İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-LOGISTICS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGE101GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi Biliminin Amacı, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi, Arz ve Talep, Üretici ve Tüketici Teorisi, Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları, İşsizlik, Enflasyon, Faiz, Mal Piyasası, Döviz Piyasası, Emek Piyasası, Para ve Maliye Politikası, Büyüme ve Kalkınma.Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
AGI102GENEL İŞLETME
GENERAL BUSINESS
Z303.03.031. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, 2. İşletmelerin, Amaçları, Çevresi, Gruplandırılması, Büyüme Ve İşlevleri, 3. Tedarik İşlevi, 4. Üretim İşlevi, 5. Pazarlama İşlevi, 6. Finansal Yönetim İşlevi, 7. Muhasebe İşlevi, 8. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi, 9. Halkla İlişkiler İşlevi, 10. Ar-Ge İşlevi, 11. Yönetim Bilimi İle İlgili Temel Kavramlar, 12. Yönetim Biliminin Tarihçesi, 13.Planlama İşlevi, 14.Örgütleme İşlevi, 15. Yöneltme İşlevi, 16. Uyumlaştırma İşlevi, 17. Denetleme İşlevi, 18. Uluslararası İşletme, 19. İşletme Bilgi Sistemi, 20. İşletmelerde Etik İlkeler, 21. İşletmelerin KuruluşuBusiness Administration and Business Management, as an economic unit, business, business types, business organization studies, business size, choice of place of business organization, business functions, business management, decision-making and decision process
AGM101GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.03.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
AMT101MATEMATİK-I
MATHEMATICS-I
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
LOJ111LOJİSTİĞE GİRİŞ
INTRODUCTION TO LOGISTICS
Z202.07.02Lojistik nedir?, tarihte lojistik, lojistiğin değişim süreci, lojistikte kullanılan terimler, geleneksel lojistik türleri ve lojistik iş süreçleri, lojistikte dış kaynak kullanımı: avantaj ve dezavantajları, temel lojistik faaliyetleri, lojistik işletmeleri, lojistik işletmelerinde örgütsel yapı, filo yönetimi, depolama ve taşıma:Dikkat edilmesi gereken hususlar, sefer yönetimi, Dünya'da lojistiğin geleceği,What is Logistics?, history, logistics, logistics transformation process, the terms used in logistics, traditional types of logistics and logistics business processes, logistics outsourcing: the advantages and disadvantages, the main logistics activities, logistics companies, logistics firms organizational structure, fleet management, warehousing and transportation : to pay attention to issues, time management, the future of logistics in the world,
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
AMT102MATEMATİK-II
MATHEMATICS-II
Z202.03.02Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral , Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
AST101İSTATİSTİK
STATISTICS
Z202.02.02Temel kavramlar, serideki tüm değerlere bağlı olan ortalamalar, serideki tüm değerlere bağlı olmayan ortalamalar, istatistik serileri, seri türleri, serilerin grafikle gösterimi, merkezi eğilim ölçüleri, olasılık, sürekli rassal değişkenler, normal dağılım, örnekleme, hipotez testi, ki-kare testi, regresyon, korelasyon, zaman serileri.Basic concepts, all based on values ​​in the series with averages, not averages of all values ​​in the series, statistical series, the serial types, series, graphic representation, measures of central tendency, probability, continuous random variables, normal distribution, sampling, hypothesis testing, chi-square test, regression, correlation, time series.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
LOJ112DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ
STORAGE AND INVENTORY MANAGEMENT
Z202.02.02Depo raf sitemleri tanıtılır. Depo istif makineleri tanıtılır. Askılı tekstil ürünlerinin depolanması, gıda ürünlerinin depolanması, tehlikeli maddelerin depolanması... gibi sektorel depolama örneklerine yer verilir. Envanter hesabı ve yönetimi yapma yeteneği kazandırılır.Shelving systems for warehouse introduced. Warehouse stacking machines are introduced. Hanging storage of textile products, food products, storage, storage of hazardous substances ... are presented as examples of sectoral storage. Inventory management to account and will deal.
LOJ114FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMASI
PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNELS AND PLANNING
Z303.03.03Dağıtım, pazarlama, karar analizleri, kritik yol yöntemi.Distribution, marketing, decision analysis, critical path method.
LOJ116ARA ÜRETİM,ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
BY PRODUCTION,TRANSFORMATION AND LOGISTIC MANAGEMENT
Z202.02.02Üretim sistemleri, taşımacılık, depolama ve diğer lojistik süreçler.Production systems, transportation, warehousing and other logistics processes.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AET201E-TİCARET
E-COMMERCE
Z303.04.03Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi, İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar, İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklâm, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansal Yatırım Araçları.The Historical Development of Electronic Commerce, Internet and Electronic Trade-Related Basic Concepts, Internet Marketing and Advertising, Electronic Commerce Applications, Financial Investment Tools.
APZ201PAZARLAMA
MARKETING
Z202.03.02Pazarlama felsefesi, pazar analizi, tüketici davranışları ve hedef pazar tayini ile pazarlama bileşenleri bu dersin kapsamında yer almaktadır.Marketing philosophy, market analysis, consumer behavior and marketing components with the determination of the target market is within the scope of this course.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
LOJ203TAŞIMA HUKUKU
TRANSPORTATION LAW
Z202.03.02Taşıma sözleşmesi ile ilgili genel hükümler, taşıma sözleşmesinin unsurları, taşıma sözleşmesinin tarafları, taşımanın muhtelif ayırımları, taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler, Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu.General dispositions about carriage contract, elements and parties of the carriage contract, diverse distinctions of carriage, apllicable dispositions on carriage contract, responsability of rhe carrier on TCC and CMR.
LOJ211ULUSLARARASI ULAŞTIRMA,GÜMRÜK,SİGORTA
INTERNATIONAL TRANSPORTATION,CUSTOMS AND INSURAGE
Z303.04.03Gümrük mevzuatı, kanunu, yönetmeliği, tarife cetveli kapsamında gümrük kıymetinin tespiti ve vergilerinin uygulanması. Uluslararası ulaştırma sürecinde taşıma modları ve antrepo kapsamında ürünlerin sigortalanması.Customs legislation, law, regulation, determination of the tariff schedule and duties within the scope of application of the customs value. Transport modes in the process of insuring the products within the scope of international transport and warehousing.
LOJ213TEDARİK ZİNCİRİ KURMA VE YÖNETME
SUPPLY CHAN INSTALLATION MANAGEMENT
Z202.03.02Malzeme ve ihtiyaç bazında tedarik planlama, tedarikçileri belirleme, değerlendirme ve yönetme.Material and supply planning on the basis of need, suppliers to identify, assess and manage.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
LOJ217TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND LOGITIC
S303.04.03Kalite kavramı ve kalite anlayışının gelişimi. toplam kalite yönetiminin temelleri ve toplam kalite yönetimi tanımı, felsefesi. toplam kalite yönetiminin unsurları ve bu unsurların tek tek incelenmesi. yönetsel kalite fonksiyonlarından toplam kalite planlaması. toplam kalite organizasyonu ve denetlenmesi. toplam kalite yöneitiminde Değişim yönetimi ve işletme kültürü. toplam kalite yönetiminde örgütsel iletişim. toplam kalite yönetimi ve motivasyon. toplam kaliteyönetiminde ekip çalışmaları. insan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimine katkısı. işletmelerde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi açısından incelenmesi. toplam kalite yönetiminin rekabete etkileri ve bu konuda sağladığı avantajlar. kalite güvence sistemleri ve belgelendirme.The birth of the concept of quality, development and scope. Fundamentals of total quality management approach, development, content, goals. Features and elements of total quality management. Total quality management tools, strategic expansion process. Relationship and the quality of human resources in the process of TQM principles to be followed. Full-time production (Just in time) and changing enventer management philosophy. The relationship between the business functions of logistics. The importance of logistics in the total quality management. Total quality management functions of quality planning, organization and control. Quality assurance systems and ISO 9000 quality system scope.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMY202MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Z202.03.02Müşteri ilişkilerinin önemi, Tarihsel süreçteki gelişimi, Müşteri ilişkilerinin uygulanmasının işletmelere katkıları, müşteri sadakati ve sadakat türleri, müşteri tatmini ve bağlılığının oluşturulması, müşteri ilişkilerinin uygulanması, müşteri ilişkilerinin aşamaları, müşterilerle iletişimin kuralları ve iletişim türleri, müşteri itiraz ve şikayetlerinin alınması, müşteri şikayetlerinin çözüme kavuşturulması, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, müşteri ilişkilerinin Dünya da ve Türkiye'de nasıl uygulandığına dair kurumsal işletmelerden örneklerin verilmesi.The importance of customer relations, the development of historical process, the contribution of the implementation of customer relations, the types of customer loyalty and loyalty, the creation of customer satisfaction and loyalty, the application of customer relations, the stages of customer relations, the rules of communication with customers and communication types, customer complaints and complaints, customer complaints Attaining, measurement of customer relationships, customer relationships Giving examples from the corporate world and how businesses that applied in Turkey.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
LOJ214LOJİSTİKTE GLOBALLEŞME
GLOBALIZATION IN LOGISTICS
Z202.05.02Taşımacılık, depolama ve gümrük ile lojistik süreçler.Transport, storage and customs and logistics processes.
LOJ216LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ
LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS
Z122.05.03Tedarik zinciri yönetiminde hammaddeden müşteriye kadar yer alan tüm lojistik süreçlerde kullanılan bilgi sistemleri (yazılım ve donanım bazında) uygulamalı olarak öğretilmektedir.The entire logistics supply chain management processes to the customer from raw materials used in the information systems (software and hardware based) are taught in practice. Each student taking the course of the entire logistics supply chain management processes, including raw materials to the customer by obtaining the approval of the instructor chooses a topic and follow the instructions that will make the instructor throughout the semester. Semester, the students in the digital environment, all applications in their stores. At the end of the period, all applications are stored in the digital environment by students writing the instructions for the project prepared and delivered in accordance with the rules.
LOJ218LOJİSTİK VE İNSAN KAYNAKLARI
LOGISTIC AND HUMAN RESOURCES
Z303.04.03Bu derste İKY ilgili temel kavramlar, İKY nin gelişimi, fonksiyonları, İK uygulamalarıyla ilgili çeşitli konular incelenmektedir.In this course the basic concepts of HRM, HRM of the development, function, examined various issues related to HR practices.
MEZ202MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Öğrenci ve danışmanın birlikte belirlediği uzmanlık konusuyla ilgili literatür araştırmasının yapılması ve belirli akademik yazım kuralları çerçevesinde mezuniyet projesi olarak sunulması.Determined by the student and advisor to the research literature on the subject of specialization and the presentation of the graduation project within the framework of certain rules of academic writing.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
AYO201YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
S303.04.03Bu derste yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş ve şekli ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimleri incelenmektedir.Basic concepts related to the management, development of management theory, management functions, organizations, institutions and management practices of the various approaches and formats are examined.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=102&DK=70309