English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PRE-SCHOOL EDUCATION (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PRE-SCHOOL EDUCATION (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF501EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES
Z303.06.03Bilimsel araştırmalarda etik, temel kavramlar ve araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Ethics in scientific research includes the execution of the processes in research, starting from the selection of the basic concepts and the subject of research, and the writing of the research report.
OOE503ÇAĞDAŞ GELİŞİM VE ÖĞRENME TEORİLERİ
CONTEMPORARY DEVELOPMENT AND LEARNING THEORIES
S303.06.03İnsan gelişminin incelenmesi ve tarihçe, Darvin'in Geleişim Psikolojisine Etkisi, Teori nedir? Gelişim teorisi nedir? Geleişim teorisinin değeri. Gelişim teorilerinin sınıflandırılması, gelişim teorilerinin gelişim alanlarına göre karşılaştırılması, Rousseau, Stanley Hail, Gesell, Benjamin Spoke, Alfred Spoke, Alferd Adler, Psikanalitik teoriler, Bilişsel yapısalcı teoriler, Bilişsel yaklaşımlar, Davranışcı yaklaşımlar, sosyal öğrenme teorisi, Sosyal öğrenme teorisi., Kişilerarası ilşkiler, geştalt yaklaşımı, çoklu zeka yaklaşımı, Psikolinguistik yaklaşım., Bilgiyi işleme teorisi., Etolojik teori (Konrad Lorenz) Ekolojik Teori (Bronfenbrenner), Hümanistik Yaklaşım., Değerlendirme.,Examination and history of human development, Darwin's influence on Developmental Psychology, What is a theory? What is development theory? Appreciating development theory. Classification of development theories and comparing development theories according to development fields, Rousseau, Stanley Hail, Gesell, Benjamin Spoke, Alfred Spoke, Alferd Adler, Psychoanalytical theories, Cognitive structuralist theories, Cognitive approaches, Behavioristic approaches, social learning theory, Study Week, Midterm, Social learning theory, Interpersonal relations, Gestaltian approach, multiple intelligences approach, Psycho-linguistic approach, Information processing theory, Ethological Theory (Konrad Lorenz) Ecological Theory (Bronfenbrenner), Humanistic Approach, Evaluation, Study Week, Final
OOE507ÇOCUKTA OKUMA KÜLTÜRÜ VE ÇOCUK EDEBİYATI
CHILDREN'S READING HABITS AND CHILDREN'S LITERATURE
S303.06.03Okuma-yazma kavram gelisimine giris, Okuma-yazma kavram gelisimi kuramlari, Dil edinimi ve gelisimi kuramlari, Dogumdan baslayan iletisim gelisimi, Butunsel dil gelisimi, Kulturel, dilsel ve bireyselfarkliliklarin okuma yazma kavram gelisimine etkileri, Okuma-yazma kavram gelisiminin unsurlari, Fonolojik duyarlilik ve harf tanima, Anlam gelisimi ve ustbilis, Cizim ve yazi gelisimi arasinda iliski, Okuma yazma kavramlarini farkli tekniklerle besleme( kukla,drama, hikaye anlatimi,parmak oyunu, tekerleme, bilmece, sarki, resim, bilgisayar,vb.), Birlikte okuma ve cocuk kitaplari,e- cocuk kitaplari, Oyun ortaminda okuma yazma kavramlarinin gelisimi, Aile ve yetiskinlerin cocukta okuma yazma kavram gelisimini desteklemeIntroduction to emergent literacy, Theories of emergent literacy, Theories of language acquisition and development, Development of communication from birth on, Whole language approach, Cultural, linguistic and individual differences in the development of emergent literacy, Describing elements of emergent literacy, Phonological awareness and letter recognition, Meaning making and metacognition, Relationship of drawing and print awareness, Promoting emergent literacy with various techniques(puppets,dramatization, storytelling, finger plays, rhymes, riddles, songs, pictures, computers,etc.), Shared reading and children`s books, Play-based literacy, The role of the parents and the adults in the emergent literacy
OOE509EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK
STATISTICS IN EDUCATIONAL RESEARCH
S303.06.03Bilimsel Araştırmanın Aşamaları, Değişken ve ölçek türleri, İstatistiğe İlişkin Genel Kavramlar, SPPS tanıtımı, SPSS veri girişi, betimsel istatistik, normallik testleri, parametrik testler, nonparamaetrik testler, regresyon analizi, korelasyon, Faktör Analizi.Stages of Scientific Research, Variable and scale types, General Concepts of Statistics, SPPS introduction, SPSS data entry, descriptive statistics, normality tests, parametric tests, nonparamaetric tests, regression analysis, correlation, Factor Analysis.
OOE511GELİŞİMİN BİYOPSİKOLOJİK TEMELLERİ
BIOPSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
OOE510ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BİLİŞSEL BECERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
EVALUATINGAND SUPPORTING OF COGNITIVE SKILLS IN EARLY CHILDHOOD
Z303.06.03
OOE512ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETMEDE TEORİ VE MODELLER
THEORIES AND MODELS OF LEARNING AND TEACHING IN EARLY CHILDHOOD
S303.06.03
OOE514ERKEN ÇOCUKLUKTA ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN GELİŞİMİ İÇİN FEN ETKİNLİKLERİ TASARIMI
DESIGMENT OF SCIENCE ACTIVITIES TO DEVELOP CRITICAL THINKING IN EARLY CHILDHOOD
S303.06.03
OOE520YARATICI DÜŞÜNMEDE SANATSAL YARATMA
ARTISTIC CREATION IN CREATIVE THINKING
S303.06.03
OOE522ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
CURRENT STUDIES IN EARLY CHILDHOOD
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.