çalışılması amaçlanmaktadır.In this course, students will be introduced to the basic theoretical approaches to sound in digital game making processes and sound design applications will be made based on these approaches. In this context, it is aimed to get closer to sound design methods and sound criteria, to teach sound design with visual presentation and to work on sound design projects in digital field.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
DOT319OYUN VE TOPLUM
GAME AND SOCIETY
S122.04.03Oyun nedir, Oyunun eğitsel yönü ve gelişime etkisi nedir, Toplum, Oyun ve Kültür: Oyuna ilişkin görüşler, Klasik ve modern oyun kuramları etrafında oyunların toplumsal işlevi ve günümüzdeki yeri anlatılacaktır.What is the game, what is the educational aspect of the game and its effect on development, Society, Game and Culture: Opinions about the game.
DOT321DİJİTAL VİDEO VE KURGU
DIGITAL VIDEO AND EDITING
S122.04.03Kurgunun temel ilkeleri. Cut kurgudan başlayıp, çok katmanlı karışık kurguya kadar tüm kurgu teknikleri. Renk ve ses efektlerini tanıma ve kullanma. İyi bir kurgu için çekim aşamasının önemi.Basic principles of editing. All fiction techniques from cut fiction to multi-layered mixed fiction. Recognize and use color and sound effects. The importance of shooting for a good fiction.
DOT323DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK
DIGITAL PHOTOGRAPHY
S122.04.03Temel fotograf bilgileri. Fotografın P.C. ve MAC. sistemlerinde kullanımı.Basic photographic information. P.C. and MAC. use in systems.
DOT325DİJİTAL MODELLEME PROGRAMLARI
DIGITAL MODELING PROGRAMS
S122.04.03Maya'da modellemenin temelleri, karakter donanıım, iskelet sistemi (eklemler, kemikleri uvuzlar ve iskelet hiyerarşisi), modellemede zamanlama, ileri-ters kinemtaki bilgileri, rigleme, harekett bilgileri kavratılır.Fundamentals of modeling in Maya, character equipment, skeletal system (joints, bones guides and skeletal hierarchy), timing in modeling, forward-inverse kinematics information, rigging, movement information is grasped.
DOT327SOSYAL MEDYA PAZARLAMALARI
SOCIAL MEDIA MARKETING
S202.04.02İçerik pazarlamasının sosyal medya uygulamaları, inbound marketing, growthhacking kavramlarının uygulanması gibi konularda donanım kazandırılması hedeflenmektedir.The aim of the course is to equip students with content marketing, social media applications, inbound marketing and growthhacking.
DOT329DİJİTAL OYUNLAR VE TİPOGRAFİ
DIGITAL GAMES AND TYPOGRAPHY
S223.04.04Ders kapsamında geleneksel ve çağdaş tipografi konusunda örnekler ile birlikte tipografi anlatımına giriş yapılacaktır. Bunun yanı sıra dijital oyun tasarımlarında ve kullanıcı arayüzü tasarımlarında hedef kitleye yönelik doğru tipografi kullanımına ilişkin öğretiler yer alacaktır. Öğrenci ders içeriğinde uygulama çalışmaları yapabilecek ve görsel iletişimde tipografinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olacaktır.In this course, typography will be introduced with examples of traditional and contemporary typography. In addition, digital game designs and user interface designs will teach how to use the right typography for the target audience. The student will be able to practice in the course content and have knowledge about the use of typography in visual communication.
DOT331DİJİTAL PLATFORMLAR
DIGITAL PLATFORMS
S202.04.02Bu ders öğrencileri televizyonun değişen kavramları hakkında bilgi sahibi olacağı anlatımları içerir. Öğrenciler, dijital TV teknolojileri, TV izleyicilerinin değişen davranışları, internet televizyonu servisleri ve geniş bant internetin medya endüstrisini nasıl değiştirdiği ile ilgili bütünsel bir algıya sahip olur. Bu ders aynı zamanda dijital TV endüstrisi konusunda öğrenciye bilgi vermektedir.This course includes lectures where students will learn about the changing concepts of television. Students have a holistic perception of digital TV technologies, the changing behavior of TV viewers, Internet television services, and how broadband Internet is changing the media industry. This course also provides information about the digital TV industry.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOT302DİJİTAL OYUN VE GÖSTERGEBİLİM
DIGITAL GAMES AND INDICATORS
Z202.04.02Ders kapsamında iletişim biçimi olarak göstergebilim kavramı anlatılır. Ders göstergebilim kavramının tarihçesini ele alır. kültür ve gösterge bilim kavramı anlatılarak düz anlam ve yan anlam kavramlarına değinilir. Bu bağlamda göstergebilimsel analizin nasıl yapılması gerektiği anlatılır. Dijital oyunlarda göstergebilim uygulamalı olarak yapılır.The concept of semiotics as a form of communication is explained. The course deals with the history of semiotics. The concept of culture and sign science is explained and the concepts of plain meaning and side meaning are mentioned. In this context, how to do semiotic analysis is explained. Semiotics in digital games are applied.
DOT304DİJİTAL OYUN VE PSİKOLOJİ
DIGITAL GAMING AND PSYCHOLOGY
Z122.03.03Öğrenciler bu derste kullanıcı testleri, davranış bilimsel analiz tekniklerini öğrenecekler. Ayrıca oyunların toplum ve hitap ettiği hedef kitle üzerinde yarattığı olumlu veya olumsuz psikolojik etkiler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ders kapsamında dijital oyun bağımlılığı oyun deneyimleri ve oyunun zararlı etkileri de dahil olmak üzere dijital oyunun birey üzerinde etkisi hakkında kapsamlı anlatılar sayesinde bilgi sahibi olacaktır. Hafıza ve dikkat kavramlarını öğrenecek ve bu kavramları dikkate alarak oyun tasarımı üretimini şekillendirecektir.In this course, students will learn user tests, behavioral scientific analysis techniques. They will also learn about the positive or negative psychological effects of the games on the society and the target audience. In the course, digital game addiction will be learned through extensive narratives about the game experiences and the impact of digital game on the individual, including the harmful effects of the game. Learn the concepts of memory and attention and shape the production of game design by considering these concepts.
DOT306DİJİTAL OYUN PROJESİ-IV
DIGITAL GAME PROJECT-IV
Z223.05.04Ders kapsamında öğrenciler baştan sona bir dijital oyun projesi içerisinde bulunacaktır. Ders Dijital oyun tasarımı için eskiz çalışmalarından storyboard oluşturmaya ve hedef kitleye yönelik üretilen illüstrasyonların modellenmesi veya 2 boyutlu olarak kullanılarak bir dijital oyun üretilmesine geçen aşamayı kapsamaktadır. Ders kapsamında her öğrenci ders planı doğrultusunda bir dijital oyun projesi üretmiş olacaktır.Students will be involved in a digital game project from start to finish. The course covers the stage from sketch studies for digital game design to storyboarding and modeling of illustrations produced for the target audience or production of a digital game using 2D. Within the scope of the course, each student will produce a digital game project in line with the lesson plan.
DOT308SİBER HAKLAR
CYBER RIGHTS
Z202.02.02Derste iletişim hukuku alanına ilişkin bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede derste, alana yönelik yasal düzenlemeler ve internet ile ilgili temel hak ve özgürlüklere ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.The aim of the course is to give information about communication law. In this context, it is aimed to give information about legal regulations and basic rights and freedoms related to internet.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
DOT320SOSYAL MEDYA PAZARLAMALARI II
SOCIAL MEDIA MARKETING II
S202.04.02İçerik pazarlamasının sosyal medya uygulamaları, inbound marketing, growthhacking kavramlarının uygulanması gibi konularda donanım kazandırılması hedeflenmektedir.The aim of the course is to equip students with content marketing, social media applications, inbound marketing and growthhacking.
DOT322BİLİŞİM HUKUKU
IT LAW
S202.04.02Kişisel veriler kavramı ve türleri özel hayat ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında incelenip, verilere erişim hakkı, bilgilerin ifade özgürlüğü kapsamında açıklaması ve bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin değeri, kişisel verilerin ticari kullanımı, kişisel verilerin saklanmasında kamu ve özel sektörün rolü konuları Türk ve AB mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak ele alınıp işlenecektir.The concept and types of personal data are examined within the scope of private life and confidentiality obligation, the right to access data, disclosure of information within the scope of freedom of expression and the right to information, the value of personal data, the commercial use of personal data, the role of the public and private sector in the storage of personal data Turkish and EU legislation will be compared and processed.
DOT324DİJİTAL ANİMASYON
DIGITAL ANIMATION
S122.04.03Animasyonun bitmiş ya da bitmek üzere olan kurgularda hala Post Prodüksiyon aşamasındayken, filmi daha efektif yapmak, daha güzel göstermek veya daha hareketli hale getirebilmek için görsel efektlere başvurulur.Bu aşamada, 2boyutlu hareketli grafikler, 3boyutlu animasyonlar gibi farklı bir çok yöntem kullanılabilir. Ders kapsamında ilk dönem 3 boyutlu modelleme uygulaması için 3ds max programı, 2. dönemde de dijital video efekt uygulaması için After Effects programı öğretilecektir.Animasyonun bitmiş ya da bitmek üzere olan kurgularda hala Post Prodüksiyon aşamasındayken, filmi daha efektif yapmak, daha güzel göstermek veya daha hareketli hale getirebilmek için görsel efektlere başvurulur.Bu aşamada, 2boyutlu hareketli grafikler, 3boyutlu animasyonlar gibi farklı bir çok yöntem kullanılabilir. Ders kapsamında ilk dönem 3 boyutlu modelleme uygulaması için 3ds max programı, 2. dönemde de dijital video efekt uygulaması için After Effects programı öğretilecektir.
DOT326DİJİTAL PORTFOLYO HAZIRLAMA
DIGITAL PORTFOLIO PREPARATION
S202.04.02Dijital portfolyonun hedef kitlesinin belirlenmesine bağlı olarak, sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerine yönelik bilgi verilecektir. Portfolyo dijital portfolyo akış çizelgesi ve konseptinin belirlenmesinin ardından, site haritasının oluşturulması, tasarım elemanlarının sınıflandırılması ile sitenin tamamlanması sağlanacaktır. Çalışmaların uygulama aşamasında gruplandırılması, dijital portfolyo arayüz tasarımı, dijital portfolyo görsel iletişim öğeleri renk, yazı karakteri, ses öğelerinin kullanımı ve çoklu ortam özellikleri anlatılacaktır.Depending on the determination of the target audience of the digital portfolio, information will be given on the determination of the works to be presented and the presentation forms and techniques. Portfolio Following the determination of the digital portfolio flowchart and concept, the creation of the site map, classification of design elements and completion of the site will be ensured. Grouping of the works in the application phase, digital portfolio interface design, digital portfolio visual communication elements color, character, use of sound elements and multimedia features will be explained.
DOT328E. SPOR
E-SPORTS
S122.04.03Öğrenciler refleksler, güç ve dayanıklılık açısından teste tabi tutularak E-Spor hakkında donanım sahibi olacaktır. Bilgisayar başında geçirilen zamanda faydalı olacak fitness eğitimleri de programda yer alacaktır. Bununla birlikte bu ders ile . Güncel dijital oyunlar ve oyun kültürü yoğun bir şekilde takip edilerek takım halinde oyun grupları kurulacak, öğrenciler ulusal ve uluslararası turnuvalara katılacaklardır.Students will be tested for reflexes, strength and endurance and will be equipped with E-Sports. Fitness trainings that will be useful in the time spent at the computer will also be included in the program. Nevertheless with this course. Current digital games and game culture will be followed intensively and game groups will be formed in teams and students will participate in national and international tournaments.
DOT330BİLGİ VE AĞ GÜVENLİĞİ
INFORMATION AND NETWORK SECURITY
S202.04.02Ders bilgi ve ağ güvenliği gereksinimi karşılamayı hedeflemekte, bilgisayar sistemlerine ve ağ sistemlerine tehditleri, bu tehditlerin oluşturduğu risklerin değerlendirilmesini, tehditlere karşı korunma önlemlerini içermektedir.The course aims to meet the information and network security needs, threats to computer systems and network systems, assessment of the risks posed by these threats, protection measures against threats.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOT401DİJİTAL OYUN ANALİZİ I
DIGITAL GAME ANALYSIS-I
Z223.05.04Bu ders kapsamında dijital oyun tarihsel persfektifle incelenerek incelenen bu tarihsel süreç ve dijital oyunların analizleri yapılacak. Bu bağlamda öğrenciler oyun tarihini deneyimleyecek ve sosyolojik ilişkiler kurabilecek. Ayrıca analiz kapsamında dijital oyunları hem eğlence hem de sanat biçimi yönünden inceleyerek bilgi sahibi olacaktır. İnceleme sırasında karşılaştığı oyun türlerini MMO, FPS, TPS, platform, RPG, RTS, macera, yapboz, vs.) tanıyacaktır. Buna ek olarak tarihsel süreçte incelediği dijital oyunların fiziksel değişimine de hakim olacak. Dijital oyun oynamak için kullanılan araçların tarihsel süreçteki gelişmelerine tanıklık etmiş olacaktır.Within the scope of this course, the historical process of digital games will be examined with historical perspective and analysis of digital games will be made. In this context, students will experience the history of play and establish sociological relationships. In addition, analysis of digital games in terms of both entertainment and art form will be examined by the knowledge. Recognize the game types encountered during the review MMO, FPS, TPS, platform, RPG, RTS, adventure, jigsaw, etc.). In addition, he will be able to master the physical changes of the digital games he has studied in the historical process. Will be able to witness the historical development of the tools used to play digital games.
DOT403DİJİTAL OYUN PROJESİNİN TASARIM İLKELERİ
DESIGN PRINCIPLES OF DIGITAL GAME PROJECT
Z223.05.04Oyun tasarımının tarihi, temel kavramları, ortak çalışma mantığı, oyunlarda grafik gerçekçilik, oyunun pedagojik yönleri, dijital oyunlarının türleri ve etkileri, oyun projesi geliştirme aşamalarını kapsayan oyun senaryosu ve anlatı, dijital oyunlarda 'level' dizaynı, karakter tasarımı, mekan tasarımı gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.History of game design, basic concepts, logic of collaboration, graphic realism in games, pedagogical aspects of game, types and effects of digital games, game scenario and narrative covering game project development stages, 'level' design in digital games, character design, space design content.
DOT405FİKRİ HAKLAR
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Z202.04.02Eser kavramı, fikri hak, eserin unsurları ve türleri,eserin türüne göre eser sahibinin hakları, alıntı (iktibas) hakkı, yayım hakkı, intihal (fikir hırsızlığı) gibi kavramlar ele alınacaktır.The concept of the work, intellectual rights, elements and types of the work, the rights of the work owner, the right to quote (quotation), the right to publish, plagiarism (theft of ideas) will be discussed.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
DOT411SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE DİJİTAL OYUN
VIRTUAL REALITY APPLICATIONS AND DIGITAL GAME
S122.04.03Ders boyunca öğrenciler sanal gerçeklik terimlerini öğrenecektir. Derste sanal gerçekliğin insana etkileri, HCI kavramları ve VR aygıtlarındaki etkileşim tanıtılacaktır. Ders kapsamında VR 3D proje geliştireceklerdir.Throughout the course, students will learn the terms of virtual reality. In this course, the effects of virtual reality on human, HCI concepts and interaction in VR devices will be introduced. They will develop a VR 3D project.
DOT413SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI
SOCIAL MEDIA RESEARCH
S202.04.02Ders, sosyal medya izlemesini, söylem ve duyarlılık analizi yöntemlerini, çevresini ve araçlarını kapsar. Bu konulara bağlı olarak, derste öğrenciye kuramsal bilgi ve sahadan vaka çalışmalarından derlenen uygulamalar kazandırılacaktır.The course covers social media monitoring, discourse and sensitivity analysis methods, environment and tools. Depending on these topics, the student will gain theoretical knowledge and applications from field studies.
DOT415DİJİTAL SANAT
DIGITAL ART
S202.04.02Pop PS; obje sonrası sanatı ve olaylar; enstalasyon, happening, performans sanatı ve vücut sanatı; Fluxus, Joseph Beuys; dijital sanatlar; video sanatı, mail PS, Nam June Paik; video yerleştirme; Rebecca Horn; yeni dışavurumculuk; fotoğraf ve sinema sanatı; hiper gerçekçilik; postmodernizm gibi konular ele alınarak geleneksel sanattan dijitale geçiş ele alınacaktır.The aim of this course is to make artistic productions using digital media. Artistic approaches and practices are analyzed and analyzed through examples.
DOT417DİJİTAL OYUN GİRİŞİMCİLİĞİ
DIGITAL GAME ENTREPRENEURSHIP
S202.04.02Bu derste dijital oyun dünyasında girişimcilik örnekleri üzerinden girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve küresel bağlamı ile girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.In this course, the conceptual framework of entrepreneurship, approaches, functions, process, entrepreneurship culture, local and global context of entrepreneurship and entrepreneurship ethics will be discussed.
DOT419NESNELERİN İNTERNETİ
INTERNET OF OBJECTS
S202.04.02Ders Kapsamında; nesnelerin bireyle entegrasyonu, internet uyumlu nesneler aracılığıyla bireylerin takibi, güncellenebilir ve kişiselleştirilmiş teknoloji konularında donanım ve bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenci derste yaptığı projeler ile birey odaklı nesne ve teknoloji entegrasyonunu öğrenerek, bireyin hayatını kolaylaştıracak uygulamalar yapabilecektir.Within the scope of the course; integration of objects with the individual, tracking individuals through internet compatible objects, providing hardware and information on updateable and personalized technology. Students will be able to make applications that will facilitate the life of the individual by learning the integration of individual-oriented objects and technology through the projects he / she does in the course.
DOT425MOBİL UYGULAMA TASARIMI
MOBILE APPLICATION DESIGN
S122.04.03Ders kapsamında mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamalar, veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımı ve sensörler hakkında uygulamalı eğitim verilmektedir.In this course, mobile platforms, operating systems, interfaces, map and location-based applications, data storage, background services, the use of phone and short message services, and practical training on sensors.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DOT402BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z223.08.04Görsel iletişim parçalarını proje geliştirilmesi ve döngüsü kapsamında tasarladığı projenin konusu dersin içeriğini oluşturur.The subject of the project, which is designed as visual communication pieces within the scope of project development and cycle, is the content of the course.
DOT404DİJİTAL OYUN ANALİZİ II
DIGITAL GAME ANALYSIS-II
Z223.05.04Ders, video oyunları tarihini oyun analizleri üzerinden ele almaktadır.Ders kapsamında endüstri, gençlik kültürü, toplumsal cinsiyet, kültür, kimlik, psikoloji ve benzeri sosyolojik olguların video oyunlarıyla ilişkileri kurularak dijital oyunların ardındaki iletilerin aktarılması hedeflenmektedir.The course focuses on the history of video games through game analysis. The course aims to establish the relationship between sociological phenomena such as industry, youth culture, gender, culture, identity, psychology and similar sociological phenomena.
DOT406DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ
DIGITAL GAME SECTOR
Z202.05.02Derste işlenecek konular şu şekildedir: Dijital oyunlar nasıl ürünlerdir ve nasıl tüketilir? Yatırımcı, geliştirici ve dağıtımcının görev ve sorumlulukları nelerdir? Çevrim-içi oyunlarda satış sonrası destek ve topluluk yönetimi nasıl sağlanır? Dijital oyunlarla ilgili kanuni sorumluklar ve haklar nelerdir? Oyun tasarımı ve iş modeli ilişkisi nedir? Türkiye’de ve dünyada dijital oyun sektörü nasıl işlemektedir? Oyun sektöründe girişimcilik nasıl işler? Stüdyo yönetimi ve mali süreçleri nasıl yürütülür? Oyun üretim sürecinin mali yönetimi nasıl gerçekleştirilir?Topics include: How are digital games products and how to consume them? What are the duties and responsibilities of the investor, developer and distributor? How to provide after-sales support and community management in online games? What are the legal responsibilities and rights with respect to digital games? What is the relationship between game design and business model? How does the digital game industry in Turkey and in the world? How does entrepreneurship work in the gaming industry? How is studio management and financial processes carried out? How is the financial management of the game production process performed?
DOT410İŞLETİM SİSTEMLERİ
OPERATING SYSTEMS
S122.04.03İşletim sistemi ile ilgili temel kavramlar ve tarihçe, işletim sistemlerinin temel görevleri ve sınıflandırılması, Von Neumann mimarisi ve işletim sisteminin yapısı, çekirdeği ve çalışma prensipleri, sanal bellek yönetim teknikleri, sistem hataları ve kilitlenmelerin sebepleri ve çözüm yolları. İşletim sistemleri arası farklılıklar (Windows, Linux, Unix, MAC OS), Disk yönetimi ve hata tolerans sistemleri, işletim sisteminin kurulması ve yönetimsel komutlar, işletim sisteminin genel işleyişi ve masa üstü kavramları, kontrol menüleri ve programlar, dosya ve klasör işlemleri, kullanıcı ve grup işlemleri ve yönetimi, dosya ve yazıcı paylaştırılması, sistem performansının izlenmesi ve denetlenmesi, güvenlik, virüs, zararlı kod, vb. önlenmesi ve yedekleme işlemleri. Windows ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu, kullanımı ve sistem yönetimleri.Basic concepts and history of operating system, basic tasks and classification of operating systems, Von Neumann architecture and operating system structure, kernel and operating principles, virtual memory management techniques, causes and solutions of system errors and crashes. Differences between operating systems (Windows, Linux, Unix, MAC OS), Disk management and error tolerance systems, operating system installation and administrative commands, operating system general operating and desktop concepts, control menus and programs, file and folder operations, user and group operations and management, file and printer sharing, system performance monitoring and control, security, viruses, malicious code, and so on. prevention and backup operations. Installation and usage of Windows and Linux operating systems.
DOT416KULLANICI ARAYÜZ TASARIMI
USER INTERFACE DESIGN
S122.04.03Kullanıcı arayüz tasarımı dersinin içeriği dijital oyun tasarımlarında tasarlanan oyuna, hitap ettiği hedef kitleye ve oyunun oynanacağı platforma yönelik arayüz tasarımı üretiminin baştan sona aşamaları, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve ders kapsamından arayüz tasarımı üretilmesinden oluşmaktadır.The content of the user interface design course consists of the stages of the production of interface design for the game designed for the digital game designs, the target audience and the platform on which the game will be played, what needs to be paid attention and the interface design is produced from the scope of the course.
DOT420İLLÜSTRASYON
ILLUSTRATION
S122.04.03Teorik araştırma ve sunum çalışmaları.İllüstrasyon malzemelerini tanıma ve çizim egzersizleri, araştırmalar. Sadece çizgi ve sınırlı renk elemanını kullanarak biçim ve illüstrasyonlar yaratma. Çocuk kitabı resimlemeleri üretilmesi ve bu bağlamda; illüstrasyonun renk, karakter tasarımı ve tipografi ile ilişkisinin öğrenilmesi.Theoretical research and presentation studies. Recognition of illustration materials and drawing exercises, research. Create shapes and illustrations using only the line and limited color element. Producing children's book illustrations and in this context; To learn the relationship between illustration, color, character design and typography.
DOT422YAZILIM PROJE YÖNETİMİ
SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
S202.04.02Dersin içeriği yazılım proje yönetimi temelleri, program yönetimi, proje planlama, uygun proje yaklaşımı seçimi, yazılım efor tahmini, risk yönetimi, düzenleme ve kontrol, sözleşme yönetimi, takımlar halinde çalışma yöntemleri, yazılım kalitesi gibi bir yazılım projesinin başlangıçtan sonlanana kadar olan süreçte karşılaşılan durumların tamamını içermektedir.Course content The basics of software project management, program management, project planning, selection of appropriate project approach, software effort estimation, risk management, regulation and control, contract management, working in teams, software quality all of them.
DOT424İNTERNET PROGRAMCILIĞI
INTERNET PROGRAMMING
S122.04.03Bu ders tarayıcı teknolojileri ilgili temel bilgileri, Javascript ve PHP kullanarak kod yazılmasını ve ayrıca Ajax tanıtımını içermektedir. Bunların yanında bu derste HTML, biçem yönergeleri ve XML de görülmektedir.This course covers the basics of browser technologies, code writing using Javascript and PHP, and also introduces Ajax. In addition, HTML, style instructions and XML are also seen in this course.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.