English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-APPLIED SPANISH-TURKISH TRANSLATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-APPLIED SPANISH-TURKISH TRANSLATION
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HIDU001DİL UYGULAMALARI
LANGUAGE APPLICATIONS
Z0100.00.010Gramer dersinde yapılan konuları tekrar ederek, alıştırmasını yapmak.Exercises on grammer subjects.
HIGR001GRAMER
GRAMMER
Z080.00.08İspanyolca başlangıç düzey dil bilgisi kurallarını, kullanım yerlerini, kullanım farklılıklarını açıklamak ve Türkçe kullanımlarıyla karşılaştırmak.Explaining intermediate gramar rules,places of use,differences of use in Spanish and comparing with uses in Turkish.
HIKB001KELİME BİLGİSİ
VOCABULARY
Z020.00.02Farklı alanlara yönelik kelimeler ve bunların kullanım alanları incelenir.
HIOA001OKUMA ANLAMA
READING
Z040.00.04
HISA001SÖZLÜ ANLATIM
VERBAL EXPRESSION
Z020.00.02Öğrenciler farklı türde İspanyolca sözlü anlatım metinleri oluşturur, sunar ve çalışmalarındaki güçlükler, alternatifler ve başarılar incelenir. Ders kapsamında topluluk önünde konuşma, düşünceleri özetleme ve yeniden ifade etme çalışmaları yer alır.Students form and present different species of Spanish verbal lecture texts and , the difficulties of studies in the course, other options and achievements are examined
HIYA002YAZILI ANLATIM
WRITTEN EXPRESSION
Z023.00.02Ders kapsamında yazma aşamaları, gerekli kaynaklara ulaşım ve bunların kullanımı incelenenir, çeşitli yazı türleri ve bunların teknikleri irdelenir.During the course of the writing process, access to the necessary resources and their use by examining the various font types and their techniques are examined.
SINIF: 0 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HIDU002DİL UYGULAMALARI
LANGUAGE APPLICATIONS
Z0105.06.010Alıştırma örneklerini görme, hataları ve doğruları inceleme.
HIGR002GRAMER
GRAMMER
Z086.08.08İspanyolca orta düzey dilbilgisi kurallarını, kullanım yerlerini, kullanım farklılıklarını açıklamak ve Türkçe kullanımlarıyla karşılaştırmak
HIKB002KELİME BİLGİSİ
VOCABULARY
Z022.04.02Günlük hayatta en fazla kullanılan terimler hakkında bilgi sahibi olmak ve pratik kazandırmak.
HISA002SÖZLÜ ANLATIM
VERBAL EXPRESSION
Z024.06.02Öğrenciler farklı türde İspanyolca sözlü anlatım metinleri oluşturur, sunar ve çalışmalarındaki güçlükler, alternatifler ve başarılar incelenir.
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ISP111İSPANYOLCA YAZILI ANLATIM-I
SPANISH WRITTEN EXPRESSION-I
Z223.04.04Ders kapsamında yazma aşamaları, gerekli kaynaklara ulaşım ve bunların kullanımı incelenenir, çeşitli yazı türleri ve bunların teknikleri irdelenir.The course of written expression is thought as a preliminary preparation to the written translation.Explanatory information is given and the issue is discussed with examples of the text to provide a student to perceive different use of environment of written communication types and to raise the consciousness and sensitivity about different language uses and presentation elements related to the environment and goal that are the point in species of written expression texts.The students are expected to compose different kinds of written expression texts,to determine the means by which their texts will reach to the receivers.
ISP117İSPANYOLCA-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİL YAPILARI
SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE STRUCTURES
Z303.03.03Dilbilimi, fonetik ve ses yapısı açısından diller karşılaştırılır.Languages are compared in terms of linguistics, phonetics and sound structure.
ISP121İSPANYOLCA SÖZLÜ ANLATIM-I
SPANISH ORAL INTERPRETATION-I
Z223.04.04Öğrenciler farklı türde İspanyolca sözlü anlatım metinleri oluşturur, sunar ve çalışmalarındaki güçlükler, alternatifler ve başarılar incelenir.Students form and present different species of Spanish verbal lecture texts and , the difficulties of studies in the course, other options and achievements are examined.
ISP133İSPANYOLCA-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİL UYGULAMALARI-I
SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS-I
Z122.03.03İspanyolca dilbilgisi kurallarını detaylı bir şekilde öğrenme ve bunları her alanda kullanabilme becerisi kazanma.The comparison of different linguistic structures in both languages. A comparison will be made between similar or different structures in both languages that serve the same purpose.
ISP143İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRİ AMAÇLI METİN ÇALIŞMALARI
SPANISH-TURKISH TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDIES-I
Z021.02.02Bu ders kapsamında çeviriye yönelik kaynak metin incelemesi çerçevesinde farklı metin türleri üzerinde yapılacak incelemeler yoluyla öğrencinin çeviri öncesi süreci tanıyabilmesi sağlanır.The main translation technics concerning the two way translation between Spanish and Turkish.Different texts such as;a poem,story,literary criticism are translated and reproduced by the exercises of two way translation.The problems of term in translation.Comparisons of translation
ISP153İSPANYOL EDEBİYATINA GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO SPANISH LITERATURE-I
Z202.02.02İspanyol edebiyatına giriş dersinin birinci döneminde Ortaçağ boyunca İspanyol Edebiyatı'nın gelişimi (düzyazı, şiir, tiyatro) irdelenir.In the first semester of the introduction to Spanish literature, the development of Spanish literature (prose, poetry, theater) is examined throughout the Middle Ages.
ISP155İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO SPANISH-TURKISH TRANS. THEORY AND APP.-I
Z202.02.02Derste çeviri tarihi ile ilgili kısa bilgi verildikten sonra farklı metin türleri üzerinde çeviri alıştırmaları yapılır. Çeviri alıştırmaları başlangıç düzeyinde çeviri kuramlarıyla desteklenir.The main translation technics concerning the two way translation between Spanish and Turkish. Different texts such as; a poem, story, literary criticism are translated and reproduced by the exercises of two waay translatıon. The problems of term in translation. Comparisons of translation.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISP112İSPANYOLCA YAZILI ANLATIM-II
SPANISH WRITTEN EXPRESSION-II
Z223.04.04Ders kapsamında yazma aşamaları, gerekli kaynaklara ulaşım ve bunların kullanımı incelenenir, çeşitli yazı türleri ve bunların teknikleri irdelenir.Theoritical information concerning the sorts of text;studies on examples and writing applications;summarizing and planning a text;correcting the mistakes of language and expression in written applications.
ISP122İSPANYOLCA SÖZLÜ ANLATIM-II
SPANISH ORAL INTERPRETATION-II
Z223.04.04Öğrenciler farklı türde İspanyolca sözlü anlatım metinleri oluşturur, sunar ve çalışmalarındaki güçlükler, alternatifler ve başarılar incelenir.The Course,Oral Interpretation is thought as a preliminary preparation to the oral translation. Theoretical knowledge is given to the students to perceive different usage environment of the sorts of oral communication and to gain sensitivity and consciousness about different uses of language and elements of presentation connected to the environment and purpose which is a point in text sorts of oral interpretation,and the issue is dicussed with the texts.
ISP138SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS II
SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS II
Z021.02.02İspanyolca'nın farklı dilsel özelliklerinin detaylı bir şekilde öğrenilmesi ve bunları her alanlara aktarılması.In this course, the intermediate Spanish grammar and the technical, legal, literary and commercial fields with the word information will be studied.
ISP142İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRİ TEORİSİ VE UYGULAMASINA GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO SPANISH-TURKISH TRANS. THEORY AND APP.-II
Z202.02.02Örnek metinlerin (resmi, gayri resmi veya edebi) İspanyolca'dan Türkçe'ye çevirilerine dayalı uygulamalar yapılır ve öğrencilerin çeviri biçimlerinin değerlendirilmesi ve çeviri yetilerinin ilerletilmesi sağlanır.The main translation technics concerning the two way translation between Spanish and Turkish.Different texts such as;a poem,story,literary criticism are translated and reproduced by the exercises of two way translation.The problems of term in translation.Comparisons of translation.
ISP144İSPANYOLCA-TÜRKÇE YAZILI BASIN VE MEDYA ÇEVİRİSİ
SPANISH-TURKISH PRESS AND MEDIA WRITTEN TRANSLATION
Z021.02.02Haberlere konu olan olay ve gelişmelere ilişkin sözcük dağarcığı genişler ve güncel olaylar takip edilir.Source and strategies that an interpreter applies in the process of readin text in the course are researched and a Spanish text is read.Students study on texts including different difficulties in different types of texts and they are prepared to translate tehese texts from source language to target language.
ISP152İSPANYOL EDEBİYATINA GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO SPANISH LITERATURE-II
Z202.02.02İspanyol Edebiyatına Giriş –I’in devamıdır. Eserlerin türleri ve yazarların üslupları ait oldukları dönemin sosyal ve ekonomik durumu da ele alınarak irdelenir.It is a follow-up the Inroduction of Spanish Literature-I.The works of important writers are reviewed.The sociocultural structure of the period when they wrote their works is referred besides the syle properties of the works.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ISP213İSPANYOLCA-TÜKÇE SOSYAL BİLİMLER METİN ÇEVİRİSİ-I
SPANISH-TURKISH SOCIAL SCIENCES TEXTS TRANSLATION-I
Z202.03.02Ders içerisinde tarih, psikoloji, sosyoloji, siyaset, kamu yönetimi, felsefe alanlarında çeviriler yapılmaktadır.In the course ,translations about the issues such as;international politics,international organizations,history,music,art and theatre will be made.
ISP215İSPANYOLCA-TÜRKÇE FİLM ÇEVİRİSİ VE ALTYAZI UYGULAMALARI-I
SPANISH TRANSLATION-TURKISH FILMS AND SUBTITLE APP.-I
Z021.02.02Öğrencilere bu sektörün gelişimi ile ilgili bilgiler verilir ve filmler üzerinden çeviri çalışmaları yaptırılır.In addition to putting these basic skills essential to subtitle translation in order,subtitle translation of a film annd series will be studied,also technical information necessary for conveying committed translations to the spectators will be transferred to the participants by supervising the applications in different business definitions and different channels.
ISP219İSPANYOLCA-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİL UYGULAMALARI-III
SPANISH-TURHISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS-III
Z122.03.03Bu derste ileri düzeyde İspanyolca dilbilgisi ve teknik, hukuki, edebi ve ticari alanlara ait kelime bilgileriyle çalışılacaktır.In this course, the advanced Spanish grammar and the technical, legal, literary and commercial fields with the word information will be studied.
ISP221İSPANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ-I
SPAIN-TURKEY RELATIONS-I
Z202.02.02İspanya ile Türkiye'nin geçmişi ve geleceğiStudents will learn about the political organisation and geographical division of Spain. Besides that, students will gain knowledge about Spanish history, culture, traditions and art. Discussion about future and past of Spanish Turkish relations and Spanish and Turkish business and economic relations.
ISP223İSPANYOLCA-TÜRKÇE ARDIL ÇEVİRİ-I
SPANISH-TURKISH CONSECUTIVE INTERPRETATION-I
Z122.03.03Konferans metinleri üzerinde çalışılacak ve özellikle politika, ekonomi, diplomasi gibi alanlarda öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirilecektir.All the determiners of Consecutive Interpretation will be dealt practically.The types of applied consecutive interpretation will be introduced in parallel with the language pair(Turkish-Spanish),descriptive information about application methods will be given,the source of the field will be studied and several memory studies will be done.
ISP241İSPANYOLCA-TÜRKÇE TİCARİ ÇEVİRİ-I
SPANISH-TURKISH COMMERCIAL TRANSLATION-I
Z202.03.02Öğrenciler iş dünyası bağlamında İspanyolca ve Türkçe’de işleyen normları inceler ve bunları karşılaştırırlar. Bu amaçla, öğrenciler sözleşme, iş mektupları ve ihale teklifleri gibi metinlerin çevirisi üzerinde çalışırlar.In the course content,reading and translating various and comprehensive business letters such as;investigation,order,complaint and letters of application and texts about business life such as;foreign trade,insurance,customs and their protocols,lading charges are discussed.
ISP243İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI
SPANISH-TURKISH TRANSLATION THEORY AND APPLICATIONS
Z202.02.02Çeviri teorilerinin incelenmesi, yapılan çevirilerin eleştirilmesi ve ileri düzeydeki örnek metinlerin İspanyolca'dan Türkçe'ye çevirilerinin gerçekleştirilmesi hedeflenir.The main translation technics concerning the two way translation between Spanish and Turkish.Different texts such as;a poem,story,literary criticism are translated and reproduced by the exercises of two way translation.The problems of term in translation.Comparisons of translation.
ISP249İSPANYOLCA-TÜRKÇE EDEBİ ÇEVİRİ
SPANISH-TURKISH LITERARY TRANSLATIONS
Z021.02.02Edebi metin çevirisinde karşılaşılan güçlükler, dikkat edilmesi gereken noktalar ve kullanılacak yöntemler incelenir. Edebi metin türleri üzerinde iki dilli çeviri alıştırmaları yapılır.The main translation technics concerning the two way translation between Spanish and Turkish.Different texts such as;a poem,story,literary criticism are translated and reproduced by the exercises of two way translation.The problems of term in translation.Comparisons of translation.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ISP245İSPANYOLCA-TÜRKÇE TEKNİK ÇEVİRİ-I
SPANISH-TURKISH TECHNICAL TRANSLATION-I
S202.03.02İrdelenen konular arasında Bilişim teknolojileri, Ekonomi, İktisat, Makine teknolojileri, Otomotiv, Tarım, Ekoloji, Çevre, Tıp, Madencilik, Sanat, İspanyol tekstil ve ticaret firmalarını tanıtıcı çeviriler yer alır.The main translation technics concerning the two way translation between Spanish and Turkish.Different texts such as;a poem,story,literary criticism are translated and reproduced by the exercises of two way translation.The problems of term in translation.Comparisons of translation
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ISP214İSPANYOLCA-TÜKÇE SOSYAL BİLİMLER METİN ÇEVİRİSİ-II
SPANISH-TURKISH SOCIAL SCIENCES TEXTS TRANSLATION-II
Z202.03.02Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi -I'in devamıdır. Ders içerisinde tarih, psikoloji, sosyoloji, siyaset, kamu yönetimi, felsefe alanlarında çeviriler yapılmaktadır.It is a follow-up the course Social Sciences Translation I.In the course ,translations about the issues such as;international politics,international organizations,history,music,art and theatre will be made.
ISP218SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS IV
SPANISH-TURKISH COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS IV
Z021.03.02Bu derste ileri düzeyde İspanyolca dilbilgisi ve teknik, hukuki, edebi ve ticari alanlara ait kelime bilgileriyle çalışılacaktır.In this course, the advanced Spanish grammar and the technical, legal, literary and commercial fields with the word information will be studied.
ISP222İSPANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ-II
SPAIN-TURKEY RELATIONS-II
Z202.02.02İspanya ile Türkiye'nin geçmişi ve geleceği.Spain, Latin American Countries - Turkey Relations
ISP224İSPANYOLCA-TÜRKÇE ARDIL ÇEVİRİ-II
SPANISH-TURKISH CONSECUTIVE INTERPRETATION-II
Z122.03.03Konferans metinleri üzerinde çalışılacak ve özellikle politika, ekonomi, diplomasi gibi alanlarda öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirilecektir.All the determiners of Consecutive Interpretation will be dealt practically.The types of applied consecutive interpretation will be introduced in parallel with the language pair(Turkish-Spanish),descriptive information about application methods will be given,the source of the field will be studied and several memory studies will be done.
ISP242İSPANYOLCA-TÜRKÇE TİCARİ ÇEVİRİ-II
SPANISH-TURKISH COMMERCIAL TRANSLATION-II
Z202.03.02Öğrenciler iş dünyası bağlamında İspanyolca ve Türkçe’de işleyen normları inceler ve bunları karşılaştırırlar. Bu amaçla, öğrenciler sözleşme, iş mektupları ve ihale teklifleri gibi metinlerin çevirisi üzerinde çalışırlar.In the course content,reading and translating various and comprehensive business letters such as;investigation,order,complaint and letters of application and texts about business life such as;foreign trade,insurance,customs and their protocols,lading charges are discussed.
ISP244İSPANYOLCA-TÜRKÇE HUKUKİ ÇEVİRİ
SPANISH-TURKISH LEGAL TRANSLATIONS
Z021.02.02Öğrenciler hem İspanyolca hem de Türkçe, hukuk alanında kullanılan temel kavramları anlayacaklar, sözleşmeler, yasalar gibi farklı türde hukuk metinlerini çevirebileceklerdir.This course aims for students to learn legal translation whish is a special field of translation.Among the subjects of the course,there are issues such as;the nature and general features of legal language,the source of difficulties in legal translation and equivalence of legal ttexts.
ISP246İSPANYOLCA-TÜRKÇE TURİZM ÇEVİRİSİ
SPANISH-TURKISH TOURISM TRANSLATION
Z021.02.02Seyahat broşürleri, yolculuk programı ve dil el kitapçıklarının çevirileri yapılır, tarihi ve kültürel yerler İspanyolca ve Türkçe olarak irdelenmektedir.It is a follow-up the course Social Sciences Translation I.In the course ,translations about the issues such as;international politics,international organizations,history,music,art and theatre will be made.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ISP248İSPANYOLCA-TÜRKÇE TEKNİK ÇEVİRİ-II
SPANISH-TURKISH TECHNICAL TRANSLATION-II
S202.03.02İrdelenen konular arasında Bilişim teknolojileri, Ekonomi, İktisat, Makine teknolojileri, Otomotiv, Tarım, Ekoloji, Çevre, Tıp, Madencilik, Sanat, İspanyol tekstil ve ticaret firmalarını tanıtıcı çeviriler yer alır.Doing translations in the fields of Information Technologies, Economics,Machine Technologies,Automotive,Agriculture,Ecology,Environment,Medical,Law,Mining,Industry and Art.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.