English

GRADUATE EDUCATION INSTITUTE-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
GRADUATE EDUCATION INSTITUTE-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING513RESEARCH METHODS
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriğini bir metni okuma, bir araştırma konusu seçme ve referans verme ve alıntı yapma, sunma oluşturmaktadır.This course covers stages of the essay-writing process, including reading the text, choosing and researching a topic, referenceing, quoting, and presenting.
ING543THEORY AND CRITICISM
THEORY AND CRITICISM
Z303.06.03Bu ders, ikinci dünya savaşı sonrasına kadar klasik başlangıcından edebiyat teorisi ve eleştirisi tarihini inceleyecekThis course will examine the history of literary theory and criticism from its classical beginnings until after the Second World War. Each week we will examine a particular period, style, or group of critics, looking not only for what makes each type of criticism unique (it’s strengths and weaknesses) but how each successive group builds on the previous to develop new ideas and arguments. Because this is a graduate class you will do much of this work yourself through both presentation and individual writing which will then lead to larger discussions in the classroom with your peers.
SBE500-9INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
Z000.012.00
ING533THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION
THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION
S303.06.03Bu dersin içeriğini ikinci dil ediniminde kullanılan temek kavramlar, temel kuramlar ve yapılan araştırmalara ait makalelerin tartışılması oluşturmaktadır.The content of the course involves key issues in SLA, theories of SLA, Theories of SLA (The Universal Grammar Approach, Cognitive Approaches to SLA, the perceptual saliency approach, Connectionism, - Information Processing Approach). Specifically, the course focess on issues such as Input processing, Input and Interaction, instructed SLA: Focus-on-form vs. Focus-on-meaning, and instructed SLA: The role of feedback.
ING535COMPERATIVE LITERATURE
COMPERATIVE LITERATURE
S303.06.03This course will form a pathway of the Theory course that is dedicated to exploring approaches to comparative literature. The seminars will bring teaching staff and graduates with expertise in different literatures together, providing an opportunity to engage in debate on theoretical and methodological questions that will be central to your graduate work. Topics addressed will be: National literatures - World literature?; The Ancients and the Moderns - the Role of the Canon; Translation, Adaptation, Version; Place and Displacement.This course will form a pathway of the Theory course that is dedicated to exploring approaches to comparative literature. The seminars will bring teaching staff and graduates with expertise in different literatures together, providing an opportunity to engage in debate on theoretical and methodological questions that will be central to your graduate work. Topics addressed will be: National literatures - World literature?; The Ancients and the Moderns - the Role of the Canon; Translation, Adaptation, Version; Place and Displacement.
ING539THEORY OF DRAMA
THEORY OF DRAMA
S303.06.03Bu derste incelenecek konular arasında tiyatroda modern anlayışın ortaya çıkışına işaret eden realizm ve natüralizm, politik tiyatro, avant-garde ve Batı geleneğinde Aristotelis mimesinin sökümüne odaklanan gösterge bilim yer almaktadır.The topics we will cover include realism and naturalism, which point to the emergence of a distinctively modern sensibility in theatre, as well as political theatre, avant-garde and semiotics, which concentrate on the dismantling of Aristotelian mimesis in Western tradition.
ING545LITERARY TEXTS AND SIGNS
LITERARY TEXTS AND SIGNS
S303.06.03Karşılaştırmalı Edebiyatın temel amacı birkaç dilin edebiyatı, dili ve kültürüyle anda ilgilenen akademisyenler ve öğrencileri birkaç dile sahip ve o dillerin kültür ve edebiyatlarında eleştirel yaklaşım yöntemiyle yetiştirmektir.In this class we will begin the process of learning how to work in the field of Comparative Literature, a field which has expanded well beyond its 18th century origins in philology. We will examine the theoretical structures of Comparative Literature and the application of these theories to both texts and cultures.
ING553SHAKESPEARE PROBLEM PLAYS
SHAKESPEARE PROBLEM PLAYS
S303.06.03
ING555GENRE LITERATURE
GENRE LITERATURE
S303.06.03
ING571RECENT TRENDS AND SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
RECENT TRENDS AND SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
S303.06.03Bu ders kuram ile uygulamayı kapsamakta ve bazı güncel konuları içermektedir: describing learning and teaching, Learners, Teachers, Managing the Classroom, Teaching Grammar and Vocabulary, Teaching Reading, Teaching Listening, Teaching Writing, Teaching Speaking, Planning Lessons.This course which links theory with practice involves such recent topics as describing learning and teaching, Learners, Teachers, Managing the Classroom, Teaching Grammar and Vocabulary, Teaching Reading, Teaching Listening, Teaching Writing, Teaching Speaking, Planning Lessons.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING542SEMINAR
SEMINAR
Z000.012.00Her hafta araştırma konusunda belli bir konu tartışılacak ve öğrencilerle yazılmış olan belirli makaleler incelenecektir. Bireysel odaklı olan bu derste öğrencilerin tek başlarına yapacakları araştırma ve buna bağlı yazacakları makale değerlendirelecektir.Each week we will meet to discuss an issue in writing and research, reading or listening to lectures on the subject at hand. You will then meet both individually and as a group to discuss your projects over the course of the term. The course will conclude with you submitting your project for review. This course is very much self-directed: the research and writing you do is on your own and thus, the grade you receive will be based on work you do outside of the classroom.
ING510DRAMA
DRAMA
S303.06.03Bu derste epik ve tarihsel tiyatroyu temsil eden tematik ve yapısal elementler, Amerikan tiyatrosu, Feminist tiyatro, ve siyasal tiyatro işlenecektir. Birseysel sunum ve sınıf tartışmalarıyla öğrenciler işlenen her oyunun tematik ve yapısal elementleriyle meşgul olacaklar ve bazı oyunların görsel üretimlerini izleyecekler.The plays we will cover include major works realist and naturalist theatre and the absurd drama.
ING554PSYCHOLINGUISTICS
PSYCHOLINGUISTICS
S303.06.03Bu ders Psikodilbilimdeki temel kavram ve kuramlarını tanıtmayı ve cümle işlemede kullanılan deneysel araştırma yöntemleri ile öğrencileri yakınlaştımayı amaçlar.This course aims to introduce basic concepts and theories in Psycholinguistics and make students familiar with experimental research methods used in sentence processing. The focus will be memory, and sentence processing in the first language and second language.
ING556COMMUNICATION STUDIES
COMMUNICATION STUDIES
S303.06.03Konuşmacı, dinleyici, mesaj ve anlam kavramlarını çalışarak iletişim alanındaki benzerlik ve farklılıkları öğrencilere sunmanın yanı sıra onların iletişim işleminin ne olduğu hakkında uygulamalı bilgiler de sunar.By exploring the major concepts of agent, audience, message, and meaning, via these various perspectives, this course strives not only to enrich the students’ understanding of the similarities and differences between the areas of communication, but to allow students to acquire practical knowledge of the communication process itself and to use the concepts and relate the concepts to other subjects and other areas of life such as personal life, social life, and professional life.
ING558SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
S303.06.03Cinsiyet konularıyla edebiyat ilişkisi hakkında eleştirel düşünme. Gerçek kadın ve gerçek erkek hayatını etkileyen cinsiyetin sosyal olarak yapılı kavramları analiz etme ve sorgulama. Edebi metinlerin yakın okuması üzerinden edebiyatın algısal okuyucuları gibi ilerleme. Sınıfta bu metinlerin tartışılması, gruba verilen metinlerin analizini sunma. Her sınıf üyesinin öğrenme girişimi başarısı için sorumluluk alan bir sınıf toplumu gelişimine doğru çalışma.To think critically about the relationship of literature to issues of gender. To analyze and question socially constructed notions of gender which influence the lives of real women and real men. To grow as perceptive readers of literature through close reading of literary texts. To present analyses of the assigned texts to the group, discussing those texts in class. To work toward developing a classroom community, where each class member takes responsibility for the success of the learning enterprise.
ING564FORMATIVE ASSESSMENT
FORMATIVE ASSESSMENT
S303.06.03Süreç temelli görev ve ölçütler tasarlama; çeşitli değerlendirme türleri; proje ve dosya değerlendirme; sınıf içi değerlendirme görevleri ve notlama ölçütleri.The topics covered include the design of good performance tasks and rubrics; and the communication challenge involved in grading; varieties of assessment; project & portfolio assessment; designing classroom assessment tasks & scoring guides.
ING566TEACHING LANGUAGE IN CONTEXT
TEACHING LANGUAGE IN CONTEXT
S303.06.03Bu ders, öğretmen adayları için gerekli olan metodoloji veya öğretmenlik kültürüyle ilgili bilgi ve becerileri içermektedir.This course covers a range of issues concerning methodology or culture of teaching.
ING568FILM STUDİES
FILM STUDIES
S303.06.03Bu ders edebiyat ve film çalışmaları alanında öğrenciye bir teorik altyapı sunmayı hedefler. Ders, öğrencilerin film analizi ve film okuması yapması ile birlikte film çalışmaları alanında eleştirel bir çözümleme yeteneğine sahip olmasını amaçlar. Dersin içeriği öğrenciye eleştirel teknik ve metotlarla analiz yeteneğini kazandırmaktır. Filmde anlamın nasıl yaratıldığı ve anlamın edebiyat ve eleştirel teorilerle nasıl yorumlanacağı dersin konusuna girer. Öğrenciler filmle izleyici arasındaki ilişkiyi anlamak, filmlerin alımlanma sürecini kavramakla yükümlüdür.This course aims to open a new perception on the studentsʼ mind and redefining cinema as an aesthetic communication medium which can be analyzed on many levels just as any art form.
ING570FANTASTIC LITERATURE
FANTASTIC LITERATURE
S303.06.03Dersin ilk 2 haftası Fantastik Edebiyat teorisi üzerinden geliştirilirken diğer haftalarda farklı dünya edebiyatlarından seçili kült fantastik ve bilimkurgu eserleri işlenmekte ve güncel gelişmeler ışığında tartışılmaktadır.During the first two weeks of the course the Fantasy Literature theory is developed, while in the other weeks selected cult fantasy and science fiction works from different world literatures are being studied and discussed in the light of current developments.
ING572SOCIOLINGUISTICS
SOCIOLINGUISTICS
S303.06.03dil dili lehçeleri ve çeşitleri hakkında bilgi çok dilli toplumlar sosyal faktörlerin yapısal sonuçları dil varyasyonu üç çeşit varyasyon çalışmaları sosyo-dilbilimde etnografik yaklaşımlarknowledge of language language dialects and varieties multilingual societies structural consequences of social factors language variation three waves of variation studies ethnographic approaches in sociolinguistics
ING574SOCIOLOGY OF THE NOVEL
SOCIOLOGY OF THE NOVEL
S303.06.03Analizlerin odağı seçilmiş romanlar olacaktır. Bunları destekleyen makaleler öğrencilerle birlikte okunacaktır. Böylelikle öğrenciler, güç ilişkileri, gelenekler, ekonomic oryantasyon, cinsiyet çalışmaları sosyal ve parasal eşitsizlik gibi romanlarda geçen temalar hakkında derinlemesine analiz imkanı bulacaklardır.Selected novels will be the focal point of analysis. Supportive essays and articles will also be provided to further deepen students' understanding of related subjects, such as power relations, traditions, economic orientation, gender studies, inequality of wealth, social hierarchy, and the illustrations of all these social topics within narrative fiction.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE510-3MASTER'S THESIS-I
MASTER'S THESIS-I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE510-2THESIS
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.