English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING513RESEARCH METHODS
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriğini bir metni okuma, bir araştırma konusu seçme ve referans verme ve alıntı yapma, sunma oluşturmaktadır.This course covers stages of the essay-writing process, including reading the text, choosing and researching a topic, referenceing, quoting, and presenting.
ING543THEORY AND CRITICISM
THEORY AND CRITICISM
Z303.06.03Bu ders, ikinci dünya savaşı sonrasına kadar klasik başlangıcından edebiyat teorisi ve eleştirisi tarihini inceleyecekThis course will examine the history of literary theory and criticism from its classical beginnings until after the Second World War. Each week we will examine a particular period, style, or group of critics, looking not only for what makes each type of criticism unique (it’s strengths and weaknesses) but how each successive group builds on the previous to develop new ideas and arguments. Because this is a graduate class you will do much of this work yourself through both presentation and individual writing which will then lead to larger discussions in the classroom with your peers.
SBE500-9INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.The relationship between science and research, the concept of theory, basic approaches in the study of social sciences, research ethics, literature review, different approaches to research planning, qualitative and quantitative research methods, measurement, evaluation and presentation of results.
ING54119TH CENTURY AMERICAN LITERATURE
19TH CENTURY AMERICAN LITERATURE
S303.06.03Derste çağın önde gelen yazarlarından Nathaniel Hawthorne'dan Walt Whitman'a uzanan bir çizgide yazarların eserleri incelenmektedir.We will investigate into the spirit of individualism (Romanticism and Transcendentalism), the dark side of individualism, the national identity, the female self and women’s liberation, slavery, the Civil War, the question of religion, and industrialization.
ING551CINEMA AND LITERATURE
CINEMA AND LITERATURE
S303.06.0316. yüzyıldan başlayarak önemli edebiyat eserlerinin kitap ve film çözümlemeleri, Psychoanalysis, Freudian, Patriarchal, Feminist teori, Yünan Mitolojisi ve Biblical açıdan karşılaştırılacaktır.Starting with 16th century, analysing important literary works within their film adaptations through Pyschoanalysis, Freudian, Patriarchal, Feminist Theory, Biblical and Greek Mythology References.
ING555GENRE LITERATURE
GENRE LITERATURE
S303.06.03This course will design a method of the theory course that is connected to exploring various links to genre in literature. The seminars will produce the knowledge and analysis of articles with various titles related to genre in different scopes. The course will set a medium for discussions generated from the articles studied.
ING579INTERMEDIALITY: BETWEEN LITERATURE AND MUSIC
INTERMEDIALITY: BETWEEN LITERATURE AND MUSIC
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING506ENGLISH RENAISSANCE DRAMA AND SHAKESPEARE
ENGLISH RENAISSANCE DRAMA AND SHAKESPEARE
S303.06.03Ders, Elizabeth döneminin edebi, kültürel ve sosyal olaylarının genel tanıtımını içerir. Derste Shakespeare'ın çağdaşlarının yanısıra Shakespeare'in dramatik sanatı komedi, trajedi, romans ve karanlık komedi türündeki oyunlarının metinsel incelemesi yapılacaktır.It covers general description of the literary, cultural and social events in Elizabethan period. The textual analysis of Shakespeare's dramatic art, comedy, tragedy, romance and dark comedy as well as those of his contempapries
ING510DRAMA
DRAMA
S303.06.03Bu derste epik ve tarihsel tiyatroyu temsil eden tematik ve yapısal elementler, Amerikan tiyatrosu, Feminist tiyatro, ve siyasal tiyatro işlenecektir. Birseysel sunum ve sınıf tartışmalarıyla öğrenciler işlenen her oyunun tematik ve yapısal elementleriyle meşgul olacaklar ve bazı oyunların görsel üretimlerini izleyecekler.The plays we will cover include major works realist and naturalist theatre and the absurd drama.
ING520CLASSROOM MANAGEMENT
CLASSROOM MANAGEMENT
S303.06.03Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.Basic principles on classroom management.The social, physical and psychological aspects of classroom management. Discipline in the classroom. The models on managing the classroom. Managing students' behaviors. Communication and interaction in the classroom.Motivation and time management. Relations with the parents. Creating a positive rapport with the students.
ING558SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
S303.06.03Edward Bond - Lear Peter Ackroyd - The Fall of Troy John Barth – Night Sea Journey Charles Olson - The Kingfishers Thomas Pyncheon – Crying of Lot 49 Kurt Vonnegut – Slaughterhouse 5 Margaret Atwood Handmaid’s Tale Don Delillo - White Noise Paul Auster NY Trilogy Book3 - Locked Room Douglas Adams - The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy Dan Simmons All Dracula's Children vs Kevin J. Anderson - Much at Stake Douglas Coupland – Generation X Donald Barthelme - The Dolt Chuck Palahniuk – Fight ClubEdward Bond - Lear Peter Ackroyd - The Fall of Troy John Barth – Night Sea Journey Charles Olson - The Kingfishers Thomas Pyncheon – Crying of Lot 49 Kurt Vonnegut – Slaughterhouse 5 Margaret Atwood Handmaid’s Tale Don Delillo - White Noise Paul Auster NY Trilogy Book3 - Locked Room Douglas Adams - The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy Dan Simmons All Dracula's Children Kevin J. Anderson - Much at Stake Douglas Coupland – Generation X Donald Barthelme - The Dolt Chuck Palahniuk – Fight Club
ING562ENGLISH POETRY
ENGLISH POETRY
S303.06.03Bu ders, şairin toplumun içindeki veya dışındaki konumunun çeşitli görüşlerini dikkate almak ve şiirin rolünün kuramlaştırması amacıyla Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti ve Gerard Manley Hopkins, Hardy gibi başlıca Viktoryen şairlerin ve şiir eleştirmenlerinin eserlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, bu dizelerin yazıldığı kültürel bağlamı - cinsiyet ve cinsellik meselelerine özel önem vererek - yansıtacağız.This course consists of the works of major Victorian poets and poet-critics, including Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti and Gerard Manley Hopkins, Hardy to consider various conceptions of the poet’s position in or out of society and theorize the role of poetry. We will also reflect on the cultural context in which these verses were composed – with particular emphasis on issues of gender and sexuality
ING564FORMATIVE ASSESSMENT
FORMATIVE ASSESSMENT
S303.06.03Süreç temelli görev ve ölçütler tasarlama; çeşitli değerlendirme türleri; proje ve dosya değerlendirme; sınıf içi değerlendirme görevleri ve notlama ölçütleri.The topics covered include the design of good performance tasks and rubrics; and the communication challenge involved in grading; varieties of assessment; project & portfolio assessment; designing classroom assessment tasks & scoring guides.
ING570FANTASTIC LITERATURE
FANTASTIC LITERATURE
S303.06.03Dersin ilk 2 haftası Fantastik Edebiyat teorisi üzerinden geliştirilirken diğer haftalarda farklı dünya edebiyatlarından seçili kült fantastik ve bilimkurgu eserleri işlenmekte ve güncel gelişmeler ışığında tartışılmaktadır.During the first two weeks of the course the Fantasy Literature theory is developed, while in the other weeks selected cult fantasy and science fiction works from different world literatures are being studied and discussed in the light of current developments.
ING580THEATRE-FİCTİON
THEATRE-FİCTİON
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE510-3MASTER'S THESIS-I
MASTER'S THESIS-I
Z000.030.00Yüksek lisans çalışmasının her adımını yüksek lisans düzeyinde bire bir yürütmek, sorunun net bir tanımını sağlamak, konuyla ilgili ayrıntılı ve eksiksiz bir literatür taraması sağlamak.Conducting each step of a graduate study at master's level one-on-one, supplying a clear description of the problem, a detailed and complete literature review on the subject.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-4MASTER'S THESIS-II
MASTER'S THESIS-II
Z000.030.00Sürecin başından itibaren sürecin ana adımlarına odaklanacağız: araştırma konuları bulmak, kütüphane araştırması yapmak, bir kaynakça oluşturmak, bir araştırma yöntemi seçmek, vb.From the very beginning of the process, we will focus on the main steps of the process: finding research topics, conducting a library research, creating a bibliography, choosing a research method, etc.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.