İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-PUBLIC ADMINISTRATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO101İKTİSADA GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO ECONOMICS-I
Z303.06.03Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.The contents of the course is constituted by topics on the principles of economics, markets and how they operate, markets and welfare, economics and the public sector, firm behavior and industrial organization, factors market and consumer preferences.
HUK163HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z303.03.03Dersin kapsamıdan hukukun temel kavram ve kurumlarını kavramalarını sağlamaktır.Basic concepts and principles of Law
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
KMY101YÖNETİM BİLİMİ
MANAGEMENT
Z303.04.03Bu derste yönetim biliminin temel kavramları, yönetim modelleri, yönetim düşüncesinin gelişim süreci, yönetimin temel fonksiyonları, kültürel farklılıkların yönetimi konuları işlenecektir.In this course, starting from traditional management and modern, postmodern understanding of management principles and management topics will be discussed. Description and importance of management science Classical management understanding Planning 1 Planning 2 Organizing 1 Organizing 2 Orientation 1 Orientation 2 Coordination 1 Coordination 2 Inspection 1 Inspection 2
KMY103SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
Z303.06.03Siyaset Biliminin temel kavram ve konuları.Basic concepts and issues of political science
MAT131MATEMATİK
MATHEMATICS
Z303.05.03Bu derste temel matematiksel konular işlenmektedir. Sayılar, fonksiyonlar, matris cebiri ve doğrusal programlama gibi... Derste matematiksel konular ekonomi ve finanstan örneklerle işlenmektedir. Bunlara ek olarak, olasılık ve istatistik konuları öğrencilerin daha sonra alacakları derslere yardımcı olacak şekilde temel bilgi olarak anlatılmaktadır.Within the scope of this course mathematical subjects are covered such as numbers, functions, matrix algebra and linear programming. Mathematical subjects are covered with the help of examples from the fields of economy and finance. In addition, the subjects related to probability and statistics are taught in the form of basic knowledge with a view to help the prospective courses of the students.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO102İKTİSADA GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO ECONOMICS-II
Z303.06.03Dersin içeriğini ulusal gelir, geçinme ve geçinme endeksi hesaplamaları, reel ekonomi, büyüme ve işsizlik, para sistemi ve enflasyon, serbest piyasa ekonomisi kısa dönemli ticaret ilişkileri oluşturmaktadır.The course covers the basic concepts on measuring a nation’s income, measuring the cost of living, real economy and growth and unemployment, monetary system and inflation, open economy and short-run trade-offs.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
KMY102KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PUBLC ADMINISTRATION
Z303.05.03Kamu yönetimi aygıtı, federal ve üniter devlet, taşra örgütü, kamu memurları, kamu personel sistemi.Public administration device, federal and unitary state, provincial organization, public officials, public personnel system.
KMY104ANAYASA HUKUKU
CONSTITUTIONAL LAW
Z303.05.03Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, anayasa yargısı, devlet, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı, hükümet sistemleri, demokrasi, seçim, temel hak ve hürriyetler.Concept of Constitution, constitutional movements, founder government, constitutional judgement, state, types of states, division of powers, govenrment systems, democracy, elections, basic rights and freedom.
KMY106SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
Z303.03.03Derste, Tarihsel Süreçte Temel Sosyolojik Akımlar; Küreselleşme; Sapma; Bürokrasi ve Küresel Karşılıklı-Bağımlılık; Toplumsal Tabakalaşma (Eşitsizlik); Fakirlik ve İşsizlik; Bireysel ve Toplumsal Kimlik; Sosyoloji ve Modernleşme; Siyasal Kurumlar ve Demokrasi; Sosyolojide Yeni Bakış Açıları konuları üzerine değerlendirme yapılacaktır.Main schools of thought in sociology in a historical context; modernism and social change; socialization; urbanization; crime and deviance; social stratification (inequality), poverty and unemployment; race, ethnicity and migration.
KMY108İSTATİSTİK
STATISTICS
Z303.05.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.Definitions and basic concepts, central tendency and variety measures, probability and probability distributions.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
EKO241MİKRO İKTİSAT-I
MICROECONOMICS-I
Z303.05.03Dersin İçeriği İktisadın temeli olan arz-talep ve piyasa dengesinin anlatımı dersin de temelini oluşturmaktadır. Arz-Talep dengesinin oluşumunda üreticilerin ve tüketicilerin piyasadaki değişikliklere verdikleri tepkiler esneklik başlığı altında incelenerek; piyasadaki bir birim değişikliğe fiyat/miktarın kaç birim tepki göstereceği bu konunun temel mantığını oluşturacaktır. Devletin tavan/taban fiyat uygulamalarının piyasa dengesine etkisi. Tüketicilerin mal ve hizmetlere olan talep eğilimini belirleyen fayda fonksiyonu (Kardinal ve Ordinal Faydacı yaklaşımlar) tüketiciler hakkında fikir oluşturacakken üretim fonksiyonlarının incelenmesi ise firmaların etkenler karşısında gösterecekleri tutum hakkında bilgi verecektir. Girişimcilerin piyasadaki kararlarını belirleyen maliyet unsurları ve kar dönemsel olarak farklılıklar göstereceği için maliyet kavramı kısa-orta-uzun vade olmak üzere üç ayrı başlık altında incelenecektir. Arz-Talep ve fiyat dengesinin oluşumuna önemli oranda etki eden "piyasa yapısı" Tam Rekabet, Monopol (Tekel), Monopolcü Rekabet ve Oligopol olarak sınıflandırılarak detaylı olarak incelenecektir. Dönem sonuna doğru Faktör Piyasalar başlığı altında emek, toprak, sermaye ve girişimci/kar kavramları işlenerek Makro İktisat dersine ön hazırlık yapılarak ders sonlandırılacaktır.The teaching of supply-demand and market balance, which are the Fundamentals of economy, constitutes the core of the course. The reactions of manufacturers and consumers to the changes in the market during the formation of supply-demand will be examined under the title flexibility, and how many units the price/amount will react to a one unit change in the market will constitute the basic reasoning of the subject. The effect of government’s minimum/maximum price practices on the market. While the utility function (Cardinal and Ordinal Utilitarian approaches) which determines the demand inclination of consumers to goods and services will give one an idea about consumers, the examination of the production functions will give information about the attitude to be shown by firms in the presence of various factors. Because cost elements determining the decisions of entrpreneurs in the market and profits will vary between different periods, the concept of cost will be examined under three separate headings. “Market structure”, which affects the formation of supply-demand and price balance significantly, will be closely examined through the classification of Monopolist Competition and Oligopoly. Towards the end of the term, the concepts of labor, land, capital and entrpreneur/profit will be covered under the heading “Factor Markets” and a brief introduction to the Macro Economy course will be provided.
KMY201İDARE HUKUKU
ADMINISTRATIVE LAW
Z303.05.03Hukuk ve İdare Hukuku, Kaynaklar, İlgili Temel Kavramlar, İdari Teşkilat, Merkezi Yönetim: Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Bakanlıklar, Yardımcı Kuruluşlar, Yerel Yönetimler: Mahalli İdareler, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Bireysel İdari İşlemler.Local Administrations: Local Administrations, On-Site Management Organizations, Professional Organizations with the Qualities of Public Institutions, Individual Administrative Procedures. Laws and Regulations Law, Resources, Related Basic Concepts, Administrative Organization, Central Government: President, Ministerial Council, Prime Ministry, Ministries, Auxiliary Organizations.
KMY203GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.05.03Muhasebe, işletmenin yapmış olduğu faaliyetlerin kaydedilmesi ile ilgili bir bilim dalı ve sanat olarak tanımlanmaktadır. Muhasebenin fonksiyonları işletmenin faaliyetleri ile ilgili belgeleri dosyalama ve kaydetme, kaydedilmiş bilgileri gruplama, raporlama, raporlanmış bilgilerin analizi ve yorumu olarak sıralanmaktadır. Eğitim programlarında genel muhasebe dersi kapsamında muhasebenin ilk üç fonksiyonu olan kaydetme, gruplama ve raporlama öğretilmektedir.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
KMY205SİYASİ TARİH
POLITICAL HISTORY
Z303.06.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
KMY207MEDENİ HUKUK
CIVIL LAW
Z303.05.03Medeni hukukun temel ilkelerini, medeni kanunun başlangıç hükümlerini içerir. Medeni kanunun ilk yedi maddesinde yer alan konular objektif ve sübjektif iyi niyet, hâkimin takdir hakkı, hukukun uygulanması ve ispat yüküdür.It includes the basic principles of civil law, the initial provisions of civil law. The subjects in the first seven articles of the Civil Code are objective and subjective good faith, the judge's discretion, the application of law and the burden of proof.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
HUK285BORÇLAR HUKUKU
LAW OF OBLIGATIONS
Z303.03.03Borç, Borç İlişkisi,Borcun İfa Edilmesi, Borcun Sona Ermesi gibi hususlarda bilgi aktarılmasıdır.The basic contents of this course are obligation, obligation relations, Performance and Non-performance of Obligations.
KMY202SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT
Z303.06.03Batı toplumlarının Ortaçağ başlarından Yakınçağa kadar geçen zaman diliminde ekonomik, toplumsal, siyasal ve düşünsel gelişimlerinin ele alınması yoluyla, bir yandan öğrenciyi ilgili konular çerçevesinde bilgilendirmek, diğer yandan da siyaset felsefesi temelinde öğrencinin anlama, karşılaştırma yapma, analiz, yorum ve çıkarsamada bulunma yeteneklerinin geliştirilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.The aim of this course is to inform the students about the subjects related to the economic, social, political and intellectual development of the Western societies from the Middle Ages to the Middle Ages and to develop the ability of the students to understand, compare, analyze, comment and withdraw the students on the basis of political philosophy.
KMY204OSMANLI SİYASAL YAŞAMI
OTTOMAN POLITICAL LIFE
Z303.06.03Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal yapısı, rejimi ve ardındaki siyasal felsefe incelenmektedir.The political structure of the Ottoman Empire, the regime and the political philosophy behind it are examined.
KMY206KAMU MALİYESİ
PUBLIC FINANCE
Z303.06.03Bu dersin temel amacı kamu gelirleri ve harcamalarını bir bütün olarak incelenmesi, değerlendirilmesi ile bunların genel ekonomi içindeki etkilerinin kavranmasını sağlamaktır.The main purpose of this course is to examine and evaluate the public revenues and expenditures as a whole and to understand their effects in the general economy.
KMY208OKUMA VE İLETİŞİM BECERİLERİ
READING AND COMMUNICATION SKILLS
Z202.02.02Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili, İngilizce olarak verilen metinleri anlayabilmek, yorumlayıp sorulara cevap verebilmek.To be able to understand, interpret and respond to the texts given in English related to Political Science and Public Administration.
KMY210KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER
COMPARATIVE POLITICAL SYSTEMS
Z303.05.03Karşılaştırmalı siyaset metodolojisini açıklayarak, Dünya’daki siyasal sistemleri rejimler açısından ve yetenekleri açısından sınıflandırabilmek ve kurumsallaşmış ve kurumsallaşan siyasal sistemleri açıklayabilmek amaçlanır.By explaining the comparative methodology of politics, it is aimed to classify the political systems in the world in terms of regimes and talents and to explain the institutionalized and institutionalized political systems.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO331KAMU EKONOMİSİ
PUBLIC ECONOMY
Z303.07.03Dersin içeriği; Devletin ekonomiye müdahale gerekçeleri,gelir dağılımı ve Lorenz diagramı, devlet harcamaları ve artış nedenleri,kamusal ve yarı- kamusal mallarda fiyat oluşumu , KİT'ler, devletleştirme ve özelleştirmeler,devletin optimal büyüklüğü ,siyasal karar alma mekanizması, kamuda fiyatlama ve vergi reformu gibi konulardan oluşur.Contents of the course are; Public intervention in economy, income distribution and Lorenz diagram, public expenditures and causes to increase expenditures, price formation in public and semi-public goods,State Economic Enterprises, nationalization and privatization, optimal growth of public, public pricing and tax reform.
KMY301ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Z303.05.03-Uluslararası hükümetlerararası ve hükümetdışı örgütlenmeler - Uluslararası örgütler arasındaki farklılıklar -Uluslararası örgütlerin yönetimiInternational and Regional organizations are covered. In additional, the theoretical appraoches towards the organizations are examined.
KMY303CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASAL YAŞAMI
REPUBLICAN POLITICAL LIFE
Z303.05.03Ders öğrencilere 2000'li yılların başına kadar uzanan dönemde Türkiye'de iç politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bu çerçevede modernite, laiklik, imparatorluk, ulus-devlet, ulusal egemenlik gibi temel kavramların Yakınçağ Türkiye tarihinde aldığı biçim incelenecektir. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir.Course students in the period extending until the early 2000s, is designed to provide basic information on historical developments in the plane of domestic politics in Turkey. In this context, modernity, secularism, empire, nation-states will examine the history of Turkey Modern forms under which the basic concepts such as national sovereignty. The course also aims to provide information on the social and economic foundations of these political developments.
KMY305YEREL YÖNETİMLER
LOCAL ADMINISTRATIONS
Z303.05.03Yerel Yönetimler dersi kapsamında, mahalli idareler ve türleri, mahalli idarelerin varoluş nedenleri, yönetimler arası görev ve gelir bölüşümü, il özel idareleri, belediye yönetimi, kentleşmenin tanımı ve gelişimi, büyükşehir belediye yönetimi, köyün kurulması ve organları, mahalli idare birlikleri ve türleri, mahalli idare bankacılığı ve iller bankası, mahalli idarelerin güncel sorunları konuları incelenmektedir.Within the scope of Local Administrations course, local administrations and their types, reasons for the existence of local administrations, division of administration and income distribution, special provincial administrations, municipal administration, definition and development of urbanization, metropolitan municipal administration, establishment and organs of the municipality, administrative banking and iller bank, current issues of local administrations are examined.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
MFY205ENVANTER VE BİLANÇO
INVENTORY AND FINANCIAL STATEMENTS
F303.04.03Envanter ve Bilanço ile ilgili temel kavramlar, değerleme ölçüleri, ticari kar/zarar ve mali kar/zarar arasındaki farklar, varlık ve kaynak unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, gelir ve gider unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, mali tabloların düzenlenmesi.Basic concepts related to inventory and balance sheet, valuation measures, differences between commercial profit / loss and financial profit / loss, period end transactions related to assets and resources, end-of-period transactions related to income and expenditure items, regulation of financial statements.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO434TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY
Z303.04.03Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu amaçla Osmanlı Devleti, milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınır.The essence of this lecture is the historical evaluation based on the main characteristics of the economy. Ottoman Empire, national economy, state socialism, liberal policies, import substitution for industrialization, liberal economic policies and periods will also be considered.
ISL314PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT
Z303.04.03Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Projeler, stratejik projelerin seçilmesi, proje yöneticisinin rolü, organizasyonlarda projenin rolü, iş aktivitelerini planlama, proje maliyetleri ve bütçe, proje zamanlamasıThese issues compose the course: selecting projects strategically, the role of the projects in the organizations, planning the work activities, project costs and budget, project activity scheduling
KMY302KAMU POLİTİKASI
PUBLIC POLICY
Z303.05.03Kamu politikasının temel kavramları ve doğası, kamu politikasında rol oynayan aktörler, kamu politikası süreci ve sürecin farklı aşamalarının ele alınması, kamu politikası sorunları, kamu politikası alanındaki belli başlı tartışmalar dersin konuları arasındadır.The main concepts and nature of public policy, actors who play a role in public policy, public policy process and the different stages of the process, public policy issues, major debates in public policy are among the topics of the course.
KMY304KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION
Z303.05.03Personel yönetimi konusunun tarihçesi ve gelişimi, örgütsel hedefler ve iş tanımları, başarı standartları ve çalışma kuralları, işgücü planlaması, işgören seçim yollan ve esasları, yönetici seçimi oryantasyon, transfer, görev indirimi ve işten ayrılma, başarı değerlendirme sistemleri ve sonuçları, ücret sistemleri, teşvikli ücret sistemleri, hizmet içi eğitim yollan ve yöntemleri, yönetimi geliştirme çalışmaları bu derste ele alınmaktadır.The aim of in this course is the history and development of the management of the staff, organizational goals and job descriptions, performance standards and operating rules, workforce planning, employee selection and principles of routes, manager selection, orientation, transfer, task incentive and employee turnover, performance appraisal systems, and the results, wage systems, incentives wage systems, routes and methods of in-service training, management development are discussed.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ISL337YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
S303.04.03Bu derste yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş ve şekli ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimleri incelenmektedir.Basic concepts related to the management, development of management theory, management functions, organizations, institutions and management practices of the various approaches and formats are examined.
ISL463MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
F303.04.03Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri. Müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti. Örgütsel kültür ve değişim. Müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması. Kültür değişimindeki engeller. Müşteri odaklı değişim yönetimi. Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi. müşteriyi kazanma ve tutma. Müşteri için değer yaratma. Müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve ögeleri. Müşterilerle iletişim biçimleri. Müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi. Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama. Focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi.The content of the course includes the importance of CRM and different implementations.
OIK306DEĞİŞEN EKONOMİK YAPILAR VE KÜRESEL EĞİLİMLER
CHANGING ECONOMIC STRUCTURE AND GLOBAL TRENDS
F303.04.03Piyasa Ekonomisi, tarihi gelişimi, kuralları, Keynesyen Ekonomi'ye itirazları, ekonomik özgürlükler, Küresel Ekonomi, Küresel Kriz ve Türkiye'de Piyasa Ekonomisi'ne geçiş çabaları ve Piyasa Ekonomisi'nin durumu ile girişimcilik işlenmektedir.The historical development of the Market Economics and its objections to Keynesian Economics, economic freedoms, Global Economy, the markitisation efforts in the Turkey and enterpreneurship are analysed in the course.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
KMY401TÜRKİYE’NİN KAMU YÖNETİMİ YAPISI
TURKEY’S PUBLIC ADMINISTRATION STRUCTURE
Z303.05.03Kamu yönetiminin bir alt başlığı olan, ilgili yönetimler arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve bu doğrultuda belli adımlar atılmasını gerekli kılan “politika transferi” de yine ders kapsamında incelenecektirThe "policy transfer", which is a sub-title of the public administration, which requires the understanding of the relations among the relevant administrations and taking certain steps in this direction, will also be examined within the course
KMY403VERGİ HUKUKU VE VERGİ SİSTEMLERİ
LAW OF TAXATION AND TAXATION SYSTEMS
Z303.05.03Öncelikle vergi hukukunun kapsamı ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, vergi ödevine ilişkin temel kavramlar, vergilendirme sürecinin ana hatları ve vergisel uyuşmazlıklar ele alınmaktadır.The scope of tax law and its relationship with other branches of law, basic concepts about tax liability, main principles of taxation process and tax disputes will be discussed in this course.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
KMY402KAMU YÖNETİMİNDE ETİK
ETHICS IN PUBLIC ADMINISTRATION
Z303.05.03Etik kavramı ve çeşitleri, Kamu yönetimi etiğinin felsefi temelleri, kamu yönetimi ile etik arasındaki ilişki, kötü yönetimin yolsuzluğun önlenmesinde etiğin etkisi, meslek ahlakı, etik eğitimi,kamu idarecilerinin kararlarına etik değerlerin etkisi, kamu hizmetlerinde etiğin etkinlik ve verimlilik üzerindeki etkisi ve Türk kamu yönetiminin etik açıdan değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır.Ethics concept and its types, the relationship between public administration and ethics, the effect of ethics on prevention of corruption, ethics of profession, ethics education, the effect of ethics on the decisions of public administrators, the effect on effectiveness and productivity of public services, ethical considerations are discussed.
KMY404KAMU YÖNETİCİLERİ İÇİN UYGULAMA ATÖLYESİ
WORKSHOP FOR PUBLIC ADMINISTRATORS
Z303.04.03Ders kapsamında hem kamu yönetimi sürecinin genel olarak ana unsurları ele alınacak hem stratejik istihbarat süreci istihbarat çarkı ekseninde ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu iki hususun ayrı ayrı anlaşılmasını takiben, tarihten örnekler ile dış politikanın şekillenmesinde istihbaratın vazgeçilmezliği ortaya konulacaktır.The main elements of the public administration in general will be discussed and strategic process of intelligence will be examined detail regarding axis of intelligence wheel. Following the understanding of two important points separately, the examples from history will display the indispensability of intelligence in shaping foreign policy.
KMY406KENTLEŞME POLİTİKALARI
URBANIZATION POLICIES
Z303.05.03Kuramsal olarak kent ve kentleşme, karşılaştırmalı kentleşme deneyimleri, Türkiye kentleşme politikası hakkında bilgiler aktarılmaktadır.Theoretically it contents cities and urbanization, comparative urbanization experiences and how Turkey is transmitted information about urbanization policy.
KMY340TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ
TURKEY-EU RELATIONS
S303.04.03AB işleyiş mekanizması, organları ve görevleri incelenmektedir.It contents EU functioning mechanism, bodies and duties.
KMY341İKTİSADİ BÜYÜME KURAMLARI
THEORIES OF ECONOMIC GROWTH
S303.04.03Büyüme ve kalkınma ile ilgili veriler, Solow Modeli, Neoklasik Büyüme Modelinin Ampirik Uygualamaları, Yaratıcı Fikirler İktisadı, Büyümenin Lokomotifi, Altyapı ve Uzun Dönemli Ekonomik Performans ve Alternatif İçsel Büyüme TeorileriEmpirical Applications of Neoclassical Growth Model, Economics of Creative Ideas, Growth and Locomotives, Infrastructure and Long-Term Economic Performance and Alternative Inner Growth Theories
KMY343KAMU MALİ DENETİMİ
PUBLIC FINANCE AUDITING
S303.04.03Türk kamu mali denetim sistem'inin temel kavram ve yapılarında mevcut anlayış ve sistematikler, Kamu denetim sisteminin genel özellikleri ve Sayıştay denetimi ve uygulamaları şeklinde ifade edilebilir.The current understanding and systematics in the basic concepts and structures of the Turkish public auditing system, general features of the public auditing system, and Court of Accounts review and practices.
KMY440KURUMSAL YÖNETİM
INSTITUTIONAL MANAGEMENT
S303.04.03Bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adaletlilik prensipleriyle faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli etik bakış açısını ve uyulması gerekli yasal bilgilerin kazandırılması.Acquire the necessary ethical perspectives and comply with the necessary legal information to enable a company to carry out its activities with the principles of transparency, accountability, responsibility and fairness, so as not to damage the rights and interests of the public.
KMY441SOSYAL POLİTİKA
SOCIAL POLICY
S303.04.03Dar anlamda çalışma hayatında, geniş anlamda ise tüm toplum hayatında ortaya çıkan sosyal sorunları tarihsel ve düşünsel temelleriyle birlikte tahlil etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmek.Analyzing social problems emerging in working and social life together with their historical and intellectual bases and producing solution proposals for these problems.
KMY442VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU
LAW OF CITIZENSHIP AND FOREIGNERS
S303.04.03Vatandaşlık hukukuna hakim olan temel ilkeler, vatandaşlığın tanımı, kazanılması ve kaybı konuları ele alınır. Yabancıların Türkiye'deki temel hak ve özgürlükleri, yabancı yatırımlar, göç ve iltica konuları incelenir. Farklı yasal mevzuatta yabancılarla ilgili yer alan düzenlemeler hakkında bilgi verilir.Basic principles governing the citizenship law, the definition of citizenship, its acquisition and loss are covered. The issues related to basic rights and freedoms of foreigners in Turkey, foreign investment and migration are to be dwelled on. Information on foreigner rights in other legislation is provided.
KMY443İCRA VE İFLAS HUKUKU
LAW OF REPOSSESSION AND BANKRUPTCY
S303.04.03İflasın hukuki mahiyeti, şartları ve hukuki neticeleri ile bir özel hukuk alacağına alacaklısının kavuşması prosedüründeki hukuken öngörülmüş ve takip edilmesi zorunlu aşamaları gibi konular incelenmektedir.The legal nature of the bankruptcy, the conditions and the legal consequences, and the obligatory steps that are legally envisaged and pursued in the procedure of obtaining the creditor to take a private law are examined.
KMY444KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ
COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION
S303.04.03Karar vericilerin başarılı kamu yönetimlerine karşı duydukları ilgi tarihin her döneminde görülmüştür. Hükümetler, başka ülkelerin deneyimlerini öğrenme, gerektiği durumlarda da onlardan yararlanma kararlılığı sergilemektedirler. Dolayısıyla karşılaştırmalı kamu yönetiminin gereği, önemi ve gelişmesi bu dersin konusudur. Karşılaştırmalı kamu yönetiminin bir alt başlığı olan, ilgili yönetimler arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve bu doğrultuda belli adımlar atılmasını gerekli kılan “politika transferi” de yine ders kapsamında incelenecektir. Ayrıca, dünya üzerindeki ülkelerin kamu yönetimi sistemlerinin karşılaştırmalı bir perspektifte analiz edilmesi ders kapsamındadır. Bu ülkeleri, bir yanda son iki yüzyılın “gelişmiş ülkeler” sınıfında yer alan ve 21. yüzyılda kamu reformu politikalarının geliştirildiği ve uygulamaya konulduğu merkezler olarak ön plana çıkan ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler ; diğer yanda Arjantin, İspanya, Polonya, Rusya gibi “orta derecede gelişmiş ülkeler” bu sınıflandırma içinde görülebilir.It is undeniable that decision-makers have their interest for successful public administration in every period of history. The governments reveal determination to learn experiences of other countries and take advantage of them when necessary. Thus, requirement, importance and development of public administration are the subjects of this course. Policy transfer as a sub-title of public administration will be also examined within the scope. The course will focus on the analysis of public administration systems of some selected countries around the world with a comparative perspective. The case studies are drawn from political systems of Western Europe, North America, Latin America, Africa, Asia and the Middle East. These countries could be classified in two groups: the first group includes “developed countries” such as USA, France, Germany, Great Britain where public reform policies have developed and implemented at 21st century; the second group could be named as “moderately developed countries” that are Argentina, Spain, Russia, Poland.
KMY445KENT EKONOMİSİ
URBAN ECONOMY
S303.04.03Ders temel olarak ekonomik teori ile pazar ekonomilerinde kentsel planlamanın amaçları ve işlevleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Fiziksel çevrede değer, değerin oluşumu, dağılımı; kent arazisi ve mülkiyet açısından değerin ölçülmesi; rant ilişkileri ve bu ilişkilere getirilen farklı yaklaşımlar ağırlıklı konuları oluşturmaktadır. Mülk piyasalarında değeri ve davranışı gözlemlemek açısından plan kararları, yatırım, gelişme, yenileme ve iyileştirme kararları; mülk piyasalarında davranışsal kalıplar; mülkiyet hakkı formları; rant kontrolü ve diğer kontrol araçları ana başlıklardan bazılarıdır.The course basically investigates the relationships between economic theory and the aims and functions of urban planning in market economies. The major subjects involve value in physical environment, the formation and distribution of value; the measurement of value in terms of urban land and ownership; relations of rent and diverse approaches brought to these relationships. The planning decisions, the decisions concerning investment, development, regeneration and revitalization; behavioural patterns in property markets,forms of ownership rights, rent control and other control tools are some of the main subjects.
ISL324YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
OPERATIONS RESEARCH
F303.04.03Modelleme Sürecine Giriş, Doğrusal Proglamlama. Doğrusal Proglamlama Modellerinin Grafik Çözüm Yöntemi ile Çözülmesi. Modelleme ve Doğrusal programlama da amaç ve kısıtların yazılması Solver Programında Problem çözümü ve Çeşitli Alanlarda Uygulamalar: Pazarlamada, Finansman alanında, Üretim Alanında, tarımsal üretim alanında, İnsan kaynakları Yönetiminde, Sağlık Söktöründe, Üretim Dağıtım Zincirlerinde, Taşımacılık Sektöründe, Etkinlik Ölçümü. Simleks Yöntemi. Duyarlılık Analizi: Solver’in Duyarlılık Analizi: İndirgenmiş Maliyetin Gölge Fiatlardan Hesaplanması. Amaç Fonksiyonu Katsayılarının Eşanlı Değişmesi. Dejenerasyon. Duyarlılık analizi Uygulamaları , Problemler.Introduction to Modeling Process, Linear Programming. Solving Linear Programming Models by Graphical Solution Method. Solving the Solver Program and Applications in Various Fields: In Marketing, Finance, Production, Agricultural Production, Human Resources Management, Health Care, Production Distribution Chains, Transport Sector. Simulation Method. Sensitivity Analysis: Solver's Sensitivity Analysis: Calculated Reduced Costs from Shadow Fiat. Simultaneous Change of Objective Function Coefficients. Degeneration. Sensitivity analysis applications, problems.
ISL327FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT
F303.04.03Ders;Piyasa ekonomilerinde devlet müdahalesinin gerekliliği,eksik rekabet piyasaları,tam ve yarı kamusal mallar ve bu mallarda fiyat oluşumu,dışsallıklar, kamu gelir ve harcamaları, bütçe,hazırlık süreci ve onaylanması,gelir-kurumlar ve servet vergileri,vergiden kaçınma ve vergilerin yansıması ve Türkiye'de vergi yükü-gelir dağılımı konularını kapsar.Course contents are; Necessity of the public's intervention in market economies, pure and semi-public goods and price formation in these goods,externalities,public income-spending,budget preparation and approval process, income,corporate and wealth taxes,tax incidence,tax evasion,tax burden and income distribution in Turkey.
ISL328İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
F303.04.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations. HRM for global operations will be integrated throughout this course.
ISL365ENERJİ HUKUKU VE EKONOMİSİ
ENERGY LAW AND ECONOMY
F303.04.03Ders, Türk enerji piyasasının tarihsel gelişimi yanında özellikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun idari açıdan yapılanması, düzenleyici ve denetleyici kurumların hukuki niteliği, işleyişi ve kararlarına karşı başvuru yolları, Türk Enerji mevzuatı, enerji sözleşmeleri, enerji üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış süreçleri, rekabet hukuku kurallarının enerji piyasasına uygulanması, uluslararası enerji piyasaları ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü ve enerjinin vergilendirilmesi konularını içermektedir.This course covers following topics: historical development of energy market, administrative structure of Energy Market Regulation Board and other regulative bodies, their legal framework, appeals againts decisions of these boards, Turkish energy law, energy contracts, energy production, tranfer, share, sell, competition law in energy law, international energy markets, international dispute resolution and taxation of energy.
ISL366SPOR YÖNETİMİ
SPORT MANAGEMENT
F303.04.03Uluslararası Spor Kuruluşları; Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları, Ulusal Olimpiyat Komitesi, Ulusal Spor Federasyonları, Türkiye'de spor yönetiminin güncel sorunları.International Sports institutions; International Olympic Committee, International Sports Federations, National Olympic Committee, National Sports Federations, current problems of sports management in Turkey.
ISL437YARATICILIK VE İNOVASYON
CREATIVITY AND INNOVATION
F303.04.03Bu ders, inovasyon, girişimcilik, yaratıcılık, örgütsel bağlamda bireysel yaratıcılık, yaratıcılığın önündeki engellerin neler olduğunu ve nasıl aşılabileceğine dair bilgiler içerir.This course contains the concept of innovation, entrepreneurshi, creativity, individual creativity in the organizational context, the barries to creativity.
ISL443PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
MARKETING RESEARCH
F303.04.03Pazarlama araştırması kavramı; tanımı; önemi ve uygulama alanları; diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve sınırları; organizasyon içindeki yeri; araştırma sürecinin tanımlanması; problemin ortaya konması; veri kaynaklarının belirlenmesi; örnekleme; örnekleme yöntemleri ve hataları; veri toplamada kullanılacak yöntemin seçimi: anket, gözlem, deney, projeksiyon, ölçekleme yöntemi; verilerin toplanması, verilerin dökümü ve analizi: tek değişkenli ve çok değişkenli analizler; araştırma raporunun hazırlanması; pazarlama araştırmasının türleri.The students are taken through each step of Marketing Research process with a great emphasize is given on the importance of interaction between researcher and the research user.
ISL448MÜZAKERE
NEGOTIATION
F303.04.03Bu derste öncelikle iletişim kavramları üzerinde durularak, kamu ilişkilerinde etkin müzakere teknikleri, müzakere süreci ve bu sürecin yönetiminde önemli bir yere sahip olan sosyal psikoloji, liderlik becerisi, zaman ve toplantı yönetimi, liderlik-iletişim-çatışma-güç-otorite gibi konuların müzakere üzerindeki etkileri, müzakerede kültürel farklılıklara vurgu ve çeşitli iletişim araçları gibi konular üzerinde durulacaktır.This course is primarily emphasises on communication concepts, effective negotiation techniques in public relations, negotiation and social psychology, which has an important place in the management of this process, leadership skills, time and meeting management, leadership, communication and conflict-power-authority influence on the negotiation of issues such as , emphasizing cultural differences in the negotiations and various communication tools.
ISL451YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
F303.04.03Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.Information concept, transition process to the information society, and its effect on business administration, using computeraided information systems applications in businesses, choosing, improvement, and installment of information systems in businesses, applications of information systems in businesses are the subjects of the course.
ISL457BANKA YÖNETİMİ
BANKING MANAGEMENT
F303.04.03Bankacılık Kanunu kapsamında bir bankanın kurulması sürecinden başlanarak, mevduat, krediler, bankacılık faaliyetleri, bankaların yasal yükümlülükleri, Basel kriterleri ve bankacılık riskleri ile bankaların getiri maliyet analizleri kapsamında karlılık durumları incelenecektir.The establishment of a process starting from a bank under the Banking Act, deposits, loans, banking, legal liabilities of banks, the Basel criteria and banking risks and profitability of banks will examine the scope makes cost analysis ..
ISL459İŞ PLANI
BUSINESS PLANNING
F303.04.03Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları,fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.In this course, the conceptual framework of entrepreneurship, approaches, functions, process, entrepreneurship culture, local and international context of entrepreneurship and entrepreneurship ethics will be discussed.
ISL461MENKUL KIYMET ANALİZİ
SECURITY ANALYSIS
F303.04.03Yatırım ortamı ve piyasanın oyuncuları; menkul kıymet borsaları-Türkiye’de sermaye piyasası faaliyetleri, faiz oranları, paranın zaman değeri; portföy risk ve getirisi; portföy seçimi; serrnaye varlıklarını fiyatlama modeli (SVFM); faktör modelleri; arbitraj fiyatlama teorisi; etkin piyasalar hipotezi ve anomaliler; hisse senetleri ve İMKB hisse senedi piyasasında alım satım işlemleri; hisse senetlerinin değerlemesi; tahviller, temel analiz; teknik analiz; portföy yönetim stratejileri; vadeli işlem sözleşmeleri; opsiyon sözleşmeleri ve opsiyon değerlemesi.Players of the investment environment and the market; securities exchange and capital market activities in Turkey, interest rates, time value of money; portfolio risk and return; portfolio selection; pricing model of assets (SVFM); factor models; arbitrage pricing theory; effective market hypotheses and anomalies; stock trading and trading on the ISE stock market; valuation of stocks; tahviller, basic analysis; technical analysis; portfolio management strategies; futures contracts; option contracts and option valuation.
ISL462ULUSLARARASI FİNANSMAN
INTERNATIONAL FINANCE
F303.04.03Finans sisteminin analizi, döviz kuru sisteminin işleyişi, teorik ve uygulamaya dönük analizler, finansal sistemin makroekonomik analizi ve risk yönetimi konuları dersin ana konularını teşkil etmektedir.The course covers the topics on national income accounting, exchange markets and the foreign exchange market, the relationhip, money, interest rate and exchange rates, short run and long run equilibrium in the foreign exchange markets, international monetary systems, financial globalization and optimum currency areas.
MFY315YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ
INVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT
F303.04.03Derste işlenen konulardan bazıları şöyledir: yatırım riski ve yatırım getirisine genel bakış, ilgili modeller; etkin ve optimal portföyler; çeşitlendirme; etkin piyasalar; temel analiz; teknik analiz; sabit gelirli menkul kıymetler; tahvil portföyleri; risk yönetimi; hisse senedi değerleme yöntemleri; firma değerleme yöntemleri; Uluslararası çeşitlendirme; fonlar; portföy yapılandırmada yaklaşımlar; portföy yönetimi stratejileri; dinamik portföyler; portföy performans değerlendirmesi; yatırım danışmanlığıda takip edilen prosedürler.Topics discussed include, but are not limited to, models of return and risk, efficient portfolios, optimal portfolios, diversification, efficient markets, fundamental analysis, technical analysis, fixed income securities, bond portfolios, interest-rate risk management, different approaches to equity valuation, enterprise valuation, international diversification, mutual funds, hedge funds, portfolio management strategies, dynamic portfolios, asset allocation versus security selection, portfolio performance evaluation, and investment consulting process.
MFY319SERMAYE PİYASALARI VE LİSANSLAMA -I
CAPITAL MARKETS AND LICENCING-I
F303.04.03Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1-Düzey 2 ve Düzey 3 sınavlarında ortak olan modüllerin anlatımları yapılacaktır. Sınava yönelik olan derste soru örnekleri çözümleri yapılacaktır.The modules that are common to the Capital Market Activities Level 1-Level 2 and Level 3 exams will be explained. The solutions of the derste question examples aimed at the examination will be done.
MFY342VERGİLENDİRME VE MUHASEBE UYGULAMALARI
TAXING AND ACCOUNTING APPLICATIONS
F303.04.03Mali karın tespiti ve uyulması gereken kurallar İhtilaflı konuların irdelenmesi Tekdüzen muhasebe uygulaması Değerleme ve dönemsel ayırımlar ile muhasebe standartlarıtax base valuation corporate taxation tax accounting
PSR325SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
F303.04.03Siyaset Biliminin temel kavram ve konularıBasic concepts and issues of political science
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1073&DK=46019